Τεύχος 4/2009, Απρίλιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Επιστημονική Διεύθυνση: Χ. Χρυσανθάκης
Επιστημονική Επιτροπή: Ι. Δρόσος, Γ. Καμίνης, Β. Καράκωστας, Ι. Καράκωστας, Β. Κουγέας, Κ . Κρεμαλής, Γρ. Κρόμπας, Α. Λιγωμένου, Α. Μακρυδημήτρης, Γ. Μαραγκού, Ν. Μαυρίκας, Ν. Μπάρμπας, Δ. Πέππας, Δ. Ράικος, Κ. Ρέμελης, Ν. Ρόζος, Α. Σακελλαροπούλου, Αθ. Τσαμπάση, Κ. Φινοκαλιώτης, Π. Χριστόφορος, K. Χρυσόγονος
Συντακτική Ομάδα: Β. Ανδρουλάκης, Ε. Γαλάνη, Σ. Γιακουμής, Χ. Διβάνη, Π. Καραλής, Ε. Καϋμενάκη, Α. Κούνδουρος, Ν. Μηλιώνης, Μ. Νάνου
ISSN: 1791-4108
Έτη: 14
Τεύχη: 142
Άρθρα: 3107

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Ι. Σχολιασμένη νομολογία

Διοικητική απέλαση αλλοδαπού - Ανώτατο όριο διοικητικής κράτησης - Παράταση κράτησης
Θεώρηση εισόδου (visa) στην ελληνική επικράτεια και «κεκτημένο Σένγκεν»
Άσκηση για δεύτερη φορά του ίδιου ένδικου βοηθήματος - Αντιρρήσεις κατά προσωρινής κράτησης
Συνθήκες κράτησης ανήλικου αλλοδαπού
Άδεια διαμονής αλλοδαπών - Εκκρεμής αίτηση ακύρωσης - Υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης σε απόφαση αναστολής

ΙΙ. Επισκόπηση νομολογίας

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανάκληση προσωρινής άδειας παραμονής - Μη στοιχειοθέτηση ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος
Ανάκληση «πράσινης κάρτας» αλλοδαπού - Προηγούμενη ακρόαση
Αίτημα περί διαγραφής από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών - Παράνομη είσοδος στη Χώρα
Άδεια παραμονής - Γονέας ανηλίκου ελληνικής ιθαγένειας
Άδεια διαμονής - Απαγόρευση εισόδου στη χώρα - Ακυρωτικός έλεγχος
Ανανέωση άδειας εργασίας - Στοιχεία αιτιολογίας της πράξης
Ανάκληση άδειας παραμονής και εργασίας - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών
Χορήγηση άδειας παραμονής σε αλλοδαπή σύζυγο - Προϋπόθεση ύπαρξης ισχυρού γάμου
Απόδειξη διαμονής αλλοδαπού - Δελτίο απογραφής ασφαλισμένου
Ανάκληση άδειας παραμονής - Άσκηση δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης
Απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας παραμονής - Μη δήλωση αλλαγής προσωπικής κατάστασης
Λήξη χρόνου παραμονής - Υποχρέωση απέλασης
Προθεσμία αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής
Χορήγηση σε αλλοδαπό ειδικής θεώρησης εισόδου για σπουδές
Υποβολή ψευδούς δήλωσης - Μη ανανέωση άδειας παραμονής
Άδεια διαμονής - Τρόποι απόδειξης διαμονής
ΑΠΕΛΑΣΗ
Δέσμευση της διοίκησης από αθωωτική ποινική απόφαση
Επικινδυνότητα αλλοδαπού - Ανεπαρκώς αιτιολογημένη απόφαση
Εγγραφή σε κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών - Άμεση εκτέλεση απέλασης
Μη παραβίαση δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης
Απέλαση αλλοδαπού - Μη συνδρομή επαρκών λόγων δημόσιας τάξης
Απέλαση ελλείψει άδειας παραμονής - Ανήλικοι αλλοδαποί
Απέλαση Ευρωπαίου Πολίτη
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ΕΚΑΝΑ)
Χορήγηση της «λευκής κάρτας» - Απόρρητα έγγραφα
Προηγούμενη ακρόαση - Κατάλογος ανεπιθύμητων αλλοδαπών
Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ - Προϋποθέσεις
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ (ΕΔΤΟ)
Επίκληση ιδιότητας «ομογενούς»
Αίτημα χορηγήσεως ΕΔΤΟ - Ειδική διοικητική προσφυγή
Ουσιώδεις προϋποθέσεις ανανέωσης ΕΔΤΟ
Λόγοι μη χορήγησης ΕΔΤΟ - Μεταγενέστερη αθωωτική απόφαση
Απόδειξη ελληνικής καταγωγής
Αρμοδιότητα ανάκλησης ΕΔΤΟ
Απόρριψη αιτήματος ανανέωσης ΕΔΤΟ - Τέλεση αξιοποίνων πράξεων - Αρχή της αναλογικότητας
Ανεπαρκής αιτιολόγηση μη ανανέωσης ΕΔΤΟ
Πολίτες τρίτης χώρας - Αλλοδαποί ομογενείς
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Αίτημα αλλοδαπού περί αναγνωρίσεώς του ως πρόσφυγος - Ειδική αιτιολογία
Απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα - Ανθρωπιστικοί λόγοι
Απόρριψη αιτήματος αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα - Ανεπαρκής αιτιολογία απορριπτικής αποφάσεως
Απέλαση πρόσφυγα - Αιτιολογία πράξης
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Χορήγηση θεωρήσεως εισόδου - Πράξη αρνητικού χαρακτήρα
Απέλαση - Βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη - Μη επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος
Κριτήρια στάθμισης βλάβης αλλοδαπού υπό απέλαση
Απαγόρευση εισόδου στη χώρα - Λόγοι κρατικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης
Πράξη αρνητικού περιεχομένου - Μη χορήγηση αναστολής εκτέλεσης
Αεροπορική μεταφορά αλλοδαπού χωρίς θεώρηση εισόδου - Ηθική βλάβη
Βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη - Ανατροπή βιοτικών και οικονομικών σχέσεων
Έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής - Προηγούμενη ακρόαση
Ανανέωση άδειας διαμονής - Δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Αίτημα επανεξετάσεως ασύλου - Μέτρα σε περίπτωση πράξης μη δεκτικής εκτελέσεως
Απόρριψη αιτήματος χορήγησης ασύλου - Αρμοδιότητα - Κλήση
Κέντρα Προσφύγων - Κανονιστικός χαρακτήρας διαταγών Προϊσταμένου Διευθύνσεως Αλλοδαπών
Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα - Βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Δικαιοδοσία

Αγωγή - Άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση του ΕλΣυν

Β. Περιβάλλον

Έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση για λατομικές εργασίες - Περιοχές προστασίας της φύσης

Γ. Αστική Ευθύνη Δημοσίου

Αποζημίωση λόγω παράβασης κοινοτικού δικαίου - Αγωγή - Ηθική βλάβη
Ευθύνη προς αποζημίωση από την παράλειψη ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου

Δ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Περιορισμοί στην αναδρομική αναγνώριση οικονομικών δικαιωμάτων από συντάξεις
Περιορισμοί στην αναδρομική αναγνώριση οικονομικών δικαιωμάτων από συντάξεις

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Αναδρομική αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώματος - Αφετήριο σημείο αποσβεστικής προθεσμίας

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008