ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11/2020, Νοέμβριος 2020

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης από τον “υπερχρεωμένο’’ οφειλέτη και ασκήσαντα έφεση κατά της απόφασης που απέρριψε την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν 3869/2010. Ασφαλιστικά μέτρα. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο αιτών - οφειλέτης έχει την κατοικία του. Μη συντρέχουσα αρμοδιότητα του δικαστηρίου που δικάζει την έφεση. ΜΠρΚαρδίτσ 287/2019,

σελ. 1204.

Αίτηση αναστολής εκτελέσεως απόφασης μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αναιρέσεως κατά αυτής. Αρμοδιότητα συμβουλίου. Αρμοδιότητα συμβουλίου. Προϋπόθεση της αναστολής είναι να μην έχει αρχίσει η αναγκαστική εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. ΑΠ 163/2019,

σελ. 1200.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατάλειψη περιουσίας σε ανήλικο υπό τον όρο να μην έχουν την διοίκηση οι γονείς. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην παρεχόμενη από τον ΑΚ δυνατότητα κατάλειψης περιουσίας σε ανήλικο τέκνο μέσω διαθήκης ή δωρεάς υπό τον εκπεφρασμένο σε αυτές όρο να μην εφαρμοστεί η γενική αρχή της γονικής διοίκησης της περιουσίας του ανηλίκου. Επίσης, αναλύει τα ανακύπτοντα ζητήματα εν σχέσει με το πρόσωπο (ορισμένο από τον καταλείποντα πρόσωπο, ειδικό επίτροπο, γονέα, τέκνο) καθώς και με τον τρόπο διοίκησης της καταλειφθείσας περιουσίας και καταλήγει συμπεραίνοντας ότι οι διατάξεις του ΑΚ παρέχουν ευρεία ευχέρεια στον καταλείποντα να ορίσει τόσο τα περί του προσώπου όσο και τα περί του τρόπου διαχείρισης των καταλειφθέντων. Μελ. Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 1089.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων και τα διδάγματα της κοινής πείρας ως εργαλεία για την εξεύρεση των αληθινών εισοδημάτων του υπόχρεου στις δίκες διατροφής τέκνων. Το Δικαστήριο εφαρμόζοντας την αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων δεν αρκείται στην εκτίμηση των φορολογικών δηλώσεων που προσάγουν οι διάδικοι αλλά οφείλει να λάβει υπόψη του και να αξιολογήσει όλα τα αποδεικτικά μέσα, όπως μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις και έγγραφα. Μελ. Στ. Οικονόμου, Φ. Οικονόμου,

σελ. 1125.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Αποζημίωση για τη βλάβη της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας ζώου. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Έλλειψη προσοχής του οδηγού, που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει, προκειμένου να αντιληφθεί ότι το σκυλί του ενάγοντος είχε προσεγγίσει τον εμπρόσθιο δεξιό τροχό του οχήματός του. Άμεση συνέπεια η πρόκληση τραυματισμού του οπίσθιου δεξιού άκρου του ζώου. ΜΠρΑθ 1954/2020, παρατ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 1140.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Προσωρινή επιδίκαση διατροφής. Δεν απαιτείται η άσκηση αγωγής εφόσον αυτή έχει ήδη ασκηθεί. Δεν απαιτείται συζήτηση της αγωγής ούτε οριστική έκδοση απόφασης επ’ αυτής. Διατήρηση της ισχύος της προσωρινής απόφασης. ΜΠΚαρδίτσ 247/2020,

σελ. 1197.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Ανθρωποκτονία από μη συνειδητή αμέλεια. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη. Ανάκληση άδειας ασφαλιστικής εταιρείας. Ανασφάλιστο όχημα. Επικουρικό Κεφάλαιο. ΜΕφΑθ 1829/2020,

σελ. 1148.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Κατάλειψη περιουσίας σε ανήλικο υπό τον όρο να μην έχουν την διοίκηση οι γονείς. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην παρεχόμενη από τον ΑΚ δυνατότητα κατάλειψης περιουσίας σε ανήλικο τέκνο μέσω διαθήκης ή δωρεάς υπό τον εκπεφρασμένο σε αυτές όρο να μην εφαρμοστεί η γενική αρχή της γονικής διοίκησης της περιουσίας του ανηλίκου. Επίσης, αναλύει τα ανακύπτοντα ζητήματα εν σχέσει με το πρόσωπο (ορισμένο από τον καταλείποντα πρόσωπο, ειδικό επίτροπο, γονέα, τέκνο) καθώς και με τον τρόπο διοίκησης της καταλειφθείσας περιουσίας και καταλήγει συμπεραίνοντας ότι οι διατάξεις του ΑΚ παρέχουν ευρεία ευχέρεια στον καταλείποντα να ορίσει τόσο τα περί του προσώπου όσο και τα περί του τρόπου διαχείρισης των καταλειφθέντων. Μελ. Ζ. Τσολακίδης,

σελ. 1089.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της υπηρεσίας ότι δεν επιθυμεί να δέχεται τέτοιες κλήσεις (σύστημα «opt out»). ΕιρΠερίστ 9/2020, παρατ. Αθ. Σκόντζος,

σελ. 1188.

