ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 2/2016, Φεβρουάριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΜΕΛΕΙΑ

Αμέλεια εναγομένου ιατρού. Η αμέλεια αυτή συνίσταται στη μη καταβολή από τον ιατρό κατά αντικειμενική κρίση της προσοχής και επιμέλειας, την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος θα μπορούσε και όφειλε να καταβάλει κάτω από τις ίδιες πραγματικές περιστάσεις. ΑΠ 1408/2015,

σελ. 153.

ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

Πληρωμή χρεών νοσοκομείων με την έκδοση ομολόγων. Στερητική αναδοχή χρέους. Δεν καταργείται η ενοχή από πώληση ούτε αποσβήνεται, ενώ επίσης δεν πρόκειται για συμβιβασμό. ΠΠΠειρ 411/2015,

σελ. 160.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αδυναμία προσδιορισμού πραγματικού ποσού οφειλής και απαίτησης καθής διότι η ακυρότητα των επιμέρους ποσών επηρεάζει την αποδεικτικότητα με έγγραφα, αλλά και το εκκαθαρισμένο του συνόλου της απαιτήσεως. Ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής. ΜΠρΘεσ 8817/2015,

σελ. 178.

ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

Επικουρική άσκηση έφεσης υπό την αίρεση απόρριψης της ανακοπής ερημοδικίας κατά της ερήμην εκδοθείσας οριστικής απόφασης που απορρίπτει αγωγή διαδίκου ο οποίος παρέλειψε πρωτοδίκως να καταβάλει το δικαστικό ένσημο. Η συζήτηση της ανωτέρω έφεσης κηρύσσεται απαράδεκτη, αν λαμβάνει χώρα κατά το χρόνο που εκκρεμεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της ήδη ασκηθείσας ανακοπής ερημοδικίας. ΑΠ 84/2015,

σελ. 175.

ΑΝΤΕΦΕΣΗ

Αδικοπραξία. Έφεση. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης. Αντέφεση. Αναγκαίως συνεχόμενα κεφάλαια. Στην περίπτωση άσκησης της αγωγής αποζημιώσεως από αδικοπραξία, αν ο εκκαλών με την έφεση προσβάλλει την πρωτόδικη απόφαση ως προς την υπαιτιότητα, μπορεί ο εφεσίβλητος να ασκήσει αντέφεση ως προς το κεφάλαιο της αποζημιώσεως, για υλικές ζημίες, αλλά και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο στην αντίστροφη περίπτωση. ΑΠ Ολ 10/2015,

σελ. 173.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η παραβίαση του καθήκοντος καθοδηγητικής λειτουργίας εκ μέρους του δικαστή που ορίζεται στο άρθρο 227 ΚΠολΔ δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας. Δε συνιστά τέτοια περίπτωση επίσης η πλημμέλεια του συνηγόρου ή του διαδίκου για την εκπρόθεσμη καταβολή του δικαστικού ενσήμου που οδηγεί στο να δικασθεί ο τελευταίος ερήμην ούτε η μη επικοινωνία του δικαστηρίου με το δικηγόρο του, ώστε να του θέσει προθεσμία για τη συμπλήρωσή της. ΑΠ 1091/2015,

σελ. 176.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ερμηνεία και περαιτέρω διάπλαση του δικαίου από τη νομολογία ως πηγή παραγωγής εθίμου. Το ζήτημα της «απομαγικοποίησης» «αντικειμενικών» επιχειρημάτων, όπως της «ανάγκης των συναλλαγών» ή της «κατάστασης του νόμου», εξετάζεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ενόψει της δικαιοπαραγωγικής λειτουργίας του εθίμου και της εμπειρίας της ελληνικής και γερμανικής δικαστηριακής πρακτικής και παράδοσης. Μελ. Ι.-Α. Φαρχούντ,

σελ. 112.

ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έγινε δεκτό ότι η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης, πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά, για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου η αρχή της αναλογικότητας, αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας (αντίθ. μειοψ.). ΑΠ Ολ 9/2015, παρατ. Β. Παναγιωτόπουλος,

σελ. 139.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άκυρος και καταχρηστικός ο όρος δανειακής σύμβασης που προβλέπει ότι οι τόκοι υπολογίζονται με βάση έτος 360 ημερών. ΜΠρΘεσ 8817/2015,

σελ. 178.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Δεν αναιρείται η σταθερή πρόθεση διάστασης του συζυγικού δεσμού από τις μικρές διακοπές της διάστασης αυτής που γίνονται προς επίτευξη της αποκατάστασης των συζυγικών σχέσεων. ΜΠρΗρακλ 903/2013,

σελ. 169.

