ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2020, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΙΓΙΑΛΟΣ

Αιγιαλός και παραλία - Έννομη κατάσταση. Ο αιγιαλός ανήκει στα κοινόχρηστα πράγματα κατά τον ΑΚ. Με ειδική νομοθετική ρύθμιση πρέπει να εξισορροπούνται τα εκάστοτε συγκρουόμενα συμφέροντα: του Κράτους, των ΟΤΑ, του ανώνυμου κοινού και καθενός μέλους, των επιχειρηματιών. Νομοθετικό πλαίσιο. Μελ. Ι. Σπυριδάκης,

σελ. 793.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Στην περίπτωση αξιώσεως αποζημιώσεως από την εκτέλεση διαταγής πληρωμής, η οποία, όταν εκτελέστηκε, δεν ήταν τελεσίδικη, πλην όμως μετέπειτα ακυρώθηκε αμετακλήτως, μετά από άσκηση ανακοπής του άρθρου 632 του ΚΠολΔ, εφαρμοστέα τυγχάνει, επίσης κατ' αναλογία, η ρύθμιση του άρθρου 940 παρ. 1 του ΚΠολΔ. ΑΠ Ολ 5/2020, σχόλιο Αθ. Σκόντζος,

σελ. 940.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Γεγονότα ανωτέρας βίας (Covid-19), για όσο χρόνο διαρκούν, επιφέρουν αυτοδίκαια αναστολή συμπλήρωσης του χρόνου επέλευσης των έννομων αποτελεσμάτων της καταγγελίας. ΕιρΑθ 433/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 865.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τρόποι κλήτευσης του καθ’ ου στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Παράλειψη κλήτευσης, αν συντρέχουν εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή αν επίκειται άμεσος κίνδυνος, που δεν μπορούν να αποτραπούν με την έκδοση προσωρινής διαταγής στο πλαίσιο του 691 παρ. 2 ΚΠολΔ. Αίτηση ανάκλησης μπορεί να υποβάλει και ο βλαπτόμενος τρίτος, ο οποίος δεν κλήθηκε και δεν έλαβε μέρος στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων και ο οποίος πρέπει να δικαιολογεί έννομο συμφέρον. ΜΠρΣυρ 86/2020,

σελ. 931.

ΓΑΜΟΣ

Λύση Γάμου. Το στοιχείο της υπαιτιότητας έχει πλέον αποχωρισθεί από την εννοιολογική διάρθρωση του ισχυρού κλονισμού, ο οποίος κρίνεται αντικειμενικώς, ήτοι για τη λύση του γάμου είναι αδιάφορο, εάν ο κλονισμός οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό γεγονός. ΜΠρΠατρ 10/2020,

σελ. 911.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαβίβαση από Τράπεζα στοιχείων πελάτη σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση. Ευθύνη υπευθύνου επεξεργασίας. Προσβολή προσωπικότητας. ΑΠ Ολ 3/2020,

σελ. 912.

Προσβολή προσωπικότητας. Προσωπικά δεδομένα υγείας. Ηθική βλάβη. Σύζυγος, που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή του με την σύζυγό του, σε δίκη για την άσκηση επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους, επικαλέστηκε έγγραφα που αφορούσαν προσωπικά δεδομένα υγείας της συζύγου του, προκειμένου να αποδείξει ότι η τελευταία παρουσιάζει ασθένειες που δεν της επιτρέπουν την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου τους. ΕιρΕλευσ 26/2020,

σελ. 868.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το πρακτικό της μη επιτυχούς έκβασης της Διαμεσολάβησης ως προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης των υπαγόμενων διαφορών σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία Διαμεσολάβησης. Μελ. Ευ. Σταυρουλάκη,

σελ. 821.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΥ

Λύση κοινωνίας με διανομή. Άσκηση αγωγής διανομής οικοπέδου, εντός του οποίου υπάρχει οικοδομή. Προϋποθέσεις και διαδικασία. ΠΠρΣυρ 62/2020,

σελ. 929.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Περιουσία που καταλείπεται υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Επιτρεπτή η επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεσή της. ΑΠ 55/2020,

σελ. 935.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Επιμέλεια ανήλικων τέκνων. Ασφαλιστικά μέτρα. Προσωρινή ανάθεση επιμέλειας τριών ανήλικων τέκνων στον πατέρα, λόγω μετοίκησης σε άλλη πόλη της μητέρας για επαγγελματικούς λόγους (μονιμοποίηση σε θέση βαθμίδας της επίκουρης καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο). Συμφέρον τέκνων. ΜΠρΑθ 3768/2020,

σελ. 909.

