ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (ΜΑΐΟΥ 2013)

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 5/2013, Μάιος

Συνταγματικό - Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Δικαστικός έλεγχος πράξεων ΑΔΑΕ. Η αρμοδιότητα του ΣτΕ κατά τον έλεγχο των πράξεων της ΑΔΑΕ, με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, καλύπτει τις τασσόμενες από το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ εγγυήσεις της «δίκαιης δίκης». Η διάταξη του άρθρου 6 του Κανονισμού της Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ που ορίζει ότι οι συνεδριάσεις της αρχής αυτής δεν είναι δημόσιες, ερμηνευόμενη υπό το φως της νεότερης νομολογίας του ΕΔΔΑ, δεν παραβιάζει τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της φανεράς δράσης της διοικήσεως, λαμβανομένου υπόψη ότι η διαδικασία ενώπιον της αρχής αυτής, κατά την έκδοση των ρηθεισών πράξεών της, καλύπτεται από πλέγμα διαδικαστικών εγγυήσεων, ενώ εν τέλει οι πράξεις της υπόκεινται στον πλήρη δικαστικό έλεγχο του ΣτΕ. ΣτΕ 1361/2013 Τμ. Δ΄ επταμ. (παρατ. Α. Προυσανίδης),

σελ. 421.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Αυτοτελής φορολόγηση επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή. Δεν είναι αποκλειστική η απαρίθμηση στην παρ. 4 του άρθρου 45 ΚΦΕ των περιπτώσεων παροχών που δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο. Το επίδομα αλλοδαπής δεν επιτρέπεται κατά τα άρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4 Συντ. να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος γιατί έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα. Κατά παράβαση των ως άνω συνταγματικών διατάξεων το επίδομα αλλοδαπής υπήχθη σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 15% με το άρθρο 14 παρ. 4 ΚΦΕ. (μειοψ.). ΣτΕ Ολ 1840/2013,

σελ. 445.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ευθύνη από παράνομες πράξεις διοίκησης κατά τη σύναψη διοικητικής σύμβασης. Ο παρανόμως αποκλεισθείς σε διαγωνισμό για σύναψη διοικητικής σύμβασης μπορεί να ζητήσει ως αποζημίωση ό,τι θα αποκέρδαινε από την κατακύρωση υπέρ αυτού του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον αποδείξει τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ του παράνομου αποκλεισμού του και της ζημίας του εκ της μη υπέρ αυτού κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, δηλαδή εφόσον αποδείξει ότι θα του ανετίθετο η σύμβαση, αν δεν είχε εμφιλοχωρήσει η παράβαση. Η αναζήτηση δε διαφυγόντος κέρδους υπό την ανωτέρω έννοια ουδόλως αποκλείεται εκ του ότι η αδικοπρακτική ευθύνη του Δημοσίου ανακύπτει σε διοικητικό στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης. Και ναι μεν στο στάδιο αυτό ευθύνη του Δημοσίου μπορεί να θεμελιωθεί και στις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 ΑΚ αναλόγως εφαρμοζόμενες (ευθύνη των συμβαλλομένων μερών κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων), κατά τις οποίες η αποζημίωση του ζημιωθέντος κατά το στάδιο αυτό συνίσταται μόνο στο αρνητικό διαφέρον (διαφέρον διάψευσης εμπιστοσύνης), δεν νοείται δε ως ζημία που μπορεί να αποκατασταθεί το απολεσθέν διαφέρον από τη μη εκπλήρωση σύμβασης που δεν συνήφθη, η ευθύνη όμως του Δημοσίου κατά τις διατάξεις αυτές, οι οποίες στοιχούν προς την κατά το ιδιωτικό δίκαιο ελευθερία των συμβάσεων και τη συναφή με αυτήν, κατ’ αρχήν, έλλειψη νομικής υποχρέωσης για την σύναψη σύμβασης, δεν αποκλείει ευθύνη του Δημοσίου κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ (αντίθ. μειοψ.) ΣτΕ 451/2013 Τμ. Α΄ επταμ. (παρατ. Π. Ξυλάκη),

