ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (ΜΑΪΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2012, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Μη προσκόμιση ελάχιστου αριθμού ενσήμων. Απόρριψη αιτήματος άδειας διαμονής λόγω μη προσκόμισης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ενσήμων. Βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη λόγω του πλέγματος βιοτικών και οικονομικών σχέσεων που έχει διαμορφώσει ο αιτών στη Χώρα. ΔΠρΘεσ 287/2012 Τμ. ΙΑ’,

σελ. 174.

Πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές. Συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων του Ν 4018/2011. Η μεταφορά της αρμοδιότητας χορήγησης άδειας παραμονής από τους Δήμους στην Αποκεντρωμένη διοίκηση, η αντικατάσταση (στο μέλλον) της βινιέτας από μια ηλεκτρονική κάρτα που περιλαμβάνει βιομετρικά στοιχεία, οι περιπτώσεις χορήγησης βεβαίωσης τύπου Α, καθώς και άλλες ειδικότερες διατάξεις του νόμου. Μελέτες Χρ. Μαρινάκη,

σελ. 123.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Ανανέωση άδειας εργασίας με πλαστογραφία και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Πλαστογραφία με χρήση και απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης με σκοπό την ανανέωση άδειας εργασίας αλβανού υπηκόου από πρόσωπο που ασχολούνταν με τη διεκπεραίωση υποθέσεων αλλοδαπών. Μη στοιχειοθέτηση του αδικήματος της απάτης. ΑΠ 205/2012 (Τμ. Ε’ Ποιν.),

σελ. 194.

Είσοδος σε συμβαλλόμενο στη Σύμβαση Σένγκεν Κράτος. Η είσοδος της αιτούσας πριν τις 31.12.2004 σε συμβαλλόμενο στη Διεθνή Σύμβαση Σένγκεν κράτος, δεν ισοδυναμεί με είσοδό της στην ελληνική επικράτεια. Η VISA για είσοδο στις χώρες της ζώνης Σένγκεν παρόλο που επιτρέπει τη νόμιμη είσοδο στην Ελλάδα δεν αποδεικνύει χωρίς την επίκληση δημόσιων εγγράφων και στοιχείων τη διαμονή της αιτούσας πριν την 31.12.2004. ΔΠρΠειρ 64/2012 Τμ. 2ο,

σελ. 169.

Επιστροφή παρανόμως διαμενόντων. Εξέταση του ζητήματος αν η πρόσφατη απόφαση μείζονος συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Achughbabian (C-329/11 της 6ης 12.2011) ανέτρεψε ή οριοθέτησε την απόφαση El Dridi (C-61/11 PPU της 28.4.2011) που είχε εκδοθεί λίγους μήνες πριν. Οι δύο αποφάσεις αφορούν σε ερμηνεία της οδηγίας 2008/115 περί κοινών κανόνων και διαδικασιών στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Μελέτες Χ. Συνοδινός,

σελ. 129.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Στοιχεία του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Έλεγχος συνδρομής περίπτωσης υποχρεωτικής ή δυνητικής μη εκτέλεσης των ενταλμάτων. Διερεύνηση δυνατότητας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος με την παροχή εγγυήσεων. Ορθή η απόρριψη του αιτήματος του εκζητούμενου για παροχή εγγυήσεων, διότι δεν αποδείχθηκε τυχόν ερήμην καταδίκη του στην Πολωνία. ΣυμβΑΠ 395/2012 (Τμ. Ε’ Ποιν.),

σελ. 197.

Ίδρυση Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Προβαίνοντας στο διαχωρισμό ανάμεσα σε πολίτες της ΕΕ και σε υπηκόους τρίτων χωρών, το ΝΣΚ αναγνωρίζει την απαγόρευση χορήγησης άδειας ΚΞΓ σε μη κοινοτικούς υπηκόους. ΓνωμΝΣΚ 225/2011 Τμ. Γ’,

σελ. 217.

