ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 7/2014, Ιούλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Αλληλόχρεος λογαριασμός και εγγύηση. Πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής θεωρίας έχουν κατά καιρούς επιχειρήσει να απαντήσουν στο ερώτημα, αν η ύπαρξη και η έκταση της εγγυητικής ευθύνης επηρεάζεται από την καταχώριση της ασφαλιζόμενης απαίτησης στον αλληλόχρεο λογαριασμό. Το ζήτημα αυτό, που παραμένει μέχρι σήμερα ζωηρά αμφισβητούμενο, αποτελεί αντικείμενο της προκείμενης μελέτης. Μελ. Ι. Μαντζουράνης,

σελ. 539.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ευδοκίμηση ή μη του προβαλλόμενου λόγου αναιρέσεως, εξαρτάται από την κρίση για ζήτημα, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ζήτημα εξαιρετικής σημασίας και έχει ήδη παραπεμφθεί στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με απόφαση τμήματος, που ήταν γνωστή στο τμήμα που δικάζει την παρούσα υπόθεση. Συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 249 ΚΠολΔ. Αναστέλλεται η πρόοδος της δίκης. Αναβάλλεται η συζήτηση, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επί της υποθέσεως που έχει παραπεμφθεί σ’ αυτή. ΑΠ 355/2014,

σελ. 607.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πιθανολόγηση ανεπανόρθωτης βλάβης από την ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, ως προϋπόθεση της χορήγησης αναστολής, έχει την έννοια της βλάβης που επέρχεται με την ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία με την ανατροπή στη συνέχεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν αποκαθίσταται. Κατάσχεση περισσοτέρων ακινήτων με την ίδια έκθεση κατάσχεσης. Μη τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας, ως λόγος ανακοπής και ειδικότερα διότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία της δημοσίευσης της κατασχετήριας έκθεσης, παράλειψη, η οποία επιφέρει ακυρότητα των πράξεων πλειστηριασμού στο σύνολό τους. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης του λόγου της ανακοπής. Χορήγηση αναστολής. ΜΠρΖακυνθ 153/2013,

σελ. 617.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 249 εδ. α’ ΚΠολΔ δεν είναι ασυμβίβαστη με την αναιρετική δίκη, παρά τη μη ειδική αναφορά της στη διάταξη του άρθρου 573 παρ. 1 ΚΠολΔ. ΑΠ 355/2014,

σελ. 607.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

Έννοια δικονομικής ανώτερης βίας κατά το περιεχόμενό της και διαφορές αυτής, ως προς τα αποτελέσματα, από την ανώτερη βία του ουσιαστικού δικαίου. Γεγονός δικονομικής ανώτερης βίας αποτελεί για τον ερημοδικασθέντα διάδικο η αιφνίδια ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, εξαιτίας της οποίας αυτός δεν μπόρεσε να ενεργήσει διαδικαστική ή εξώδικη πράξη ή να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την ανάθεση σε άλλο δικηγόρο της εκτέλεσης της εν λόγω πράξεως. Δεν πιθανολογήθηκε ότι υφίστατο ανώτερη βία για τους ανακόπτοντες, γεγονός δηλαδή, το οποίο να συνεπάγονταν αντικειμενικά την παρακώλυση της εκπροσωπήσεώς τους κατά τη συζήτηση της αναψηλάφησης, διότι η επικαλούμενη ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, δεν καθιστούσε αδύνατη τη σύνταξη προτάσεων, ούτε καθιστούσε αδύνατη την ανάθεση της εκπροσώπησής τους σε άλλο δικηγόρο. ΑΠ 764/2013,

σελ. 612.

ΑΝΑΚΟΠΗ

Σώρευση ανακοπής κατά της επιταγής προς πληρωμή του άρθρου 933 ΚΠολΔ και αιτήματος επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση. Μη νόμιμο το αίτημα για επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, διότι προαπαιτούμενο της αξίωσης προς αποζημίωση είναι η ύπαρξη αμετάκλητης ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης. Δεκτή εν μέρει η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. ΜΠρΑθ 372/2012,

σελ. 619.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επί ακυρώσεως της αναγκαστικής εκτελέσεως, υφίσταται δικαίωμα επαναφοράς των πραγμάτων στην πριν από την εκτέλεση κατάσταση, μόνο κατά τους όρους των διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου. Στην περίπτωση της εξαφανίσεως ή μεταρρυθμίσεως της απόφασης που εκτελέστηκε, δεν ακυρώνεται η εκτέλεση, αλλά ανατρέπεται η αποτελούσα τον τίτλο αυτής δικαστική απόφαση. ΜΠρΑθ 372/2012,

σελ. 619.

