ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΑΪΟΥ 2020

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 5/2020, Μάϊος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων μισθίου. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. Η αθέτηση της σύμβασης θεμελιώνει ευθύνη από αδικοπραξία και συνεπώς αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΜΠρΑθ 1076/2019, παρατ. Φ. Λάμπου,

σελ. 504.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Ακύρωση συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης τέκνου μη γεννημένου σε γάμο. Προσβολή πατρότητας από το ενήλικο τέκνο. Εφαρμογή βουλγαρικού δικαίου. ΜΠρΛαμ 112/2020,

σελ. 521.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

Η αθέτηση της συμβατικής υποχρέωσης των εναγομένων να καταβάλουν στην ενάγουσα την οφειλή τους από την σύμβαση αναγνώρισης χρέους δεν αποτελεί από μόνη της αδικοπραξία ούτε και πράξη δυνάμενη να πλήξει την προσωπικότητα της ενάγουσας. ΜΠρΑθ 4284/2020,

σελ. 501.

Δεν συνάπτεται σύμβαση αιτιώδους αναγνώρισης χρέους με την αποστολή από την οφειλέτρια - εναγομένη προς τον δανειστή - ενάγοντα μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) με συνημμένη λογιστική καρτέλα στην οποία αναφέρεται οφειλή, αν στο e-mail δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε έκφραση δηλωτική της βούλησης της εναγομένης να συνάψει σύμβαση αναγνώρισης χρέους και μάλιστα δημιουργώντας νέα ενοχή εις βάρος της. ΕιρΑιγιαλ 13/2020,

σελ. 508.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Το ότι για τη λύση του γάμου είναι πλέον αδιάφορο, αν ο κλονισμός οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό γεγονός, σημαίνει ότι στη δίκη του διαζυγίου δεν δικαιολογείται σε καμιά πλευρά έννομο συμφέρον για την έρευνα της υπαιτιότητας. ΑΠ 1205/2019,

σελ. 520.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Το δικαίωμα του εναγομένου να αρνηθεί να απαντήσει στη νέα αγωγή, μέχρι να καταβληθούν τα έξοδα της προηγούμενης δίκης, προϋποθέτει ότι ο εναγόμενος υποβλήθηκε σε έξοδα για την πρώτη αγωγή και ότι έγινε εκκαθάριση των εξόδων αυτών ή ότι ο ενάγων δεν αμφισβητεί τα έξοδα που τον βαρύνουν από την προηγούμενη δίκη, τα οποία ο εναγόμενος πρέπει ακριβώς να προσδιορίζει ή να αναφέρει το είδος των διαδικαστικών πράξεων που επιχειρήθηκαν, διότι διαφορετικά η ένστασή του είναι αόριστη. ΠΠρΑθ 1880/2020,

σελ. 528.

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Έκθεση ελέγχου εκτιμητικής επιτροπής άρθρου 9 ΚΝ 2190/1920. Σύνολο ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου. Αποτελεί per se νόμιμη αιτία λύσης της εταιρίας, ανεξαρτήτως της περιέλευσής της ή μη σε αδράνεια. Οι αιτούντες τη λύση της εταιρίας ως δανειστές αυτής διατηρούν πρόδηλο έννομο συμφέρον για την υποβολή της σχετικής αίτησης και την ευδοκίμηση αυτής ενόψει της ιδιότητάς τους. ΠΠρΛάρ 1/2019,

σελ. 529.

ΕΦΕΣΗ

H έννοια του κεφαλαίου στην πολιτική δίκη. Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζεται η έννοια του κεφαλαίου σε συνδυασμό με το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης. Με την άσκηση της έφεσης η υπόθεση δεν μεταβιβάζεται ολόκληρη στο δεύτερο βαθμό αλλά μόνο στην έκταση που καθορίζεται από το αιτητικό της έφεσης και τους λόγους της έφεσης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν επιτρέπεται να εξετάσει αυτεπαγγέλτως σφάλματα και παραλείψεις που δεν προσβλήθηκαν αλλά μόνο τα εκκληθέντα κεφάλαια της υπόθεσης. Μελ. Χ. Ανδρεσάκη,

σελ. 476.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Ακυρότητα εντολής και πληρεξουσιότητας του πληρεξουσιοδότη προς τον πληρεξούσιο στο μέτρο που παρέχεται με αυτήν εξουσία διάθεσης του συνόλου της περιουσίας του πληρεξουσιοδότη ή ποσοστού της μετά το θάνατό του υπέρ ορισμένων προσώπων. Τυχόν παρά ταύτα σύναψη σύμβασης από τον πληρεξούσιο δυνάμει αυτής της πληρεξουσιότητας θα κριθεί κατά τις ΑΚ 229 επ ΑΚ. Ακυρότητα σύμβασης με την οποία περιορίζεται η ελευθερία ως προς τις διατάξεις τελευταίας βούλησης. ΑΠ 1401/2019,

σελ. 523.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το πρακτικό διαμεσολάβησης με το οποίο επιλύεται διαφορά ιδιωτικού δικαίου που αφορά σε ακίνητο, κατά τρόπο ώστε να συνιστάται, αλλοιώνεται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, από και με την κατάθεσή του στην γραμματεία του αρμόδιου πρωτοδικείου, οπότε είναι και τίτλος εκτελεστός, αναπληρώνει πλήρως τον συμβολαιογραφικό τύπο, που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 293 παρ. 1 εδ. γ΄ ΚΠολΔ και μπορεί να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο. ΜΠρΑθ 1292/2019, παρατ. Ε. Τσέλιου,

