ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2019, Δεκέμβριος 2019

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ

Βάση της αγωγής διανομής είναι η συγκυριότητα των διαδίκων στο πράγμα και συνεπώς, για την πληρότητα της αγωγής αυτής απαιτείται, αλλά και αρκεί, ως προς το παραπάνω στοιχείο, η αναφορά στο δικόγραφό της τής συγκυριότητας και των ιδανικών μεριδίων καθενός των διάδικων κοινωνών στο υπό διανομή ακίνητο. Διατηρητέο ακίνητο. Δεν είναι δυνατή η αυτούσια διανομή, όταν η διατήρησή του μπορεί να επιτευχθεί μόνον αν περιέλθει σε έναν ιδιοκτήτη. ΑΠ 585/2019,

σελ. 1336.

ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Για την πληρότητα της ιστορικής βάσης της αγωγής αυτής αρκεί το γεγονός ότι ο δοσίλογος διαχειρίστηκε υπόθεση ολικά ή μερικά του δεξίλογου με βάση οποιαδήποτε μεταξύ τους έννομη σχέση και ότι η διαχείριση αυτή συνεπάγεται εισπράξεις και δαπάνες. Αίτημα για καταβολή του καταλοίπου του λογαριασμού, χωρίς να χρειάζεται να προσδιορίζεται αυτό στο δικόγραφό της. ΤρΕφΘεσ 2566/2018,

σελ. 1346.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αμετάκλητη ακύρωση διαταγής πληρωμής που εκτελέσθηκε, ύστερα από άσκηση του ένδικου βοηθήματος της, από τα άρθρα 632 και 633, ανακοπής. Στην περίπτωση αυτή, κατ’ αναλογία με τις προβλέψεις του 940 ΚΠολΔ, εκείνος κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση έχει δικαίωμα να ζητήσει από εκείνον που επέσπευσε την εκτέλεση, με βάση τον υστέρως αμετακλήτως ακυρωθέντα εκτελεστό τίτλο, αποζημίωση για τις ζημίες που προήλθαν από την εκτέλεση. Παρέχεται, στην περίπτωση αυτή, γνήσια ουσιαστικού δικαίου αξίωση αποζημίωσης στον θιγέντα, στηριζόμενη σε ειδική αδικοπραξία, τα στοιχεία της οποίας ορίζονται σε συνδυασμό με τα άρθρα 914 ή 919 ΑΚ. ΤρΕφΘεσ 2583/2018,

σελ. 1361.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ζημιές από αυτοκίνητα. Ποιοι ευθύνονται σε αποζημίωση. Γνήσια αντικειμενική ευθύνη. Απαλλαγή ενεχόμενου προσώπου. Προϋποθέσεις. Έλλειψη ευθύνης ανηλίκου κάτω των 10 ετών. Αναγωγή κατά του εποπτεύοντος γονέα. Ευθύνη λόγω παράβασης του καθήκοντος εποπτείας. ΜΕφΘεσ 2567/2018,

σελ. 1351.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο και ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου με το οποίο κατοικεί, είτε ως διαζευγμένος γονέας είτε ως γονέας τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, περιλαμβάνεται στην έννοια του μονογονέα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν 3528/2007, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ασκεί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου από κοινού με τον άλλο γονέα. ΓνωμΝΣΚ 205/2019,

σελ. 1295.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Λόγοι ακύρωσης. Μερική ή ολική απόσβεση της απαίτησης. Στην περίπτωση λόγου ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, αναφερομένου στην δια καταβολής ολική ή μερική απόσβεση της δια αυτής βεβαιωθείσας απαίτησης σε βάρος του ανακόπτοντος, πρέπει, για το ορισμένο του, να περιλαμβάνει σαφή αναφορά στο ποσόν που καταβλήθηκε και στον χρόνο καταβολής του, επί μερικότερων δε καταβολών, αναφορά στα χρονικά σημεία κατά τα οποία εχώρησε κάθε μία των επιμέρους καταβολών. ΜΕφΘεσ 2519/2018,

σελ. 1355.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Ανάθεση επιμέλειας στην μητέρα. Καταβολή από τον πατέρα μηνιαίας διατροφής στην μητέρα ως ασκούσα την επιμέλεια του 16χρονου υιού τους. Επιδικασθέν ποσό διατροφής 350 ευρώ μηνιαίως. ΜΠρΘεσ 16566/2018,

σελ. 1299.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ρήτρα δημοσίας τάξεως άρθρου 34 Καν. 44/2001. Εφαρμογή της ρήτρας αυτής είναι νοητή μόνο στην περίπτωση που η αναγνώριση της απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος θα προσέκρουε με απαράδεκτο τρόπο στην έννομη τάξη του κράτους αναγνωρίσεως, επειδή θα παραβίαζε θεμελιώδη αρχή. ΑΠ 579/2019,

σελ. 1341.

Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων βάσει του Καν. (ΕΚ) 44/2001. Έννοια απόφασης. Περιοριστική απαρίθμηση λόγων, για τους οποίους δεν επιτρέπεται η αναγνώριση απόφασης και έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο διάδικος, που επικαλείται την αναγνώριση ή ζητεί την κήρυξη της εκτελεστότητας. Υλικά αρμόδιο για την κήρυξη της εκτελεστότητας Δικαστήριο το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. ΑΠ 630/2019,

σελ. 1328.

