ΣτΕ Ολ 2036/2011

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 12/2011, Δεκέμβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Τριτανακοπή, μπορεί να ασκήσει και ο ειδικός διάδοχος του έχοντος το δικαίωμα τούτο, ανεξάρτητα αν ο δικαιοπάροχός του έχει ασκήσει παρέμβαση ή αν στον δικαιοπάροχο έχει κοινοποιηθεί νομίμως αντίγραφο της αίτησης ακυρώσεως με σημείωση της δικασίμου. Αντιθέτως όμως, στερείται του δικαιώματος να ασκήσει τριτανακοπή ο ειδικός διάδοχος, εφόσον έχει κοινοποιηθεί σε αυτόν νομίμως αντίγραφο της αίτησης ακυρώσεως με σημείωση της δικασίμου ή αν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου πλήρης γνώση της υπάρχουσας εκκρεμοδικίας σε χρόνο απέχοντα τουλάχιστον είκοσι πλήρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο (αντίθ. μειοψ.). Δεν συνιστά αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης μόνη η παράλειψη του αιτούντος να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά προγενεστέρων πράξεων παρόμοιου περιεχομένου. Ενόψει τούτων, η παράλειψη της κοινότητας να προσβάλει με αίτηση ακυρώσεως οικοδομικές άδειες προγενέστερες της επίδικης, βάσει των οποίων ανεγέρθηκαν οικοδομές στην ευρύτερη περιοχή, δεν συνιστά αποδοχή της οικοδομικής αυτής άδειας. Επί προσβολής άδειας ανέγερσης οικοδομής, για την έναρξη της εξηκονθήμερης προθεσμίας απαιτείται γνώση όχι μόνο της έκδοσης, αλλά και του περιεχομένου της άδειας ως προς τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά του κτηρίου και της χρήσης του, η γνώση δε αυτή συναρτάται και με τις πλημμέλειες που αποδίδονται στην προσβαλλόμενη πράξη και το έννομο συμφέρον επί του οποίου θεμελιώνεται η άσκηση του ενδίκου βοηθήματος. Mε το από 23.3/8.4.1965 ΒΔ δεν εγκρίθηκε ρυμοτομικό σχέδιο στην περιοχή Σταυρονικήτα, αλλά καθορίστηκαν ζώνες, όροι και περιορισμοί δόμησης σε δασική περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως. Κατά συνέπεια, ως εκ του περιεχομένου των ρυθμίσεών του, το διάταγμα αυτό έχει κανονιστικό χαρακτήρα και άρα το κύρος του ελέγχεται παρεμπιπτόντως κατά την εξέταση της νομιμότητας των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεών του, όπως κρίθηκε με την τριτανακοπτόμενη 535/2003 απόφαση. Η κατ’ εφαρμογή του διατάγματος αυτού έκδοση οικοδομικών αδειών, εξαιτίας της μακροχρόνιας αντίληψης της διοίκησης ότι τούτο αποτελούσε ρυμοτομικό σχέδιο που μετέβαλε το δασικό χαρακτήρα της περιοχής σε οικιστικό, και η συνακόλουθα δημιουργηθείσα πραγματική κατάσταση, δεν συνεπάγονται τη μεταβολή του κανονιστικού χαρακτήρα του διατάγματος. Tο ως άνω διάταγμα, με το οποίο επετράπη το πρώτον η δόμηση, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση ρυμοτομικού διατάγματος, σε περιοχή με δάσος χαλεπίου πεύκης «παραθαλάσσιο, αισθητικό και προστατευτικό» δεν είναι νόμιμο καθότι αυτό εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των εξουσιοδοτικών διατάξεων του ΝΔ της 17.7/16.8.1923, οι οποίες, και πριν από την έναρξη ισχύος του Συντάγματος του 1975, ενόψει και της ειδικής περί δασών νομοθεσίας, δεν επέτρεπαν την οικιστική αξιοποίηση δασών και δασικών εκτάσεων, διότι τούτο θα συνεπαγόταν την εκχέρσωση και τη μερική ή εξ ολοκλήρου καταστροφή του δάσους. Ενόψει τούτων, οι οικοδομικές άδειες, οι οποίες εκδόθηκαν από τη διοίκηση με την αντίληψη ότι το ανωτέρω διάταγμα αποτελούσε ρυμοτομικό σχέδιο που μετέβαλε το δασικό χαρακτήρα της περιοχής σε οικιστικό, δεν είναι νόμιμες. Η θεμιτή επιδίωξη της προστασίας των δασών δεν απαλλάσσει το κράτος από την ευθύνη να παρέχει επαρκή προστασία στους καλόπιστους κύριους ή νομείς περιουσίας· στην προστασία αυτή περιλαμβάνεται η αναγνώριση δικαιώματος αποζημίωσής τους. Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται και ορισμένες διοικητικές άδειες περιουσιακού χαρακτήρα, όπως είναι οι άδειες ανέγερσης οικοδομών. Με το από 23.3/8.4.1965 ΒΔ, επετράπη η δόμηση στην περιοχή «Σταυρονικήτα», η οποία έχει δασικό χαρακτήρα. Η επίδικη οικοδομική άδεια εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του ως άνω διατάγματος, λόγω του ότι η Διοίκηση υπελάμβανε ότι το διάταγμα αυτό αποτελούσε ρυμοτομικό σχέδιο. Οι τριτανακόπτοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση για την παράνομη δράση της διοίκησης, η οποία δημιούργησε σ’ αυτούς τη δικαιολογημένη πεποίθηση ότι η επίδικη οικοδομική άδεια ήταν νόμιμη. Το Δικαστήριο μετά από στάθμιση του δεδομένου αυτού, έκρινε ότι, κατ’ αυτό τον τρόπο, εναρμονίζεται εν προκειμένω αφενός η προστασία του δάσους και η απαγόρευση δόμησης δυνάμει νομιζομένου ρυμοτομικού σχεδίου, και αφετέρου η προστασία της ιδιοκτησίας των τριτανακοπτόντων και η προστατευτέα εμπιστοσύνη αυτών προς τις πράξεις της διοίκησης. Κατά συνέπεια, με την ακύρωση της ως άνω οικοδομικής άδειας δεν υπήρξε επέμβαση στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας των τριτανακοπτόντων αντικείμενη στις διατάξεις των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, καθώς και στην αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, ούτε το μέτρο αυτό αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Τούτο, διότι, παρίσταται πρόσφορο και αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει, δηλαδή την προστασία των δασών και την κατά τα ανωτέρω απαγόρευση δόμησης, δεν είναι δε δυσανάλογο, και μάλιστα προδήλως, σε σχέση προς αυτόν.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.