ΣτΕ Ολ 3353/2013 [Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας - Έννομο συμφέρον προσβολής πράξεων ]

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2/2013, Μάιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Πρόεδρος: Π. Πικραμμένος, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Ε. Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Δικηγόροι: Γ. Γεραπετρίτης, Ν. Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ, Α. Ανδρουλιδάκης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, Ν. Αλιβιζάτος, Φ. Καραπάνου

Αίτηση ακυρώσεως 198 συνολικά ατομικών διοικητικών πράξεων ΓΓ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εξεδόθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 2.3.2011 έως 28.4.2011 που αφορούσαν στην χορήγηση της ελληνικής ιθαγενείας σε τέκνα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών λόγω γέννησης, φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ή ενηλικίωσης κατ’ επίκληση των άρθρων 1 παρ. 2 εδαφ. 1, 2 και 6 και 24 παρ. 1, 2 του Ν 3838/2010. Δεν ασκείται παραδεκτώς η κρινόμενη αίτηση από άποψη εννόμου συμφέροντος από τα πρώτα τέσσερα αιτούντα σωματεία, τα οποία επικαλούνται προς θεμελίωσή του την μέριμνά τους για εθνικά ζητήματα, όπως αυτό που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν 3838/2010 και την επιδίωξη, κατά το καταστατικό τους, σκοπών που συνάπτονται με την μέριμνα αυτή, εφ’ όσον, στην προκειμένη περίπτωση προσβάλλουν ατομικές διοικητικές πράξεις εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου. (αντίθ. μειοψ.). Ομοίως, δεν θεμελιώνουν τον απαιτούμενο ιδιαίτερο δεσμό με τις προσβαλλόμενες πράξεις ούτε οι δύο τελευταίοι αιτούντες, εφ’ όσον δεν επικαλούνται, κατά τρόπο συγκεκριμένο, την ιδιότητά τους ως εκλογέων συγκεκριμένης εκλογικής περιφερείας, στην οποία η συμμετοχή αλλοδαπών, εγγραφομένων στους εκλογικούς καταλόγους, μετά την «ιθαγενοποίησή» τους, σύμφωνα με τις κρίσιμες διατάξεις, θα επηρέαζε σε μέλλουσες εκλογές - βουλευτικές ή αυτοδιοικήσεως - το εκλογικό αποτέλεσμα. (αντίθ. μειοψ.)

Διατάξεις : άρθρα 1 [παρ. 2 εδαφ. 1, 2 και 6], 24 [παρ. 1, 2] Ν 3838/2010, 47 [παρ. 1] ΠΔ 18/1989

[...] 3. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες ήτοι τα σωματεία «...», «...», «...», «...», καθώς και δύο ιδιώτες (Ε. Μ. και Γ. Δ.) ζητούν την ακύρωση 198 συνολικά ατομικών διοικητικών πράξεων Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που εξεδόθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 2.3.2011 έως 28.4.2011 και αφορούσαν στην χορήγηση της ελληνικής ιθαγενείας σε τέκνα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών λόγω γέννησης, φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ή ενηλικίωσης κατ’ επίκληση των άρθρων 1 παρ. 2 εδαφ. 1, 2 και 6 και 24 παρ. 1, 2 του Ν. 3838/2010 (Α΄ 49).

4. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση εισάγεται προς εκδίκαση στην Ολομέλεια με την από 9.5.2011 πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω μείζονος σπουδαιότητας κατ’ εφαρμογή των άρθρων 14 παρ. 2 εδαφ. α΄ 20, 21 και 23 του ΠΔ 18/1989 (Α΄8).

5. Επειδή, παρεμβαίνουν παραδεκτώς υπέρ του κύρους αφ’ ενός μεν της υπ’ αριθμ. .../25.2.2011 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η Μ. Ν., στην οποία απενεμήθη η ελληνική ιθαγένεια λόγω εξαετούς φοιτήσεως σε ελληνικό σχολείο και εν συνεχεία ενηλικιώσεως προ της 24-3-2010 και, αφ’ ετέρου της υπ’ αριθμ. .../29-3-2011 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η Ά. Σ., στην οποία απενεμήθη η ελληνική ιθαγένεια βάσει του άρθρου 24 παρ.1 του Ν. 3838/2010.