Παράνομη διαμονή. Το Κράτος Μέλος μπορεί να χαρακτηρίσει ως πλημμέλημα την παράνομη διαμονή του υπηκόου τρίτης Χώρας και να επιβάλει ποινικές κυρώσεις. Πλην όμως το Κράτος Μέλος οφείλει πρωτίστως να θέσει τον υπήκοο τρίτης Χώρας στην επιβαλλόμενη σύμφωνα με την Οδηγία 2008/115, διαδικασία επιστροφής. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της Οδηγίας «μέτρα» ή «αναγκαστικά μέτρα» θα πρέπει να εναρμονίζονται πλήρως με τον επιδιωκόμενο σκοπό και να μην οδηγούν στη ματαίωσή του. Η διοικητική κράτηση μέσα στα χρονικά πλαίσια του άρθρου 15 της Οδηγίας είναι επιτρεπτό μέτρο για την προετοιμασία και διεκπεραίωση της απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης Χώρας. ΔΕΕ υπόθ. C-329/11, απόφ. της 6.12.2011 (Τμήμα μείζονος συνθέσεως),

σελ. 151.

Πρόστιμο παραβίασης νόμιμου χρόνου παραμονής. Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα. ΚΥΑ 4000/2/14 – ιθ’/10.8.2012 (ΦΕΚ Β’ 2377),

σελ. 220.

Προσωρινή κράτηση. Η προσωρινή κράτηση (garde a vue) παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών αντίκειται στο δίκαιο της ΕΕ και ειδικότερα στην «Οδηγία περί επιστροφής» της 16ης Δεκεμβρίου 2008. Ο υπήκοος τρίτης χώρας δε μπορεί να τεθεί υπό προσωρινή κράτηση αποκλειστικά και μόνο για παράνομη είσοδο και διαμονή στο γαλλικό έδαφος. Ακυρωτικό Δικαστήριο Γαλλ. Δημοκρ. Γνωμ. 9002/5.6.2012 (Ποιν. Τμ.), (επιμ. - μεταφρ. - παρατ. Ρ. Φράγκου),

σελ. 212.

Σπουδαστές στρατιωτικών σχολών. Οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών της Αφρικής που φοιτούν στις Στρατιωτικές Σχολές θεωρούνται οπλίτες και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους έλληνες σπουδαστές των σχολών αυτών ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν ανήκουν πράγματι στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. ΣυμβΑΠ 1114/2011 (Τμ. Α’ Ποιν. Διακ.),

σελ. 186.

Σφράγιση καταστήματος. Σφράγιση καταστήματος που διατηρεί αλλοδαπή υπήκοος λόγω παράβασης του ανώτατου ορίου έντασης μουσικής και ως εκ τούτου τροποποίησης των όρων λειτουργίας του. Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης της πράξης παύσης λειτουργίας καταστήματος, δεδομένου ότι η ανεπανόρθωτη βλάβη που θα επέλθει από την άμεση εκτέλεσή της, σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής της αιτούσας, είναι σοβαρότερη από τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνηγορούν στην απόρριψή της. ΔΠρΠειρ (Συμβ.) 156/2012 Τμ. 2ο,

σελ. 175.

Χρόνος ασφάλισης για την ανανέωση αδειών διαμονής. Το πρόβλημα της έλλειψης ημερών ασφάλισης των υπηκόων τρίτων χωρών σε περίοδο οικονομικής και αναπτυξιακής κρίσης. Οι προγενέστερες ΚΥΑ 160/2006 και 1356/2009 και η νέα ΚΥΑ 15055/546/2011. Παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων: απαιτούμενες προϋποθέσεις ανά ασφαλιστικό φορέα, περιπτώσεις δικαιολογημένης αποχής από την εργασία, πεδίο εφαρμογής. Προτάσεις για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Μελέτες Γ. Τσαούσης,

σελ. 139.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Αιτούσα διεθνή προστασία. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 114/2010 τόσο στις περιπτώσεις προσώπων που είναι ήδη κρατούμενοι και υποβάλλουν αίτημα χορήγησης ασύλου, όσο και αναλογικώς στις περιπτώσεις προσώπων που υποβάλλουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας χωρίς να βρίσκονται σε καθεστώς κράτησης, εάν, κατά το χρόνο που αυτό εκκρεμεί, συντρέξει λόγος από τους αναφερόμενους στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου 13. ΔΠρΠειρ 361/2012 (Προεδρ. Διαδ.), σελ . 181 .

Αποδοχή λόγω μη ενεστώσας και πραγματικής απειλής για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Έλλειψη εν προκειμένω συμπεριφοράς εκ μέρους της αντιλέγουσας που να αποτελεί πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη, δεδομένης της αναστολής επί τριετία της πιο πάνω πρωτόδικης ποινικής καταδίκης. Απουσία κινδύνου φυγής της αντιλέγουσας, η οποία διαθέτει σταθερή διαμονή στη χώρα, στην οποία, κατοικεί επί σειρά ετών με την οικογένειά της, έχοντας εγκαταστήσει κύκλο βιοτικών δραστηριοτήτων. ΔΠρΠειρ 366/2012 (Προεδρ. Διαδ.), σελ . 183 .