Η έννοια των μικρών διακοπών της διάστασης κατά την ΑΚ 1439 παρ. 3 εδ. β'. Με αφορμή την ΜΠρΗρακλ 903/2013. Η ΑΚ 1439 παρ. 3 εισάγει, ως αυτοτελή λόγο διαζυγίου, τη διετή διάσταση των συζύγων. Ο νόμος, μολονότι απαιτεί η διετία να είναι συνεχής, δεν θέλησε να αποτρέψει τους συζύγους να καταβάλλουν στο διάστημα αυτό της διάστασης προσπάθειες διάσωσης του γάμου τους. Ανάλυση της αόριστης νομικής έννοιας «μικρές διακοπές της διάστασης» με αφορμή την ΜΠρΗρακλ 903/2013. Μελ. Εμμ. Ταμιωλάκης,

σελ. 107.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Δεν παρεμποδίζεται η συμπλήρωση των δύο τουλάχιστον απαιτούμενων χρόνων διάστασης από μικρές διακοπές της. ΜΠρΗρακλ 903/2013,

σελ. 169.

Η έννοια των μικρών διακοπών της διάστασης κατά την ΑΚ 1439 παρ. 3 εδ. β’. Με αφορμή την ΜΠρΗρακλ 903/2013. Η ΑΚ 1439 παρ. 3 εισάγει, ως αυτοτελή λόγο διαζυγίου, τη διετή διάσταση των συζύγων. Ο νόμος, μολονότι απαιτεί η διετία να είναι συνεχής, δεν θέλησε να αποτρέψει τους συζύγους να καταβάλλουν στο διάστημα αυτό της διάστασης προσπάθειες διάσωσης του γάμου τους. Ανάλυση της αόριστης νομικής έννοιας «μικρές διακοπές της διάστασης» με αφορμή την ΜΠρΗρακλ 903/2013. Μελ. Εμμ. Ταμιωλάκης,

σελ. 107.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του N 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής. Ορισμένες από τις αλλαγές που παρατηρούμε είναι η έκδοση διαταγή πληρωμής εφόσον πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά, αλλά ενόψει της ρύθμισης της έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξίωση από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, από το Μονομελές Διοικητικό Εφετείο, η εν λόγω μεταρρύθμιση καθίσταται αλυσιτελής. Μελ. Στ. Πανταζόπουλος,

σελ. 134.

Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω ακυρότητας επιμέρους ποσών του συνολικού ποσού οφειλής. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. ΜΠρΘεσ 8817/2015,

σελ. 178.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης - H διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου και η συμβατότητα των αποτελεσμάτων της δικαστικής συμπαράστασης με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρία. Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης, και ιδιαίτερα των ειδών της. Εξετάζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το δικαστήριο για να μπορέσει να καταλήξει σε μια ορθή απόφαση σχετικά με αν πρέπει ένα συγκεκριμένο άτομο να τεθεί σε δικαστική. Επίσης αναφέρεται στον προβληματισμό κατά πόσο η αφαίρεση της ικανότητας για δικαιοπραξία (πλήρως ή μερικώς) από ένα πρόσωπο με τη θέση του σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης είναι συμβατή με την κυρωθείσα από την Ελλάδα με το Ν 4074/2012 Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσώπων με αναπηρίες. Μελ. Π. Αγαλλοπούλου,

σελ. 99.

ΕΘΙΜΟ

Η ερμηνεία και περαιτέρω διάπλαση του δικαίου από τη νομολογία ως πηγή παραγωγής εθίμου. Το ζήτημα της «απομαγικοποίησης» «αντικειμενικών» επιχειρημάτων, όπως της «ανάγκης των συναλλαγών» ή της «κατάστασης του νόμου», εξετάζεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ενόψει της δικαιοπαραγωγικής λειτουργίας του εθίμου και της εμπειρίας της ελληνικής και γερμανικής δικαστηριακής πρακτικής και παράδοσης. Μελ. Ι.-Α. Φαρχούντ,

σελ. 112.

ΕΦΕΣΗ

Επικουρική άσκηση έφεσης υπό την αίρεση απόρριψης της ανακοπής ερημοδικίας κατά της ερήμην εκδοθείσας οριστικής απόφασης που απορρίπτει αγωγή διαδίκου ο οποίος παρέλειψε πρωτοδίκως να καταβάλει το δικαστικό ένσημο. Η συζήτηση της ανωτέρω έφεσης κηρύσσεται απαράδεκτη, αν λαμβάνει χώρα κατά το χρόνο που εκκρεμεί η έκδοση οριστικής απόφασης επί της ήδη ασκηθείσας ανακοπής ερημοδικίας. ΑΠ 84/2015,

σελ. 175.