Παράνομη επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Εικόνα του προσώπου ως έκφανση της προσωπικότητας. Έννοια υπευθύνου επεξεργασίας. Λήψη οπτικοακουστικού υλικού χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου. Η εξαγωγή στοιχείων από το αρχείο ψυχιάτρου και χορήγησή τους σε τρίτον με τη μορφή της ιατρικής βεβαιώσεως, συνιστά παραβίαση του Ν 2472/1997 εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και έχει παρασχεθεί προς τούτο νόμιμη άδεια της Αρχής. ΜΠρΑθ 393/2020,

σελ. 1160.

Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η αδικοπρακτική ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, η αποζημίωση και η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης υπό το φως της ελληνικής και της αλλοδαπής νομολογίας (ιδιωτική εφαρμογή των Ν 2472/1997, 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού-GDPR). Μελ. Χ. Σταμέλος,

σελ. 1098.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Προσωρινή επιδίκαση διατροφής. Δεν απαιτείται η άσκηση αγωγής εφόσον αυτή έχει ήδη ασκηθεί. Δεν απαιτείται συζήτηση της αγωγής ούτε οριστική έκδοση απόφασης επ’ αυτής. Διατήρηση της ισχύος της προσωρινής απόφασης. ΜΠρΚαρδίτσ 247/2020,

σελ. 1197.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΩΝ

Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων και τα διδάγματα της κοινής πείρας ως εργαλεία για την εξεύρεση των αληθινών εισοδημάτων του υπόχρεου στις δίκες διατροφής τέκνων. Το Δικαστήριο εφαρμόζοντας την αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων δεν αρκείται στην εκτίμηση των φορολογικών δηλώσεων που προσάγουν οι διάδικοι αλλά οφείλει να λάβει υπόψη του και να αξιολογήσει όλα τα αποδεικτικά μέσα, όπως μάρτυρες, ένορκες βεβαιώσεις και έγγραφα. Μελ. Στ. Οικονόμου, Φ. Οικονόμου,

σελ. 1125.

ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ

Διεκδικητική αγωγή και μισθωτική αγωγή - Δεν υφίσταται εκκρεμοδικία όταν οι αγωγές δεν ταυτίζονται ως προς την ιστορική και νομική τους αιτία. ΜΕφΒορΑιγ 8/2020,

σελ. 1183.

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Μη λήψη υπόψη ένορκης βεβαίωσης διότι στην επιδοθείσα κλήση δεν αναφερόταν το επάγγελμα της ενόρκως εξετασθείσας. ΕιρΠερίστ 19/2020, παρατ. Αθ. Σκόντζος,

σελ. 1188.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι ρυθμίσεις του Ν 4092/2012 περί περιορισμού του ύψους αποζημίωσης που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο καθώς και περί περιορισμού του τόκου υπερημερίας σε 6% ετησίως αντίκεινται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ καθώς οδηγούν σε αδικαιολόγητη αποστέρηση περιουσιακού στοιχείου. ΜΕφΑθ 1829/2020,

σελ. 1148.

ΖΩΑ

Αποζημίωση για τη βλάβη της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας ζώου. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Έλλειψη προσοχής του οδηγού, που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει, προκειμένου να αντιληφθεί ότι το σκυλί του ενάγοντος είχε προσεγγίσει τον εμπρόσθιο δεξιό τροχό του οχήματός του. Άμεση συνέπεια η πρόκληση τραυματισμού του οπίσθιου δεξιού άκρου του ζώου. ΜΠρΑθ 1954/2020, παρατ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 1140.

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η αδικοπρακτική ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, η αποζημίωση και η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης υπό το φως της ελληνικής και της αλλοδαπής νομολογίας (ιδιωτική εφαρμογή των Ν 2472/1997, 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού-GDPR). Μελ. Χ. Σταμέλος,

σελ. 1098.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Η αντένσταση δανειστή ότι η εκ του οφειλέτη καταβολή σε αυτόν δεν αφορούσε τις διαδοχικές συμβάσεις πώλησης στο πλαίσιο της διαρκούς εμπορικής τους συνεργασίας αλλά προγενέστερες επιμέρους συμβάσεις πώλησης για τις οποίες είχαν εκδοθεί ξεχωριστά τιμολόγια, είναι ορισμένη με την επίκληση της εν λόγω συνεργασίας και του αντίστοιχου τιμολογίου. Δεν απαιτείται αναφορά στο ύψος της οφειλής εκ των επιμέρους τιμολογίων ούτε αναφορά στο ύψος της συνολικής οφειλής εξ αυτών. ΑΠ 666/2020,