Αποδοχή λόγω μη συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων κράτησης. Απουσία λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας δεδομένης της επί μακρόν κατοικίας της αντιλέγουσας σε σταθερή διεύθυνση, της απασχόλησής της ως νοσηλεύτριας και της διατήρησης σχέσεων με αλλοδαπό νομίμως διαμένοντα στη χώρα. Απουσία κινδύνου διαφυγής, καθώς αν αφεθεί ελεύθερη θα είναι ευχερής η αναζήτησή της. ΔΠρΠειρ 663/2012 (Προεδρ. Διαδ.), σελ . 185 .

Άρση κράτησης αιτούντος άσυλο. Συντρέχει νόμιμος λόγος άρσης της κράτησης εφόσον φιλοξενείται σε μισθωμένη οικία στην Κομοτηνή και το σύνολο των βιοποριστικών του εξόδων θα καλύπτονται από τον θείο του που έχει τη γερμανική υπηκοότητα. ΔΠρΚομοτηνής 73/2012 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 186.

Εμφάνιση ενώπιον αστυνομικών αρχών. Αποδοχή αντιρρήσεων εφόσον η αιτούσα είναι κάτοχος ισχυρού Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου αλλοδαπού, δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για την παράβαση του νόμου περί εκδιδομένων προσώπων, δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές του τόπου, ενώ δεν πάσχει από λοιμώδες νόσημα. Αναγκαία η επιβολή του μέτρου της τακτικής εμφάνισης της αιτούσας ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών αρχών λόγω έλλειψης ταξιδιωτικών εγγράφων. ΔΠρΠειρ 363/2012 (Προεδρ. Διαδ.), σελ . 182 .

ΑΠΕΛΑΣΗ

Δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης. Δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης να εκδώσει απόφαση απέλασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. α’ και β’, Ν 2910/2001. Διακριτική ευχέρεια, αντιθέτως, στην περ. γ’ της ίδιας παραγράφου. Σε περίπτωση δέσμιας αρμοδιότητας, επαρκής η αιτιολογία ότι ο αλλοδαπός παραβίασε τις διατάξεις του Ν 2910/2001 και δεν εξετάζεται περαιτέρω αν υπάρχουν και άλλοι λόγοι που δικαιολογούν την απέλαση του. ΣτΕ 715/2012 Τμ. Δ’, (παρατ. Ε. Σταυρουλάκη),

σελ. 155.

Μη χορήγηση αναστολής σε περίπτωση προηγούμενης απέλασης. Απουσία λόγου αναστολής, δεδομένου ότι ο αιτών έχει ήδη απελαθεί στη χώρα του, μετά από απόρριψη αντιρρήσεων για άρση της κράτησής του και, κατά συνέπεια, η επικαλούμενη από αυτόν βλάβη ήταν ήδη συντελεσθείσα. ΔΠρΠειρ (Συμβ.) 16/2012 Τμ. 10ο,

σελ. 179.

ΑΣΥΛΟ

Απόρριψη αιτήματος χορήγησης. Απόρριψη αιτήματος πολιτικού ασύλου υπηκόου Μπαγκλαντές λόγω επίκλησης εκ μέρους του νόμω αβάσιμων και αόριστων ισχυρισμών. Άνευ σημασίας ο χρόνος παραμονής του στην Ελλάδα, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα. ΣτΕ 694/2012 Τμ. Δ’,

σελ. 162.

Απόρριψη αιτήματος χορήγησης λόγω αμφισβήτησης της αιτιολογίας περί βασανιστηρίων. Αίτημα ασύλου από υπήκοο της Λ.Δ. του Κονγκό με την επίκληση βασανιστηρίων από τις αρχές της Χώρας του, λόγω της ενεργού δράσης του ως μέλος του κόμματος UDPS. Απόρριψη της προσφυγής του από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης παρόλη την θετική εισήγηση της Επιτροπής. Η ιατρική γνωμάτευση της Διευθύντριας του ΙΚΑΘΒ στερείται της αυθεντίας του Κράτους. Ορθή η αμφισβήτηση των αιτιών πρόκλησης των επικαλούμενων τραυμάτων από βασανιστήρια καθόσον η ιατρική γνωμάτευση δεν συσχετίζει αδιαμφισβήτητα τις κακώσεις του αιτούντος με την κακοποίησή του από τις αρχές της Χώρας του ούτε τις προσδιορίζει χρονικά. ΣτΕ 288/2012 Τμ. Δ’,

σελ. 163.

