ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013)

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Για επενδύσεις. Για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο Ν 3894/2010 (ΦΕΚ Α΄ 204) μπορεί να χορηγούνται άδειες διαμονής στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης, και έως και σε δέκα (10) πρόσωπα των οποίων η έκδοση άδειας διαμονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη πραγματοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, και τα οποία πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν 3386/2005, μέλη των οικογενειών τους. Ν 4146/2013,

σελ. 105.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Κατά πράξεων απόρριψης αιτημάτων ασύλου. Αβασίμως προβάλλεται αφενός ότι κατά παράβαση της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ καταργήθηκε η προβλεπομένη με τα άρθρα 25 και 26 του ΠΔ 90/2008 διοικητική προσφυγή ενώπιον της «Επιτροπής Προσφυγών» κατά των πράξεων της «αποφαινόμενης αρχής» με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα ασύλου και αφετέρου ότι η μόνη προβλεπομένη, μετά την κατάργηση της ως άνω διοικητικής προσφυγής των άρθρων 25 και 26 του ΠΔ 90/2008, αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά των πράξεων απορρίψεως αιτημάτων ασύλου, δεν συνιστά «πραγματική» (αποτελεσματική) προσφυγή κατά την έννοια των άρθρων 39 της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ και 13 της ΕΣΔΑ. ΣτΕ 212/2013 Τμ. Δ' επταμ., (ενημ. σημ. Ε. Πουλαράκης),

σελ. 69.

ΑΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αλλοδαπός που αιτείται δικαστική προστασία. Κριτική προσέγγιση της δικαστικής προστασίας του αλλοδαπού που αιτείται την υπαγωγή του σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και ανάδειξη των υφισταμένων ελλείψεων, τόσο στο επίπεδο της προσωρινής όσο και της οριστικής προστασίας, ενόψει των προσφάτων νομολογιακών εξελίξεων. Μελέτες Χρ. Π. Δετσαρίδης,

σελ. 9.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Άδειες διαμονής για επενδύσεις. Για τις περιπτώσεις επενδύσεων, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως «στρατηγικές επενδύσεις» μετά από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων περί υπαγωγής στο Ν 3894/2010 (ΦΕΚ Α΄ 204) μπορεί να χορηγούνται άδειες διαμονής στο νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης, και έως και σε δέκα (10) πρόσωπα των οποίων η έκδοση άδειας διαμονής θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη πραγματοποίηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου, και τα οποία πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν 3386/2005, μέλη των οικογενειών τους. Ν 4146/2013,

σελ.105.

Απέλαση και εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ. Οι εκ των προσβαλλομένων πράξεων, αποφάσεις απέλασης αλλοδαπού και εγγραφής στον ΕΚΑΝΑ υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, στο οποίο και πιθανολογείται ότι θα παραπεμφθούν με το κύριο ένδικο βοήθημα. Το Δικαστήριο απέχει από την εκδίκαση της αιτήσεως αναστολής των πράξεων αυτών μέχρι να παραπεμφθούν στο αρμόδιο δικαστήριο. Οι ασκηθείσες αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής, κατά το μέρος που στρέφονται κατά των πράξεων αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου. ΔΕφΑθ 84/2011 Τμ. Δ΄ ακυρ. (Συμβ.),

σελ. 88.

Δικαστική προστασία. Κριτική προσέγγιση της δικαστικής προστασίας του αλλοδαπού που αιτείται την υπαγωγή του σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και ανάδειξη των υφισταμένων ελλείψεων, τόσο στο επίπεδο της προσωρινής όσο και της οριστικής προστασίας, ενόψει των προσφάτων νομολογιακών εξελίξεων. Μελέτες Χρ. Π. Δετσαρίδης,

σελ. 9.

Επιστροφή παρανόμως διαμενόντων. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης κινδύνου για τη δημόσια υγεία οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκδίδουν απορριπτικές ή ανακλητικές διαμονής αποφάσεις, με ενσωματωμένες αποφάσεις επιστροφής, μόνον σε βάρος παρανόμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών και μόνον υπό τις συναφείς προϋποθέσεις του άρθρου 10 περ. γ' του Ν 3386/2005 όχι δε εκ του λόγου ότι ανήκουν σε ομάδες ευάλωτες σε λοιμώδεις ασθένειες, κατά την έννοια του άρθρου 76 παρ. 1 περ. δ', όπως ισχύει. ΓνωμΝΣΚ 517/2012 Τμ. ΣΤ',

σελ. 98.