ΕΞΑΓΟΡΑ

Συμφωνίες περί προστασίας της συναλλαγής στο πλαίσιο εξαγορών και συγχωνεύσεων. Μια συνήθη πρακτική αποτελεί, κατά το προστάδιο της εξαγοράς μιας εταιρείας ή μιας συγχώνευσης, τα εμπλεκόμενα μέρη να συνάπτουν προπαρασκευαστικές συμφωνίες. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει τα κεντρικά προβλήματα που ανακύπτουν από πλευράς αφενός αστικού, αφετέρου εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου. Μελ. Γ. Παπαχρήστου,

σελ. 1245.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Επανάληψη της συζήτησης στην πρωτοβάθμια πολιτική δίκη - Ερμηνευτικά ζητήματα μετά τον Ν 4335/2015. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις δικονομικές προβλέψεις για την επανάληψη της συζήτησης στον πρώτο βαθμό στη νέα τακτική διαδικασία και ερευνά ορισμένα ανακύπτοντα ερμηνευτικά θέματα. Μελ. Κ. Θεοδοσάκη,

σελ. 1265.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας των δύο ανήλικων κοριτσιών στον πατέρα τους. Συμφέρον τέκνων. Αποδείχθηκε ότι η μητέρα των κοριτσιών δεν ανταπεξέρχεται επαρκώς στα μητρικά της καθήκοντα. ΜΠρΓυθ 22/2019, παρατ. Μ. Ράμμου,

σελ. 1301.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Νομική θέση και αστική ευθύνη του λειτουργού αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) έναντι των παραγωγών (γνωμ.). Υπέχει ιδίαν υποχρέωση ο ΛΑΓΗΕ να πληρώνει στον Παραγωγό το τίμημα για την πωλούμενη από αυτόν ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο σύστημα και απορροφάται από τους προμηθευτές για τους πελάτες τους, υπέχοντας αστική ευθύνη για την καθυστερημένη εξόφληση των σχετικών τιμολογίων, οφείλοντας δηλαδή στον Παραγωγό τόκους υπερημερίας. Γνωμ. Κ. Παναγόπουλος,

σελ. 1217.

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

Καταπιστευτική υποκατάσταση ή μετακληροδοσία. Κατά το χρονικό διάστημα από τον θάνατο μέχρι την επαγωγή της δεύτερης κληροδοσίας, ο βεβαρημένος κληροδόχος αποκτά πλήρη κυριότητα στο κληροδοτηθέν, ενώ ο μετακληροδόχος δικαίωμα προσδοκίας, ενοχικού δικαίου. Η εξουσία διάθεσης του προκληροδόχου, όσο ήρτηται η αίρεση ή προθεσμία περιορίζεται, στο μέτρο που προστατεύεται το δικαίωμα προσδοκίας του μετακληροδόχου. ΑΠ 1021/2018,

σελ. 1306.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Αυτοδίκαιη κτήση κληρονομίας. Δικαίωμα αποποίησης εντός ορισμένου χρόνου. Αντίθεση με το κυπριακό κληρονομικό δίκαιο, όπου μετά τον θάνατο ενός προσώπου αναλαμβάνει την διοίκηση της περιουσίας του αντιπρόσωπος. Εφαρμογή κυπριακού δικαίου επειδή η αποβιώσασα είχε αποκλειστικά την κυπριακή ιθαγένεια και υπηκοότητα. ΤρΕφΑθ 247/2019, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 1310.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ

Καταπιστευτική υποκατάσταση ή μετακληροδοσία. Κατά το χρονικό διάστημα από τον θάνατο μέχρι την επαγωγή της δεύτερης κληροδοσίας, ο βεβαρημένος κληροδόχος αποκτά πλήρη κυριότητα στο κληροδοτηθέν, ενώ ο μετακληροδόχος δικαίωμα προσδοκίας, ενοχικού δικαίου. Η εξουσία διάθεσης του προκληροδόχου, όσο ήρτηται η αίρεση ή προθεσμία περιορίζεται, στο μέτρο που προστατεύεται το δικαίωμα προσδοκίας του μετακληροδόχου. ΑΠ 1021/2018,

σελ. 1306.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διόρθωση πρώτης εγγραφής. Χρησικτησία δημοσίων κτημάτων. Ιδρύεται λόγος αναίρεσης από την επιδίκαση πραγμάτων που δεν ζητήθηκαν ή περισσότερων από όσα ζητήθηκαν όταν το δικαστήριο αναγνωρίζει την κυριότητα του δικαιοπαρόχου του ενάγοντος, ενώ το αίτημα της αγωγής συνίσταται στην αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος. ΑΠ 277/2019,

σελ. 1282.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η καταχώριση διαμερίσματος σε τουριστικούς επαγγελματικούς οδηγούς και η βραχυχρόνια εκμίσθωσή του επιπλωμένου σε τουρίστες, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. αποτελεί απαγορευμένη χρήση για σκοπό διαφορετικό από αυτόν της κατοικίας και συνιστά παραβίαση του Κανονισμού της πολυκατοικίας. ΜΠρΝαυπλ 263/2019, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 1289.