Δικαιολογητικά απόδειξης διαμονής. Ενδεικτική και όχι περιοριστική η απαρίθμηση των δικαιολογητικών που απαιτούνταν κατά το άρθρο 91 παρ. 11 Ν 3386/2005 για την απόδειξη της διαμονής του αλλοδαπού στη Ελλάδα πριν την 31.12.2004. ΣτΕ 209/2012 Τμ. Δ’ επταμ.,

σελ. 167.

Εφαρμοστέο καθεστώς επί εκκρεμών αιτήσεων. Οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου για ανθρωπιστικούς λόγους που κατατέθηκαν μέχρι την 26.01.2011, ημερομηνία όπου τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος, κρίνονται ουσιαστικά βάσει του νέου νομικού πλαισίου, το οποίο τροποποιεί τις σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. ΓνωμΝΣΚ 300/2011 Τμ. ΣΤ’,

σελ. 217.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάκληση πράξης ιθαγένειας. Αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, η ανάκληση των αποφάσεων του Νομάρχη που διαπιστώνουν την ελληνική ιθαγένεια. Νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η ανακλητική απόφαση, διότι η μη γνησιότητα κρίσιμων δικαιολογητικών, που υπεβλήθησαν προς απόδειξη της ελληνικής καταγωγής των αιτούντων, προσδιορίζεται βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. ΣτΕ 272/2012 Τμ. Δ’,

σελ. 165.

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ (ΕΔΤΟ)

Απόρριψη αιτήματος και προσωρινή δικαστική προστασία. Απόρριψη ΕΔΤΟ λόγω υποβολής μη γνήσιων πιστοποιητικών. Μακρόχρονη διαμονή του αιτούντος στη Χώρα όπου έχει οργανώσει πλήρως την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Η διατάραξη της υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης θα προκαλέσει στον αιτούντα σοβαρή βλάβη ενώ η παραμονή του στην Ελλάδα δε συνιστά απειλή για το δημόσιο συμφέρον. ΔΠρΠειρ (Συμβ.) 143/2012 Τμ. 3ο,

σελ. 178.

Απόρριψη αιτήματος και προσωρινή δικαστική προστασία. Κίνδυνος πρόκλησης στον αιτούντα βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, συνιστάμενης αφενός στην ανατροπή των βιοτικών και οικονομικών σχέσεών του στην Ελλάδα, αφετέρου στην αποξένωση από την οικογένειά του λόγω άμεσης εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης. ΔΠρΠειρ (Συμβ.) 149/2012 Τμ. 9ο,

σελ. 177.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ανάκληση. Αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ή άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, η ανάκληση των αποφάσεων του Νομάρχη που διαπιστώνουν την ελληνική ιθαγένεια. Νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη η ανακλητική απόφαση, διότι η μη γνησιότητα κρίσιμων δικαιολογητικών, που υπεβλήθησαν προς απόδειξη της ελληνικής καταγωγής των αιτούντων, προσδιορίζεται βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. ΣτΕ 272/2012 Τμ. Δ’,

σελ. 165.

Συζύγων και διαφορές οικογενειακού δικαίου. Σε περίπτωση που η τελευταία κοινή συνήθης διαμονή των διαφορετικής ιθαγένειας συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου τους βρισκόταν στην Ελλάδα εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις τους θεωρείται το ελληνικό δίκαιο. Η ενάγουσα, εφόσον συνέβαλε στην αύξηση κατά τη διάρκεια του γάμου της περιουσίας του εναγόμενου, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του 1/3 της αύξησης της περιουσίας του εναγομένου που προέρχεται από τη δική της συμβολή. ΠΠρΑθ 837/2012,