Κατάργηση δικών. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΑΜ είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις της ενώσεως σχετικά με το άρθρο 28 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενέχυρο - Ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου - Σύσταση ειδικού προανακριτικού σώματος - Θέματα αστικής ευθύνης του τύπου και άλλες διατάξεις», που παρέμεινε στη δημόσια διαβούλευση έως τις 11.4.2013 (η παρέμβαση αφορούσε στην κατάργηση δικών κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών), καθώς και να συζητήσουν την αναγκαιότητα επέκτασης του θεσμού της Νομικής Συνδρομής και στις διοικητικές διαφορές. Επικαιρότητα,

σελ. 112.

Νομικό καθεστώς. «Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2012)», (Επιμ. - Επεξ.: Ε. Σβορώνου),

σελ. 40.

Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης από τη χώρα. Τροποποίηση απόφασης απόρριψης αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής του υπηκόου Αλβανίας ως προς το μέρος που αφορά την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης από τη χώρα, Αποφάσεις διοικητικών οργάνων (Ενημ. σημ.: Π. Κοκκινογένης),

σελ. 107.

Περιορισμοί στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Ν 2910/2001, η άδεια για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας χορηγούνταν προκειμένου να ασκηθεί εντός συγκεκριμένης περιοχής όπου βρισκόταν ο δήμος ή η κοινότητα της εγκαταστάσεως του αλλοδαπού και όχι σε όλη την ελληνική επικράτεια. Από το συσχετισμό των διατάξεων του Ν 2910/2001 και 3386/2005, συνάγεται ότι ουδείς νέος εδαφικός περιορισμός στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας επιβλήθηκε με τις νεώτερες διατάξεις σε αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, μεταξύ των οποίων και των Τούρκων υπηκόων. ΤρΔΠρΘεσ 949/2011 Τμ. Β', (παρατ. Ε. Σβορώνου),

σελ. 81.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Άρση κράτησης αλλοδαπού. Αποδοχή αντιρρήσεων και άρση κράτησης δεδομένου ότι δεν είναι ύποπτος φυγής και δεν αιτιολογείται η μη εφαρμογή λιγότερο επαχθών μέτρων. ΔΠρΚοζ 3/2012 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 92.

ΑΠΑΓΩΓΗ

Σύμβαση Χάγης για τη Διεθνή απαγωγή παιδιών. Διεθνής απαγωγή παιδιών και επιμέλεια τέκνου. Η δικαστική ή διοικητική αρχή του Κράτους προς την οποία απευθύνεται η αίτηση για την επιστροφή του παιδιού δεν δεσμεύεται να διατάξει την επιστροφή του παιδιού και αν ακόμη συντρέχουν οι προβλεπόμενες στη Σύμβαση προϋποθέσεις της παράνομης μετακίνησης ή παρακράτησης του παιδιού, εφόσον το πρόσωπο που αντιτίθεται στην επιστροφή αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το εκθέσει σε φυσική ή ψυχική δοκιμασία ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο να το περιαγάγει σε μία αφόρητη κατάσταση. ΑΠ 1482/2012 (Τμ. Α2' Πολ.),

σελ. 97.

ΑΠΕΛΑΣΗ

Απέλαση και απόλυση υφ’ όρον καταδικασθέντα. Βούλευμα του ΣυμβΠλημ, το οποίο χορήγησε υφ’ όρον απόλυση, υπό τον όρο «της άμεσης αναχώρησης από την ελληνική επικράτεια και της απαγορεύσεως επανόδου σ’ αυτήν». Η επιβολή του ως άνω όρου είναι εντελώς ασύμβατη με την φύση και τον σκοπό της υφ’ όρον απολύσεως, και αποτελεί έμμεση επιβολή «αυτοαπελάσεως», κατά προφανή υπέρβαση κάθε δικαιοδοσίας του ΣυμβΠλημ, το οποίο δεν δικαιούται να επιβάλει το πρώτο ποινές ή μέτρα ασφάλειας. ΣυμβΕφΘεσ 255/2011,

σελ. 93.

