ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τεύχος 12/2016, Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & πρακτικής

Εκδίδεται από το 2008 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Η ευθύνη του εποπτεύοντος, για ζημία του εποπτευόμενου από αδικοπραξία τρίτου, στην οποία συνέβαλε και η παραμέληση της εποπτείας, κρίνεται με βάση την σχέση από την οποία πηγάζει η υποχρέωση της εποπτείας, ή δυνάμει της ΑΚ 914. Ευθύνη εις ολόκληρον μεταξύ του τρίτου και του εποπτεύοντος. Το συντρέχον πταίσμα του εποπτεύοντος στην πρόκληση της ζημίας του εποπτευομένου δεν μπορεί να αντιταχθεί από τον εναγόμενο τρίτο. Αδικοπρακτική ευθύνη. Αν ο ευθυνόμενος για το ατύχημα αποζημιώσει τον ανήλικο, αυτό δε, οφείλεται στην παραμέληση της εποπτείας του, μπορεί να στραφεί αναγωγικώς κατά του εποπτεύοντος γονέα ισχυριζόμενος ότι οφείλεται σε παράβαση του καθήκοντος εποπτείας. ΑΠ 48/2016,

σελ. 1052.

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διάρρηξη διαδοχικών απαλλοτριώσεων που έγιναν κατά τη λειτουργία αλληλόχρεου λογαριασμού. Ευθύνη εγγυητή και ερμηνεία των ΑΚ 944-945. Με αφορμή την απόφαση ΤρΕφΛαρ 16/2016 ΕφΑΔ 1/2016, 25. Στην παρούσα μελέτη σχολιάζεται και αναλύεται διεξοδικά η απόφαση ΤρΕφΛαρ 16/2016, η οποία, διέταξε τη διάρρηξη διαδοχικών απαλλοτριώσεων, σκοπός των οποίων ήταν η καταδολίευση της ενάγουσας πιστώτριας τράπεζας από την εγγυήτρια υπό σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Επίσης έκρινε ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή των 944 και 945 ΑΚ για την ευθύνη του ειδικού διαδόχου του τρίτου και η κρίση της ήταν σύμφωνη με τα μέχρι σήμερα πορίσματα της κρατούσας θεωρίας και νομολογίας. Μελ. Δ. Φλάμπουρας,

σελ. 1029.

Ο εγγυητής σύμβασης πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό ευθύνεται μέχρι του ποσού της κύριας οφειλής για το οποίο εγγυήθηκε. Η σύμβαση με την οποία δίνεται δυνατότητα να λειτουργήσει η αρχική σύμβαση πίστωσης και σε ξένο νόμισμα (χρεοπιστώσεις σε συνάλλαγμα) δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόσθετη σύμβαση, διότι επιφέρει ουσιώδη μεταβολή σε αυτή και δεν καλύπτεται από την εγγύηση. ΕφΑθ 1008/2016,

σελ. 1057.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Η έγγραφη αυτή έκθεση του εισηγητή Αρεοπαγίτη αποτελεί αναγκαία διαδικαστική προϋπόθεση για την πρόοδο της αναιρετικής δίκης. ΑΠ 295/2016,

σελ. 1083.

ΑΝΑΚΟΠΗ

Ο υπερθεματιστής δεν δικαιούται να ζητήσει με την ανακοπή του άρθρου 583 ΚΠολΔ την ακύρωση του πίνακα κατάταξης δανειστών, χωρίς να έχει ήδη ακυρωθεί ο πλειστηριασμός ή να ζητείται παράλληλα η ακύρωσή του, αφού ο συμβολαιογράφος δεν δικαιούται, για όσο εξακολουθεί να είναι σε ισχύ ο πλειστηριασμός, να παρακρατήσει και να μην διανείμει το όλο ή μέρος του πλειστηριάσματος, με σκοπό να επιστραφεί αυτό ακολούθως στον υπερθεματιστή, εφόσον αυτός με την ανακοπή του δεν το διεκδικεί συγχρόνως από τον καθ ου η εκτέλεση ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή δεν έχει ήδη βεβαιωθεί τελεσίδικα η σχετική αξίωσή του, οπότε και χωρίς τυπική ακύρωση ο πίνακας είναι έκτοτε ανενεργός. ΑΠ 11/2015, παρατ. Φ. Ρόδης,