Η νέα ρύθμιση για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου. Απόψεις Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 845.

Ο συγκαθορισμός του τόπου διαμονής του τέκνου - Μία πρώτη προσέγγιση του νέου άρθρου 1519 ΑΚ. Μελ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 800.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες). Δυνατότητα εκμίσθωσης της τουριστικής επιπλωμένης βίλας ενιαία, σε φυσικά πρόσωπα, χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης, για τουλάχιστον μία εβδομάδα και όχι πέραν των τριών (3) μηνών ανά έτος. ΜΕφΘεσ 986/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 897.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Διαδικασία κατάσχεσης πλοίου. Απαγόρευση απόπλου. Επιτρεπτή η μεθόρμιση πλοίου, εφόσον το πλοίο δεν εξέρχεται από τα ύδατα που ελέγχονται από τον Λιμενάρχη του ίδιου λιμένα. ΕιρΠειρ 11/2020, σχόλιο Β. Σταματόπουλος,

σελ. 955.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας κατα την έκδοση κληρονομητηρίου. Αναφυόμενα προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις. Μελ. Αθ. Τσιορλίδας,

σελ. 826.

Αναθεώρηση του θεσμού της χρησικτησίας εν όψει του Εθνικού Κτηματολογίου; Το άρθρο είναι μία σύντομη επισκόπηση της λειτουργίας του θεσμού της χρησικτησίας ως τρόπου κτήσης κυριότητας επί ακινήτων τόσο κατά το στάδιο της κτηματογράφησης όσο και στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Μελ. Π. Καμπόλης,

σελ. 806.

Μοναστηριακή περιουσία. Ιστορικοί και σύγχρονοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Εθνικό Κτηματολόγιο. Νομική ισχύς μοναστηριακού κώδικα καταγραφής ακίνητης περιουσίας (1834). Έκτακτη χρησικτησία κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. ΤρΕφΛαμ 25/2018, παρατ. Κ. Παπαγεωργίου,

σελ. 882.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (Airbnb). Κανονισμός συνιδιοκτησίας. Απαγόρευση της βραχυχρόνιας µίσθωσης εξοχικής κατοικίας ως «τουριστικής έπαυλης» µέσω πλατφόρµας τύπου Airbnb, διότι κρίθηκε ότι η χρήση της ως τέτοιας συνιστά παραβίαση του Κανονισμού της αντίστοιχης συνιδιοκτησίας, που επέτρεπε τη χρήση διαιρεμένων ιδιοκτησιών αποκλειστικά για σκοπό κατοικίας. ΜΕφΘεσ 986/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 897.

ΜΟΝΕΣ

Μοναστηριακή περιουσία. Ιστορικοί και σύγχρονοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Εθνικό Κτηματολόγιο. Νομική ισχύς μοναστηριακού κώδικα καταγραφής ακίνητης περιουσίας (1834). Έκτακτη χρησικτησία κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. ΤρΕφΛαμ 25/2018, παρατ. Κ. Παπαγεωργίου,

σελ. 882.

ΝΟΜΗ

Προστασία νομής. Αποβολή από τη νομή. Αγωγή για απόδοση νομής αμφισβητούμενου τμήματος μεταξύ όμορων ακινήτων. Μεταβολή επιφάνειας όμορων ακινήτων των διαδίκων, μεταξύ παλαιότερων τίτλων κτήσης και νεότερων καταμετρήσεων. ΜΕφΑθ 1162/2019,

σελ. 895.

ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ

Το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας κατα την έκδοση κληρονομητηρίου. Αναφυόμενα προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις. Μελ. Αθ. Τσιορλίδας,

σελ. 826.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τροχαίο ατύχημα. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Έννοια οικογένειας. Η ελεύθερη ένωση εντάσσεται στις de facto οικογενειακές σχέσεις. Η ύπαρξη επί μακρώ χρόνο συμβίωσης μεταξύ της ενάγουσας και του θανόντος καθιστά την τελευταία φορέα της αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης υπό την ιδιότητα του μέλους της οικογένειας του θανόντος. ΜΠρΘεσ 2/2020, παρατ. Ι. Σπυριδάκης,

σελ. 852.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναγκαστική συγκυριότητα των ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών οικοδομής και δικαίωμα συμμετοχής τους στη χρήση όλων των ενδεικτικώς οριζόμενων κοινόκτητων και κοινόχρηστων μερών της οικοδομής. ΑΠ 1143/2019,

σελ. 871.

ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (Airbnb). Κανονισμός συνιδιοκτησίας. Απαγόρευση της βραχυχρόνιας µίσθωσης εξοχικής κατοικίας ως «τουριστικής έπαυλης» µέσω πλατφόρµας τύπου Airbnb, διότι κρίθηκε ότι η χρήση της ως τέτοιας συνιστά παραβίαση του Κανονισμού της αντίστοιχης συνιδιοκτησίας, που επέτρεπε τη χρήση διαιρεμένων ιδιοκτησιών αποκλειστικά για σκοπό κατοικίας. ΜΕφΘεσ 986/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 897.

ΠΑΡΑΛΙΑ

Αιγιαλός και παραλία - Έννομη κατάσταση. Με ειδική νομοθετική ρύθμιση πρέπει να εξισορροπούνται τα εκάστοτε συγκρουόμενα συμφέροντα: του Κράτους, των ΟΤΑ, του ανώνυμου κοινού και καθενός μέλους, των επιχειρηματιών. Νομοθετικό πλαίσιο. Μελ. Ι. Σπυριδάκης,

σελ. 793.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Ακύρωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης που συμπεριέλαβε στον υπολογισμό του προβλεπόμενου στο άρθρο 954 παρ. 2 στοιχ. ε' ΚΠολΔ χρονικού διαστήματος των επτά (7) μηνών για την διενέργεια του πλειστηριασμού το διάστημα 1 έως 31 Αυγούστου εντός του οποίου συμπληρώθηκαν επτά (7) μήνες από την κατάσχεση, ορίζοντας ως ημέρα πλειστηριασμού την 2α Σεπτεμβρίου. ΜΠρΣπαρτ 294/2020,

σελ. 954.

Χορήγηση από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στον υπερθεματιστή μετά την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου πλειστηριάσματος. Με την έκδοση και τη μεταγραφή της περίληψης, η κυριότητα και η νομή του ακινήτου που πλειστηριάστηκε μεθίστανται, χωρίς ιδιαίτερη παράδοση, στον υπερθεματιστή. ΑΠ 227/2020,

σελ. 948.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Η ρήτρα κατ' αποκοπήν αποζημίωσης χωρίς δικαίωμα ανταπόδειξης του οφειλέτη συνιστά την ποινική ρήτρα των άρθρων 404 επ. ΑΚ. Προσήκον μέτρο. Υπέρμετρη και αδικαιολόγητη η επιβολή της επίδικης ποινικής ρήτρας. ΑΠ 928/2019,

σελ. 847.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Προσβολή προσωπικότητας. Προσωπικά δεδομένα υγείας. Ηθική βλάβη. Σύζυγος, που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή του με την σύζυγό του, σε δίκη για την άσκηση επιμέλειας του ανήλικου τέκνου τους, επικαλέστηκε έγγραφα που αφορούσαν προσωπικά δεδομένα υγείας της συζύγου του. ΕιρΕλευσ 26/2020,

σελ. 868.

Προσβολή προσωπικότητας. Προσωπικά δεδομένα. Διαβίβαση από Τράπεζα στοιχείων πελάτη σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση. Ευθύνη υπευθύνου επεξεργασίας. ΑΠ Ολ 3/2020,

σελ. 912.