ΑΣΥΛΟ

Απόρριψη αιτημάτων - Αποφαινομένη αρχή. Αβασίμως προβάλλεται αφενός ότι κατά παράβαση της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ καταργήθηκε η προβλεπομένη με τα άρθρα 25 και 26 του ΠΔ 90/2008 διοικητική προσφυγή ενώπιον της «Επιτροπής Προσφυγών» κατά των πράξεων της «αποφαινόμενης αρχής» με τις οποίες απορρίπτονται αιτήματα ασύλου και αφετέρου ότι η μόνη προβλεπομένη, μετά την κατάργηση της ως άνω διοικητικής προσφυγής των άρθρων 25 και 26 του ΠΔ 90/2008, αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά των πράξεων απορρίψεως αιτημάτων ασύλου, δεν συνιστά «πραγματική» (αποτελεσματική) προσφυγή κατά την έννοια των άρθρων 39 της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ και 13 της ΕΣΔΑ. ΣτΕ 212/2013 Τμ. Δ' επταμ., (Ενημ. σημ.: Ε. Πουλαράκης),

σελ. 69.

Υπηκόων τρίτων χωρών. «Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2012)», (Επιμ. - Επεξ.: Μ. Παπακωνσταντής),

σελ. 51.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Απόρριψη αιτήσεων διαμονής αλλοδαπών σε περίπτωση κινδύνου. Στις περιπτώσεις πολιτών τρίτων Χωρών που διαμένουν νομίμως στη Χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις περί εκδιδομένων προσώπων του Ν 2734/1999, οι αυτές ως άνω Δ/νσεις έχουν τη δυνατότητα απόρριψης αιτήματος ή ανάκλησης εκδοθέντος τίτλου διαμονής, εάν μεν συντρέχει λόγος κινδύνου για τη δημόσια υγεία, μόνον υπό τις αμέσως παραπάνω προϋποθέσεις εάν δε συντρέχει παράβαση διάταξης του Ν 3386/2005, εκ του λόγου τούτου, οπότε και αίρεται η ιδιότητα του νομίμως διαμένοντος και, πάντως, όχι εκ μόνου του λόγου ότι είναι εκδιδόμενα πρόσωπα. ΓνωμΝΣΚ 517/2012 Τμ. ΣΤ',

σελ. 98.

Πρόσβαση των μεταναστών. Στο άρθρο αυτό αναλύεται η προστασία της υγείας των μεταναστών στην Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα εξής: α) αν οι περιορισμοί στην πρόσβαση αυτών σε υπηρεσίες υγείας που έχει θέσει ο νομοθέτης συνάδουν με το Σύνταγμα και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, β) αν η πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας έχει δυσχερανθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και γ) αν ο προσδιορισμός υψηλότερου νοσηλίου για τους μετανάστες που δεν διαμένουν νόμιμα στη χώρα αντίκειται στο Σύνταγμα ή/και σε διεθνείς και ειδικότερα ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου. Μελέτες Π. Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη,

σελ. 29.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΕΕ)

Άσυλο και μετανάστευση. «Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2012)», (Επιμ. - Επεξ.: Μ. Παπακωνσταντής),

σελ. 51.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακυρωτική έφεση. Οι ρυθμίσεις της διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν 3900/2010, εν όψει του σκοπού του νόμου (ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας ενώπιον του ΣτΕ, ανακούφιση του δικαστηρίου από την οριακή για τη λειτουργία του κατάσταση υπερφόρτωσης) και του περιεχομένου της, που δεν αποκλείει κατηγορίες υποθέσεων από τη δυνατότητα προσβολής τους με το ένδικο μέσο της ακυρωτικής εφέσεως, αλλά περιορίζει νομοθετικά τους λόγους παραδεκτού του ενδίκου αυτού μέσου, καταλαμβάνουν τις εφέσεις που ασκούνται μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι μετά την 1.1.2011, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσιεύσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως. ΣτΕ 3745/2011 Τμ. Δ' επταμ., (παρατ. Χρ. Δετσαρίδης),

σελ. 77.

ΕΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ (Ε.Δ.Τ.Ο.)