σελ. 1097.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Στην περίπτωση ανηλίκου, ο οποίος δεν έχει εισέλθει ακόμα στην παραγωγική εργασία δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη ότι η αναπηρία ή η παραμόρφωση θα του προκαλέσει συγκεκριμένη περιουσιακή ζημία. Θα έχει όμως δυσμενή επίδραση στην κοινωνική και οικονομική εξέλιξη τούτου, κατά τρόπο όμως, που δεν δύναται επακριβώς να προσδιορισθεί. Ορθότερη κρίνεται η ερμηνεία κατά την οποία προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ η επιδίκαση ενός ευλόγου χρηματικού ποσού, ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημιά, η οποία άλλωστε δεν μπορεί να προσδιοριστεί. ΜΕφΙωαν 71/2016,

σελ. 1059.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, που παρουσιάζεται μετά το τέλος της συζήτησης, είναι αδύνατο να εκδοθεί η απόφαση, η συζήτηση επαναλαμβάνεται, αφού οριστεί νέα δικάσιμος και κοινοποιηθεί κλήση. Ο ορισμός της δικασίμου μπορεί να γίνει και η κλήση για τη συζήτηση μπορεί να κοινοποιηθεί με επιμέλεια είτε κάποιου διαδίκου, είτε της γραμματείας του δικαστηρίου. Η με βάση τα ανωτέρω επαναλαμβανόμενη συζήτηση είναι συνέχεια της προηγούμενης και όχι νέα συζήτηση. Συνεπώς, δεν απαιτείται σε αυτήν η εκ νέου κατάθεση προτάσεων, αλλά επιτρέπεται η συμπλήρωση των ήδη κατατεθειμένων, ενώ ο διάδικος που δεν παρίσταται στην επαναλαμβανόμενη συζήτηση, είχε, όμως, παρασταθεί στην αρχική, δικάζεται αντιμωλία, χωρίς να χρειάζεται κατάθεση προτάσεων. ΜΠρΑθ 3268/2016,

σελ. 1080.

ΔΙΑΘΗΚΗ

Η διάταξη της διαθήκης για να είναι ισχυρή πρέπει να είναι απαλλαγμένη και από πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης. Αν όμως τα αίτια που αναφέρονται στη διαθήκη είναι μεν ψευδή, αλλά ο διαθέτης γνώριζε την αλήθεια, δεν υπάρχει πλάνη στα παραγωγικά αίτια και τα σχετικά γεγονότα δεν έχουν επίδραση στο κύρος της διαθήκης. ΑΠ 38/2016,

σελ. 1073.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Είναι δυνατή η από τον αρμόδιο πολιτικό δικαστή έκδοση διαταγής πληρωμής, συντρεχουσών των προς τούτο προϋποθέσεων σε βάρος του Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, και αν ακόμη η υποκείμενη σχέση, υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. ΕφΑθ 461/2016,

σελ. 1088.

Για το ορισμένο και το παραδεκτό των λόγων ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, η οποία επιδικάζει απαίτηση από κατάλοιπο δανειακού λογαριασμού, θα πρέπει αυτοί να περιέχουν ισχυρισμούς που ανάγονται στα κατ ιδίαν κονδύλια του λογαριασμού και δεν αρκεί μόνη η γενική αμφισβήτηση της ορθότητας του λογαριασμού. ΜΠρΑθ 3805/2016,

σελ. 1093.

ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

Παραβίαση άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, λόγω υπέρβασης της εύλογης προθεσμίας διάρκειας δίκης. Ο εύλογος χαρακτήρας της διάρκειας μίας διαδικασίας εκτιμάται σύμφωνα με τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Τέτοιες υποθέσεις είναι εκείνες που αφορούν την επιμέλεια του προσώπου και το δικαίωμα επικοινωνίας με ανήλικο, ενόψει των ανεπανόρθωτων συνεπειών που η παρέλευση του χρόνου διακινδυνεύει να επιφέρει εις βάρος της σχέσης του προσφεύγοντα με το παιδί του, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. ΕΔΔΑ απόφ. της 21.7.2016, Kapes κατά Ελλάδας, παρατ. Κ. Δεμερτζής,

σελ. 1115.

ΕΓΓΡΑΦΑ

Η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου από κατά τόπον αναρμόδιο συμβολαιογράφο δεν φαίνεται κατ αρχάς να δημιουργεί ακυρότητα αυτού, ιδίως και μετά την κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, η οποία όριζε ότι, εάν ο συμβολαιογράφος παραβίαζε την κατά τόπον αρμοδιότητά του, προβλεπόταν ως κύρια συνέπεια η απόλυτη ακυρότητα της συμβολαιογραφικής πράξης. ΓνωμΕισΑΠ 3/2016,

σελ. 1067.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Διάρρηξη διαδοχικών απαλλοτριώσεων που έγιναν κατά τη λειτουργία αλληλόχρεου λογαριασμού. Ευθύνη εγγυητή και ερμηνεία των ΑΚ 944-945. Με αφορμή την απόφαση ΤρΕφΛαρ 16/2016 ΕφΑΔ 1/2016, 25. Στην παρούσα μελέτη σχολιάζεται και αναλύεται διεξοδικά η απόφαση ΤρΕφΛαρ 16/2016, η οποία, με ορθή εφαρμογή του νόμου και εκτίμηση των αποδείξεων, διέταξε τη διάρρηξη διαδοχικών απαλλοτριώσεων, σκοπός των οποίων ήταν η καταδολίευση της ενάγουσας πιστώτριας τράπεζας από την εγγυήτρια υπό σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Αναλύονται, μεταξύ άλλων, η ευθύνη του εγγυητή, του ειδικού διαδόχου του τρίτου, το ζήτημα της παραγραφής της αγωγής διάρρηξης κατά του ειδικού διαδόχου κ.ά. Μελ. Δ. Φλάμπουρας,

σελ. 1029.

Η σύμβαση εγγύησης πρέπει να ερμηνεύεται στενά και, σε περίπτωση αμφιβολίας, υπέρ του εγγυητή. Ο εγγυητής σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό ευθύνεται μέχρι του ποσού της κύριας οφειλής για το οποίο εγγυήθηκε. Η σύμβαση με την οποία δίνεται δυνατότητα να λειτουργήσει η αρχική σύμβαση πίστωσης και σε ξένο νόμισμα επιφέρει ουσιώδη μεταβολή σε αυτήν και δεν καλύπτεται από την εγγύηση. ΕφΑθ 1008/2016,

σελ. 1057.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΑ

Παραβίαση άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, λόγω υπέρβασης της εύλογης προθεσμίας διάρκειας δίκης. Ο εύλογος χαρακτήρας της διάρκειας μίας διαδικασίας εκτιμάται σύμφωνα με τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Τέτοιες υποθέσεις είναι εκείνες που αφορούν την επιμέλεια του προσώπου και το δικαίωμα επικοινωνίας με ανήλικο, ενόψει των ανεπανόρθωτων συνεπειών που η παρέλευση του χρόνου διακινδυνεύει να επιφέρει εις βάρος της σχέσης του προσφεύγοντα με το παιδί του, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. ΕΔΔΑ απόφ. της 21.7.2016, Kapes κατά Ελλάδας, παρατ. Κ. Δεμερτζής,

σελ. 1115.

ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ

Αν η συζήτηση γίνεται με την επιμέλεια του εναγομένου, σε περίπτωση ερημοδικίας του ενάγοντος απορρίπτεται η αγωγή κατά τους ορισμούς του 271 ΚΠολΔ. ΜΠρΑθ 3268/2016,

σελ. 1080.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Διάρρηξη διαδοχικών απαλλοτριώσεων που έγιναν κατά τη λειτουργία αλληλόχρεου λογαριασμού. Ευθύνη εγγυητή και ερμηνεία των ΑΚ 944-945. Με αφορμή την απόφαση ΤρΕφΛαρ 16/2016 ΕφΑΔ 1/2016, 25. Μελ. Δ. Φλάμπουρας,

σελ. 1029.

