ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 6/2021, Ιούνιος 2021

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ

Για το παραδεκτό αιτήσεως αναιρέσεως μετά την έναρξη ισχύος του Ν 3900/2010, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσιεύσεως της αναιρεσιβαλλόμε­νης απόφασης, απαιτείται σωρευτικώς η συνδρο­μή των εκ του νόμου απαραίτητων προϋποθέσεων. ΣτΕ 622/2021, Τμ. Α΄ (παρατ. Κ. Μποτόπουλος),

σελ. 582.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Βάρος από­δειξης. Ανεπίτρεπτη μεταβολή της ιστορικής και νο­μικής βάσης της αγωγής. Δεν καθιερώνεται βάρος του ενάγοντος προς επίκληση του νομικού κανόνα, στον οποίο στηρίζεται η έννομη σχέση. ΣτΕ 622/2021, Τμ. Α΄ (παρατ. Κ. Μποτόπουλος),

σελ. 582.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ηθική βλάβη από νόμιμη πράξη εμβολιασμού. Υπέρμετρη θυσία χάριν του δημοσίου συμφέροντος. ΣτΕ 622/2021, Τμ. Α΄ (παρατ. Κ. Μποτόπουλος),

σελ. 582.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αλλοδαπή ναυτιλιακή εταιρεία. Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα. Ανάκληση εγκριτικής απόφασης. Επανάσκηση απορριφθέντος ελλείψει δικαιοδοσίας ενδίκου βοηθήματος. ΣτΕ 465/2020, Τμ. Δ΄ (παρατ. Π. Λαζαράτος),

σελ. 609.

Χωριστές δικαιοδοσίες. Ενιαίο της δικαιοδοσίας - Μεταγωγή κρατουμένων. Οργανωτικό σχήμα χωριστών δικαιοδοσιών. Αρχή του ενιαίου της δικαιοδοσίας. Πράξεις οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας που εντάσσονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης δεν δύνανται να ελεγχθούν, κατά παρέκκλιση της εν λόγω αρχής από δικαστήρια άλλης δικαιοδοσίας πλην των ποινικών. ΣτΕ Ολ 582/2021 (παρατ. Χ. Καυκά / Σ. Χριστοφορίδου),

σελ. 617.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Δημοσιολογιστική ευθύνη υπολόγου. Αρχή της αιτιότητας. Ευθύνη του υπολόγου. Εκδηλούται, κατά την αρχή της αιτιότητας, διττώς και κατά νομικώς ισοδύναμο τρόπο, ως θετική πράξη ή παράλειψη και αναφέρεται, είτε στη διαχείριση καθ’ εαυτή είτε στη διαφύλαξη και ασφάλεια των χρημάτων ή παραστατικών και δικαιολογητικών στοιχείων της διαχείρισής τους. ΕλΣυν 2118/2020 (παρατ. Μ. Ζυμής),

σελ. 625.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

Σε περίπτωση που, συνεπεία της συνταγματικώς θεμιτής και νομίμου, κατά τα ανωτέ­ρω, πραγματοποιήσεως εμβολιασμού, επέλθει ευθέως βλάβη της υγείας προσώπου, δηλαδή βλάβη μη οφειλό­μενη σε παρεμβαλλόμενη παράνομη πράξη ή παράλει­ψη, ανακύπτει, ευθέως εκ του άρθρου 4 παρ. 5 Συντ. ευθύνη του κράτους προς εύλογη αποκατάσταση της ζη­μίας. ΣτΕ 622/2021, Τμ. Α΄ (παρατ. Κ. Μποτόπουλος),

σελ. 582.

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προστασία της συνταγματικής ταυτότητας χωρίς έλεγχο ultra vires: μαθήματα Europafreundlichkeit από το Conseil d’Etat. Διάλογος με το Διεθνές Περιβάλλον Ε. Πρεβεδούρου,

σελ. 637.

ΙΣΟΤΗΤΑ

Αγωγή στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2, 5, 25 του Συντ., αλλά και σε αυ­τές των άρθρων 285, 286 ΑΚ, που αποτελούν την ει­δικότερη έκφραση της κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος αρχή της ισότητας ενώπιον των δη­μόσιων βαρών. ΣτΕ 622/2021, Τμ. Α΄ (παρατ. Κ. Μποτόπουλος),

σελ. 582.

ΚΕΔΕ

Η αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου για απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά ΚΕΔΕ. Η δήλωση τρίτου και τα ένδικα βοηθήματα. Νομικές Συμβολές Μ.-Λ. Μπακαλάκου,

σελ. 539.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ευμενέστερης φορολογικής κυρώσεως. Η ανανέωση μιας παραδοσιακής συνταγματικού επιπέδου αρχής στην πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό το φως και της ΕΣΔΑ και του Ενωσιακού Δικαίου. Νομικές Συμβολές Μ. Μουστάκας,

σελ. 529.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ζητήματα Συνταγματικότητας των Lockdown. Επικαιρότητα Κ. Σιούφας,

σελ. 572.

Η άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η προαγωγή στις θέσεις του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Νομικές Συμβολές Θ. Ξηρός,

σελ. 556.

Μηχανικοί. Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα. ΠΔ 99/2018. Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών. Εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 29 του Ν 4439/2016. ΣτΕ Ολ 307/2021 (παρατ. Ε. Παυλίδου),

σελ. 597.