Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 7/2020, Ιούλιος 2020

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. και ΑΠΑΤΗ

Αναιρείται για τους εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγους αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν για την πράξη της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. ΑΠ 901/2019,

σελ. 743.

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απορριπτική του αυτοτελούς ισχυρισμού διάταξή της, αναγκαίως δε και ως προς τη διάταξή της για την επιβολή ποινής. Ειδικότερα, ο πρώτος αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί συνδρομής στο πρόσωπό του της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου έντιμου βίου ήταν ορισμένος και παραδεκτός και το δικαστήριο της ουσίας είχε υποχρέωση να απαντήσει σ' αυτόν και να αιτιολογήσει, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, την απόρριψή του. ΑΠ 1510/2019,

σελ. 723.

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας οι αναιρεσείοντες καταδικάσθηκαν για την πράξη της μη εμπρόθεσμης καταβολής αποδοχών (αποζημίωσης απόλυσης). ΑΠ 1271/2019,

σελ. 741.

Το Δικαστήριο, ενώ δέχεται ότι υπήρχαν ατέλειες στους φακέλους των δανειοδοτηθέντων, για τη συγκέντρωση, την πληρότητα και τον έλεγχο των δικαιολογητικών στοιχείων των οποίων, πριν από την αποστολή τους στο Τμήμα χορήγησης δανείων της ΕΤΕ, υπεύθυνοι ήταν οι κατηγορούμενοι, παρά ταύτα, αντιφατικά, αποδίδει τη μη εξυπηρέτηση των δανείων αορίστως στην οικονομική κρίση και όχι στην προφανή αφερεγγυότητα των δανειοληπτών και την υπερεκτίμηση των ακινήτων, για τα οποία έλαβαν τα δάνεια, αγνοώντας τα παραπάνω σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή αποδεικτικά στοιχεία. ΑΠ Ολ 1/2020,

σελ. 708.

Εφόσον με την έφεση του κατηγορουμένου προβάλλεται ο ισχυρισμός, ότι η επίδοση του αποσπάσματος της καταδικαστικής αποφάσεως ήταν άκυρη λόγω σφαλμάτων που είχαν εμφιλοχωρήσει στο επιδοθέν απόσπασμα, το Εφετείο έχει την υποχρέωση να ερευνήσει κατ’ ουσίαν τον εν λόγω ισχυρισμό, αξιολογώντας και συνεκτιμώντας τα τυχόν προσκομιζόμενα από τον κατηγορούμενο στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η βασιμότητα του ισχυρισμού του, και να τον κάνει δεκτό ή τον απορρίψει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένα. ΑΠ 917/2019,

σελ. 762.

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Ο μη διορισμός του διερμηνέα κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου ώστε να λάβει ο κατηγορούμενος γνώση της κατηγορίας και να είναι σε θέση να ετοιμάσει τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς προκαλεί απόλυτη ακυρότητα της αυτόφωρης διαδικασίας. ΜΠλημΘεσ 8135/2019,

σελ. 764.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Αναιρείται υπέρ του νόμου για τους εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγους η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, κατά το μέρος που αθώωσε τους κατηγορούμενους για την πράξη της κατ' εξακολούθηση απάτης από κοινού σε βάρος της ΕΤΕ, από την οποία η ζημία που προκλήθηκε στην τελευταία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 150.000 ευρώ, τηρουμένων, όμως, απαραμείωτων των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. ΑΠ Ολ 1/2020,

σελ. 708.

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Επικίνδυνες υπερβάσεις κατά τη διενέργεια επαχθών ανακριτικών πράξεων. Το παράδειγμα της ανάλυσης DNA σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Μελ. Γρ. Καλφέλης,

σελ. 657.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Βλ. ΠΟΙΝΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου (άρθρα 299-307) κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα. Επισκόπηση των διατάξεων του δεκάτου πέμπτου κεφαλαίου. Μελ. Ν. Δημητράτος,

σελ. 661.