Η Κατάσταση Καταδολιεύσεως. Με την παρούσα μελέτη δίνονται διευκρινήσεις και παραδείγματα ως προς την έννοια της καταδολίευσης δανειστών. Επίσης, αναλύονται λεπτομερώς τα στοιχεία της έννοιας της καταδολίευσης δανειστών, δηλαδή ο δανειστής, η απαλλοτρίωση περιουσιακού στοιχείου, ο δόλος του οφειλέτη, η ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη και η γνώση του δόλου από τον αποκτώντα τρίτο. Μελ. Ι. Σπυριδάκης,

σελ. 999.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ

Η αποδοχή είναι η μονομερής εκείνη διαδικαστική πράξη, που προέρχεται από τον εναγόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον ειδικό πληρεξούσιό του και απευθύνεται στο Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου γίνεται και με την οποία αναγνωρίζεται και ισχυροποιείται πράξη του αντιδίκου του αποδεχόμενου. ΜΠρΛαρ 399/2016,

σελ. 1081.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Ιδιαιτερότητες της κληρονομικής διαδοχής επί πνευματικών δικαιωμάτων. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται θέματα αναξιότητας του κληρονόμου πνευματικής ιδιοκτησίας, ζητήματα μερισμού του κληρονομιαίου περιουσιακού δικαιώματος, ζητήματα σχετικά με το κληρονομιαίο ηθικό δικαίωμα, σχετικά με την προστασία του κληρονόμου πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ά. Μελ. Κ. Χριστοδούλου,

σελ. 1006.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διατήρηση σε ισχύ του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, του οποίου οι διατάξεις είναι δημοσίας τάξεως. Δικαιούχοι πρόσβασης στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. Καταβολή τελών χορήγησης αντιγράφων. Δεσμευτικός ο τρόπος πρόσβασης. Η φωτογράφηση με οποιαδήποτε συσκευή ισοδυναμεί με αυθαίρετη λήψη αντιγράφων των βιβλίων και λοιπών στοιχείων και μάλιστα χωρίς την καταβολή των ανάλογων τελών. ΓνωμΕισΑΠ 5/2016,

σελ. 1067.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αν παρέλθει ο χρόνος θητείας των μελών προσωρινά διορισμένης διοίκησης και δεν έχει πραγματοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίον έγινε ο διορισμός, λήγει η θητεία τους και απαιτείται διορισμός νέας προσωρινής διοίκησης. ΕιρΘηβ 74/2014,

σελ. 1050.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Σε περίπτωση πλειστηριασμού πράγματος κινητού ή ακινήτου υπάρχει ευθύνη για τα νομικά ελαττώματα του πράγματος μόνον εκείνου που επέσπευσε τον πλειστηριασμό και μόνο αν αυτός γνώριζε κατά τον κρίσιμο χρόνο του πλειστηριασμού την ύπαρξη του νομικού ελαττώματος, ενώ δεν αποκλείεται ευθύνη και από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. ΑΠ 11/2015, παρατ. Φ. Ρόδης,

σελ. 1097.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ιδιαιτερότητες της κληρονομικής διαδοχής επί πνευματικών δικαιωμάτων. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται θέματα αναξιότητας του κληρονόμου πνευματικής ιδιοκτησίας, ζητήματα μερισμού του κληρονομιαίου περιουσιακού δικαιώματος, ο μη αποκλειστικός εμπράγματος χαρακτήρας της κληροδοτημένης άδειας εκμετάλλευσης, η αναπροσαρμογή της διαθήκης ενόψει της εκ των υστέρων (μετά την κατάρτιση της διαθετικής δικαιοπραξίας) εμφανίσεως νέων τρόπων και μέσων πραγματοποίησης της παραχωρηθείσης εκμεταλλεύσεως, ζητήματα σχετικά με το κληρονομιαίο ηθικό δικαίωμα, ζητήματα σχετικά με την προστασία του κληρονόμου πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ά. Μελ. Κ. Χριστοδούλου,

σελ. 1006.

