ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ανάκληση για λόγους δημόσιας τάξης. Ανάκληση για λόγους δημόσιας τάξης απόφασης περί χορήγησης άδειας διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργασίας. Η τέλεση του αδικήματος της παράνομης μεταφοράς και προώθησης λαθρομεταναστών στηρίζει επαρκώς και νομίμως την κρίση της Διοίκησης περί συνδρομής στο πρόσωπο του εκκαλούντος λόγων δημόσιας τάξης οι οποίοι κωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής. ΣτΕ 5002/2013 Τμ. Δ’,

σελ. 53.

Απόρριψη λόγω υποβολής πλαστών δικαιολογητικών. Απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 παρ. 11 περ. α’ του Ν 3386/2005 για τον λόγο ότι η θεώρηση εισόδου, που είχε επικαλεσθεί ο εφεσίβλητος με την επ’ αυτής σφραγίδα εισόδου στη Χώρα, διαπιστώθηκε αρμοδίως και τεκμηριωμένα ότι δεν ήταν γνήσια ως μη εκδοθείσα από τη φερομένη ως εκδούσα αρχή. Ωσαύτως, δεν αποδεικνυόταν η απαιτούμενη διαμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι τις 31.12.2004 και επί εύλογο χρόνο προ της ημερομηνίας αυτής. ΣτΕ 3913/2013 Τμ. Δ’,

σελ. 49.

Για οικογενειακή επανένωση. Προκειμένου να εκδοθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, προηγείται η «έγκριση οικογενειακής επανένωσης», η οποία χορηγείται από τον ΓΓΠ ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο συντηρών αλλοδαπός· έπεται η χορήγηση της ειδικής θεωρήσεως εισόδου από τις ελληνικές προξενικές ή διπλωματικές Αρχές στα μέλη της οικογενείας του και εν τέλει εκδίδεται, και πάλι από τον ΓΓΠ, η άδεια διαμονής των μελών της οικογενείας, η οποία εκδίδεται κατ’ αίτησή τους εντός των χρονικών ορίων ισχύος της θεωρήσεως εισόδου. ΣτΕ 3923/2013 Τμ. Δ’,

σελ. 51.

ΑΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αναστολή εκτέλεσης απόφασης επαναπροώθησης. Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης επαναπροώθησης στην Κένυα μητέρας με τα τρία ανήλικα παιδιά της. Η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η τυχόν επαναπροώθηση αυτών στην Κένυα ενδέχεται να τους προκαλέσει βλάβη ανεπανόρθωτη συνιστάμενη σε έκθεση σε κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας δεδομένου ότι αφενός η μητέρα μπορεί να υποβληθεί στην πρακτική του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων (πρακτική FGM) αφετέρου καθένα από τα τρία ανήλικα τέκνα της μπορεί να υποχρεωθεί σε στρατολόγηση από εγκληματική οργάνωση, σε πιθανή αρπαγή από εγκληματικές οργανώσεις και σε κίνδυνο δίωξης. ΔΕφΑθ 419/2014 (Συμβ.),

σελ. 68.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Προκειμένου να εκδοθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, προηγείται η «έγκριση οικογενειακής επανένωσης», η οποία χορηγείται από τον ΓΓΠ ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο συντηρών αλλοδαπός· έπεται η χορήγηση της ειδικής θεωρήσεως εισόδου από τις ελληνικές προξενικές ή διπλωματικές Αρχές στα μέλη της οικογενείας του και εν τέλει εκδίδεται, και πάλι από τον ΓΓΠ, η άδεια διαμονής των μελών της οικογενείας, η οποία εκδίδεται κατ’ αίτησή τους εντός των χρονικών ορίων ισχύος της θεωρήσεως εισόδου. ΣτΕ 3923/2013 Τμ. Δ’,

σελ. 51.

Ανάκληση άδειας διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης. Ανάκληση για λόγους δημόσιας τάξης απόφασης περί χορήγησης άδειας διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργασίας. Η τέλεση του αδικήματος της παράνομης μεταφοράς και προώθησης λαθρομεταναστών στηρίζει επαρκώς και νομίμως την κρίση της Διοίκησης περί συνδρομής στο πρόσωπο του εκκαλούντος λόγων δημόσιας τάξης οι οποίοι κωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής. ΣτΕ 5002/2013 Τμ. Δ’,

σελ. 53.