ΠΩΛΗΣΗ

Πώληση κινητού με όρο διατήρησης κυριότητας. Δικαιώματα πωλητή επί υπερημερίας οφειλέτη – αγοραστή. Άσκηση νομής μέσω τρίτου, και αντιποίησή της. Εκχώρηση απαίτησης πωλητή προς καταβολή τιμήματος και κάθε άλλη ενοχική απαίτηση από σύμβαση πώλησης σε τρίτο. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικότητα ρήτρας παρέκτασης αρμοδιότητας. ΜΠρΝαυπλ 381/2019,

σελ. 861.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Η παραίτηση απο την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα υπό το πρίσμα του νέου νομοθετικού καθεστώτος του Ν 4509/2017 και της πρόσφατης νομολογίας του Αρείου Πάγου. Μελ. Σ.-Σ. Κικιδόπουλος,

σελ. 814.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Έννοια αυτού στην πολιτική και την ποινική δίκη. Δικαιώματα ΕΣΔΑ περί δίκαιης δίκης. Μη ύπαρξη δεδικασμένου από απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Συκοφαντική δυσφήμηση. ΑΠ Ολ 4/2020,

σελ. 921.

ΤΕΚΝΑ

Η νέα ρύθμιση για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου. Απόψεις Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 845.

Ο συγκαθορισμός του τόπου διαμονής του τέκνου - Μία πρώτη προσέγγιση του νέου άρθρου 1519 ΑΚ. Μελ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 800.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Έννοια οικογένειας. Η ελεύθερη ένωση εντάσσεται στις de facto οικογενειακές σχέσεις. Η ύπαρξη επί μακρώ χρόνο συμβίωσης μεταξύ της ενάγουσας και του θανόντος καθιστά την τελευταία φορέα της αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης υπό την ιδιότητα του μέλους της οικογένειας του θανόντος. ΜΠρΘεσ 2/2020, παρατ. Ι. Σπυριδάκης,

σελ. 852.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Προϋποθέσεις υπαγωγής στον Ν 3869/2010. Μη δόλια περιέλευση σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής χρηματικών οφειλών. Ενδεχόμενος δόλος. Συντρέχει στην περίπτωση που ο οφειλέτης συμφωνεί με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων προβλέποντας ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του, με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε συνδυασμό με το ύψος των οφειλών του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό. ΑΠ 69/2020,

σελ. 962.

Το επιλαμβανόμενο της υπόθεσης δικαστήριο ερευνά την ύπαρξη του δόλου κατόπιν πρότασης πιστωτή, η οποία πρέπει να είναι ορισμένη, ήτοι να εκτίθενται σαφώς τα θεμελιωτικά αυτής γεγονότα. ΑΠ 1173/2019,

σελ. 966.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τροχαίο ατύχημα. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Έννοια οικογένειας. Η ελεύθερη ένωση εντάσσεται στις de facto οικογενειακές σχέσεις. Η ύπαρξη επί μακρώ χρόνο συμβίωσης μεταξύ της ενάγουσας και του θανόντος καθιστά την τελευταία φορέα της αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης υπό την ιδιότητα του μέλους της οικογένειας του θανόντος. ΜΠρΘεσ 2/2020, παρατ. Ι. Σπυριδάκης,

σελ. 852.

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Αναθεώρηση του θεσμού της χρησικτησίας εν όψει του Εθνικού Κτηματολογίου; Το άρθρο είναι μία σύντομη επισκόπηση της λειτουργίας του θεσμού της χρησικτησίας ως τρόπου κτήσης κυριότητας επί ακινήτων τόσο κατά το στάδιο της κτηματογράφησης όσο και στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Μελ. Π. Καμπόλης,

σελ. 806.

Μοναστηριακή περιουσία. Ιστορικοί και σύγχρονοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Εθνικό Κτηματολόγιο. Νομική ισχύς μοναστηριακού κώδικα καταγραφής ακίνητης περιουσίας (1834). Έκτακτη χρησικτησία κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. ΤρΕφΛαμ 25/2018, παρατ. Κ. Παπαγεωργίου,

σελ. 882.

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

Τροχαίο ατύχημα. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Έννοια οικογένειας. Η ελεύθερη ένωση εντάσσεται στις de facto οικογενειακές σχέσεις. Η ύπαρξη επί μακρώ χρόνο συμβίωσης μεταξύ της ενάγουσας και του θανόντος καθιστά την τελευταία φορέα της αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης υπό την ιδιότητα του μέλους της οικογένειας του θανόντος. ΜΠρΘεσ 2/2020, παρατ. Ι. Σπυριδάκης,

σελ. 852.