σελ. 450.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αποκλεισμός από δημόσιο διαγωνισμό. Για να θεωρηθεί υπότροπος ο εργολάβος, προκειμένου να επιβληθούν σε βάρος του οι βαρύτερες κυρώσεις που εξικνούνται μέχρι τον αποκλεισμό του από δημόσιους διαγωνισμούς, απαιτείται η διαπίστωση των παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας (εργατικής ή ασφαλιστικής) να έγινε σε διαφορετικούς ελέγχους, απέχοντες χρονικά μεταξύ τους. Τούτο δε, συνάγεται τόσο από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων της περ. β΄της παρ. 6 του άρθρου 68 του Ν 3863/2010 όσο και από το πνεύμα της ίδιας διάταξης, με την οποία σκοπείται η κατάδειξη της προειδοποίησης του παραβάτη έτσι ώστε με την επιβολή προστίμου για πλημμελή τήρηση των υποχρεώσεων του την πρώτη φορά να του χορηγηθεί δυνατότητα συμμορφώσεως στις κείμενες διατάξεις, ενώ σε περίπτωση επανάληψης, με τη διάπραξη νέας παραβάσεως παρά την αρχική προειδοποίηση και τιμωρία του, θεμελιώνεται πλέον υποτροπή. ΔΠρΘεσ/κης 83/2013 Τμ. ΙΓ,

σελ. 457.

Αποκλεισμός από δημόσιους διαγωνισμούς. Υποτροπή εργολάβου που δικαιολογεί τον αποκλεισμό του από δημόσιους διαγωνισμούς κατά το άρθρο 68 παρ. 6 του Ν 3863/2010 συντρέχει, όταν ο εργολάβος υποπέσει στην ίδια παράβαση στο πλαίσιο διαφορετικού και όχι του ίδιου ελέγχου. Η έννοια της υποτροπής προϋποθέτει ότι δόθηκε στον παραβάτη το χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των ελεγκτικών οργάνων. Νομ. Συμβολές, Ε. Πρεβεδούρου,

σελ. 385.

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Στις 29 Μαΐου 2013 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4155/2013 για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Πρόκειται για μία σημαντική μεταρρύθμιση στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, με την οποία επιχειρείται η ένταξή της στην ψηφιακή εποχή. Με τη θέση σε λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ όλες οι πράξεις κατά τη διαδικασία σύναψης μία δημόσιας σύμβασης, όπως αίτημα, προκήρυξη, υποβολή προσφορών, κατακύρωση, σύναψη κ.λπ., θα διενεργούνται ηλεκτρονικά. Επίκαιρη Νομοθεσία (επιμ. Π. Ξυλάκη),

σελ. 474.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επιτάχυνση απονομής. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί ο προβληματισμός σχετικά με την επίκαιρη απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα αξιολογικά κριτήρια εκτίμησης του εύλογου χρόνου διεξαγωγής της διοικητικής δίκης. Παραλλήλως γίνεται αποτίμηση των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων αναφορικά με τη συμβολή τους στην επιτάχυνση της διοικητικής δίκης, ενώ κατατίθενται προτάσεις για πρόσθετα μέτρα ενδυνάμωσης της ταχείας απονομής της δικαιοσύνης. Νομ. Συμβολές Φ. Κατσίγιαννης,

σελ. 393.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοτικές εκλογές - Άσκηση τριτανακοπής. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση τριτανακοπής ούτε ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων αναιρέσεως, είτε οι αποφάσεις αυτές περιορίζονται στην αναίρεση της προσβληθείσας απόφασης είτε αποφαίνονται περαιτέρω και κατ΄ ουσίαν επί της υπόθεσης. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, όχι όμως και δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, ούτε βεβαίως στις συνταγματικές διατάξεις, με τις οποίες κατοχυρώνεται το ουσιαστικό δικαίωμα, η ικανοποίηση του οποίου επιδιώκεται με την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Και τούτο, διότι η εν λόγω ρύθμιση, η οποία αφορά αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου επί αιτήσεων αναιρέσεως κατ’ αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί διαφορών ουσίας, δικαιολογείται από την ανάγκη αμετάκλητης, κατά τα ανωτέρω, επίλυσης των διαφορών και μάλιστα σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται η θεμελιώδης για την έννομη τάξη αρχή της ασφάλειας δικαίου. Τούτο ισχύει, κατά μείζονα λόγο, και στις εκλογικές διαφορές, η ταχεία και αμετάκλητη επίλυση των οποίων έχει ιδιαίτερη σημασία. ΣτΕ 1085/2013 Τμ. Γ΄ επταμ.,

σελ. 448.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ανοικτός διαγωνισμός προμηθειών. Προκειμένου περί ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού προμηθειών, η ποσότητα των προς προμήθεια αγαθών τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η υπό προμήθεια κατηγορία αγαθών αναλύεται σε περισσότερα είδη διαφορετικών μεταξύ τους προϊόντων πρέπει να προσδιορίζεται τουλάχιστον κατά προσέγγιση η ποσότητα των ειδών κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας. ΕλΣυν 935/2013 Τμήμα VI,