ΑΠΑΤΗ Βλ. και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΙΡΕΣΗ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το Δικαστήριο, ενώ δέχεται ότι τα δικαιολογητικά που συνελέγησαν με πρωτοβουλία των κατηγορουμένων για 61 υποψήφιους δανειολήπτες ήταν, για μερικούς από αυτούς, ελλιπή και τουλάχιστον 23 από αυτούς, προερχόμενοι από πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης, είχαν μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα και δεν διέθεταν εισοδήματα ικανά για την αποπληρωμή των δανείων, παραδοχές από τις οποίες συνάγεται ότι οι κατηγορούμενοι είχαν ιδία γνώση της πραγματικότητας, παρά ταύτα έκρινε ότι η Κεντρική Υπηρεσία της ΕΤΕ στην Αθήνα που χορήγησε τα δάνεια δεν παραπλανήθηκε από τους κατηγορούμενους. ΑΠ Ολ 1/2020,

σελ. 708.

Κηρύσσεται αθώα η κατηγορουμένη για την πράξη της απάτης από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι δεν υπάρχει βλάβη της περιουσίας των εξαπατηθέντων ΝΠΔΔ, δεδομένου ότι η ζημία που επήλθε από την απατηλή συμπεριφορά της εξαπατώσης κατηγορουμένης ισοσταθμίζεται από την ισάξια αντιπαροχή της. ΠεντΕφΘεσ 27/2020,

σελ. 728.

Το έγκλημα της απάτης με υπολογιστή τελείται όταν η περιουσιακή βλάβη επέρχεται όχι με την παραπλάνηση ενός φυσικού προσώπου, αλλά αποκλειστικά και μόνο με τον επηρεασμό των στοιχείων του υπολογιστή. Έτσι, δεν στοιχειοθετείται κοινή απάτη στην περίπτωση που ο δράστης επεμβαίνει ευθέως στην εξέλιξη του προγράμματος ή και στα μηχανικά μέρη του υπολογιστή και με μη ορθή διαμόρφωση του προγράμματος ή με τη χρησιμοποίηση κατά τον προγραμματισμό του συστήματος μη ορθών ή ελλιπών στοιχείων, προκαλεί αποτέλεσμα διαφορετικό από εκείνο που θα προέκυπτε από τη διαδικασία της επεξεργασίας των στοιχείων και έτσι βλάπτει ξένη περιουσία προς όφελος αυτού ή τρίτου. ΤρΕφΚακΑθ 4689/2018,

σελ. 731.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ Βλ. και ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας οι αναιρεσείοντες καταδικάσθηκαν για την πράξη της μη εμπρόθεσμης καταβολής αποδοχών (αποζημίωσης απόλυσης). Ειδικότερα, δεν προσδιορίζονται στην απόφαση μολονότι η ως άνω επιχείρηση (εργοδότρια) φέρεται ως εταιρική και δη ως ΑΕ τα πραγματικά περιστατικά (π.χ. ΦΕΚ διορισμού κ.λπ.), από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα και η θέση καθενός των αναιρεσειόντων στην ΑΕ, αλλά αναφέρεται μόνο ότι αυτοί είναι νόμιμοι εκπρόσωποι με τις ιδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου αντιστοίχως. ΑΠ 1271/2019,

σελ. 741.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Βλ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Βλ. και ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Γ΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 681.

Το Δικαστήριο κηρύσσοντας εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο και παραπέμποντας την υπόθεση προς εκδίκαση στο Τριμελές Εφετείο προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 235 παρ. 1 Ν 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 127 Ν 4555/2018, ενόψει του γεγονότος ότι ο φερόμενος χρόνος τέλεσης της διωκόμενης πράξης (ήτοι το χρονικό διάστημα από του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 έως την 28.11.2016) είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του Ν 4555/2018. ΑΠ 962/2019,

σελ. 760.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου (άρθρα 299-307) κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα. Επισκόπηση των διατάξεων του δεκάτου πέμπτου κεφαλαίου. Μελ. Ν. Δημητράτος,

σελ. 661.

ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο μη διορισμός του διερμηνέα κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου ώστε να λάβει αυτός γνώση της κατηγορίας και να είναι σε θέση να ετοιμάσει τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς προκαλεί απόλυτη ακυρότητα της αυτόφωρης διαδικασίας. Εν προκειμένω, αποδείχθηκε ότι στον κατηγορούμενο γνωστοποιήθηκε προφορικά η κατηγορία, πλην όμως αυτός δεν μπορούσε να λάβει γνώση, διότι δεν υπήρχε διερμηνέας και πρέπει, δεκτού γενομένου του ισχυρισμού του κατηγορουμένου, να ακυρωθεί η αυτόφωρη διαδικασία και να μεταβιβαστεί η δικογραφία στην Εισαγγελία. ΜΠλημΘεσ 8135/2019,

σελ. 764.

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (DNA)

Επικίνδυνες υπερβάσεις κατά τη διενέργεια επαχθών ανακριτικών πράξεων. Το παράδειγμα της ανάλυσης DNA σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες. Μελ. Γρ. Καλφέλης,

σελ. 657.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η προσβαλλόμενη απόφαση, καίτοι δέχεται ότι το ένδικο πιστοποιητικό, που περιείχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του εγκαλούντος, είχε νομίμως εξαχθεί από το αρχείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, χωρίς τη συγκατάθεση του εγκαλούντος, το παρέδωσε στον δεύτερο κατηγορούμενο και, επομένως, επεξεργάστηκε-ανακοίνωσε και κατέστησε έτσι προσιτά σ’ αυτόν τα περιεχόμενα στο ως άνω πιστοποιητικό ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, στη συνέχεια αντιφατικά δέχεται ότι δεν στοιχειοθετείται αντικειμενικά το αδίκημα του άρθρου 22 παρ. 4 Ν 2472/1997 με την αιτιολογία ότι ο κατηγορούμενος έκανε χρήση δεδομένων τα οποία γνώριζε από μόνος του. ΑΠ 901/2019,

σελ. 743.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βλ. και ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Το άθροισμα των επιμέρους καθαρών εισοδημάτων, που απεκρύβησαν μέσω ελλιπών ή ανακριβών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των κατά νόμο υπόχρεων προς τούτο προσώπων προς την αρμόδια Αρχή σε περισσότερες οικονομικές χρήσεις, ώστε να καταστεί αξιόποινη η κατ’ εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος με αντίστοιχη άθροιση των μη δηλωθέντων ή ανακριβώς δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων για τις αντίστοιχες χρήσεις (φορολογικά έτη), δεν είναι επιτρεπτό, ακόμη και όταν το έγκλημα φέρεται ως τελεσθέν κατ’ εξακολούθηση. ΣυμβΕφΠατρ 127/2018,

σελ. 749.

ΔΗΜΑΡΧΟΙ Βλ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου (άρθρα 299-307) κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα. Επισκόπηση των διατάξεων του δεκάτου πέμπτου κεφαλαίου. Μελ. Ν. Δημητράτος,

σελ. 661.

ΔΙΕΓΕΡΣΗ

Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 184 ΠΚ, δεδομένου ότι το ένδικο απόσπασμα της ομιλίας του κατηγορουμένου δεν ήταν ικανό να δημιουργήσει πρόκληση ή διέγερση για τέλεση πλημμελήματος ή κακουργήματος, στον μη οριστό αριθμό ακροατών αυτής. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος απέτρεψε τους δέκτες - ακροατές αυτής από την τέλεση πλημμελήματος, καθόσον τους επεσήμανε ότι πλέον «έχουμε σκοπό και στόχο γιατί ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή είναι στο πλευρό μας» και το γεγονός αυτό επιβάλλει συμπεριφορά εκ μέρους τους κείμενη στο πλαίσιο της νομιμότητας και τιθάσευση ενδόμυχης παρόρμησής τους για το αντίθετο. ΑΠ 850/2019,

