ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 6/2014, Ιούνιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΓΩΓΗ

Η αοριστία της αγωγής δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, αλλά ούτε και με την εκτίμηση των αποδείξεων. Απαρίθμηση στοιχείων στην διεκδικητική αγωγή, η έλλειψη των οποίων καθιστά το δικόγραφό της αόριστο κι ανεπίδεκτο δικαστικής εκτίμησης. ΕφΘεσ 162/2013,

σελ. 521.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. ΑΠ 2181/2013,

σελ. 523.

ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

Η ασφάλεια των συναλλαγών και η διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ. Σκέψεις ως προς την διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ. Προβλήματα ασφάλειας των συναλλαγών από τη διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ. Το πρόβλημα της νομολογιακής εφαρμογής της διατάξεως και εν ελλείψει γνώσεως εκ μέρους του αποκτώντος των χρεών του μεταβιβάσαντος. Ορθή ερμηνεία της διατάξεως με λήψη υπ’ όψιν του δικαιώματος της προσωπικότητας, όπως ρυθμίζεται συνδυαστικά στο Σύνταγμα και στον Αστικό Κώδικα. Μελ. Κ. Μπουτουνάς,

σελ. 459.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. ΑΠ 2181/2013,

σελ. 523.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αυτοκινητικό ατύχημα μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτων. Δυνάμει της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την ασφαλιστική σύμβαση, η ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία προέβη σε εξώδικο συμβιβασμό, καταβάλλοντας αποζημίωση, πλην όμως ζητά την αποζημίωση αυτήν από τον ασφαλισμένο της οδηγό, διότι ο τελευταίος δεν έφερε την άδεια οδήγησης (όρος απαλλαγής της ασφαλιστικής εταιρίας). Το τελευταίο γεγονός δεν αποδείχθηκε, συνεπώς απορρίφθηκε η αγωγή. ΕιρΧανίων 128/2014,

σελ. 514.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΓΟΣ)

Καταχρηστικότητα του όρου συνομολόγησης σύμβασης σε ελβετικό φράγκο. Σύμβαση στεγαστικού δανείου. Η αντισυμβαλλόμενη τράπεζα έθεσε ως Γενικό Όρο Συναλλαγών ρήτρα ισοτιμίας, η οποία κρίθηκε από το δικαστήριο ως καταχρηστική, συνεπώς άκυρη. ΠΠρΞανθ 23/2014, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 500.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Υπάρχει αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για διαφορές περί ακινήτων κειμένων στην Ελλάδα, η οποία καθιστά ανεφάρμοστη οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία αλλοδαπού δικαστηρίου, στηριζόμενη σε άλλη αποκλειστική δωσιδικία κατά τον ΚΠολΔ. ΑΠ 775/2013,

σελ. 518.

ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ

Ζητήματα από τη δικονομική ενοποίηση στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου - εκκρεμοδικία, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων. Υφίσταται εκκρεμοδικία επί παράλληλων δικών με αντικείμενο αφενός την ακύρωση του γάμου και αφετέρου τη λύση του με διαζύγιο. Προβληματισμό δημιουργεί η θέση του ΔΕΕ, κατά την οποία επί διαφορών γονικής μέριμνας η υποβολή αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων είναι σε θέση, λόγω της δημιουργούμενης εκκρεμοδικίας, να παρεμποδίσει την εκδίκαση μίας μεταγενέστερης αγωγής. Μελ. Δ. Τσικρικάς,

σελ. 471.

Η εκκρεμοδικία στην εκούσια δικαιοδοσία. Καθύλην αρμοδιότητα για το διορισμό προσωρινού διαχειριστή εταιρίας. Νέα άρθρα 69 ΑΚ και 786 ΚΠολΔ (γνωμ.). Μελ. Π. Γέσιου-Φαλτσή,

σελ. 463.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η εκκρεμοδικία στην εκούσια δικαιοδοσία. Καθύλην αρμοδιότητα για το διορισμό προσωρινού διαχειριστή εταιρίας. Νέα άρθρα 69 ΑΚ και 786 ΚΠολΔ (γνωμ.). Η Θ.Α., ομόρρυθμη εταίρος της Α. ΟΕ, απευθύνθηκε κατά των ομόρρυθμων συνεταίρων της, Ε.Α. και Β.Β.Α. και ζήτησε το διορισμό εκκαθαριστή. Το Μονομελές Πρωτοδικείο (διαδικασία εκούσιας) διόρισε προσωρινό διαχειριστή, ο οποίος δεν αποδέχθηκε, γι αυτό η Θ.Α. ζήτησε εκ νέου από το Μονομελές Πρωτοδικείο (διαδικασία εκούσιας) το διορισμό προσωρινού διαχειριστή. Επίσης οι Ε.Α. και Β.Β.Α. άσκησαν έφεση κατά της απόφασης που διόρισε τον προσωρινό διαχειριστή. Με την άσκηση των δύο διαδοχικών αιτήσεων της Θ.Α. συντρέχουν οι προϋποθέσεις της εκκρεμοδικίας, με αποτέλεσμα να πρέπει να ανασταλεί η εκδίκαση της μεταγενέστερης αίτησης. Επίσης η καθύλην αρμοδιότητα της μεταγενέστερης αίτησης ανήκει πλέον στο Ειρηνοδικείο και όχι στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Κατά την ορθότερη γνώμη, πρέπει αυτή η δεύτερη αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Μελ. Π. Γέσιου-Φαλτσή,

