Ευρετήριο

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τεύχος 1, Ιανουάριος 2018

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Βλ. ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ, ΕΦΕΣΗ, ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση με την οποία ο αιτών ζητεί την ανάκληση αναβλητικής αποφάσεως του Αρείου Πάγου και τον προσδιορισμό της αίτησης αναίρεσής του σε συντομότερη δικάσιμο. Συγκεκριμένα, η ορισθείσα μετ’ αναβολή δικάσιμος είναι από τις πλέον σύντομες μετά τη λήξη της δικηγορικής αποχής, ενόψει και του μεγάλου φόρτου των πινακίων του Δικαστηρίου τούτου, λόγω της χωρήσασας παρατεταμένης αυτής αποχής των δικηγόρων από την άσκηση των καθηκόντων τους. ΑΠ 1491/2016,

σελ. 80.

Η απόφαση με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού εκτίθενται σε αυτή με σαφήνεια και πληρότητα οι λόγοι για τους οποίους το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην απορριπτική του αιτήματος του κατηγορουμένου παρεμπίπτουσα απόφασή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι, έτσι όπως διατυπώθηκε, ήταν εντελώς αόριστο, αφού ο αναιρεσείων, εκτός του προσδιορισμού της παθήσεως της μητέρας του, δεν προσκόμισε και κάποιο σχετικό έγγραφο είτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο υποστηρικτικό της βασιμότητάς του. ΑΠ 370/2017,

σελ. 79.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Αναιρείται για τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης η προσβαλλόμενη απόφαση. Συγκεκριμένα, η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε στις 24.4.2012, δηλαδή μετά την ισχύ του Ν 4043/2012 (13.2.2012). Κατά συνέπεια, το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 2 Ν 4043/2012 περί υφ’ όρον παραγραφής ποινών. ΑΠ 253/2017,

σελ. 92.

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Βλ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΗ Βλ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΟΠΛΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Η απόρριψη της αίτησης για τον λόγο ότι ο κατάδικος δεν συμμορφώθηκε σε όρο που του είχε τεθεί με Διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, που διέτασσε την απόλυσή του με όρους βάσει του άρθρου 12 Ν 4322/2015, δεν έχει επαρκή θεμελίωση, ούτε εναρμονίζεται με την αρχή της αναλογικότητας, αφού στην πραγματικότητα ο κατάδικος υφίσταται δύο φορές τις συνέπειες της συμπεριφοράς του, και μάλιστα μετά από ικανό χρονικό διάστημα παραμονής του στη φυλακή. ΣυμβΠλημΣερ 193/2017 (παρατ. Λ. Μαργαρίτης),

σελ. 93.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ Βλ. και ΟΠΛΑ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Εννοιολογικό γνώρισμα της απόπειρας συνιστά η ύπαρξη αρχής εκτελέσεως, δηλ. της ενέργειας εκείνης, με την οποία αρχίζει η πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, καθώς και εκείνης που τελεί σε τέτοια συνάφεια και οργανικό δεσμό με την πράξη, ώστε στη συγκεκριμένη περίπτωση να θεωρείται, κατά την κοινή αντίληψη, τμήμα της, στην οποία αμέσως οδηγεί, αν δεν ανακοπεί για οποιονδήποτε λόγο. ΣυμβΠλημΑρτ 11/2017,

σελ. 50.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση με την οποία ο αιτών ζητεί την ανάκληση αναβλητικής αποφάσεως του Αρείου Πάγου και τον προσδιορισμό της αίτησης αναίρεσής του σε συντομότερη δικάσιμο. ΑΠ 1491/2016,

σελ. 80.

ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Βλ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Βλ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (DNA)

Η ύπαρξη επιθυλιακών κυττάρων στα ερευνηθέντα όπλα αποδεικνύει την άμεση επαφή τους με αυτά και όχι διά της μεταφοράς από τρίτο πρόσωπο, η δε ποσότητα DNA που ανιχνεύθηκε είναι σε κάθε περίπτωση εντός των ανιχνεύσιμων ορίων που έχει το εργαστήριο. Προσέτι η ταύτιση πέρα από κάθε λογική αμφιβολία εξαρτάται από τη στατιστική σημαντικότητα του αποτελέσματος και όχι από τον αριθμό των γενετικών τύπων STR που προσδιορίζονται. ΤρΕφΚακΑθ 2609/2017 (παρατ. Κ. Κώτσογλου),

σελ. 81.

