ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 4/2019, Απρίλιος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €110.00
ΝΠ €160.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

Στην προκειμένη περίπτωση, η ανακόπτουσα, για να δικαιολογήσει τη μη νόμιμη εμφάνισή της στο δικαστήριο, επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα ότι πρώτον, κατά τη συζήτηση της έφεσης του αντιδίκου είχε μεν φυσική παρουσία στο ακροατήριο, αλλά δεν είχε ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, με συνέπεια να ερημοδικαστεί, δεύτερον, ότι δεν γνώριζε τις διατάξεις του Ν 3226/2004 περί παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και τρίτον, ότι κατά το χρονικό διάστημα πριν τη συζήτηση της ως άνω έφεσης ήταν ασθενής και δεν ήταν εφικτό να ενημερωθεί από τη γραμματεία του Πρωτοδικείου για τα δικαιώματά της ως πολίτης χαμηλού εισοδήματος. Τα περιστατικά αυτά δεν μπορούν να θεμελιώσουν τον εκ μέρους της επικαλούμενο λόγο ανωτέρας βίας. ΜΕφΠειρ 547/2018,

σελ. 465.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όταν δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί οριστική απόφαση στον αναγκαίο χρόνο και ειδικά για την περίπτωση της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, στην οποία η διαδικασία ολοκληρώνεται σε πιο σύντομο χρόνο, η μη παροχή δυνατότητας αναστολής της διαδικασίας αυτής στερεί από τον οφειλέτη το δικαίωμα της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας που δικαιούται κατά το άρθρο 20 παρ. 1 Συντ., γι’ αυτό στις ως άνω περιπτώσεις πρέπει να του αναγνωριστεί το δικαίωμα αυτό, είτε με βάση τη διάταξη του άρθρου 731 ΚΠολΔ ως προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, είτε, κατά τη άποψη που το δικαστήριο θεωρεί ορθότερη, με ανάλογη εφαρμογή της παρόμοιας διάταξης του άρθρου 937 παρ. 1 στ. γ’ ΚΠολΔ που προσιδιάζει στη διαδικασία αυτή, κατόπιν αίτησης που απευθύνεται στο δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης. ΜΠρΠατρ 249/2018,

σελ. 477.

ΔΑΝΕΙΟ

Η ρήτρα ελβετικού φράγκου σε συμβάσεις δανείου - Κριτική παρουσίαση της ΑΠ Ολ 4/2019. Παρουσιάζεται κριτικά η ΑΠ Ολ 4/2019, της οποίας το κύριο ζήτημα εκτίθεται στο ιστορικό, οικονομικό και νομολογιακό του πλαίσιο, δηλ. το ακριβές περιεχόμενο και νομική φύση της ρήτρας ελβετικού φράγκου (CHF) στις συμβάσεις δανείων από τράπεζες. Μελ. Σ. Σαμαράς,

σελ. 398.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ακύρωση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, διότι η απορρέουσα από την υπό κρίση σύμβαση δημοσίου έργου αξίωση καταβολής νόμιμων τόκων υπερημερίας προέρχεται από διοικητική διαφορά ουσίας υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτει στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. ΜΠρΠατρ 820/2018,

σελ. 467.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων διατροφής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Διεθνούς Δικαίου. Μελ. Μ. Λεπίδα, Ά.-Ν. Παπαδόπουλος,

σελ. 407.

ΕΦΕΣΗ

Άσκηση έφεσης. Παθητική νομιμοποίηση. Αν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία, πρέπει η έφεση να απευθύνεται κατά όλων των ομοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΜΕφΘεσ 570/2019,

σελ. 464.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων διατροφής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικογενειακού Διεθνούς Δικαίου. Μελ. Μ. Λεπίδα, Ά.-Ν. Παπαδόπουλος,

σελ. 407.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 44/2001

Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί μισθωτικών συμβάσεων ακινήτων. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένου του κύρους ρητρών παρεκτάσεως υπέρ δικαστηρίων τρίτου κράτους), εφαρμοστέου δικαίου και αναγνωρίσεως δικαστικών αποφάσεων επί μισθωτικών συμβάσεων για ακίνητα στην Ελλάδα. Γνωμ. Ε. Βασιλακάκης, Χ. Παμπούκης,

σελ. 361.