σελ. 463.

ΕΠΙΔΟΣΗ

Απαράδεκτη η συζήτηση επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν οι επιδόσεις, σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση της Χάγης. Η επίδοση σε πρόσωπο που διαμένει στην επικράτεια ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη, που γίνεται με επίσπευση υπηκόου του άλλου κράτους, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συντελέστηκε από την παράδοση στον Εισαγγελέα του επιδοτέου εγγράφου, αλλά απαιτείται και η απόδειξη ότι πράγματι η επίδοση έγινε στο πρόσωπο προς το οποίο απευθυνόταν. ΑΠ 501/2014,

σελ. 517.

Η επίδοση εγγράφου που αφορά εκκρεμή δίκη και γίνεται στη διεύθυνση της κατοικίας, η οποία έχει αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 119 ΚΠολΔ, είναι έγκυρη, ακόμη και αν ο αποδέκτης της επίδοσης δεν έχει πια εκεί την κατοικία του. ΑΠ 724/2013,

σελ. 519.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ

Άρνηση τέκνου να επικοινωνήσει με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλειά του. Προβλήματα εφαρμογής του άρθρου 950 παρ. 2 ΚΠολΔ. Όρια ποινικής ευθύνης κατά το άρθρο 232Α ΠΚ. Το άρθρο 950 παρ. 2 ΚΠολΔ παραπέμπει στην διάταξη του άρθρου 947 ΚΠολΔ και απειλεί χρηματική ποινή και επιβολή προσωπικής κράτησης σε περίπτωση παράβασης του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο που δεν έχει την επιμέλειά του. Πρόκειται για είδος αναπληρωματικής εκτέλεσης. Μελ. Κ. Κουτσουλέλος,

σελ. 454.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Η χορήγηση «μπλοκ» επιταγών από πιστωτικό ίδρυμα σε «αναξιόπιστο - αναξιόχρεο» πρόσωπο ως δημιουργία «πηγής κινδύνου» που θεμελιώνει αδικοπρακτική ευθύνη; Αξιοποιείται η σκέψη της απόφασης του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1768/2009) περί δημιουργίας πηγής κινδύνου από το πιστωτικό ίδρυμα για τα έννομα συμφέροντα των κομιστών των επιταγών προς συγκεκριμενοποίηση της αρχής της καλής πίστεως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτήν και περαιτέρω προς συγκεκριμενοποίηση της προϋποθέσεως του παρανόμου ως απόκλισης από το κατά την καλή πίστη αναμενόμενο επίπεδο συμπεριφοράς του πιστωτικού ιδρύματος. Μελ. Κ. Καραγιάννης,

σελ. 443.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις έχει εφαρμογή και σε περίπτωση ματαίωσης κατάρτισης της σύμβασης σε χρόνο κατά τον οποίο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών έχουν τερματισθεί οριστικά και δεν υπολείπεται παρά μόνον η τυπική υπογραφή της σύμβασης. ΤρΕφΘεσ 7271/2013,

σελ. 478.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η χορήγηση «μπλοκ» επιταγών από πιστωτικό ίδρυμα σε «αναξιόπιστο - αναξιόχρεο» πρόσωπο ως δημιουργία «πηγής κινδύνου» που θεμελιώνει αδικοπρακτική ευθύνη; Αξιοποιείται η σκέψη της απόφασης του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1768/2009) περί δημιουργίας πηγής κινδύνου από το πιστωτικό ίδρυμα για τα έννομα συμφέροντα των κομιστών των επιταγών προς συγκεκριμενοποίηση της αρχής της καλής πίστεως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτήν και περαιτέρω προς συγκεκριμενοποίηση της προϋποθέσεως του παρανόμου ως απόκλισης από το κατά την καλή πίστη αναμενόμενο επίπεδο συμπεριφοράς του πιστωτικού ιδρύματος. Μελ. Κ. Καραγιάννης,