Η ανάλυση DNA μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με: α) τον αριθμό των ατόμων από τα οποία προέρχεται το γενετικό υλικό, β) το φύλο, γ) το γενετικό προφίλ/αποτύπωμα του ατόμου. Από τη σύγκριση των ευρημάτων με τα γενετικά προφίλ των υπόπτων (δείγματα αναφοράς) προκύπτει αν πρόκειται πράγματι για τα άτομα αυτά. Αντιθέτως, δεν είναι ικανή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο εναπόθεσης του γενετικού υλικού στα πειστήρια. ΣυμβΕφΠατρ 11/2017,

σελ. 54.

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Βλ. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΕΥΣΗ Βλ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Βλ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

«Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» του Βίκτωρος Τσιλώνη (παρουσίαση: Στ. Τσομίδης),

σελ. 118.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Βλ. και ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

Οι αιτιολογίες που περιέλαβε η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απόρριψη της εκπροσώπησης του κατηγορουμένου λόγω αδυναμίας προσκομίσεως του οικείου γραμματίου προεισπράξεως και συνακόλουθα της έφεσης ως ανυποστήρικτης είναι ειδικές και εμπεριστατωμένες. Ειδικότερα, ο εκκαλών είχε κληθεί νομίμως και εμπροθέσμως για να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της έφεσής του, με το να απορρίψει δε το Δικαστήριο την εκπροσώπηση λόγω έλλειψης καταβολής παραβόλου και την έφεση λόγω μη εμφάνισης του αναιρεσείοντος, δεν επήλθε ουδεμία ακυρότητα. ΑΠ 370/2017,

σελ. 79.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ Βλ. ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ Βλ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ

Η τηρητέα διαδικασία προς έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας προς διοικητικές Αρχές για τη χορήγηση αντιγράφων εγγράφων σε πολίτες που δικαιούνται πρόσβασης σε αυτά λόγω εννόμου συμφέροντος έχει ως εξής: α) υποβολή έγγραφης αίτησης του πολίτη προς τη διοικητική Αρχή με σαφές και ορισμένο αίτημα και αναφορά του επικαλούμενου εννόμου ή εύλογου συμφέροντος, β) έγγραφη και αιτιολογημένη απόρριψή της, γ) υποβολή έγγραφης αίτησης προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών με συνημμένες σε αυτή την αρχική αίτηση προς τη διοικητική Αρχή και την έγγραφη απόρριψή της από την τελευταία και δ) έκδοση αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης και διαβίβασή της προς τη Διοίκηση που υποχρεούται να την εκτελέσει άμεσα. ΓνωμΕισΠρΑθ 1/2017,

σελ. 104.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τα νέα γεγονότα ή αποδείξεις που αποκαλύφθηκαν πρέπει να αφορούν τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης, τα οποία συγκροτούν τον συλλογισμό του δικαστηρίου με τον οποίο δέχεται ότι συντρέχουν οι αντικειμενικοί ή υποκειμενικοί όροι τελέσεως ορισμένου εγκλήματος. Δεν μπορούν, όμως, να αποτελέσουν λόγο επανάληψης διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά, αντιθέτως, ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν. ΣυμβΑΠ 1336/2017,

σελ. 73.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Η σχέση του ελέγχου της παραγραφής ως λόγου υποχρεωτικής άρνησης εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης με τον αποκλεισμό του ελέγχου του διττού αξιοποίνου κατ’ άρθρο 10 παρ. 2 Ν 3251/2004. Σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή του κατά μείζονα λόγο συλλογιστικού σχήματος. Μελ. Γ. Ναζίρης,

σελ. 21.

ΕΦΕΣΗ

Οι αιτιολογίες που περιέλαβε η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απόρριψη της εκπροσώπησης του κατηγορουμένου λόγω αδυναμίας προσκομίσεως του οικείου γραμματίου προεισπράξεως και συνακόλουθα της έφεσης ως ανυποστήρικτης είναι ειδικές και εμπεριστατωμένες. Ειδικότερα, ο εκκαλών είχε κληθεί νομίμως και εμπροθέσμως για να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της έφεσής του, με το να απορρίψει δε το Δικαστήριο την εκπροσώπηση λόγω έλλειψης καταβολής παραβόλου και την έφεση λόγω μη εμφάνισης του αναιρεσείοντος, δεν επήλθε ουδεμία ακυρότητα. ΑΠ 370/2017,

σελ. 79.