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί μισθωτικών συμβάσεων ακινήτων. Γνωμ. Ε. Βασιλακάκης, Χ. Παμπούκης,

σελ. 361.

ΝΟΜΙΣΜΑ

Προστασία καταναλωτή από καταχρηστικούς ΓΟΣ. Σύμβαση τραπεζικού δανείου σε ξένο νόμισμα. Η αναγραφή όρου ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής, δεν συνιστά διαζευκτική ενοχή, κατά την έννοια των άρθρων 305 επ. ΑΚ, με απλή ευχέρεια του οφειλέτη να την εκπληρώσει, είτε στο νόμισμα της χορηγήσης είτε σε ευρώ. Ένας τέτοιος όρος απηχεί το περιεχόμενο του άρθρου 291 ΑΚ και συνεπώς δεν νοείται διατάραξη της ισορροπίας των συμβαλλομένων, ούτε καταχρηστικότητα του σχετικού όρου. Αντίθετη μειοψηφία. ΑΠ Ολ 4/2019, με σχετική μελέτη Σ. Σαμαρά, στην σελ. 398, σελ. 432.

Η ρήτρα ελβετικού φράγκου σε συμβάσεις δανείου - Κριτική παρουσίαση της ΑΠ Ολ 4/2019. Παρουσιάζεται κριτικά η ΑΠ Ολ 4/2019, της οποίας το κύριο ζήτημα εκτίθεται στο ιστορικό, οικονομικό και νομολογιακό του πλαίσιο, δηλ. το ακριβές περιεχόμενο και νομική φύση της ρήτρας ελβετικού φράγκου (CHF) στις συμβάσεις. Μελ. Σ. Σαμαράς,

σελ. 398.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αστική και δικονομική αξίωση για καταβολή κοινόχρηστων δαπανών - Με αφορμή την ΜΠρΧαλκιδικ 41/2017. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στην αγωγή της Ενώσεως Συνιδιοκτητών για καταβολή των αναλογούντων σε μισθωμένο διαμέρισμα κοινόχρηστων δαπανών και κριτήριο υπολογισμού των τελευταίων. Κύρια και επικουρικές βάσεις αναζήτησης. Μελ. Γ. Πιτσιρίκος,

σελ. 384.

Αγωγή διαχειριστή πολυκατοικίας κατά συνιδιοκτήτη για καταβολή κοινόχρηστων δαπανών. Ισχυρισμός εκμίσθωσης γραφείου και συμφωνίας καταβολής κοινόχρηστων δαπανών από αυτόν. Συνιδιοκτήτες ως αποκλειστικά υπεύθυνοι καταβολής κάθε προβλεπόμενης κοινόχρηστης δαπάνης ανεξάρτητα των συμφωνιών τους με τους μισθωτές των ιδιοκτησιών, βάσει κανονισμού πολυκατοικίας. ΜΕφΠειρ 287/2018, παρατ. Ά. Ζαρκάδας,

σελ. 457.

Η προσβολή της σύγχρησης των κοινόχρηστων πραγμάτων σε πολυκατοικία στοιχειοθετεί προσβολή των απόλυτων δικαιωμάτων της ενάγουσας - συνιδιοκτήτριας επί των κοινόχρηστων χώρων. ΑΠ 273/2018, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 437.

Οριζόντια ιδιοκτησία. Αγωγή ιδιοκτήτη κατά συνδιοκτήτη για την καταβολή κοινόχρηστων δαπανών. Ορισμένο αγωγής. Πότε υφίσταται. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας όλων των συνιδιοκτητών, σχετικά με την συμμετοχή τους στα κοινά βάρη, η κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών θα γίνει σύμφωνα με την αξία του ορόφου ή του διαμερίσματος κάθε ιδιοκτήτη (άρθρο 5 εδ. β΄ Ν 3741/1929). ΜΠρΧαλκιδικ 41/2017, με σχετική μελέτη Γ. Πιτσιρίκου, στην σελ. 384, σελ. 461.