σελ. 443.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2201/2003

Ζητήματα από τη δικονομική ενοποίηση στο πεδίο του οικογενειακού δικαίου - εκκρεμοδικία, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων. Υφίσταται εκκρεμοδικία επί παράλληλων δικών με αντικείμενο αφενός την ακύρωση του γάμου και αφετέρου τη λύση του με διαζύγιο. Προβληματισμό δημιουργεί η θέση του ΔΕΕ, κατά την οποία επί διαφορών γονικής μέριμνας η υποβολή αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων είναι σε θέση, λόγω της δημιουργούμενης εκκρεμοδικίας, να παρεμποδίσει την εκδίκαση μίας μεταγενέστερης αγωγής. Μελ. Δ. Τσικρικάς,

σελ. 471.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Κατάσχεση εις χείρας τρίτης ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας των καταθέσεων των οφειλετών. Δικαίωμα της τράπεζας, μετά την καταφατική δήλωση κατ’ άρθρο 985 ΚΠολΔ, να καταθέσει δικαστικά τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχει το ειδικό προνόμιο, η κατάθεση των κατασχεθέντων στο όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού ή των κληρονόμων του να γίνεται στην ίδια, σε ειδικό λογαριασμό καταθέσεως όψεως. ΜΠρΚορίνθ 564/2012,

σελ. 527.

ΝΟΜΗ

Ως ωφέλημα νοείται και κάθε όφελος που έχει ο νομέας από την ενοικίαση ή την με άλλον τρόπο χρήση του πράγματος από τον ίδιο, ως συνέπεια των οποίων εξοικονομεί τη δαπάνη, στην οποία θα υποβαλλόταν εάν μίσθωνε άλλο όμοιο πράγμα, οπότε η ωφέλεια συνίσταται στην εξοικονόμηση της σχετικής δαπάνης για τα μισθώματα. ΜΕφΑθ 7764/2013,

σελ. 497.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Προσβολή προσωπικότητας ανώνυμης εταιρίας διά του Τύπου κατά την έκφανση της πίστης, της φήμης, της εμπορικής πίστης και του επιχειρηματικού μέλλοντός της. Χρηματική ικανοποίηση σε αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία από την παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητάς της από δηλώσεις και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις του εναγόμενου βουλευτή. ΠΠρΑθ 2284/2014, παρατ. Κ. Βούλγαρη,

σελ. 481.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Σύμβαση δικαιόχρησης (franchising). Έννοια. Στοιχεία. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια. Στοιχεία. Η επίδικη συνεργασία, επειδή σ΄αυτήν δεν απαντάται κανένα στοιχείο που να προσιδιάζει στην σύμβαση δικαιόχρησης, πέραν της παροχής της αποκλειστικότητας πώλησης των προϊόντων στη Θεσσαλονίκη και μίας αναγκαίας ενημέρωσης του καθού η αίτηση ασφαλιστικών από τον αιτούντα και της ανάρτησης της επωνυμίας του αιτούντος στο κατάστημα του καθού, προσήκει να χαρακτηριστεί ως σύμβαση αποκλειστικής διανομής προϊόντων. ΜΠρΑθ 1293/2014,

σελ. 509.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)

Έννοια. Στοιχεία. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια. Στοιχεία. Η επίδικη συνεργασία, επειδή σ΄αυτήν δεν απαντάται κανένα στοιχείο που να προσιδιάζει στην σύμβαση δικαιόχρησης, πέραν της παροχής της αποκλειστικότητας πώλησης των προϊόντων στη Θεσσαλονίκη και μίας αναγκαίας ενημέρωσης του καθού η αίτηση ασφαλιστικών από τον αιτούντα και της ανάρτησης της επωνυμίας του αιτούντος στο κατάστημα του καθού, προσήκει να χαρακτηριστεί ως σύμβαση αποκλειστικής διανομής προϊόντων. ΜΠρΑθ 1293/2014,

σελ. 509.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αποκατάσταση της θετικής και αποθετικής ζημίας της αναδόχου εταιρίας από αντισυμβατική συμπεριφορά της εργοδότριας εταιρίας, ανήκουσας σε νπδδ. Ορθά το Εφετείο έκρινε ότι πρόκειται περί προσφυγής με την οποία ζητείται η ακύρωση βλαπτικής, για την ανάδοχο κατασκευάστρια εταιρία, παράλειψης της εργοδότριας, στην οποία παραδεκτά σωρεύονται αγωγή καταβολής των επίδικων ποσών και αποζημιωτική αγωγή και ακολούθως απέρριψε την προσφυγή ως απαράδεκτη λόγω μη τήρησης της διοικητικής προδικασίας, ανεξάρτητα εάν έχει εκτελεσθεί ή όχι η σύμβαση. ΑΠ 570/2014,