Φύση προσφυγής κατά πράξης απόρριψης. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παρ. 3 της ΚΥΑ 4000/ 30.5.2001 (προϊσχύον δίκαιο) ενδικοφανής προσφυγή αναφέρεται μόνον στην περίπτωση κατά την οποία εξετάζεται το αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς και όχι στην περίπτωση απορρίψεως του αιτήματος για λόγους αναφερόμενος στην δημόσια τάξη και ασφάλεια. ΣτΕ 4543/2012 Τμ. Δ' επταμ., (Ενημ. σημ.: Ε. Πουλαράκης),

σελ. 75.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δικαίωμα στην εκπαίδευση των μεταναστών. Το δικαίωμα των μεταναστών (υπηκόων τρίτων χωρών) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θεσμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και στα προβλήματα ένταξης των μεταναστών μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Μελέτες Α. Π. Παπαδημητροπούλου,

σελ. 35.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΔΔΑ)

Νομικό καθεστώς αλλοδαπών. «Επισκόπηση νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2012)», (Επιμ. - Επεξ.: Ε. Σβορώνου),

σελ. 40.

ΕΦΕΣΗ

Ακυρωτική - Προϋποθέσεις. Οι ρυθμίσεις της διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν 3900/2010, εν όψει του σκοπού του νόμου (ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας ενώπιον του ΣτΕ, ανακούφιση του δικαστηρίου από την οριακή για τη λειτουργία του κατάσταση υπερφόρτωσης) και του περιεχομένου της, που δεν αποκλείει κατηγορίες υποθέσεων από τη δυνατότητα προσβολής τους με το ένδικο μέσο της ακυρωτικής εφέσεως, αλλά περιορίζει νομοθετικά τους λόγους παραδεκτού του ενδίκου αυτού μέσου, καταλαμβάνουν τις εφέσεις που ασκούνται μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι μετά την 1.1.2011, ανεξαρτήτως του χρόνου δημοσιεύσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως. ΣτΕ 3745/2011 Τμ. Δ' επταμ., (παρατ. Χρ. Δετσαρίδης),

σελ. 77.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Πρόσφατες εξελίξεις. Η Ένωση Δικαίου Αλλοδαπών & Μετανάστευσης (Ε.Δ.Α.Μ) και η Νομική Βιβλιοθήκη συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: «Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο ιθαγένειας». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 04.04.2013, στην αίθουσα Ευρώπη της Νομικής Βιβλιοθήκης, λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 460/2013 απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου Επικρατείας. Επικαιρότητα,

σελ. 112.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Δικαίωμα στην α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα των μεταναστών (υπηκόων τρίτων χωρών) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο θεσμό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και στα προβλήματα ένταξης των μεταναστών μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Μελέτες Α. Π. Παπαδημητροπούλου,

σελ. 35.

Προστασία της υγείας. Στο άρθρο αυτό αναλύεται η προστασία της υγείας των μεταναστών στην Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα εξής: α) αν οι περιορισμοί στην πρόσβαση αυτών σε υπηρεσίες υγείας που έχει θέσει ο νομοθέτης συνάδουν με το Σύνταγμα και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, β) αν η πρόσβαση των μεταναστών σε υπηρεσίες υγείας έχει δυσχερανθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και γ) αν ο προσδιορισμός υψηλότερου νοσηλίου για τους μετανάστες που δεν διαμένουν νόμιμα στη χώρα αντίκειται στο Σύνταγμα ή/και σε διεθνείς και ειδικότερα ευρωπαϊκούς κανόνες δικαίου. Μελέτες Π. Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη,

σελ. 29.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αλλοδαποί. Δεν πιθανολογείται το ενδεχόμενο να υποστεί ο αιτών ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση επιστροφής του στην πατρίδα του, συνισταμένη στην έκθεσή του σε κίνδυνο, ενόψει των συνθηκών που επικρατούν σήμερα εκεί, δοθέντος ότι ο αιτών δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει τέτοιο ενδεχόμενο και ότι τα αναφερόμενα στην 104/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία έγνιναν δεκτές αντιρρήσεις κατά της κράτησης του αναφέρονται σε προγενέστερο χρόνο. ΔΕφΑθ 84/2011 Τμ. Δ΄ ακυρ. (Συμβ.),

σελ. 88.