ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2021, Φεβρουάριος 2021

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΩΓΗ

Κύρια και επικουρική βάση αγωγής. Ερημοδικία εκκαλούντος. Σύμβαση δανείου. ΜΕφΘεσ 1758/2020,

σελ. 208.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Σειρά κατάταξης Δημοσίου για απαιτήσεις από ΦΠΑ. ΜΕφΘεσ 1710/2020,

σελ. 234.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ανακοπή κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης προς ακύρωση της επιταγής προς πληρωμή. Μη αναγκαία η αναγραφή του όρου «εις ολόκληρον» στην επιταγή προς πληρωμή. ΜΠρΘεσ 380/2021,

σελ. 238.

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Κύρος καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου αναδόχου ή θετής μητέρας. Γνωμ. Π. Νικολόπουλος,

σελ. 128.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Ανάκληση δωρεάς μεταξύ συζύγων λόγω αχαριστίας. ΑΠ 85/2020, παρατ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 167.

ΑΝΑΚΟΠΗ

Ανακοπή κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης προς ακύρωση της επιταγής προς πληρωμή. Μη αναγκαία η αναγραφή του όρου «εις ολόκληρον» στην επιταγή προς πληρωμή. ΜΠρΘεσ 380/2021,

σελ. 238.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αστική ευθύνη λόγω μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (ιδίως επί τουριστικών επιχειρήσεων). Μελ. Ε. Ρίζος,

σελ. 133.

Γραπτά μηνύματα κινητού ως αποδεικτικά μέσα. ΤρΕφΘεσ 164/2020,

σελ. 226.

Τα θεμέλια της δίκαιης δικαστικής απόφασης. Μελ. Γ. Βαλμαντώνης,

σελ. 151.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Δικαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης επί ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. ΑΠ 92/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 182.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα θεμέλια της δίκαιης δικαστικής απόφασης. Μελ. Γ. Βαλμαντώνης,

σελ. 151.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αστική ευθύνη λόγω μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (ιδίως επί τουριστικών επιχειρήσεων). Μελ. Ε. Ρίζος,

σελ. 133.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Δικαστική μεσεγγύηση ξενοδοχειακού συγκροτήματος μέχρι την τελεσίδικη κρίση της διαφοράς ως προς την κυριότητά του. Μεταρρύθμιση απόφασης. ΤρΕφΔωδεκ 222/2020,

σελ. 230.

ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ

Ανάκληση δωρεάς μεταξύ συζύγων λόγω αχαριστίας. ΑΠ 85/2020, παρατ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 167.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η αδικαιολόγητη παρεμπόδιση της επικοινωνίας γονέα-τέκνου συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. ΠΠρΑθ 124/2021, παρατ. Χρ. Σταμπέλου,

σελ. 188.

ΔΑΝΕΙΟ

Κύρια και επικουρική βάση αγωγής. Ερημοδικία εκκαλούντος. Σύμβαση δανείου. ΜΕφΘεσ 1758/2020,

σελ. 208.

ΔΗΜΟΣΙΟ

Σειρά κατάταξης Δημοσίου για απαιτήσεις από ΦΠΑ. ΜΕφΘεσ 1710/2020,

σελ. 234.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Υποχρέωση συνεισφοράς συζύγων. Διατροφή. Ισχυρό κλονιστικό γεγονός του γάμου. ΜΕφΘεσ 1123/2020,

σελ. 198.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υποχρέωση συνεισφοράς συζύγων. Ισχυρό κλονιστικό γεγονός του γάμου. ΜΕφΘεσ 1123/2020,

σελ. 198.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας. ΜΕφΠειρ 771/2020, παρατ. Α. Σκόντζος,

σελ. 211.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Κήρυξη απόφασης προσωρινά εκτελεστής κατά ΝΠΔΔ για οφειλή δικηγορικής αμοιβής. ΕιρΔράμας 67/2019, παρατ.

σελ. 239.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Κήρυξη απόφασης προσωρινά εκτελεστής κατά ΝΠΔΔ για οφειλή δικηγορικής αμοιβής. ΕιρΔράμας 67/2019,

σελ. 239.