Απαγόρευση κτήσης κυριότητας ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή. Κτήση κυριότητας ακινήτου σε παραμεθόριες περιοχές δια χρησικτησίας. Απαγόρευση κτήσεως κυριότητας από αλλοδαπό πρόσωπο επί ακινήτου κειμένου σε παραμεθόριο περιοχή επί ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, υπό το καθεστώς του ΠΔ της 22./24.6.1927. Υπό το καθεστώς του Ν 1892/1990 ημεδαποί και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να αποκτήσουν κυριότητα επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, εκτός αν τούτο επιτραπεί από την αρμόδια ειδική επιτροπή με τη χορήγηση άδειας. ΑΠ 568/2013 Τμ. Γ’ Πολιτικό,

σελ. 82.

Απόρριψη άδειας διαμονής λόγω πλαστών δικαιολογιτικών. Απόρριψη αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 91 παρ. 11 περ. α’ του Ν 3386/2005 για τον λόγο ότι η θεώρηση εισόδου, που είχε επικαλεσθεί ο εφεσίβλητος με την επ’ αυτής σφραγίδα εισόδου στη Χώρα, διαπιστώθηκε αρμοδίως και τεκμηριωμένα ότι δεν ήταν γνήσια ως μη εκδοθείσα από τη φερομένη ως εκδούσα αρχή. Ωσαύτως, δεν αποδεικνυόταν η απαιτούμενη διαμονή στην ελληνική επικράτεια μέχρι τις 31.12.2004 και επί εύλογο χρόνο προ της ημερομηνίας αυτής. ΣτΕ 3913/2013 Τμ. Δ’,

σελ. 49.

Απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής. Η απόρριψη από τη Διοίκηση αιτήματος αλλοδαπού για ανανέωση άδειας διαμονής του συνιστά μη επιτρεπτή επέμβαση στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του, όταν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας. Κρίση ότι οι διατάξεις του
Ν 3386/2005, ερμηνευόμενες υπό το φως του άρθρου 28 παρ. 1 Συντ., δεν αποκλείουν την εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ περί προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. ΔΠρΠειρ 200/2013 Τμ. 1ο Τριμ. (Ακυρωτική διαδικασία),

σελ. 56.

Αρνητικές διοικητικές πράξεις. Οι περισσότερες από τις δυσμενείς για τους αλλοδαπούς πράξεις αποτελούν πράξεις αρνητικού περιεχομένου. Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με πάγια νομολογία Ε.Α., αίτηση αναστολής κατά ρητών ή σιωπηρών πράξεων αρνητικού περιεχομένου, καταρχήν δε νοείται. Μελέτες Α. Αρχοντάκη, Π. Σιμσίβε,

σελ. 20.

Κράτηση ασυνόδευτου ανηλίκου αλλοδαπού με σκοπό την απέλαση. Σύλληψη ασυνόδευτου ανηλίκου αλλοδαπού και κράτησή του σε Κέντρο Κράτησης με σκοπό την απέλασή του βάσει του άρθρου 76 Ν 3386/2005. Το άρθρο 5 παρ. 2 της ΥΑ 400/2009 για την εκτέλεση των διοικητικών αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών ορίζει ότι οι ανήλικοι αλλοδαποί κρατούνται σε χωριστούς χώρους ενώ το άρθρο 13 παρ. 6 (β) του ΠΔ 114/2010 σχετικά με τους πρόσφυγες προβλέπει ότι αν οι αιτούντες άσυλο τίθενται υπό κράτηση, οι αρχές υποχρεούνται να αποφεύγουν την κράτηση ανηλίκων και ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ασφαλή μεταφορά τους σε δομές κατάλληλες για τη φιλοξενία ανηλίκων. ΕΔΔΑ, απόφ. της 24.10.2013, Housein κατά Ελλάδας (προσφ. 71825/11), (παρατ. Α. Βούλγαρης),

σελ. 28.

Κράτηση πέραν του 18μήνου. Το χρονικό όριο της κράτησης που επιβάλλεται για την προετοιμασία της επιστροφής είναι κατ’ αρχήν έξι μήνες, δύναται δε να παραταθεί, υπό προϋποθέσεις, για δώδεκα ακόμη μήνες, πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί του δεκαοκτώ μήνες συνολικά, μετά την παρέλευση των οποίων η κράτηση αίρεται. ΔΠρΑθ 2258/2014 (Προεδρ. Διαδ.) (παρατ. Ελ. Κουτσουράκη),

σελ. 74.