σελ. 726.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ

Ο μη διορισμός του διερμηνέα κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου ώστε να λάβει αυτός γνώση της κατηγορίας και να είναι σε θέση να ετοιμάσει τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς προκαλεί απόλυτη ακυρότητα της αυτόφωρης διαδικασίας. ΜΠλημΘεσ 8135/2019,

σελ. 764.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Βλ. και ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μπορεί να εφαρμοστεί η πρόβλεψη του άρθρου 98 παρ. 1 ΠΚ, όταν το συνολικό ύψος της αξίας της κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 Ν 3123/2003 αποκρυπτομένης περιουσίας του δράστη και των λοιπών προσώπων την οποία αυτός σκόπευε να αποκρύψει σε κάθε μία οικονομική χρήση (φορολογικό έτος) υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, ακριβώς διότι τότε θα πρόκειται για μορφή κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος, το οποίο ναι μεν θα συγκροτείται από επιμέρους εγκλήματα τα οποία πλήττουν τη διαφάνεια σε κρίσιμους τομείς κρατικών λειτουργιών, ωστόσο οι επιμέρους προσβολές δεν θα μπορούν να αθροιστούν από άποψη περιουσιακής αξίας. ΣυμβΕφΠατρ 127/2018,

σελ. 749.

ΕΓΚΛΗΜΑ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Περί του ορισμού του εγκλήματος. Μελ. Κ. Τσίνας,

σελ. 667.

ΕΚΔΟΣΗ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη έφεση του εκζητουμένου κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών η οποία γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του. Ειδικότερα, με το οικείο περιεχόμενο η έφεση είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρεται σε αυτή κανένα συγκεκριμένο σφάλμα, ούτε καμία πλημμέλεια της προσβαλλόμενης απόφασης, εν σχέσει με τη συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης, ούτε διατυπώνονται παράπονα για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων νόμου που εμποδίζουν την εκτέλεση της περί ης ο λόγος έκδοσης. ΣυμβΑΠ 949/2019,

σελ. 761.

ΕΚΘΕΣΗ

Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου (άρθρα 299-307) κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα. Επισκόπηση των διατάξεων του δεκάτου πέμπτου κεφαλαίου. Μελ. Ν. Δημητράτος,

σελ. 661.

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Κηρύσσεται ένοχος ο δεύτερος κατηγορούμενος για τις πράξεις της κακουργηματικής ληστείας και της συμμορίας, με την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2δ΄ ΠΚ, δεδομένου ότι αυτός έδειξε ειλικρινή μεταμέλεια και προσπάθησε να άρει ή να μειώσει τις δυσμενείς συνέπειες των πράξεών του, αποδίδοντας στον παθόντα ολόκληρο το χρηματικό ποσό που είχε αφαιρέσει από αυτόν. ΤρΕφΚακΛαρ 204/2018,

σελ. 733.

Ο πρώτος αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί συνδρομής στο πρόσωπό του της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου έντιμου βίου ήταν ορισμένος και παραδεκτός και το δικαστήριο της ουσίας είχε υποχρέωση να απαντήσει σ' αυτόν και να αιτιολογήσει, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, την απόρριψή του. Αντιθέτως, δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει στον έτερο αυτοτελή ισχυρισμό περί συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. ΑΠ 1510/2019,

σελ. 723.

ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Επεκτείνεται το αποτέλεσμα της ασκηθείσας αναίρεσης και στους λοιπούς συγκατηγορουμένους της αναιρεσείουσας, αφού και σε αυτούς εφαρμόσθηκε μία μόνο φορά η μείωση της ποινής κατ’ άρθρο 85 του προϊσχύσαντος ΠΚ. ΑΠ 1643/2019,

σελ. 721.

