ΕλΣυν Ζ΄ Κλιμ. Πράξη 328/2011

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2012, Φεβρουάριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Το άρθρο 70 του Ν 4002/2011 εισάγει μία πρόσθετη εκ των αναφερομένων στην Οδηγία 2004/18 περίπτωση προσφυγής των περιφερειών, ως αναθετουσών αρχών, στην διαδικασία της ανάθεσης συμβάσεων μεταφορών μαθητών χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, η οποία παρίσταται μη συμβατή προς τις διατάξεις των άρθρων 22 επ. του ΠΔ 60/2007 και συνακόλουθα προς τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, καθώς και προς τις θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν 4002/2011, απονέμεται το πρώτον αρμοδιότητα περιορισμένης χρονικής ισχύος στις περιφέρειες να αναθέσουν, για το διάστημα από 1.9.2011 έως 31.12.2011, συμβάσεις μεταφοράς μαθητών διά της αποκλειστικής οδού της παρατάσεως των συναφθεισών από τις τέως ΝΑ συμβάσεων για το σχολικό έτος 2010-2011, με μοναδική περαιτέρω ευχέρεια την διαπραγμάτευση του κόστους της αναθέσεως προς τον σκοπό της συγκριτικής απομειώσεώς του. Περαιτέρω, υπό την εκδοχή ότι με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν 4002/2011 δεν επιχειρήθηκε η εισαγωγή μίας νέας περίπτωσης προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, αλλά κατ’ ουσίαν ως εκ του εξαιρετικού τους χαρακτήρα και της βραχείας διάρκειας ισχύος τους, η θέσπιση μίας ειδικής περιπτώσεως απευθείας ανάθεσης εννοιολογικώς εμπίπτουσας στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 της Οδηγίας 2004/18, δηλαδή της προσφυγής στην ενλόγω εξαιρετική διαδικασία λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα για τις αναθέτουσες αρχές, οι επίμαχες διατάξεις παρίστανται και εξ αυτής της απόψεως ασύμβατες προς το δίκαιο της Ένωσης. Πρώτον, η αιτιολογία θέσπισης της υπόψη διάταξης του Ν 4002/2011 δεν συνιστά λόγο ικανό να θεμελιώσει κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτο γεγονός, προεχόντως διότι ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης των οργάνων του Κράτους η έγκαιρη πρόβλεψη του οικείου κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να μην θίγεται η πρακτική αποτελεσματικότητα της Οδηγίας. (μειοψ. Προέδρου): οι αναθέσεις υπηρεσιών για τη μεταφορά μαθητών που πραγματοποιούνται κατ’ επίκληση του άρθρου 70 του Ν 4002/2011 δεν αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Και τούτο, διότι η θέσπιση της ως άνω όλως εξαιρετικής μεταβατικής ρύθμισης που υπαγορεύθηκε από επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή την κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς μαθητών για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αντικειμενικώς δεν ήταν δυνατόν να έχει ολοκληρωθεί από τους δήμους η οικεία διαγωνιστική διαδικασία, λόγω της ενεργοποίησης της σχετικής αρμοδιότητάς τους, και συνακόλουθα εναρμονίζεται με το άρθρο 25 παρ. 1 περ. γ΄ του ΠΔ 60/2007 περί διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σε περίπτωση συνδρομής κατεπείγουσας ανάγκης εξαιτίας απρόβλεπτου γεγονότος, για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη η αναθέτουσα αρχή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.