σελ. 511.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων μισθίου. Μίσθωση νυφικού φορέματος το οποίο ήταν βρώμικο, σκισμένο και ξηλωμένο, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να δοκιμάσει μεγάλη στενοχώρια και να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αδικοπραξία. Ένσταση επίσχεσης. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Επιστροφή τιμήματος με τον όρο επιστροφής του νυφικού και των αξεσουάρ του. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης. ΜΠρΑθ 1076/2019, παρατ. Φ. Λάμπου,

σελ. 504.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Η επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού στις ξενοδοχειακές συμβάσεις οριστικής δέσμευσης (guarantee). Ορισμός ξενοδοχειακής σύμβασης. Μορφές αυτής. Σύμβαση βέβαιης ή εγγυημένης κράτησης (guarantee) και σύμβαση μερικής δέσμευσης (allotment). Χαρακτηριστικά αυτών. Ρήτρα ανωτέρας βίας. Διάκριση αυτής από το δικαίωμα ακύρωσης όταν υπάρχει ειδοποίηση 21 ημερών, άρθρο 13 του Κανονισμού των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών αυτών. Μελ. Άρ. Διβριώτη,

σελ. 446.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

Η μεταθανάτια ισχύς εντολής και πληρεξουσιότητας, που περιέχει περιουσιακή επίδοση και συγχρόνως παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης, συνιστούν για τον κληρονομούμενο περιορισμό της ελευθερίας του διατιθέναι και καταστρατηγούν την αναγκαστικού δικαίου αρχή του κληρονομικού δικαίου περί του ελευθέρως ανακλητού των διατάξεων τελευταίας βούλησης, δηλαδή των πράξεων με τις οποίες ρυθμίζεται η μετά θάνατον τύχη της περιουσίας. ΑΠ 1401/2019,

σελ. 523.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου. Κυμαινόμενο επιτόκιο. ΔΕΕ υπόθ. C 125/2018, παρατ. Χρ. Τριανταφυλλίδης, 540.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Τα δικαιοδοτικά όργανα ως «τρίτοι» στην αστική και ποινική μεταχείριση προσβολών προσωπικότητας. Είναι νοητή η προσβολή τιμής/υπόληψης ή προσωπικότητας κατ’ άρθρ. 362, 363 ΠΚ και 57 ΑΚ από ισχυρισμό, ο οποίος διαλαμβάνεται σε εισαγωγικό δικόγραφο αστικής δίκης ή σε κείμενο έγκλησης; Είναι τα δικαστικά όργανα κατ’ αφηρημένη αξιολόγηση πρόσωπα, έναντι των οποίων δύναται να «προσβάλλεται» η προσωπικότητα ή/και η τιμή των εκάστοτε διαδίκων; Τι επιδίωξε ο νομοθέτης με την πράγματι γενική αναφορά σε ενώπιον «τρίτου» διάδοση δυσφημιστικού ισχυρισμού; Μελ. Γ. Φαρχούντ,

σελ. 451.

ΠΩΛΗΣΗ

Η υποχρέωση παράδοσης αγαθού που συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο νέο δίκαιο της πώλησης (Οδηγία 2019/771) - Ενωσιακές ρυθμίσεις και ενσωμάτωση. Στην Οδηγία 2019/771, που διέπει τις καταναλωτικές συμβάσεις πώλησης αγαθών και πρόκειται να αντικαταστήσει την ισχύουσα Οδηγία 1999/44, ρυθμίζεται διεξοδικά η ουσιώδης υποχρέωση του πωλητή να παραδίδει στον καταναλωτή (αγοραστή) αγαθά που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της σύμβασης και του νόμου. Η νέα ρύθμιση είναι σημαντική και χρήζει μελέτης, στο βαθμό που εισάγει αξιοσημείωτες τροποποιήσεις στο ισχύον δίκαιο, το οποίο οφείλει να αναθεωρηθεί αναλόγως. Μελ. Τ. Κοσμίδης,

σελ. 433.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αιτήσεις υπαγωγής στον Ν 3869/2010. Συνεκδίκαση αυτών από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και αποδοχή τους εν μέρει, με εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του πρώτου από τους αιτούντες. Άσκηση έφεσης για εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων. Επανάληψη της συζήτησης προκειμένου να προσκομιστούν έγγραφα αναγκαία για την επανεξέταση της ουσίας της έφεσης. ΜΠρΚορίνθ 194/2019,

σελ. 531.

Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων νομιμοποιούνται ως μη δικαιούχοι διάδικοι να συμμετέχουν σε διαδικασίες ρύθμισης οφειλών του Ν 3869/2010. Απαιτείται άσκηση παρεμβάσεως εκ μέρους του τρίτου, προκειμένου να λάβει μέρος σε εκκρεμή μεταξύ των διαδίκων δίκη. ΕιρΠολύγ 337/2018, παρατ. Σ. Τσαχιρίδης,

σελ. 533.