ΕΠΙΔΟΣΗ Βλ. και ΕΦΕΣΗ

Μπορεί να αποτελέσει εγκύρως αφετηρία της προθεσμίας της εφέσεως και μόνη η επίδοση αποσπάσματος της αποφάσεως, αφού και με την επίδοση αυτή και τη γνωστοποίηση των ανωτέρω στοιχείων εξυπηρετούνται πλήρως τα δικονομικά δικαιώματα του καταδικασθέντος κατηγορουμένου. Τυχόν σφάλματα ή παραδρομές αφορώσες άλλα στοιχεία που αναγράφονται στο επιδιδόμενο απόσπασμα της καταδικαστικής απόφασης, όπως ο χρόνος για τον οποίο ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής, δεν ασκούν επιρροή στο κύρος της επίδοσης και στην εξ αυτής έναρξη της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων. ΑΠ 917/2019,

σελ. 762.

ΕΡΕΥΝΕΣ

Προϋποθέσεις νομιμότητας κατ’ οίκον έρευνας στο πλαίσιο διερεύνησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συνιστά προσβολή του ασύλου της κατοικίας η έρευνα σε κατοικία προς διερεύνηση πράξης ξεπλύματος χωρίς να υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης βασικού αδικήματος, όπως αυτό καθορίζεται στον νόμο. BVerfG 2 BvR 2992/14 της 31.1.2020 (παρατ. Ν. Κουκλουμπέρης),

σελ. 766.

ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ Βλ. ΝΟΜΟΣ

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Βλ. και ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Kατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 4 Ν 2472/1997 η προσβαλλόμενη απόφαση δέχεται ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του εν λόγω αδικήματος απαιτείτο η, μη συντρέχουσα εν προκειμένω, παράνομη εκ μέρους του κατηγορουμένου επέμβαση σε αρχείο προσωπικών δεδομένων, προϋπόθεση όμως που δεν απαιτείτο για τη μορφή του οικείου αδικήματος. ΑΠ 901/2019,

σελ. 743.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Υπάρχει αντίφαση στην απόδοση ποινικών ευθυνών σε αμφότερους τους κατηγορουμένους, καθόσον οι δύο αναιρεσείοντες φέρονται συνυπεύθυνοι για το ίδιο χρονικό διάστημα, ο μεν πρώτος αναιρεσείων ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο δε δεύτερος των αναιρεσειόντων ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, σε ουδέν δε σημείο των παραδοχών της απόφασης γίνεται δεκτό ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο διάπραξης του εγκλήματος κωλύετο ή απουσίαζε ο πρώτος αναιρεσείων και επομένως λόγω του κωλύματός του ή της απουσίας του τον αναπλήρωνε ο συγκατηγορούμενός του. ΑΠ 1271/2019,

σελ. 741.

ΕΦΕΣΗ Βλ. και ΕΠΙΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη έφεση του εκζητουμένου κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών η οποία γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του. Ειδικότερα, με το οικείο περιεχόμενο η έφεση είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρεται σε αυτή κανένα συγκεκριμένο σφάλμα, ούτε καμία πλημμέλεια της προσβαλλόμενης απόφασης, εν σχέσει με τη συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης. ΣυμβΑΠ 949/2019,

σελ. 761.

Εφόσον με την έφεση του κατηγορουμένου προβάλλεται ο ισχυρισμός, ότι η επίδοση του αποσπάσματος της καταδικαστικής αποφάσεως ήταν άκυρη λόγω σφαλμάτων που είχαν εμφιλοχωρήσει στο επιδοθέν απόσπασμα, το Εφετείο έχει την υποχρέωση να ερευνήσει κατ’ ουσίαν τον εν λόγω ισχυρισμό, αξιολογώντας και συνεκτιμώντας τα τυχόν προσκομιζόμενα από τον κατηγορούμενο στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η βασιμότητα του ισχυρισμού του, και να τον κάνει δεκτό ή τον απορρίψει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένα. ΑΠ 917/2019,

σελ. 762.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Βλ. ΑΠΑΤΗ

ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Βλ. ΑΠΑΤΗ, ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Ο μη διορισμός του διερμηνέα κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου ώστε να λάβει ο κατηγορούμενος γνώση της κατηγορίας και να είναι σε θέση να ετοιμάσει τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς προκαλεί απόλυτη ακυρότητα της αυτόφωρης διαδικασίας. ΜΠλημΘεσ 8135/2019,

σελ. 764.