Κράτηση σε προαναχωρησιακό κέντρο. Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί που κρατούνται στην ΥΦΕΚΑ Αμυγδαλέζας βρίσκονται στο εν λόγω κέντρο ενόψει της απέλασής τους και σε καθεστώς πλήρους κράτησης (και όχι φιλοξενίας), για πολλούς δε η απέλαση είναι ανέφικτη λόγω της απουσίας διπλωματικών αρχών της χώρας τους στη χώρα μας, της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τους, της αδυναμίας ταυτοποίησής τους κ.ά. Προσθέτουμε ότι πολλοί αλλοδαποί κρατούνται εκεί για περισσότερους από 18 μήνες (διαπιστώθηκαν περιστατικά κράτησης έως και 25 μήνες!). Το κέντρο κράτησης διαιρείται σε τρεις τομείς, στον τρίτο δε, κρατούνται οι ανήλικοι αλλοδαποί. Ο χώρος του κέντρου είναι εξ ολοκλήρου περιφραγμένος με συρματόπλεγμα. Η αστυνομική δύναμη ανέρχεται στους 400 αστυνομικούς υπαλλήλους. Την υπηρεσία των αστυνομικών υπαλλήλων επικουρούν 10-12 ψυχολόγοι και διερμηνείς. Επίσης, 8-10 άτομα αποτελούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επικαιρότητα,

σελ. 111.

Μη ανανέωση άδειας παραμονής λόγω μη συμπλήρωσης ελάχιστου χρόνου ασφάλισης. Μη ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού, επειδή δεν είχε συμπληρώσει το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης των δώδεκα (12) μηνών. Απόρριψη ισχυρισμών ότι η άρνηση αυτή στηρίζεται σε κανονιστική πράξη, την 1356/2009 κοινή υπουργική απόφαση η οποία καθόρισε τις προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και η οποία (κατά τους ισχυρισμούς του), βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης. ΔΠρΠειρ 219/2013 Τμ. 6ο (Ακυρωτική διαδικασία),

σελ. 59.

Νέος Κώδικας Μετανάστευσης. Ν 4251/2014 - «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις». Πίνακες παρουσίασης βασικότερων νέων ρυθμίσεων, (επιμ. - επεξ. Ε. Πουλαράκης),

σελ. 104.

Πολιτιστική ταυτότητα και προστασία της. Η προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας των αλλοδαπών· ένα ζήτημα ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς τα δυτικά κράτη δέχτηκαν και δέχονται διαρκώς ένα μεγάλο κύμα διεκδικήσεων αναγνώρισης ταυτότητας από ποικίλες ομάδες, οι οποίες νιώθουν πως ο τρόπος ζωής τους περιθωριοποιείται από τις κυρίαρχες πολιτιστικές έννοιες. Μελέτες Τ. Κορκά,

σελ. 10.

Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Όλοι οι αλλοδαποί, οι οποίοι παρέχουν στο ελληνικό έδαφος εξαρτημένη εργασία κατά το άρθρο 2 ΑΝ 1846/51 υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ανεξαρτήτως αν απασχολούνται προσκαίρως και αν έχουν εφοδιαστεί με άδεια παραμονής και εργασίας, δεδομένου ότι η άδεια αυτή δεν συνιστά κατά νόμο προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ. ΣτΕ 2548/2013 Τμ. Α’,

σελ. 63.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Αλλοδαποί των οποίων απορρίπτεται αίτημα για ανανέωση άδειας διαμονής. Μη ανανέωση άδειας διαμονής ανηλίκου αλλοδαπού ως μέλους οικογενείας υπηκόου τρίτης χώρας, επειδή ο πατέρας του, από τον οποίο αυτός έλκει το δικαίωμα διαμονής στη χώρα, δεν ήταν πλέον κάτοχος ισχυρής άδειας διαμονής. ΔΠρΠειρ 532/2013 Τμ. 6ο τριμ. (Συμβ.),

σελ. 70.

Κράτηση ασυνόδευτου ανηλίκου αλλοδαπού με σκοπό την απέλαση. Σύλληψη ασυνόδευτου ανηλίκου αλλοδαπού και κράτησή του σε Κέντρο Κράτησης με σκοπό την απέλασή του βάσει του άρθρου 76 Ν 3386/2005. Το άρθρο 5 παρ. 2 της ΥΑ 400/2009 για την εκτέλεση των διοικητικών αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών ορίζει ότι οι ανήλικοι αλλοδαποί κρατούνται σε χωριστούς χώρους ενώ το άρθρο 13 παρ. 6 (β) του ΠΔ 114/2010 σχετικά με τους πρόσφυγες προβλέπει ότι αν οι αιτούντες άσυλο τίθενται υπό κράτηση, οι αρχές υποχρεούνται να αποφεύγουν την κράτηση ανηλίκων και ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την ασφαλή μεταφορά τους σε δομές κατάλληλες για τη φιλοξενία ανηλίκων. ΕΔΔΑ, απόφ. της 24.10.2013, Housein κατά Ελλάδας (προσφ. 71825/11), (παρατ. Α. Βούλγαρης),

