ΣτΕ Ολ 1972/2012 [Έκτακτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων - Φύση του τέλους - Έλεγχος συνταγματικότητας επιβολής και διαδικασίας βεβαίωσής του]

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 8-9/2012, Άυγουστος-Σεπτέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

To Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομη-μένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) δεν συνιστά ανταποδοτικό τέλος, αλλά φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 Συντ. Εξάλλου, νομίμως ο προβλεπόμενος από το νόμο προσδιορισμός της έκτασης της φορολογητέας ύλης (ήτοι της επιφανείας των επιβαρυνομένων επιφανειών) γίνεται στην προκειμένη περίπτωση κατά παραπομπή σε διατάξεις άλλου τυπικού νόμου. Δεν αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 4 Συντ. ο καθορισμός των συντελεστών του «τέλους» (ευρώ/τ.μ.) σε αντιστοιχία, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, προς τιμές ζώνης, οι οποίες έχουν καθορισθεί και ισχύουν, βάσει κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων, για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων ως φορολογητέας ύλης σε άλλες φορολογίες. Στις διατάξεις περί ΕΕΤΗΔΕ καθορίζεται ρητώς και το υποκείμενο της φορολογικής επιβαρύνσεως (αντιθ. μειοψ.). Θεσπίζοντας το επίδικο τέλος ως φόρο επί της περιουσίας, ο νομοθέτης απέβλεψε, επιτρεπτώς κατά το άρθρο 78 παρ. 1 Συντ., στην φοροδοτική ικανότητα που απορρέει από αυτή καθεαυτή την κατοχή της ανωτέρω ακίνητης περιουσίας ως φορολογητέας ύλης (άλλως, πηγής πλούτου) διαφορετικής από το εισόδημα και η μη συνεκτίμηση, κατά την επιβολή του επιδίκου τέλους, της υπάρξεως (ή μη) εισοδήματος από το βαρυνόμενο ακίνητο δεν συνιστά, μόνη αυτή, παράβαση της συνταγματικής αρχής της ίσης, αναλόγως της φοροδοτικής ικανότητας εκάστου, επιβαρύνσεως (αντιθ. μειοψ.). Εξάλλου, η επιβολή του εν λόγω φόρου που, όπως διαμορφώνεται στο νόμο, συνάπτεται με γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, δεν υπερβαίνει τα όρια της διακριτικής ευχέρειας του νομοθέτη να καθορίζει τον ενδεδειγμένο εκάστοτε τρόπο και χρόνο φορολογήσεως διαφόρων κατηγοριών φορολογουμένων. Περαιτέρω, το ΕΕΤΗΔΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί δυσανάλογη επέμβαση στην περιουσία των φορολογουμένων, λαμβανομένων υπ’ όψη αφενός του περιορισμένου χρονικού πλαισίου εφαρμογής του αφετέρου δε του ύψους αυτού σε σχέση με την αξία της βαρυνομένης ακίνητης περιουσίας, συνιστά δε ανεκτό κατά την έννοια του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περιορισμό της περιουσίας (ειδικ. γνωμ., αντιθ. μειοψ.). Το σύστημα βεβαιώσεως του τέλους και η ανάθεση είσπραξής του στην ΔΕΗ και τους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος δεν αντίκειται στην αρχή της διακρίσεως των εξουσιών (ειδικ. γνωμ., αντιθ. μειοψ.). Ωστόσο, η δυνατότητα των τελευταίων να προβαίνουν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος προς τον καταναλωτή αντίκειται στο Σύνταγμα. Και αυτό, διότι δεν επιτρέπεται επέμβαση του νομοθέτη σε όρους συνεστημένης συμβάσεως, όταν η επέμβαση αυτή δεν αποσκοπεί στην άρση επιβλαβών για το δημόσιο συμφέρον συνεπειών της συμβάσεως, αλλά αποβλέπει σε σκοπό ξένο προς το αντικείμενο αυτής και συνιστά προσβολή του δικαιώματος για ελεύθερη απόλαυση των απορρεόντων από την σχετική σύμβαση προμηθείας δικαιωμάτων. Εν προκειμένω, η επιδίωξη διασφάλισης της καταβολής νομίμως προβλεπομένης φορολογικής επιβαρύνσεως συνιστά σκοπό θεμιτό μεν καθεαυτό, όμως άσχετο με το αντικείμενο της συμβάσεως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Εξάλλου, με την κύρωση της διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε φορολογούμενο για τον λόγο ότι δεν είναι συνεπής με φορολογικές υποχρεώσεις άσχετες προς τις απορρέουσες από την σύμβαση προμηθείας ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεώσεις του παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, διότι πρόκειται περί μέτρου το οποίο άγει σε αναίρεση της καθολικότητας της παροχής των υπηρεσιών κοινωφελούς δικτύου εξυπηρετήσεως για λόγο, ο οποίος δεν είναι συναφής με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας (ειδικ. γνωμ., αντιθ. μειοψ.).

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.