ΚΛΟΠΗ

Ο ισχυρισμός του δεύτερου κατηγορουμένου ότι η πράξη της ληστείας από κοινού πρέπει να χαρακτηριστεί ορθά ως κλοπή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος, διότι στη διάρκεια της δίκης τούτης αποδείχθηκε αναμφίβολα ότι η αφαίρεση του χρηματικού ποσού από την κατοχή του παθόντος δεν έγινε ήρεμα και αβίαστα, αλλά, αντίθετα, έγινε, αφού ασκήθηκε έντονη βία εκ μέρους του δεύτερου κατηγορουμένου σε βάρος του παθόντος. ΤρΕφΚακΛαρ 204/2018,

σελ. 733.

ΛΗΣΤΕΙΑ Βλ. και ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΛΟΠΗ

Ο κατηγορούμενος, έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα και κρατώντας στα χέρια του ένα βραχύκαννο όπλο, έσπρωξε και έριξε στο έδαφος τον παθόντα, τον χτύπησε με το όπλο στο στόμα, τον χτύπησε, επίσης, με τα χέρια του και με τα πόδια του στο πρόσωπο και στο σώμα, τον απείλησε με επικείμενο κίνδυνο ζωής, πρότεινε το ως άνω όπλο προς το κεφάλι του παθόντος και είπε προς τον παθόντα απειλητικά μια φράση, γεγονός που κατέστησε τον τελευταίο αδύναμο να αντιδράσει στις ανωτέρω παράνομες ενέργειες του κατηγορουμένου. ΤρΕφΚακΛαρ 204/2018,

σελ. 733.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Βλ. και ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η κατηγορία που αποδίδεται στον κατηγορούμενο θα πρέπει, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, από κακουργηματική παραχάραξη να προσλάβει τον χαρακτήρα της ιδιαιτέρως ελαφράς περίπτωσης παραχάραξης, η οποία διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος, αφού η ποινική κύρωση που απειλείται είναι φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή. ΣυμβΕφΠατρ 70/2020,

σελ. 737.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Βλ. και ΝΟΜΟΣ

Δεδομένου ότι το άρθρο 25 παρ. 1 Ν 4139/2013 είναι διάταξη ειδικού ποινικού νόμου, που εμφανώς ορίζει ρητά διαφορετικά από τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 2 ΠΚ, η συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 12 ΠΚ και ως εκ τούτου αναφορικά με την επιβολή της παρεπόμενης ποινής της στέρησης της άδειας οδήγησης, κατ' εφαρμογή της ως άνω διάταξης, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής επιεικέστερου νόμου. Εφαρμόζεται όμως και στην περίπτωση αυτή η επιεικέστερη διάταξη του άρθρου 104 παρ. 2 εδ. α΄ ΠΚ. ΑΠ 1980/2019,

σελ. 720.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ Βλ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΑΤΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋποθέσεις νομιμότητας κατ’ οίκον έρευνας στο πλαίσιο διερεύνησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συνιστά προσβολή του ασύλου της κατοικίας η έρευνα σε κατοικία προς διερεύνηση πράξης ξεπλύματος χωρίς να υπάρχουν υπόνοιες τέλεσης βασικού αδικήματος, όπως αυτό καθορίζεται στον νόμο. BVerfG 2 BvR 2992/14 της 31.1.2020 (παρατ. Ν. Κουκλουμπέρης),

σελ. 766.

