ΕλΣυν Ολ 2620/2009

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2010, Μάρτιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Αίτηση αναιρέσεως. Απόφαση εκδοθείσα πριν από την ισχύ του άρθρου 12 του Ν 3272/2006. Εφαρμογή διατάξεων ΚΠολΔ. Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να στρέφεται, σε περίπτωση που οι παθητικώς νομιμοποιούμενοι διάδικοι τελούν σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας κατά όλων των ομοδίκων, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όσον αφορά στις σχετικές με τις υποθέσεις καταλογισμού δημοσίων υπολόγων δίκες, το Δημόσιο είναι διάδικος, εφόσον όργανα αυτού διενήργησαν την επιθεώρηση των ανωτέρω υπολόγων και διαπίστωσαν την ύπαρξη ελλείμματος στη διαχείρισή τους, εξέδωσαν δε, ακολούθως, την προσβαλλόμενη με το ένδικο βοήθημα της έφεσης καταλογιστική πράξη. Αίτηση αναιρέσεως που στρέφεται κατά του Δημοσίου και όχι και κατά του υπέρ ου ο καταλογισμός νομικού προσώπου είναι κατ’ αρχήν απορριπτέα ως απαράδεκτη. Οι διατάξεις του άρθρου 558 του ΚΠολΔ δεν αντίκεινται στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, εφόσον το απαράδεκτο του ενδίκου μέσου της αναίρεσης που θεσπίζουν, σε περίπτωση που το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως δεν στρέφεται καθ’ όλων των αναγκαστικών ομοδίκων, δικαιολογείται από την ιδιομορφία της σχέσης της αναγκαστικής ομοδικίας, κατά την οποία, μεταξύ άλλων, δεν νοείται η δυνατότητα ύπαρξης αντιθέτου περιεχομένου αποφάσεων έναντι των αναγκαίων ομοδίκων. Η θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής δαπάνης, που γίνεται από επίτροπο του ΕλΣυν, στο πλαίσιο του διενεργούμενου από αυτό προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, δεν μπορεί να ανακληθεί ή αμφισβητηθεί από το ΕλΣυν ή από τη Διοίκηση, εφ’ όσον έχει εκτελεσθεί (εξοφληθεί) το σχετικό χρηματικό ένταλμα. Άλλως, όμως, έχει το θέμα εάν η θεώρηση του εξοφληθέντος εντάλματος στηρίχθηκε σε ανύπαρκτα, πλαστά ή ψευδή δικαιολογητικά και γενικά σε απατηλή συμπεριφορά του διοικουμένου. Στην περίπτωση αυτή και κατά το στάδιο του επακολουθούντος κατασταλτικού ελέγχου των δαπανών δύναται να χωρήσει αναθεώρηση της πράξης του επιτρόπου, όπως και της πράξης του Τμήματος, με την οποία επιλύθηκε η σχετική διαφωνία υπέρ της θεώρησης, ή αν έχει εκδοθεί πράξη επί των λογαριασμών, αναθεώρηση και της πράξης αυτής, αν συντρέξουν οι προϋποθέσεις αίτησης ή οίκοθεν παρά του Συνεδρίου αναθεώρησης που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 29 του ΠΔ 774/1980. Δεν υφίσταται δυνατότητα καταλογισμού της αιτούσας ως υπολόγου, ακόμη και στην περίπτωση που η θεώρηση των ενταλμάτων αυτών στηρίχθηκε σε περιστατικά που είχαν παρασταθεί δόλια εκ μέρους της, εφόσον και στην περίπτωση αυτή καταλογισμός δεν μπορούσε να χωρήσει, εκτός αν οι σχετικές πράξεις θεώρησης των οικείων χρηματικών ενταλμάτων είχαν αναθεωρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 29 ΠΔ 774/1980, γεγονός που δεν προκύπτει από τα γενόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.