ΣτΕ Ολ 982/2012

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 10/2012, Οκτώβριος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Στις διαφορές που αφορούν στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοικήσεως επαγγελματικών ενώσεων δημοσίου δικαίου απευθείας από τα μέλη τους, οι οποίες υπάγονται με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ζ΄ του Ν 1406/1983 στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων εκδικαζόμενες ως διαφορές ουσίας, δεν περιλαμβάνονται οι αμφισβητήσεις για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών των ΑΕΙ, οι οποίες ήταν, ανέκαθεν, ακυρωτικές διαφορές υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν μεταβλήθηκε η φύση τους μετά την έναρξη του Ν 3549/2007, με τον οποίο απλά ορίσθηκε ότι η εκλογή γίνεται απευθείας από το σύνολο του προσωπικού κάθε πανεπιστημίου και όχι, όπως στο παρελθόν εμμέσως, από εκπροσώπους κατηγοριών του προσωπικού του (ειδικ. γνωμ.). Aν και προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, κατά του κύρους των εκλογών εκ μέρους των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας αναδείξεως πρύτανη και αντιπρυτάνεων των ΑΕΙ δεν καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 63-67 του ΠΔ 160/2008 ενδικοφανής διαδικασία, η οποία αποκλείει την προβολή λόγων ακυρώσεως που δεν είχαν προηγουμένως προβληθεί με ένσταση. Eνόψει των εύλογων αμφιβολιών των αιτούντων για τη νομιμότητα της συμμετοχής του διοικητικού προσωπικού στο ειδικό εκλεκτορικό σώμα, οφειλομένων στο γεγονός ότι η διάταξη του άρθρου 8 παρ.1 του νεότερου Ν 3549/2007 δεν είναι ταυτόσημη κατά περιεχόμενο με την διάταξη του άρθρου 11 του Ν 1268/1982, την αντισυνταγματικότητα της οποίας έχει ήδη κρίνει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις αποφάσεις 2805, 2808, 2810 και 2811/1984, δεν μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από την ανωτέρω συμπεριφορά τους να συναχθεί σαφής και ανενδοίαστη αποδοχή της νομιμότητας της συγκρότησης του ειδικού σώματος εκλεκτόρων. Συνεπώς, δεν στερούνται εννόμου συμφέροντος να προβάλλουν λόγο περί κακής συμμετοχής της κατηγορίας αυτής στο εκλεκτορικό σώμα (αντίθ. μειοψ.) Το διοικητικό προσωπικό συμμετέχει, όχι ως ιδιαίτερη ομάδα εκλεκτόρων στην εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων, αλλά περιλαμβάνεται στην ενιαία τρίτη ομάδα εκλεκτόρων, μαζί με άλλες κατηγορίες υπαλληλικού προσωπικού του πανεπιστημίου, οι οποίες, ως εκ των προσόντων και, κυρίως, των αρμοδιοτήτων τους, ασκούν έργο υποβοηθητικό της λειτουργίας των ΑΕΙ, συμμετέχουν δε στις εκλογές με μικρό ποσοστό βαρύτητας της ψήφου, δεδομένης της συμβολής τους στην εκπλήρωση του έργου και της αποστολής των ΑΕΙ. Η απόφαση την οποία λαμβάνει το ανωτέρω εκλεκτορικό-εκλογικό σώμα, δηλαδή η ανάδειξη πρυτανικών αρχών, έχει, προεχόντως διοικητικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι ο πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις ως τα κορυφαία μονοπρόσωπα όργανα διοικήσεως των πανεπιστημίων ασκούν, πρωτίστως, διοικητικής φύσεως αρμοδιότητες. H νέα ρύθμιση της άμεσης εκλογής πρυτανικών αρχών του άρθρου 8 παρ.1 του N 3549/2007, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 παρ.1 εδ. α του N 2083/1992, αφορά, προεχόντως, διοικητικής φύσης θέμα. Επομένως, η ανωτέρω διάταξη, κατά το μέρος που προβλέπει την ένταξη του διοικητικού προσωπικού σε ενιαία ομάδα εκλεκτόρων μαζί με άλλες κατηγορίες προσωπικού του ΑΕΙ, δεν αντίκειται στο άρθρο 16 του Συντάγματος (αντίθ. μειοψ.). Εφόσον, στις διατάξεις των άρθρων 63 - 67 ΠΔ 160/2008 δεν καταστρώνεται αυστηρή τυπική διαδικασία για την διενέργεια των εκλογών, η προθεσμία για την οριστικοποίηση των εκλογικών καταλόγων, καθώς, εξάλλου, και η προθεσμία για την διενέργεια των πρυτανικών εκλογών από 15 μέχρι 31 Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους που λήγει η θητεία των απερχόμενων πρυτανικών αρχών, η οποία χαρακτηρίζεται ρητώς από την διάταξη του άρθρου 9 παρ.3 του Ν 3443/2006 ως αποκλειστική, έχουν την έννοια της έντονης υπόδειξης προς τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα για την ομαλή και έγκαιρη πλήρωση των δημοσίων θέσεων πρύτανη και αντιπρυτάνεων χάριν της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΑΕΙ και όχι της θέσπισης γνήσιας ανατρεπτικής προθεσμίας, η παραβίαση της οποίας θα συνεπαγόταν ακυρότητα της εκλογής. (αντίθ. μειοψ.)

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.