ΕλΣυν 939/2009 Τμ. Ι

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2009, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Σε περίπτωση που εκταμιεύονται από ΔΟΥ χρηματικά ποσά για επιστροφή ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, αχρεώστητα και βάσει μη νόμιμων δικαιολογητικών, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δημιουργείται έλλειμμα στη διαχείρισή της και τα αντίστοιχα ποσά καταλογίζονται από τον αρμόδιο οικονομικό επιθεωρητή. Ο καταλογισμός διενεργείται σε βάρος και κάθε «συνευθυνομένου», ως τέτοιος νοείται κάθε υπεύθυνος, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων επιστροφής του φόρου, υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση της υποχρέωσής του να προβεί στις αναγκαίες ελεγκτικές ενέργειες και διασταυρώσεις, συνετέλεσε αποφασιστικά στην έκδοση των πράξεων επιστροφής του φόρου και κατά συνέπεια και στη δημιουργία του ελλείμματος. Νομίμως ο εκκαλών, προϊστάμενος της ΔΟΥ, καταλογίστηκε με την ιδιότητα του «συνευθυνομένου» με τον υπόλογο για τη δημιουργία του ελλείμματος, καθώς από βαρεία αμέλεια συνιστάμενη στην έλλειψη ελέγχου εξέδιδε πράξεις επιστροφής ΦΠΑ και των αντίστοιχων ΑΦΕΚ. Μη νομίμως, όμως, με την ίδια καταλογιστική πράξη υπολογίστηκαν επί του ποσού του ελλείμματος και καταλογίστηκαν σε βάρος του και τόκοι υπερημερίας, αφού σε περίπτωση ελλείμματος επιβάλλονται προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και όχι τόκοι υπερημερίας. Εξάλλου, η ευθύνη του υπολόγου και του συνευθυνομένου είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή πειθαρχική ευθύνη του και δεν είναι απαραίτητη για τη νομιμότητα του καταλογισμού η προηγούμενη ποινική ή πειθαρχική καταδίκη του. Νομίμως δε καταλογίστηκε από τον οικονομικό επιθεωρητή με την ιδιότητα του συνευθυνομένου, αφού δεν υπέχει έναντι του Δημοσίου την από το άρθρο 38 του Ν 2683/1999 αστική ευθύνη για την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Περαιτέρω, το γεγονός ότι η υποχρέωση της προηγούμενης ακρόασης επιβάλλεται στη Διοίκηση από συνταγματική διάταξη και αποτελεί αντίστοιχα ατομικό δικαίωμα των ενδιαφερομένων, δεν συνεπάγεται και την υποχρέωση του Δικαστηρίου να εξετάζει αυτεπάγγελτα -χωρίς μάλιστα να προβάλλονται τα συγκροτούντα την παράβαση του ανωτέρω συνταγματικού δικαιώματος περιστατικά- την τήρησή της ως διαδικαστικού τύπου, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. Στον εκκαλούντα παρασχέθηκε η ευχέρεια να εκθέσει τις απόψεις και αντιρρήσεις του για τον εις βάρος του καταλογισμό, καθόσον από την επίδοση της πρόσκλησης προς αυτόν να αναπληρώσει το έλλειμμα, μέχρι την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης μεσολάβησε επαρκές χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο μπορούσε, αν ήθελε, να ζητήσει και να λάβει γνώση όλων των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης και να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα δικαιώματά του ενώπιον της διοίκησης (μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.