ΙΑΤΡΟΙ

Στην ειδική περίπτωση της ποινικής ιατρικής ευθύνης, το καθήκον επιμελείας του γιατρού οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων 24 ΑΝ 1565/1939 και 9 παρ. 1 και 3 Ν 3418/2005. Εν προκειμένω, κατά την ακροαματική διαδικασία διαπιστώθηκε πως η θανούσα είχε αποκρύψει από τον κατηγορούμενο σειρά γεγονότων που καθιστούν ιδιαιτέρως βεβαρυμμένο το ιατρικό της ιστορικό, ενώ από την άλλη πλευρά, αποδείχθηκε πως ο κατηγορούμενος μαιευτήρας-γυναικολόγος προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, σύμφωνα με τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, για την αντιμετώπιση των επιλόχειων προβλημάτων που οδήγησαν τελικά στον θάνατο της ασθενούς. ΑΠ 625/2017,

σελ. 42.

ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Σύμφωνα τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 82 ΠΚ, δεν υπόκειται σε μετατροπή η ποινή κάθειρξης των πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή κάθειρξης όταν η ποινή βάσης αυτής είναι η πενταετής κάθειρξη. ΑΠ Ολ 6/2017,

σελ. 37.

ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ Βλ. και ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ

Ο καθορισμός της πράξης στο κλητήριο θέσπισμα είναι ακριβής εφόσον τα μνημονευόμενα πραγματικά περιστατικά οδηγούν σε μια πλήρη υπαγωγή κάτω από την οικεία ποινική διάταξη, χωρίς ωστόσο να απαιτείται να φτάνει τα όρια μιας αιτιολογημένης δικαστικής απόφασης, καθόσον στην εξαντλητική απαρίθμηση των στοιχείων του περιεχομένου του κλητηρίου θεσπίσματος στο άρθρο 321 παρ. 1 δεν γίνεται λόγος περί αιτιολογίας. ΔιατΕισΕφΑθ 89/2016,

σελ. 99.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Βλ. και ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (DNA), ΟΠΛΑ

Εννοιολογικός προσδιορισμός διακίνησης, καλλιέργειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. ΣυμβΠλημΑρτ 11/2017,

σελ. 50.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ευθύνη των νομικών προσώπων και των υπαλλήλων τους για εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Μελ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου,

σελ. 1.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Για την επιβολή κατάσχεσης και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ίσης αξίας, μόνο αρμόδιο δικαστικό όργανο είναι το δικαστήριο που καταδίκασε για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων, το οποίο εξάλλου, στην περίπτωση της εναλλακτικής κατάσχεσης, προσδιορίζει την ίση αξία της κατασχετέας περιουσίας. Αντίθετα, τέτοια δυνατότητα εναλλακτικής κατάσχεσης και δήμευσης δεν αναγνωρίζεται στον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. ΣυμβΠλημΑθ 834/2016,

σελ. 69.

ΟΠΛΑ Βλ. και ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (DNA), ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Το έγκλημα της οπλοχρησίας δεν είναι αυτοτελές, αλλά προϋποθέτει τη στοιχειοθέτηση της κύριας πράξης. Η ύπαρξη δε καταδίκης για την τελευταία συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου για το έγκλημα της οπλοχρησίας. ΣυμβΠλημΑρτ 11/2017,

σελ. 50.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Βλ. και ΑΝΑΙΡΕΣΗ, ΠΟΙΝΗ

Πληρότητα κατηγορητηρίου και παραγραφή αξιοποίνου περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Μελ. Γ. Σμπώκος,

σελ. 17.

ΠΟΙΝΗ Βλ. και ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Εφόσον η πρωτοβάθμια απόφαση είχε εκδοθεί προ της δημοσιεύσεως στις 11.10.2013 του Ν 4198/2013, ο οποίος είναι νεότερος του Ν 4043/2012, με την απόφαση αυτή έχει επιβληθεί ποινή φυλακίσεως πέντε μηνών, η οποία δεν έχει εκτιθεί, η ίδια απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη και η παράβαση στην οποία αφορά δεν υπάγεται στις αναφερόμενες εξαιρέσεις, η υπόθεση εμπίπτει ήδη στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 4 Ν 4198/2013 και ισχύει η θεσπιζόμενη από το εν λόγω άρθρο παραγραφή της ποινής. ΑΠ 253/2017,

σελ. 92.

