ΕφΑθ 828/2010 [Επανακαθορισμός οφειλών δανείων από πιστωτικά ιδρύματα - Ανακοπή οφειλέτη]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 4/2011, Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Με τις διατάξεις των άρθρων 30 Ν 2789/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του Ν 2912/2001 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν 3259/2004 εγκαθιδρύθηκε υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για επανακαθορισμό των προς αυτά οφειλών από κάθε είδους συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, που έχουν συνομολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του τελευταίου από τους παραπάνω νόμους. Περιεχόμενο ρυθμίσεων. Αλληλόχρεοι λογαριασμοί. Οι καταβολές που έγιναν οποτεδήποτε από τον οφειλέτη, τον εγγυητή ή τρίτο και αφορούν σε οφειλές ρυθμιζόμενες με τις ανωτέρω διατάξεις, αφαιρούνται από το συνολικό ποσόν της οφειλής, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις οφειλών δεν περιλαμβάνονται κονδύλια ανατοκισμού. Ο ισχυρισμός του οφειλέτη περί υπαγωγής της οφειλής του στις άνω διατάξεις περί επαναπροσδιορισμού της οφειλής εισάγει αμφισβήτηση ως προς το ύψος της απαίτησης και συνεπώς ο ισχυρισμός αυτός, μπορεί να αποτελέσει και λόγο ανακοπής του οφειλέτη κατά των μεταγενέστερων πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στην τελική οφειλή δεν είναι δυνατό να προστεθεί οποιαδήποτε επί πλέον επιβάρυνση. Σε περίπτωση που η Τράπεζα επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση απαίτησης από αλληλόχρεο λογαριασμό, η οποία υπάγεται στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, ο δε καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτης αμφισβητεί την επαναπροσδιορισθείσα απαίτηση, η Τράπεζα ευθύνεται με την προαπόδειξη της βεβαιότητας της εκτελούμενης απαίτησης σύμφωνα με το άρθρο 915 ΚΠολΔ, η οποία θα μπορεί να επιχειρείται ιδίως με αναγνωριστική δικαστική απόφαση. Οι πράξεις της εκτελέσεως που επιχειρούνται χωρίς την προαπόδειξη αυτή και χωρίς να συγκοινοποιείται το σχετικό έγγραφο με την επιταγή είναι άκυρες, ανεξάρτητα από την επίκληση δικονομικής βλάβης. Κατάργηση εκτοκισμού των τόκων και του ΕΦΤΕ. Οι πιο πάνω επιβαρύνσεις, δεν μπορούν να προστεθούν στην συνολική οφειλή. Η διαδικασία υποβολής των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε αναπροσαρμογή ή επαναρύθμιση κινείται με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εκάστοτε οφειλέτη και λήγει με τη γνωστοποίηση από το πιστωτικό ίδρυμα του ύψους της επανακαθορισθείσας οφειλής κατά κεφάλαιο και τόκους. Η υποχρέωση επανακαθορισμού των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων επιβάλλεται ως γενικός όρος για την ικανοποίησή τους. Οι εξαιρέσεις από τη διαδικασία προβλέπονται περιοριστικά και ως τέτοιες πρέπει να ερμηνεύονται στενά.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.