ΕΠΩΝΥΜΟ

Ο αιτών έλαβε το επώνυμο του θετού του πατέρα και πρόσθεσε μετά από αυτό και το επώνυμο του φυσικού του πατέρα, πλην όμως για κοινωνικούς και επαγγελματικούς λόγους ζήτησε από τον αρμόδιο Δήμο την μεταβολή της σειράς των επωνύμων. Η αρμοδιότητα σχετικά με την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου ανήκει τώρα στους Δήμους. Η αίτησή του απορρίφθηκε, πλην όμως το ΣτΕ ακύρωσε την πράξη του αρμόδιου Δήμου, επειδή ως αλλαγή, κατά την έννοια του άρθρου μόνου του ΝΔ 2573/1953, νοείται και η μεταβολή της καθοριζόμενης από το άρθρο 1586 ΑΚ σειράς των επωνύμων. ΣτΕ 2255/2014,

σελ. 591.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚEΣ ΣΥΜΒAΣΕΙΣ

Εφόσον το κοινό πράγμα εκμεταλλεύεται ένας ή περισσότεροι από τους κοινωνούς, ο κοινωνός που δεν μετέχει στην εκμετάλλευσή του, μπορεί να ζητήσει τους καρπούς που αναλογούν στην μερίδα του, όχι όμως διαζευκτικά και την αξία αυτών σε χρήμα. ΑΠ 581/2013, παρατ. Ευ. Μαργαρίτης,

σελ. 582.

ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ

Η απόρριψη της έφεσης εξαιτίας της ερημοδικίας του εκκαλούντος λαμβάνει χώρα κατ’ ουσίαν και όχι μόνο κατά τους τύπους. Διότι παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα οι λόγοι της έφεσης εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητά τους, θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για το λόγο αυτό πρέπει να απορρίπτονται σε κάθε περίπτωση. Ερημοδικία εκκαλούντος κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους. ΜΕφΑθ 7800/2013,

σελ. 614.

ΕΦΕΣΗ

Η απόρριψη της έφεσης εξαιτίας της ερημοδικίας του εκκαλούντος λαμβάνει χώρα κατ’ ουσίαν και όχι μόνο κατά τους τύπους. Διότι παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα οι λόγοι της έφεσης εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητά τους, θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για το λόγο αυτό πρέπει να απορρίπτονται σε κάθε περίπτωση. Ερημοδικία εκκαλούντος κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους. ΜΕφΑθ 7800/2013,

σελ. 614.

ΚΤΗΜΑΤΟΛOΓΙΟ

Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου. Κτηματολογικός Δικαστής. Άκυρη η απορριπτική διάταξη του Δικαστή του Κτηματολογίου. Διαταγή προς καταχώριση του επίδικου δωρητήριου συμβολαίου στα οικεία κτηματολογικά βιβλία, επειδή ο κτηματολογικός δικαστής ενήργησε κατά προφανή υπέρβαση της εκ του νόμου διοικητικής φύσης δικαιοδοσίας του. ΜΠρΚω 392/2013 (σχετική μελέτη Μ. Χατζηαντωνίου,

σελ. 551),

σελ. 588.

Φύση και έκταση της δικαιοδοσίας του επί του κτηματολογίου Δικαστή κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της προς μεταγραφή πράξης στα κτηματολογικά βιβλία. Σκέψεις με αφορμή την οριστική απόφαση του ΜΠρΚω 392/2013. Κατά την συγγραφέα, η απόφαση ΜΠρΚω 392/2013 ορθά ακύρωσε την απορριπτική διάταξη του Δικαστή του κτηματολογίου και διέταξε την καταχώριση του επιδίκου δωρητηρίου συμβολαίου στα οικεία κτηματολογικά βιβλία. Ο Δικαστής του Κτηματολογίου ενήργησε κατά προφανή υπέρβαση της εκ του νόμου διοικητικής φύσης δικαιοδοσίας του. Μελ. Μ. Χατζηαντωνίου,

σελ. 551.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση της ειδικής διαδόχου της εφεσίβλητης. Ως αυτοτελής χαρακτηρίζεται η πρόσθετη παρέμβαση του ειδικού διαδόχου, ο οποίος καταλαμβάνεται από το δεδικασμένο της απόφασης που θα δημοσιευθεί στο πλαίσιο της κύριας δίκης, εφόσον κατέστη ειδικός διάδοχος όσο διαρκούσε η δίκη ή μετά το τέλος της. ΜΕφΑθ 7802/2013,

σελ. 608.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Σύμβαση μεταβίβασης περιουσιακών πνευματικών δικαιωμάτων. Διάρκεια. Πενταετής. Αδράνεια δικαιώματος. Συστηματική πρακτική προσβολή του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του συγγραφικού έργου σπουδαίου έλληνα συγγραφέα. ΠΠρΑθ 2446/2014,