ΝΟΜΟΣ Βλ. και ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η πράξη για την οποία παραπέμπεται να δικαστεί ο κατηγορούμενος, δηλαδή η κατοχή τριών παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων με φερόμενη ονομαστική αξία αυτή των 50 ευρώ το καθένα, λόγω του ιδιαίτερα μικρού αριθμού των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων, πλέον του ότι και η συνολική τους αξία είναι σχετικά μικρή, υπάγεται χωρίς καμιά αμφιβολία στην παρ. 3 του άρθρου 207 του ισχύοντος ΠΚ σε συνδυασμό με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η οποία είναι ευμενέστερη της αντίστοιχης και ταυτάριθμης διάταξης του προηγούμενου ΠΚ. ΣυμβΕφΠατρ 70/2020,

σελ. 737.

Εφόσον η προκειμένη αίτηση αναίρεσης και οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης ασκήθηκαν παραδεκτώς και εμπροθέσμως και περιέχουν παραδεκτούς λόγους αναίρεσης και μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης, οι παρεπόμενες ποινές αναστέλλονται μαζί με την κύρια ποινή, πρέπει κατ' αυτεπάγγελτη εφαρμογή της επιεικέστερης ως άνω διάταξης του άρθρου 104 παρ. 2 ΠΚ, παρά την ερημοδικία του αναιρεσείοντος, να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση και δη μόνο όσον αφορά το κεφάλαιό της σχετικά με την τύχη της επιβληθείσας στον αναιρεσείοντα παρεπόμενης ποινής. ΑΠ 1980/2019,

σελ. 720.

Η διάταξη του άρθρου 85 νέου ΠΚ, κατά την οποία επί συρροής λόγων μειώσεως της ποινής, το δικαστήριο ελαττώνει περαιτέρω το κατώτατο όριο της μειωμένης κατά το άρθρο 83 ποινής, είναι επιεικέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας διάταξης, καθόσον με την τελευταία η μείωση της ποινής εφαρμοζόταν μία φορά. ΑΠ 1643/2019,

σελ. 721.

ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ

Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου (άρθρα 299-307) κατά τον νέο Ποινικό Κώδικα. Επισκόπηση των διατάξεων του δεκάτου πέμπτου κεφαλαίου. Μελ. Ν. Δημητράτος,

σελ. 661.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Βλ. και ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Όταν η απόφαση που αναιρείται απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, τότε ο Άρειος Πάγος δεν παύει οριστικώς την ποινική δίωξη, παρότι παρήλθε οκταετία από την τέλεση της πράξεως, αλλά παραπέμπει την υπόθεση στο δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεθείσα απόφαση, προκειμένου εκείνο, στην περίπτωση που κρίνει την έφεση ως εμπρόθεσμη και παραδεκτώς ασκηθείσα, να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη εφόσον συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής. ΑΠ 917/2019,

σελ. 762.

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ Βλ. και ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η πράξη για την οποία παραπέμπεται ο κατηγορούμενος, δηλαδή η κατοχή τριών παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ, λόγω του ιδιαίτερα μικρού αριθμού των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων, υπάγεται χωρίς καμιά αμφιβολία στην παρ. 3 του άρθρου 207 του ισχύοντος ΠΚ σε συνδυασμό με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, η οποία είναι ευμενέστερη της αντίστοιχης και ταυτάριθμης διάταξης του προηγούμενου ΠΚ. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο η αξιόποινη συμπεριφορά δεν συγκροτείται από την προμήθεια και την κατοχή των επίμαχων παραχαραγμένων νομισμάτων σε αληθινή μεταξύ τους συρροή αλλά σε μόνη την κατοχή αυτών. ΣυμβΕφΠατρ 70/2020,

σελ. 737.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ως προς την αποδιδόμενη στην κατηγορούμενη αξιόποινη πράξη της κακουργηματικής πλαστογραφίας με χρήση, στοιχειοθετείται εις βάρος της, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, η πλημμεληματική παράβαση του άρθρου 217 παρ. 3 του ισχύοντος ΠΚ, αφού νόθευσε το παραπάνω πτυχίο της με σκοπό να καταλάβει θέση εργασίας και στη συνέχεια έκανε χρήση αυτού για τον ίδιο σκοπό. ΠεντΕφΘεσ 27/2020,

σελ. 728.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΝΟΜΟΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Δ΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 695.