Νόμιμη η εμπορική εκμετάλλευση διαμερίσματος μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Τα εν λόγω διαμερίσματα δεν θεωρούνται τουριστικά καταλύματα, ούτε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα. ΜΠρΑθ 1259/2019 (παρατ. Ε. Μαργαρίτης),

σελ. 1283.

ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

Η καταχώριση διαμερίσματος σε τουριστικούς επαγγελματικούς οδηγούς και η βραχυχρόνια εκμίσθωσή του επιπλωμένου σε τουρίστες, αποτελεί απαγορευμένη χρήση για σκοπό διαφορετικό από αυτόν της κατοικίας και συνιστά παραβίαση του Κανονισμού της πολυκατοικίας. ΜΠρΝαυπλ 263/2019, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 1289.

Νόμιμη η εμπορική εκμετάλλευση διαμερίσματος μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Τα εν λόγω διαμερίσματα δεν θεωρούνται τουριστικά καταλύματα, ούτε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα. Από τον κανονισμό της πολυκατοικίας προκύπτει περιοριστική απαρίθμηση των απαγορευμένων χρήσεων των διαμερισμάτων. ΜΠρΑθ 1259/2019, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 1283.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Για τον καθορισμό των εννοιών του τρίτεκνου και του πολύτεκνου γονέα - υπαλλήλου, που αναφέρονται στο άρθρο 53 παρ. 8 του Ν 3528/2007, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε φορά υπόψη μόνο ο αριθμός των τέκνων, που είναι ανήλικα κατά το χρόνο που ζητείται η χορήγηση άδειας και όχι ο συνολικός αριθμός τέκνων, ανεξαρτήτως ηλικίας. ΓνωμΝΣΚ 205/2019,

σελ. 1295.

ΣΗΜΑ

Εύρος προστασίας κατόχου εμπορικού σήματος. Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ C-487/07. Το ΔΕΕ προστάτευσε υπέρμετρα τον κάτοχο εμπορικού σήματος, σε βάρος της ενιαίας αγοράς, καθώς και των καταναλωτών, στην προδικαστική του απάντηση κατά τη διαμάχη L’Oréal v Bellure. Ενώ οι απομιμήσεις της τελευταίας ήταν απίθανο να δημιουργήσουν κίνδυνο σύγχυσης ή πιθανότητα ζημιάς του σήματος, το ΔΕΕ έκρινε ότι παραβιάστηκε η επικοινωνιακή, η διαφημιστική και η επενδυτική λειτουργία. Μελ. Μ. Μήκου,

σελ. 1259.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Συμφωνίες περί προστασίας της συναλλαγής στο πλαίσιο εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει τα κεντρικά προβλήματα που ανακύπτουν από πλευράς αφενός αστικού, αφετέρου εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου. Μελ. Γ. Παπαχρήστου,

σελ. 1245.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Η παραίτηση από τα αποκτήματα μετά την ΑΠ Ολ 6/2019 - Status quo και δυνατότητες διεύρυνσης. Σύμφωνα με την ΑΠ Ολ 6/2019, χωρεί παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα ακόμα και πριν από τη λύση του γάμου, εφόσον επίκειται συναινετικό διαζύγιο, και είναι έγκυρη υπό την αίρεση της λύσης του γάμου. Η θέση αυτή είναι και η κρατούσα στη θεωρία. Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζεται η δυνατότητα επέκτασης της εξαίρεσης αυτής και σε άλλες περιπτώσεις. Μελ. Γ. Λαδογιάννης,

σελ. 1228.

Παραίτηση από δικαιώματα αναγκαστικού δικαίου - Σκέψεις στο παράδειγμα της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα με αφορμή την ΑΠ Ολ 6/2019. Υποστηρίζεται, αντίθετα από την κρατούσα γνώμη, ότι και τα δικαιώματα αναγκαστικού δικαίου είναι δεκτικά παραίτησης. Μελ. Α. Παπαδημητρόπουλος,

σελ. 1234.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Αναστολή εκτέλεσης απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου κατ’ άρθρο 102 ΑΚ. Εάν η φερόμενη ως άκυρη απόφαση της γενικής συνέλευσης έχει ήδη εκτελεστεί, τότε δεν υπάρχει πεδίο αναστολής εκτέλεσης. ΜΠρΣπαρτ 210/2019, παρατ. Γ. Πανίτσας,

σελ. 1277.

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Κτηματολόγιο. Διόρθωση πρώτης εγγραφής. Χρησικτησία δημοσίων κτημάτων. Ιδρύεται λόγος αναίρεσης από την επιδίκαση πραγμάτων που δεν ζητήθηκαν ή περισσότερων από όσα ζητήθηκαν όταν το δικαστήριο αναγνωρίζει την κυριότητα του δικαιοπαρόχου του ενάγοντος, ενώ το αίτημα της αγωγής συνίσταται στην αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος. ΑΠ 277/2019,

σελ. 1282.