σελ. 459.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Κατά αποφάσεων ΣτΕ επί αιτήσεων αναιρέσεως. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση τριτανακοπής ούτε ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων αναιρέσεως, είτε οι αποφάσεις αυτές περιορίζονται στην αναίρεση της προσβληθείσας απόφασης είτε αποφαίνονται περαιτέρω και κατ΄ ουσίαν επί της υπόθεσης. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, όχι όμως και δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, ούτε βεβαίως στις συνταγματικές διατάξεις, με τις οποίες κατοχυρώνεται το ουσιαστικό δικαίωμα, η ικανοποίηση του οποίου επιδιώκεται με την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. Και τούτο, διότι η εν λόγω ρύθμιση, η οποία αφορά αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου επί αιτήσεων αναιρέσεως κατ’ αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί διαφορών ουσίας, δικαιολογείται από την ανάγκη αμετάκλητης, κατά τα ανωτέρω, επίλυσης των διαφορών και μάλιστα σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται η θεμελιώδης για την έννομη τάξη αρχή της ασφάλειας δικαίου. ΣτΕ 1085/2013 Τμ. Γ΄ επταμ.,

σελ. 448.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)

Δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο. Οι περιορισμοί που τίθενται συχνά από τα ελληνικά δικαστήρια στο δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο, αποτελούν σύνηθες αντικείμενο ελέγχου από το ΕΔΔΑ. Η φορμαλιστική διάθεση των ελληνικών δικαστηρίων κατά την ερμηνεία και εφαρμογή, ιδίως, των όρων παραδεκτής άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων και η συνακόλουθη αποστέρηση του δικαιώματος των διαδίκων να επιτύχουν την εξέταση στην ουσία της αίτησής τους, παραβιάζει το κατοχυρωμένο στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, υπό την ειδικότερη πτυχή της πρόσβασης σε δικαστήριο. Ενόψει της δεσμευτικότητας που αναπτύσσουν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συμμόρφωσης των ελληνικών δικαιοδοτικών οργάνων διά της εγκατάλειψης των αυστηρών τάσεων και της ταυτόχρονης υιοθέτησης των ερμηνευτικών μεθόδων που χρησιμοποιεί το ΕΔΔΑ. Νομ. Συμβολές Π. Ανθυμίδης,

σελ. 398.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της άμυνας - Προστασία συμφερόντων ασφαλείας κράτους μέλους. Άρθρο 10 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με το άρθρο 296, παρ. 1, στοιχ. β΄, ΕΚ. Έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε κράτος μέλος να αποκλίνει από τις διαδικασίες που προβλέπει η εν λόγω οδηγία προκειμένου περί δημόσιας σύμβασης συναπτόμενης από την αναθέτουσα αρχή στον τομέα της άμυνας για την αγορά υλικού το οποίο, μολονότι προορίζεται για στρατιωτικούς ειδικά σκοπούς, έχει επίσης ουσιαστικώς παρεμφερείς δυνατότητες μη στρατιωτικών εφαρμογών, παρά μόνον αν το υλικό αυτό, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, μπορεί να λογίζεται ότι έχει ειδικά σχεδιαστεί και αναπτυχθεί, λαμβανομένων υπόψη κατά συνέπεια και των ουσιωδών του τροποποιήσεων, για τέτοιους σκοπούς, πράγμα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να διαπιστώσει. ΔΕΕ υπόθ. C-615/2010, απόφ. της 7.6.2012 (παρατ. Γ. Σαμπάνης),

σελ. 464.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Εκλογή τακτικού μέλους Ακαδημίας Αθηνών. Αν τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών διοριστεί μέλος της κυβέρνησης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του ως ακαδημαϊκού καθ’ όλη την περίοδο κατά την οποία τυγχάνει μέλος της Κυβέρνησης και επομένως δεν συγκαταλέγεται στα εν ενεργεία μέλη της Ακαδημίας, επί του αριθμού των οποίων υπολογίζεται η απαρτία και η πλειοψηφία της Ολομέλειας προς λήψη απόφασης για την εκλογή τακτικού μέλους της. ΣτΕ Ολ 1377/2013,

σελ. 417.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεταλλεία Κασσάνδρας - ΕΠΟ. Απόρριψη αιτήσεως ακυρώσεως, με την οποία ζητείτο η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 201745/26.7.2011 ΚΥΑ περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του έργου α) Μεταλλευτικές - Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας με δικαιούχο την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ». ΣτΕ 1492/2013 Τμ. Ε΄ επταμ. (παρατ. Χ. Διβάνη),

σελ. 431.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Αναδρομική φορολογική επιβάρυνση. Η έκτακτη οικονομική εισφορά του Ν 3758/2009 δεν έχει ως αντικείμενο τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2008 ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικής φορολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 78 Συντ. Τα εισοδήματα αυτά θεωρήθηκαν ως τα πλέον πρόσφατα ασφαλή στοιχεία διάγνωσης της αυξημένης φοροδοτικής ικανότητας (κριτήριο επιβολής της έκτακτης εισφοράς). Το εν λόγω κριτήριο δεν παρίσταται απρόσφορο και δεν είναι αντίθετο προς την αρχή της φοροδοτικής ικανότητας. (μειοψ.). ΣτΕ Ολ 1685/2013 (παρατ. Κ. Πέρρου),

σελ. 410.

Δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση τριτανακοπής ούτε ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων αναιρέσεως, είτε οι αποφάσεις αυτές περιορίζονται στην αναίρεση της προσβληθείσας απόφασης είτε αποφαίνονται περαιτέρω και κατ΄ ουσίαν επί της υπόθεσης. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, όχι όμως και δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, ούτε βεβαίως στις συνταγματικές διατάξεις, με τις οποίες κατοχυρώνεται το ουσιαστικό δικαίωμα, η ικανοποίηση του οποίου επιδιώκεται με την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. ΣτΕ 1085/2013 Τμ. Γ΄ επταμ.,

σελ. 448.

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διοίκηση Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών. Είναι δυνατή η τροποποίηση διατάξεων τυπικού νόμου με διάταξη προεδρικού διατάγματος, εφόσον υπάρχει ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοσή του. Ανάθεση της διοίκησης των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών σε Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του Κλάδου Πλοηγών - Κυβερνητών του Πυροσβεστικού Σώματος με το άρθρο 4 του ΠΔ 236/2007. Η ως άνω διάταξη δεν αντιβαίνει ευθέως στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν 3511/2006 και με νόμιμο έρεισμα όρισε ότι «η διοίκηση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών ανατίθεται σε Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων του κλάδου Πλοηγών - Κυβερνητών» κατά τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 7 του Ν 3511/2006. (μειοψ.). ΣτΕ 351/2013 Τμ. Γ΄,

σελ. 443.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αυτοτελής φορολόγηση επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή. Δεν είναι αποκλειστική η απαρίθμηση στην παρ. 4 του άρθρου 45 ΚΦΕ των περιπτώσεων παροχών που δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο. Το επίδομα αλλοδαπής δεν επιτρέπεται κατά τα άρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4 Συντ. να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος γιατί έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα. Κατά παράβαση των ως άνω συνταγματικών διατάξεων το επίδομα αλλοδαπής υπήχθη σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 15% με το άρθρο 14 παρ. 4 ΚΦΕ. (μειοψ.). ΣτΕ Ολ 1840/2013,

σελ. 445.

Έκτακτη οικονομική εισφορά. Η έκτακτη οικονομική εισφορά του Ν 3758/2009 δεν έχει ως αντικείμενο τα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2008 ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικής φορολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 78 Συντ. Τα εισοδήματα αυτά θεωρήθηκαν ως τα πλέον πρόσφατα ασφαλή στοιχεία διάγνωσης της αυξημένης φοροδοτικής ικανότητας (κριτήριο επιβολής της έκτακτης εισφοράς). Το εν λόγω κριτήριο δεν παρίσταται απρόσφορο και δεν είναι αντίθετο προς την αρχή της φοροδοτικής ικανότητας. (μειοψ.). ΣτΕ Ολ 1685/2013 (παρατ. Κ. Πέρρου),

σελ. 410.

Φορολογία μεταβίβασης μετοχών. Κατάργηση με το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 3296/2004 της υποχρέωσης ημεδαπών ΑΕ με κεφάλαια επενδυμένα σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό 60% και άνω ονομαστικοποίησης των μετοχών τους και της πρόβλεψης προστίμου που τη συνόδευε. Η ως άνω διάταξη δεν είναι εφαρμοστέα σε παραβάσεις, όπως η επίδικη που φέρεται διαπραχθείσα σε χρόνο, κατά τον οποίο ίσχυε τόσο η υποχρέωση ονομαστικοποίησης όσο και η συνδεδεμένη με αυτή φορολογία μεταβίβασης των μετοχών, σε χρόνο δηλαδή κατά τον οποίο δεν είχε συντρέξει ο λόγος που επέβαλε την κατάργηση της εν λόγω υποχρέωσης και της συνακόλουθης κύρωσης. Μη εφαρμογή εν προκειμένω της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης, ως προς την επιβολή κυρώσεων, διατάξεως. Λόγοι. Ομοίως από την επιβολή του επίμαχου προστίμου δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. (Μειοψ.). ΣτΕ Ολ 459/2013,

σελ. 441.