Η διάταξη του άρθρου 85 νέου ΠΚ, κατά την οποία επί συρροής λόγων μειώσεως της ποινής, το δικαστήριο ελαττώνει περαιτέρω το κατώτατο όριο της μειωμένης κατά το άρθρο 83 ποινής, είναι επιεικέστερη της αντίστοιχης προϊσχύσασας διάταξης, καθόσον με την τελευταία η μείωση της ποινής εφαρμοζόταν μία φορά. ΑΠ 1643/2019,

σελ. 721.

Δεδομένου ότι το άρθρο 25 παρ. 1 Ν 4139/2013 είναι διάταξη ειδικού ποινικού νόμου, που εμφανώς ορίζει ρητά διαφορετικά από τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 2 ΠΚ, η συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμπίπτει στη διάταξη του άρθρου 12 ΠΚ και ως εκ τούτου αναφορικά με την επιβολή της παρεπόμενης ποινής της στέρησης της άδειας οδήγησης, κατ' εφαρμογή της ως άνω διάταξης, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής επιεικέστερου νόμου. Εφαρμόζεται όμως και στην περίπτωση αυτή η επιεικέστερη διάταξη του άρθρου 104 παρ. 2 εδ. α' ΠΚ, σύμφωνα με την οποία οι παρεπόμενες ποινές αναστέλλονται και εξαλείφονται μαζί με την κύρια ποινή. ΑΠ 1980/2019,

σελ. 720.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Βλ. ΔΙΕΓΕΡΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ Βλ. και ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα - Ένδικα μέσα (ΜΕΡΟΣ Γ΄). Μελ. Ν. Βασιλειάδης,

σελ. 681.

Το Δικαστήριο κηρύσσοντας εαυτό καθ’ ύλην αναρμόδιο και παραπέμποντας την υπόθεση προς εκδίκαση στο Τριμελές Εφετείο προέβη σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 235 παρ. 1 Ν 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 127 Ν 4555/2018, ενόψει του γεγονότος ότι ο φερόμενος χρόνος τέλεσης της διωκόμενης πράξης (ήτοι το χρονικό διάστημα από του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 έως την 28.11.2016) είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του Ν 4555/2018. ΑΠ 962/2019,

σελ. 760.

ΣΥΡΡΟΗ Βλ. ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Αναιρείται λόγω υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση, διά της οποίας το δικάσαν Τριμελές Πλημμελειοδικείο κήρυξε εαυτό αναρμόδιο για να δικάσει ποινική υπόθεση σε βάρος των κατηγορουμένων για την αξιόποινη πράξη του άρθρου 28 παρ. 2α΄ Ν 1650/1986, λόγω του ότι ο πρώτος κατηγορούμενος έφερε την ιδιότητα του Δημάρχου. ΑΠ 962/2019,

σελ. 760.

ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Βλ. και ΑΠΑΤΗ

Με την έκδοση των ως άνω εντολών πληρωμής, ο κατηγορούμενος τέλεσε και το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης, καθ’ όσον, τυγχάνων υπάλληλος επιφορτισμένος με την έκδοση δημοσίων εγγράφων, με δόλο βεβαίωσε ψευδώς στις ως άνω εντολές πληρωμής-επιταγές προνοιακών επιδομάτων, ότι τα πιο πάνω δύο άτομα ήταν δικαιούχοι τέτοιων επιδομάτων, γεγονός το οποίο βεβαίως είχε ως έννομη συνέπεια την πληρωμή των επιδομάτων στα άτομα αυτά, με αντίστοιχη βλάβη της περιουσίας του Δημοσίου. ΤρΕφΚακΑθ 4689/2018,

σελ. 731.

ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κατηγορούμενοι έχοντες ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Ποινικό (δικονομικό) κανονιστικό πλαίσιο (ΜΕΡΟΣ Δ΄). Άρθρο Λ. Μαργαρίτης,

σελ. 695.