Οροφοκτησία. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Διατάραξη νομής αυτού. Αίτημα αναγνώρισης συγκυριότητας επ’ αυτού, αφαίρεση παράνομων κατασκευών και παύση μελλοντικής διατάραξης. ΜΕφΠειρ 382/2018, σημ. Συντ.

σελ. 452.

Παραθεριστικός οικισμός. Αξίωση καταβολής δαπανών κοινόχρηστων μερών. Παραγραφή αξιώσεων. Δαπάνες που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Οι δαπάνες αγωγής αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες ηλεκτροφωτισμού, υδροδότησης κ.λπ., δηλαδή δαπάνες που ανήκουν στην κατηγορία που δεν βαρύνουν τις ιδιοκτησίες με αποπερατωμένες οικοδομές. ΜΕφΘεσ 698/2018, παρατ. Α. Δανηλάτου,

σελ. 449.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η έφεση που ασκείται από τον αντίδικο του διαδίκου, υπέρ του οποίου ασκήθηκε στον πρώτο βαθμό αυτοτελής παρέμβαση και του παρεμβαίνοντος, απαιτείται να απευθύνεται κατ’ αμφοτέρων αυτών, καθόσον συνδέονται με το δεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως. ΜΕφΘεσ 570/2019,

σελ. 464.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η εξαίρεση από την προνομιακή κατάταξη των εργατικών απαιτήσεων που προέκυψαν από την ημέρα ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού μέχρι και τη διενέργεια αυτού, σε αντίθεση με τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Δημοσίου, που προέκυψαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και απολαμβάνουν προνομιακής κατάταξης, δεν αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της ισότητας. ΜΕφΘεσ 1141/2018,

σελ. 473.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Προστασία καταναλωτή από καταχρηστικούς ΓΟΣ. Σύμβαση τραπεζικού δανείου σε ξένο νόμισμα. Η αναγραφή όρου ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής, δεν συνιστά διαζευκτική ενοχή, κατά την έννοια των άρθρων 305 επ. ΑΚ, με απλή ευχέρεια του οφειλέτη να την εκπληρώσει, είτε στο νόμισμα της χορηγήσης είτε σε ευρώ. Ένας τέτοιος όρος απηχεί το περιεχόμενο του άρθρου 291 ΑΚ και συνεπώς δεν νοείται διατάραξη της ισορροπίας των συμβαλλομένων, ούτε καταχρηστικότητα του σχετικού όρου. Αντίθετη μειοψηφία. ΑΠ Ολ 4/2019, με σχετική μελέτη Σ. Σαμαρά, στην σελ. 398, σελ. 432.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η ενσωμάτωση της νέας Οδηγίας της Ε.Ε. για τα οργανωμένα ταξίδια στη Γερμανία. Μελ. M. Sonnentag,

σελ. 368.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Παράβαση του καθήκοντος ειλικρίνειας υπάρχει αν ο οφειλέτης, από δόλο ή βαριά αμέλεια, αποκρύπτει εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζεται μειωμένων οικονομικών δυνατοτήτων και έτσι να πετύχει παράνομα μειωμένη ικανοποίηση των πιστωτών του. Για να επέλθουν οι ως άνω δυσμενείς κυρώσεις σε βάρος του οφειλέτη θα πρέπει οι ατελείς δηλώσεις του να είναι πρόσφορες να μειώσουν την ικανοποίηση των δανειστών. ΜΠρΑθ 5118/2018,

σελ. 479.

Παράλειψη πρόβλεψης δυνατότητας χορήγησης περιόδου χάριτος στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 μετά τον Ν 4336/2015. Αυτό οφείλεται προφανώς σε παραδρομή, αφού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το όλο πνεύμα και τον σκοπό των ρυθμίσεων του νόμου και ειδικά αυτής της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 2. ΜΠρΚορινθ 175/2018,

σελ. 482.