σελ. 205.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Χρόνος ασφάλισης για την ανανέωση αδειών διαμονής. Το πρόβλημα της έλλειψης ημερών ασφάλισης των υπηκόων τρίτων χωρών σε περίοδο οικονομικής και αναπτυξιακής κρίσης. Οι προγενέστερες ΚΥΑ 160/2006 και 1356/2009 και η νέα ΚΥΑ 15055/546/2011. Παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων: απαιτούμενες προϋποθέσεις ανά ασφαλιστικό φορέα, περιπτώσεις δικαιολογημένης αποχής από την εργασία, πεδίο εφαρμογής. Προτάσεις για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου. Μελέτες Γ. Τσαούσης,

σελ. 139.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Συρροή με χρήση πλαστού εγγράφου. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής της χρήσης πλαστού εγγράφου και της λαθρεμπορίας. Η συρροή μεταξύ των δυο αδικημάτων είναι αληθινή. Η απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών δε χρειάζεται ειδική αιτιολογία, όταν αυτοί δεν προβάλλονται παραδεκτά. ΑΠ 172/2012 (Τμ. ΣΤ’ Ποιν.),

σελ. 190.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Εφαρμογή αυστηρής πολιτικής. Η Αυστραλία εφαρμόζει μια ιδιαίτερα αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Το ίδιο αυστηρή είναι και με όσους δηλώνουν ότι έρχονται στην χώρα για τουρισμό. Όχι μόνο πρέπει να έχουν αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή αλλά και να δείχνουν ότι έχουν αρκετά χρήματα για να ζήσουν για όσο διάστημα τους χορηγείται η τουριστική βίζα. Επικαιρότητα,

σελ. 224.

Κατανομή κονδυλίων. Σε 85 εκατ. ευρώ ανέρχεται συνολικά για το 2013 η κατανομή των κονδυλίων για την Ελλάδα στο πλαίσιο των τεσσάρων Ταμείων του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών» , Επικαιρότητα, σελ . 223 .

Υψηλής ειδίκευσης. Η ανάλυση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ σχετικά με την είσοδο και διαμονή των υψηλά ειδικευμένων επαγγελματιών, καθώς και η κατανόηση του περιεχομένου των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αποδίδονται στην ειδική αυτή κατηγορία μεταναστών. Προσπάθεια που δύναται να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν 4071/2012. Μελέτες Δ. Χοτούρας,

σελ. 143.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές. Η κατοχή ΕΔΤΟ σε καμία περίπτωση δεν παρέχει απευθείας δικαιώματα συναφή με τη σύσταση δικαιοπρακτικών δικαιωμάτων σε ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά συνεκτιμάται ως συμπληρωματικό στοιχείο για την έννοια του ομογενούς στο πλαίσιο της άρσης της συγκεκριμένης απαγόρευσης. ΓνωμΝΣΚ Ολ 288/2011,

σελ. 218.

Έλλειψη ιδιότητας. Η έλλειψη της ιδιότητας του «ομογενούς» στο πρόσωπο του αιτούντος αποτελεί αντικειμενικό λόγο απόρριψης του αιτήματός του. Ως εκ τούτου, η έλλειψη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης σχετικά με την πλαστότητα ή την ανακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης. ΔΠρΠειρ 13/2012 Τμ. 2ο,

σελ. 171.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματική επίδοση μη εισαγωγικού της δίκης εγγράφου. Η πλημμελής κλήτευση θεμελιώνει λόγο άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της ερήμην εκδοθείσας πρωτόδικης απόφασης, αλλά όχι έφεσης. Η ένορκη βεβαίωση δεν αποτελεί εισαγωγικό της δίκης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο και, ως εκ τούτου, για τη λήψη της αρκεί η πλασματική επίδοσή της όταν ο αντίδικος κατοικεί ή διαμένει σε συμβαλλόμενο στη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης κράτος. ΑΠ 221/2012 (Τμ. Α1 Πολ.),

σελ. 201.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Απόρριψη αιτήματος πολιτικού ασύλου. Απόρριψη αιτήματος πολιτικού ασύλου υπηκόου Μπαγκλαντές λόγω επίκλησης εκ μέρους του νόμω αβάσιμων και αόριστων ισχυρισμών. Άνευ σημασίας ο χρόνος παραμονής του στην Ελλάδα, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα. ΣτΕ 694/2012 Τμ. Δ’,

σελ. 162.

Καταδίκη για συνθήκες κράτησης. Για παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης που απαγορεύουν την απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια και για παραβίαση του δικαιώματος υποβολής μιας πραγματικής προσφυγής, καταδικάσθηκε η Ελλάδα, από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επικαιρότητα,

σελ. 223.