Σύμφωνα τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 82 ΠΚ, δεν υπόκειται σε μετατροπή η ποινή κάθειρξης των πέντε ετών, καθώς και η συνολική ποινή κάθειρξης όταν η ποινή βάσης αυτής είναι η πενταετής κάθειρξη. ΑΠ Ολ 6/2017,

σελ. 37.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ευθύνη των νομικών προσώπων και των υπαλλήλων τους για εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Μελ. Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου,

σελ. 1.

Η πολιτική αγωγή στα περιβαλλοντικά αδικήματα. Νομοθετική διεύρυνση και αναγκαία εκλογίκευση. Μελ. Ν. Αποστολίδης,

σελ. 9.

Πληρότητα κατηγορητηρίου και παραγραφή αξιοποίνου περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Μελ. Γ. Σμπώκος,

σελ. 17.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η πολιτική αγωγή στα περιβαλλοντικά αδικήματα. Νομοθετική διεύρυνση και αναγκαία εκλογίκευση. Μελ. Ν. Αποστολίδης,

σελ. 9.

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Το ποινικό δικαστήριο και συμβούλιο δεν υποχρεούται να διατάξει την αναστολή διώξεως επί ζητημάτων αστικής φύσεως μέχρι επιλύσεως αυτών από τα πολιτικά δικαστήρια παρά μόνο στις ρητώς οριζόμενες από τον νόμο περιπτώσεις, δεν δεσμεύεται από απόφαση πολιτικού δικαστηρίου πέραν των περιπτώσεων υποχρεωτικής αναστολής, δύναται και δεν υποχρεούται να αναβάλει την ποινική δίκη μέχρι επιλύσεως από τα πολιτικά δικαστήρια ζητήματος που έχει σχέση προς αυτήν και εκτιμά ελευθέρως το από την απόφαση πολιτικού δικαστηρίου δεδικασμένο. ΔιατΕισΕφΑθ 89/2016,

σελ. 99.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Η προβλεπόμενη υποχρεωτική αναδοχή χρέους από τους ΟΤΑ και η συνεπεία αυτής απαλλαγή των ορισθέντων ως εκκαθαριστών των επίμαχων επιχειρήσεων από κάθε είδους ατομική ευθύνη αφορά αποκλειστικά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, και συνεπώς, στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης υπάγεται μεν το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, καθώς και το αδίκημα της μη καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, όχι όμως και τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής του Ν 2523/1997 (νυν 66 Ν 4171/2013). ΣυμβΠλημΑθ 1137/2016,

σελ. 60.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Βλ. και ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους έχει ως προστατευόμενο έννομο αγαθό τα δημόσια έσοδα, με την είσπραξη των πάσης φύσεως και ανεξαρτήτου αιτίας βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τρίτους. ΣυμβΠλημΑθ 1137/2016,

σελ. 60.

ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης απαιτείται: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος (13α΄και 263Α ΠΚ), αρμόδιος καθ’ ύλην και κατά τόπο για τη σύνταξη ή την έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, β) δημόσιο έγγραφο, γ) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδών πραγματικών περιστατικών που έχουν έννομες συνέπειες και δ) δόλος του δράστη. ΑΠ 213/2017,

σελ. 47.

ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ Βλ. και ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ

Στην περίπτωση του αδικήματος της ψευδούς καταμήνυσης, όπου για το αξιόποινο της πράξης απαιτούνται, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, και πρόσθετα στοιχεία όπως η εν γνώσει ορισμένου περιστατικού τέλεση της πράξης (άμεσος δόλος) ή ορισμένος περαιτέρω σκοπός (υπερχειλής δόλος), η αιτιολογία της δικαστικής απόφασης θα πρέπει να καταλαμβάνει και τα τελευταία. ΑΠ 1095/2017,

σελ. 40.

ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ

Επί του εγκλήματος της ψευδορκίας, αλλά και επί ψευδούς καταμηνύσεως και συκοφαντικής δυσφημήσεως, για να είναι έγκυρο το κλητήριο θέσπισμα, αρκεί να αναφέρονται τα ψευδή γεγονότα και δεν απαιτείται να αναφέρονται ποια είναι τα αληθινά. ΔιατΕισΕφΑθ 89/2016,

σελ. 99.