σελ. 592.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Άκυρη διάθεση αντικειμένου. Προσωρινή διαταγή. Φύση και δεσμευτικότητα αυτής. Αν το μέτρο που ορίστηκε με την προσωρινή διαταγή και παραβιάστηκε, συνίσταται στην απαγόρευση διάθεσης του πράγματος, η μεταγενέστερη εκποίηση πλήττεται με ακυρότητα, που θεμελιώνεται στην ΑΚ 176, σε συνδυασμό με το άρθρο 691 παρ. 2 ΚΠολΔ. Ανακοπή για την ακύρωση διαταγής πληρωμής. Έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης. Εκδίκαση κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους. Αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση της ειδικής διαδόχου της εφεσίβλητης. ΜΕφΑθ 7802/2013,

σελ. 608.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επιρροή του γαλλικού Αστικού Κώδικα σε χώρες εκτός της Ευρώπης. Ο γαλλικός αστικός κώδικας τέθηκε σε ισχύ στις 21 Μαρτίου του 1804. Είναι ένα νομοθετικό κείμενο που κατάφερε να είναι σε ισχύ για πάνω από δύο αιώνες. Όμως, η διάρκεια ζωής που μετρά ο κώδικας αυτός είναι μικρότερης σημασίας σε σχέση με την επικράτησή του στο χώρο. Ως προφανή λόγο θα μπορούσαμε να προβάλλουμε την πρωτοκαθεδρία που είχε ο γαλλικός αστικός κώδικας, γιατί ήταν η πρώτη, και για έναν σχεδόν αιώνα η μόνη κωδικοποίηση που είχε συντελεσθεί. Μελ. Α. Αρχοντάκη,

σελ. 557.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια. Η μελέτη αυτή έχει ως αντικείμενο την πρόταση - Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 και την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Μελ. Eυ. Καρδούλια,

σελ. 569.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Τροποποίηση άρθρων 1569 και 1570 ΑΚ από Ν 4268/2014, βλ. Επίκαιρα Νομοθετήματα,

σελ. 538.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Παρόλο που αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι υπαναχώρησαν από τη σύμβαση έργου και συνεπώς αποσβέστηκαν οι πηγάζουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις τους για παροχή και είχαν αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που είχαν λάβει ως τότε, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 389 παρ. 2 ΑΚ, εντούτοις η ενάγουσα εμφάνισε τις επίδικες επιταγές στην πληρώτρια τράπεζα, με αποτέλεσμα την σφράγισή τους, αφού ήταν ακάλυπτες. Δεκτή η ένσταση της εναγόμενης εταιρίας, απορρίφθηκε η αγωγή, επειδή η ενάγουσα εταιρία ενήργησε κακόπιστα, επιδιώκοντας την πληρωμή του ποσού των επίδικων επιταγών, παρά τα ανωτέρω. ΠΠρΣπάρτης 52/2013,

σελ. 586.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εκχώρηση απαιτήσεως δυνάμει του Ν 3156/2003, με τον οποίο προβλέπεται η μεταβίβαση απαιτήσεων ακόμη και των καταναλωτών, με σκοπό την τιτλοποίηση. Αν δεν αποδειχθεί η καταχώριση στο δημόσιο βιβλίο, δεν επέρχεται μεταβίβαση της απαίτησης. Συνδρομή μόνιμης και διαρκούς πραγματικής αδυναμίας του αιτούντος. Ρύθμιση των χρεών του με μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του. Υποχρέωση καταβολής ισόποσων μηνιαίων καταβολών προς διάσωση αυτής, επί 25ετία, με έναρξη πέντε χρόνια μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα από οποιοδήποτε πιστωτή. ΕιρΠατρ 406/2014, παρατ. Α. Κρητικός,

σελ. 621.

Στην αίτηση ρύθμισης χρεών του οφειλέτη δυνάμει του Ν 3869/2010, δεν απαιτείται η αυτοτελής επίκληση της αδυναμίας των χρεών του οφειλέτη, ούτε οι συνθήκες που περιήλθε σε αδυναμία, ούτε τα ποσά για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογενείας του. Κρίθηκε ότι ο αιτών περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών του. Εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, λόγω της μικρής εμπορικής τους αξίας, αλλά και της πρώτης κατοικίας του. Καθορισμός καταβολής μηνιαίων δόσεων επί τετραετία. Εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας, με την καταβολή μηνιαίων δόσεων επί 15ετία, με έναρξη μετά από δύο χρόνια από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα. ΕιρΑιγιαλ 11/2014, παρατ. Α. Κρητικός,

σελ. 626.