σελ. 493.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Η ασφάλεια των συναλλαγών και η διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ. Σκέψεις ως προς την διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ. Προβλήματα ασφάλειας των συναλλαγών από τη διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ. Το πρόβλημα της νομολογιακής εφαρμογής της διατάξεως και εν ελλείψει γνώσεως εκ μέρους του αποκτώντος των χρεών του μεταβιβάσαντος. Ορθή ερμηνεία της διατάξεως με λήψη υπ’ όψιν του δικαιώματος της προσωπικότητας, όπως ρυθμίζεται συνδυαστικά στο Σύνταγμα και στον Αστικό Κώδικα. Μελ. Κ. Μπουτουνάς,

σελ. 459.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η χορήγηση «μπλοκ» επιταγών από πιστωτικό ίδρυμα σε «αναξιόπιστο - αναξιόχρεο» πρόσωπο ως δημιουργία «πηγής κινδύνου» που θεμελιώνει αδικοπρακτική ευθύνη; Αξιοποιείται η σκέψη της απόφασης του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1768/2009) περί δημιουργίας πηγής κινδύνου από το πιστωτικό ίδρυμα για τα έννομα συμφέροντα των κομιστών των επιταγών προς συγκεκριμενοποίηση της αρχής της καλής πίστεως και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτήν και περαιτέρω προς συγκεκριμενοποίηση της προϋποθέσεως του παρανόμου ως απόκλισης από το κατά την καλή πίστη αναμενόμενο επίπεδο συμπεριφοράς του πιστωτικού ιδρύματος. Μελ. Κ. Καραγιάννης,

σελ. 443.

Καταχρηστικότητα του όρου συνομολόγησης σύμβασης σε ελβετικό φράγκο. Σύμβαση στεγαστικού δανείου. Η αντισυμβαλλόμενη τράπεζα έθεσε ως Γενικό Όρο Συναλλαγών ρήτρα ισοτιμίας, η οποία κρίθηκε από το δικαστήριο ως καταχρηστική, συνεπώς άκυρη. ΠΠρΞανθ 23/2014, παρατ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 500.

ΤΥΠΟΣ

Προσβολή προσωπικότητας ανώνυμης εταιρίας διά του Τύπου κατά την έκφανση της πίστης, της φήμης, της εμπορικής πίστης και του επιχειρηματικού μέλλοντός της. Χρηματική ικανοποίηση σε αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία από την παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητάς της από δηλώσεις και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές συνεντεύξεις του εναγόμενου βουλευτή. ΠΠρΑθ 2284/2014, παρατ. Κ. Βούλγαρη,

σελ. 481.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Απορρίπτεται η αίτηση υποκατάστασης της έλλειψης συγκατάθεσης των πιστωτών του οφειλέτη, οι οποίοι αντιτίθενται στο προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του, διότι σε περίπτωση που το σχέδιο αυτό εφαρμοστεί, οι πιστωτές θα περιέλθουν σε δυσμενέστερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα περιέλθουν, αν συνεχιστεί η διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος επί τη βάση της ρύθμισης του άρθρου 4 του Ν 3869/2010. ΕιρΑθ 497/Φ 1879/2014, παρατ. Α. Κρητικός,

σελ. 531.

Απορρίπτεται το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής των κατά του οφειλέτη καταδιωκτικών μέτρων, χωρίς αιτιολογία. Από τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι η αιτούσα είχε οφειλή από δάνειο προς τον ΟΑΕΔ, την οποία δεν είχε περιλάβει στην αίτησή της. Προϋπόθεση υπαγωγής του οφειλέτη στη ρύθμιση του Ν 3869/2010 είναι η αναφορά στην αίτηση του οφειλέτη όλων των χρεών του. ΠροσΔιατΕιρΘεσ 14764/2013, παρατ. Α. Κρητικός,

σελ. 535.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Ως ωφέλημα νοείται και κάθε όφελος που έχει ο νομέας από την ενοικίαση ή την με άλλον τρόπο χρήση του πράγματος από τον ίδιο, ως συνέπεια των οποίων εξοικονομεί τη δαπάνη, στην οποία θα υποβαλλόταν εάν μίσθωνε άλλο όμοιο πράγμα, οπότε η ωφέλεια συνίσταται στην εξοικονόμηση της σχετικής δαπάνης για τα μισθώματα. ΜΕφΑθ 7764/2013,

σελ. 497.