6. Επειδή, το άρθρο 47 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 (Α΄ 8) ορίζει ότι «Αίτηση ακυρώσεως δικαιούται να ασκήσει ο ιδιώτης ή το νομικό πρόσωπο, τους οποίους αφορά η διοικητική πράξη ή των οποίων τα έννομα συμφέροντα, έστω και μη χρηματικά, προσβάλλονται από αυτήν» Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, για την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος δεν αρκεί το κοινό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για τα γενικώτερα θέματα της χώρας και την τήρηση από την Διοίκηση της αρχής της νομιμότητας, αλλά απαιτείται η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού του αιτούντος φυσικού προσώπου ή φορέα συλλογικής δραστηριότητας με την προσβαλλόμενη πράξη. Όσον δε αφορά τα νομικά πρόσωπα αναγνωρίζεται μεν σε αυτά έννομο συμφέρον για την προσβολή, μεταξύ άλλων, πράξεων, που σχετίζονται με τους επιδιωκόμενους από αυτά συγκεκριμένους σκοπούς (βλ. ΣτΕ Ολ 2286/2001) πλην, όμως, εφ’ όσον με την αίτηση που ασκούν τα νομικά πρόσωπα- όπως τα σωματεία- προσβάλλονται ατομικές διοικητικές πράξεις θα πρέπει να γίνεται επίκληση της ιδιαίτερης βλάβης που υφίστανται τα πρόσωπα αυτά από τις πράξεις αυτές μη αρκούσης της γενικής αναφοράς στους επιδιωκόμενους από αυτά θεμιτούς σκοπούς, έστω και ηθικής φύσεως, για την πραγμάτωση των οποίων έχουν συσταθεί. Συνεπώς, εν όψει των ανωτέρω δεν ασκείται παραδεκτώς η κρινόμενη αίτηση εξ επόψεως εννόμου συμφέροντος από τα πρώτα τέσσερα σωματεία, τα οποία επικαλούνται προς θεμελίωσή του την μέριμνά τους για εθνικά ζητήματα, όπως αυτό που προέκυψε από την εφαρμογή του Ν. 3838/2010 και την επιδίωξη, κατά το καταστατικό τους, σκοπών που συνάπτονται με την μέριμνα αυτή, εφ’ όσον, στην προκειμένη περίπτωση προσβάλλουν ατομικές διοικητικές πράξεις εκδοθείσες κατ’ εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου. Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Ν. Σακελλαρίου και οι Σύμβουλοι Δ. Μαρινάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Ι. Γράβαρης και Β. Αραβαντινός, οι οποίοι υποστήριξαν ότι προκειμένου περί νομικών προσώπων, όπως τα αιτούντα, αρκεί για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους η τεκμηριωμένη επίκληση της ειδικής σχέσης που συνδέει τους καταστατικούς τους σκοπούς προς την προσβαλλόμενη πράξη, έστω και ατομική, τέτοια δε επίκληση συνιστά, κατ’ αρχήν, εν προκειμένω, ο ισχυρισμός των αιτούντων ότι στους καταστατικούς σκοπούς τους καταλέγεται η μέριμνα για τα εθνικά ζητήματα και ότι με τις προσβαλλόμενες πράξεις έχει χορηγηθεί η ελληνική ιθαγένεια κατά παράβαση των περί έθνους διατάξεων του Συντάγματος.

7. Επειδή, περαιτέρω, ως προς τους δύο τελευταίους αιτούντες που είναι φυσικά πρόσωπα και επικαλούνται προς θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους την ιδιότητά τους ως Ελλήνων πολιτών που ανήκουν στο ελληνικό έθνος και ως ενεργών εκλογέων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι και αυτοί δεν θεμελιώνουν τον απαιτούμενο ιδιαίτερο δεσμό με τις προσβαλλόμενες πράξεις, εφ’ όσον δεν επικαλούνται, κατά τρόπο συγκεκριμένο, την ιδιότητά τους ως εκλογέων συγκεκριμένης εκλογικής περιφερείας, στην οποία η συμμετοχή αλλοδαπών, εγγραφομένων στους εκλογικούς καταλόγους, μετά την «ιθαγενοποίησή» τους, σύμφωνα με τις κρίσιμες διατάξεις, θα επηρέαζε σε μέλλουσες εκλογές - βουλευτικές ή αυτοδιοικήσεως - το εκλογικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, και οι αιτούντες αυτοί στερούνται εννόμου συμφέροντος για την ακύρωση των προσβαλλομένων ατομικών διοικητικών πράξεων. Μειοψήφησαν οι Αντιπρόεδροι Σωτ. Ρίζος, Νικ. Σακελλαρίου, Αθ. Ράντος και οι Σύμβουλοι Ν. Ρόζος, Δ. Μαρινάκης, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Α. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Ε. Αντωνόπουλος, Φ. Ντζίμας, Η. Τσακόπουλος, Β. Αραβαντινός, Ο. Ζύγουρα και Κ. Πισπιρίγκος και η Πάρεδρος Φ. Γιαννακού, οι οποίοι υποστήριξαν την άποψη ότι οι αιτούντες έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλουν τις ατομικές διοικητικές πράξεις απονομής ιθαγένειας βάσει του Ν 3838/2010, εφ’ όσον από την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του ΠΔ 26/2012 προκύπτει ότι παρέχεται σε αυτούς η δυνατότητα ως εκλογείς να αμφισβητήσουν την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους οποιασδήποτε περιφέρειας νέου εκλογέως, προβάλλοντες ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους, όπως προβλέπει η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού.

8. Επειδή, συνεπώς η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος των αιτούντων.

[Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση. Δέχεται τις παρεμβάσεις].