ΔΩΡΕΑ

Ανάκληση δωρεάς μεταξύ συζύγων λόγω αχαριστίας. ΑΠ 85/2020, παρατ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 167.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ

Κήρυξη απόφασης προσωρινά εκτελεστής κατά ΝΠΔΔ για οφειλή δικηγορικής αμοιβής. ΕιρΔράμας 67/2019,

σελ. 239.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ

Η αδικαιολόγητη παρεμπόδιση της επικοινωνίας γονέα-τέκνου συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. ΠΠρΑθ 124/2021, παρατ. Χρ. Σταμπέλου,

σελ. 188.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Αστική ευθύνη λόγω μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 (ιδίως επί τουριστικών επιχειρήσεων). Μελ. Ε. Ρίζος,

σελ. 133.

ΕΤΑΙΡΙΑ

Απόκτηση εταιρικής συμμετοχής με ειδική διαδοχή δυνάμει συμβατικής ρήτρας. ΜΠρΗλείας 311/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 173.

ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Προϋποθέσεις χορήγησης δικαστικής άδειας για παρένθετη μητρότητα. ΠΠρΠατρ 387/2019, παρατ. Ι. Σπυριδάκης,

σελ. 194.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Κύρος καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου αναδόχου ή θετής μητέρας. Γνωμ. Π. Νικολόπουλος,

σελ. 128.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Απόκτηση εταιρικής συμμετοχής με ειδική διαδοχή δυνάμει συμβατικής ρήτρας. ΜΠρΗλείας 311/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 173.

ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ

Δικαστική μεσεγγύηση ξενοδοχειακού συγκροτήματος μέχρι την τελεσίδικη κρίση της διαφοράς ως προς την κυριότητά του. Μεταρρύθμιση απόφασης. ΤρΕφΔωδεκ 222/2020,

σελ. 230.

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Κύρος καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου αναδόχου ή θετής μητέρας. Γνωμ. Π. Νικολόπουλος,

σελ. 128.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Δικαστική μεσεγγύηση ξενοδοχειακού συγκροτήματος μέχρι την τελεσίδικη κρίση της διαφοράς ως προς την κυριότητά του. Μεταρρύθμιση απόφασης. ΤρΕφΔωδεκ 222/2020,

σελ. 230.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Δικαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης επί ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. ΑΠ 92/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 182.

Η διακοπή της παραγραφής με εγγραφή υποθήκης (ΑΚ 1273) και προσημείωσης υποθήκης (ΑΚ 1280). Μελ. Κ. Παντελίδου,

σελ. 121.

ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ

Σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας. ΜΕφΠειρ 771/2020, παρατ. Α. Σκόντζος,

σελ. 211.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Σειρά κατάταξης Δημοσίου για απαιτήσεις από ΦΠΑ. ΜΕφΘεσ 1710/2020,

σελ. 234.

ΠΛΟΙΟ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

Σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας. ΜΕφΠειρ 771/2020, παρατ. Α. Σκόντζος,

σελ. 211.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Η αδικαιολόγητη παρεμπόδιση της επικοινωνίας γονέα-τέκνου συνιστά προσβολή της προσωπικότητας του πρώτου. ΠΠρΑθ 124/2021, παρατ. Χρ. Σταμπέλου,

σελ. 188.

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Δικαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης επί ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. ΑΠ 92/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 182.

ΣΥΖΥΓΟΙ

Ανάκληση δωρεάς μεταξύ συζύγων λόγω αχαριστίας. ΑΠ 85/2020, παρατ. Α.-Ν. Κουκούλης,

σελ. 167.

Απόκτηση εταιρικής συμμετοχής με ειδική διαδοχή δυνάμει συμβατικής ρήτρας. ΜΠρΗλείας 311/2020, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 173.

Υποχρέωση συνεισφοράς συζύγων. Διατροφή. Ισχυρό κλονιστικό γεγονός του γάμου. Διαζύγιο. ΜΕφΘεσ 1123/2020,

σελ. 198.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Κύρος καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου αναδόχου ή θετής μητέρας. Γνωμ. Π. Νικολόπουλος,

σελ. 128.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ

Σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας. ΜΕφΠειρ 771/2020, παρατ. Α. Σκόντζος,

σελ. 211.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Κύρος καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής δικηγόρου αναδόχου ή θετής μητέρας. Γνωμ. Π. Νικολόπουλος,

σελ. 128.

ΥΠΟΘΗΚΗ

Η διακοπή της παραγραφής με εγγραφή υποθήκης (ΑΚ 1273) και προσημείωσης υποθήκης (ΑΚ 1280). Μελ. Κ. Παντελίδου,

σελ. 121.