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Παρέχεται, όμως, στην ίδια, εξαιτίας βλάβης της υγείας του, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΑΠ 1408/2015,

σελ. 153.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Επί ενδομήτριου θανάτου του εμβρύου, συνεπεία αδικοπρακτικής ευθύνης τρίτου προσώπου και πρόωρης διακοπής της εγκυμοσύνης, δεν παρέχεται στην οικογένειά του και ειδικότερα στη μητέρα και τον πατέρα του χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, εφόσον δεν μπορεί να γίνει λόγος περί θανάτωσης προσώπου κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 932 εδ. γ’ ΑΚ. ΑΠ 1408/2015,

σελ. 153.

ΚΛΗΤΕΥΣΗ

Δεν ισχύει ως κλήτευση η εκ του πινακίου της αρχικής δικασίμου δοθείσα αναβολή ούτε αρκεί η βεβαίωση του γραμματέα της έδρας για την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης, η οποία βεβαίωση, ωστόσο, καλύπτει οποιαδήποτε έλλειψη νόμιμης κλήτευσης στην περίπτωση αναβολής εκδίκασης υπόθεσης για την οποία συμφωνήθηκε οι διάδικοι να μην παραστούν κατά την εκφώνηση. ΑΠ 97/2015,

σελ. 171.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Βάσει του άρθρου 259 παρ. 1 του Ν 4072/2012, η λύση ομόρρυθμης εταιρίας μπορεί να επέλθει με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του εταίρου εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Ως σπουδαίο λόγο που δύναται να επιφέρει τη λύση της εταιρίας, συνιστά οποιοδήποτε περιστατικό αναγόμενο στο πρόσωπο ή όχι του καταγγέλλοντα, το οποίο σύμφωνα με την αρχή της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, καθιστά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επαχθή για τον καταγγέλλοντα αυτό εταίρο την εξακολούθηση της εταιρίας έως τον χρόνο λήξης της διάρκειάς της. ΜΠρΑγριν 251/2015,

σελ. 164.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Οι εμπραγμάτως ασφαλισμένοι (ενυπόθηκοι ή προσημειούχοι ή ενεχυρούχοι) δανειστές που προσεπικαλούνται υποχρεωτικά στη δίκη περί διανομής και ασκούν κύρια παρέμβαση, απολαμβάνουν ισοδύναμης προστασίας είτε διαταχθεί αυτούσια διανομή είτε πώληση με πλειστηριασμό λόγω ανέφικτης ή ασύμφορης αυτούσιας διανομής, η οποία προστασία επιβάλλει την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 492 παρ. 3 ΚΠολΔ για την κάλυψη του νομοθετικού κενού που υπάρχει ως προς τη ρύθμιση της τελευταίας περίπτωσης. ΑΠ Ολ 1/2016,

σελ. 181.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η αίτηση του Ν 3869/2010 «ρύθμιση χρεών» απορρίπτεται ως ουσιαστικά αβάσιμη, εάν ο αιτών περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Δόλια παραπλάνηση των πιστωτών από τον αιτούντα, ως προς την πιστοληπτική του ικανότητα και την ικανότητά του να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. ΕιρΑιγιαλείας 19/2016,

σελ. 184.

Μη εμπορική ιδιότητα αιτούντος. Δεν είναι έμπορος εκείνος ο οποίος απασχολείται με γεωργικές εργασίες, ακόμη κι αν απασχολεί εργατικό δυναμικό. ΕιρΝεμέας 4/2016,

σελ. 188.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εφόσον ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης επαφίεται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που σχηματίζεται ύστερα από την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων χωρίς υπαγωγή σε νομική έννοια, το «εύλογο» του επιδικαζόμενου ποσού, δεν αποτελεί αόριστη νομική έννοια και συνακόλουθα η σχετική κρίση δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, οπότε και δεν μπορεί να νοηθεί εσφαλμένη, κατά τούτο, εφαρμογή του νόμου (ΑΚ 932) (αντίθ. μειοψ.). j ΑΠ Ολ 9/2015, παρατ. Β. Παναγιωτόπουλος,

σελ. 139.

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

Επί ενδομήτριου θανάτου του εμβρύου, συνεπεία αδικοπρακτικής ευθύνης τρίτου προσώπου και πρόωρης διακοπής της εγκυμοσύνης, δεν παρέχεται στην οικογένειά του και ειδικότερα στη μητέρα και τον πατέρα του χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, εφόσον δεν μπορεί να γίνει λόγος περί θανάτωσης προσώπου κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 932 εδ. γ’ ΑΚ. ΑΠ 1408/2015,

σελ. 153.