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

Για την άσκηση της τριτανακοπής απαιτείται έννομο συμφέρον προς τούτο του τριτανακόπτοντος, το οποίο αποτελεί όρο του παραδεκτού της τριτανακοπής και λειτουργεί ως αυτοτελής διαδικαστική προϋπόθεση. Ο τρίτος πρέπει να επικαλείται το έννομο συμφέρον και να εκθέτει με σαφήνεια αυτό για τη δικαιολόγηση της προσβολής της απόφασης. ΠΠρΠειρ 437/2016,

σελ. 1085.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Υιοθεσία αλλοδαπού ενηλίκου από πρόσωπο που διέθετε την ελληνική και ιταλική υπηκοότητα. Η υιοθεσία τελέστηκε στην Ιταλία, όπου και απεβίωσε ο θετός γονέας. Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ πρέπει να επιδιώκεται η διασυνοριακή συνέχιση της προσωπικής κατάστασης και των δεσμών μεταξύ των μερών της υιοθεσίας. ΑΠ Ολ 9/2016,

σελ. 1068.

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Υιοθεσία ανηλίκου μετά την έναρξη ισχύος του Ν 2447/1996. Η υιοθεσία δεν καταργεί την εξ αίματος συγγένεια και τον δεσμό του τέκνου με το γεννήτορα. Η βιολογική οικογένεια του θύματος περιλαμβάνεται στον κύκλο των δικαιούχων χρηματικής ικανοποίησης, διότι η θανούσα διατηρούσε δεσμούς με τη φυσική της οικογένεια και υπήρχαν de facto κοινωνικοσυναισθηματικοί δεσμοί. ΜΕφΘεσ 1899/2015, παρατ. Ζ. Χατζηγιαννάκος,

σελ. 1062.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Απαγόρευση εκ του άρθρου 8 παρ. 6 Ν 3869/2010 της αναστολής της ισχύος της απόφασης περί μηνιαίων καταβολών και έτσι ο οφειλέτης δεν δύναται να αποφύγει τις καταβολές αυτές ακόμα και εάν έχει ασκήσει έφεση. ΕιρΚρωπίας 342/2016,

σελ. 1110.

Ο Ειρηνοδίκης, ενόσω δεν επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση κατά την μετά τη δίμηνο από την κατάθεση της αίτησης ορισθείσα ημέρα της επικύρωσης, αποφασίζει την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της αίτησης. Συνυπολογισμός των μηνιαίων αυτών καταβολών στο χρονικό διάστημα του άρθρου 8 παρ. 2 ή αντίστοιχα του άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010. ΕιρΚορινθ 258/2016, παρατ. Αθ. Κρητικός,

σελ. 1104.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Βλ. και Ψυχική οδύνη

Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης. Λήψη υπόψη του συντρέχοντος πταίσματος του θύματος, έστω και αν δεν έχει αδικοπρακτική ικανότητα. Το συντρέχον πταίσμα του πατέρα ή της μητέρας λαμβάνεται υπόψη προς μείωση της χρηματικής ικανοποίησης και των λοιπών δικαιούχων. ΑΠ 48/2016,

σελ. 1052.

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Η υιοθεσία δεν καταργεί την εξ αίματος συγγένεια και τον δεσμό του τέκνου με το γεννήτορα. Η βιολογική οικογένεια του θύματος περιλαμβάνεται στον κύκλο των δικαιούχων χρηματικής ικανοποίησης, διότι η θανούσα διατηρούσε δεσμούς με τη φυσική της οικογένεια και υπήρχαν de facto κοινωνικοσυναισθηματικοί δεσμοί. ΜΕφΘεσ 1899/2015, παρατ. Ζ. Χατζηγιαννάκος,

σελ. 1062.