σελ. 1133.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ

Κατάσχεση εις χείρας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Η αγροτική επιδότηση μέχρι την πίστωσή της στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου είναι ακατάσχετη. Με την κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, επέρχεται η απώλεια της ιδιότητάς της ως ενίσχυσης και επιτρέπεται η κατάσχεση αυτής. Η κατάσχεση ακατάσχετης απαίτησης πάσχει από δικονομική ακυρότητα. Για τη σύνταξη εξωδικαστικών πράξεων όπως το κατασχετήριο εις χείρας τρίτου δεν εκδίδεται γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. ΕιρΛαμ 347/2020,

σελ. 1206.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Εσφαλμένη αναγραφή του Α.Φ.Μ στην κατασχετήρια έκθεση. Έννομο συμφέρον της ανακόπτουσας να ζητήσει τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης δεδομένης της βλάβης που της προκαλεί η εσφαλμένη αναγραφή του Α.Φ.Μ. ΜΠρΛαρ 493/2020,

σελ. 1201.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ο τρόπος διοίκησης και εκμετάλλευσης του κοινού αντικειμένου που αποφασίζεται από την πλειοψηφία των κοινωνών πρέπει να είναι σύμφωνος τόσο με τη φύση και τον προορισμό του, όσο και με τους κανόνες της επιμελούς και επ’ ωφελεία όλων των κοινωνών διαχείρισης. ΤρΕφΘεσ 802/2020,

σελ. 1135.

ΝΟΜΗ

Μετά την απόκτησή του, ο εναγόμενος το νέμεται και το κατέχει με καλή πίστη και νόμιμο τίτλο, προσμετρώντας στο δικό του χρόνο νομής το χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας, ασκώντας όλες τις εμφανείς και προσιδιάζουσες στη φύση του πράξεις νομής. ΑΠ 240/2020,

σελ. 1143.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Για την ενεργητική νομιμοποίηση της αιτούσας την έκδοση διαταγής πληρωμής ειδικής διαδόχου τράπεζας, απαιτούνται έγγραφα που αποδεικνύουν την ειδική διαδοχή. Δεν αρκεί η εκ της τράπεζας βεβαίωση ότι η ειδική διαδοχή προκύπτει από τα δεδομένα του αρχείου της. ΜΠρΗράκλ 474/2020,

σελ. 1179.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Οι ρήτρες ισοτιμίας (Μάλλον Ευνοούμενου Πελάτη) στις συμβάσεις μεταξύ των Ξενοδόχων και των Ηλεκτρονικών Ταξιδιωτικών Πρακτορείων στην Ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα στη Γερμανική έννομη τάξη. Μελ. Αν. Θωμαΐδης,

σελ. 1117.

ΠΩΛΗΣΗ

Η αντένσταση δανειστή ότι η εκ του οφειλέτη καταβολή σε αυτόν δεν αφορούσε τις διαδοχικές συμβάσεις πώλησης στο πλαίσιο της διαρκούς εμπορικής τους συνεργασίας αλλά προγενέστερες επιμέρους συμβάσεις πώλησης για τις οποίες είχαν εκδοθεί ξεχωριστά τιμολόγια, είναι ορισμένη με την επίκληση της εν λόγω συνεργασίας και του αντίστοιχου τιμολογίου. Δεν απαιτείται αναφορά στο ύψος της οφειλής εκ των επιμέρους τιμολογίων ούτε αναφορά στο ύψος της συνολικής οφειλής εξ αυτών. ΑΠ 666/2020,

σελ. 1133.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πολλές φορές, στη μεταφορά παρεμβάλλεται και ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς, ο οποίος αναλαμβάνει με σύμβαση με τον παραγγελέα (αποστολέα ή παραλήπτη), να ενεργήσει στο δικό του όνομα, για λογαριασμό όμως του παραγγελέα, ό,τι απαιτείται για την πραγμάτωση της μεταφοράς που αυτός του αναθέτει, ιδίως δε να μεριμνήσει για την ανεύρεση του μεταφορέα και τη σύναψη μ’ αυτόν σύμβασης για την εκτέλεση της μεταφοράς. ΜΕφΘεσ 770/2020,

σελ. 1156.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Η αντένσταση δανειστή ότι η εκ του οφειλέτη καταβολή σε αυτόν δεν αφορούσε τις διαδοχικές συμβάσεις πώλησης στο πλαίσιο της διαρκούς εμπορικής τους συνεργασίας αλλά προγενέστερες επιμέρους συμβάσεις πώλησης για τις οποίες είχαν εκδοθεί ξεχωριστά τιμολόγια, είναι ορισμένη με την επίκληση της εν λόγω συνεργασίας και του αντίστοιχου τιμολογίου. Δεν απαιτείται αναφορά στο ύψος της οφειλής εκ των επιμέρους τιμολογίων ούτε αναφορά στο ύψος της συνολικής οφειλής εξ αυτών. ΑΠ 666/2020,

σελ. 1133.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η αδικοπρακτική ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, η αποζημίωση και η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης υπό το φως της ελληνικής και της αλλοδαπής νομολογίας (ιδιωτική εφαρμογή των Ν 2472/1997, 4624/2019 και του Γενικού Κανονισμού-GDPR). Μελ. Χ. Σταμέλος,

σελ. 1098.