σελ. 28.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Ανηλίκου αιτούντα άσυλο. Δεδομένου ότι ο αντιλέγων είναι ανήλικος, υπέβαλε αίτημα ασύλου που δεν έχει ακόμη εξεταστεί και κρατείται για διάστημα πέντε και πλέον μηνών, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτουν ειδικότερα δεδομένα από τα οποία να δικαιολογείται η παράταση της κράτησης του αντιλέγοντος πέραν του πενταμήνου, συνεκτιμώντας περαιτέρω ότι ο αντιλέγων πιθανολογείται ότι θα φιλοξενηθεί στην ιδιόκτητη κατοικία του θείου του και δεν είναι ύποπτος φυγής οι κρινόμενες αντιρρήσεις γίνονται δεκτές. ΔΠρΑθ 5317/2013 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 72.

ΑΠΕΛΑΣΗ

Κράτηση στην ΥΦΕΚΑ Αμυγδαλέζας. Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί που κρατούνται στην ΥΦΕΚΑ Αμυγδαλέζας βρίσκονται στο εν λόγω κέντρο ενόψει της απέλασής τους και σε καθεστώς πλήρους κράτησης (και όχι φιλοξενίας), για πολλούς δε η απέλαση είναι ανέφικτη λόγω της απουσίας διπλωματικών αρχών της χώρας τους στη χώρα μας, της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τους, της αδυναμίας ταυτοποίησής τους κ.ά. Προσθέτουμε ότι πολλοί αλλοδαποί κρατούνται εκεί για περισσότερους από 18 μήνες (διαπιστώθηκαν περιστατικά κράτησης έως και 25 μήνες!). Το κέντρο κράτησης διαιρείται σε τρεις τομείς, στον τρίτο δε, κρατούνται οι ανήλικοι αλλοδαποί. Ο χώρος του κέντρου είναι εξ ολοκλήρου περιφραγμένος με συρματόπλεγμα. Η αστυνομική δύναμη ανέρχεται στους 400 αστυνομικούς υπαλλήλους. Την υπηρεσία των αστυνομικών υπαλλήλων επικουρούν 10-12 ψυχολόγοι και διερμηνείς. Επίσης, 8-10 άτομα αποτελούν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επικαιρότητα,

σελ. 111.

ΑΣΥΛΟ

Επιστροφές αιτούντων άσυλο βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ». Με την απόφαση τίθεται υπό αμφισβήτηση το σύστημα ασύλου, που έχει καθιερωθεί, εξετάζοντας κατά πόσον οφείλει ένας αιτών άσυλο που αντιτίθεται στην επιστροφή του στο κράτος μέλος, στο οποίο έλαβε χώρα η είσοδός του/της για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπου του/της χορηγήθηκε καθεστώς ασύλου, να αποδείξει ότι σε αυτό το κράτος μέλος υπάρχουν ελαττώματα του συστήματος στη διαδικασία ασύλου και στις συνθήκες υποδοχής. Απόφαση της 19.02.2014, R v. Secretary of State for the Home Department, Ανώτατο Δικαστήριο Μεγάλης Βρετανίας, (επιμ. - μετάφρ. - παρατ. Τ. Κορκά),

σελ. 42.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συζήτηση υπόθεσης - ακυρωτική δίκη αλλοδαπών. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6.α. του άρθρου 8 του Ν 4198/2013 (ΦΕΚ Α’ 215), χορηγείται νέα προθεσμία τριών (3) μηνών, που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εντός της οποίας οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι υπογράφουν τις σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως, οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου εξουσιοδότηση του αλλοδαπού διαδίκου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία να δηλώνεται ότι επιθυμεί τη συζήτηση της υποθέσεως. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει και με αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδίκου στη γραμματεία του δικαστηρίου. Δίκες, που έχουν κηρυχθεί καταργημένες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6.α. του άρθρου 8 του Ν 4198/2013, θεωρούνται ως μηδέποτε καταργηθείσες και καθίστανται εκ νέου εκκρεμείς, εφόσον υποβληθεί η κατά τα ανωτέρω δήλωση. Νομοθεσία - Ν 4267/2014 (ΦΕΚ Α’ 137/12.6.2014 άρθρο 19 παρ. 10),

σελ. 109.

ΕΚΔΟΣΗ

Μη επιτρεπτή εκκρεμούσης αίτησης ασύλου. Με βάση την εκκρεμούσα αίτηση παροχής πολιτικού ασύλου και λαμβανομένου υπόψη ότι ο εκζητούμενος ισχυρίζεται ότι έχει τις προϋποθέσεις να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο δεν είναι επιτρεπτή η έκδοσή του, πριν την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αιτήσεως του, αφού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ 114/2010, μόνη η επίκληση από τον εκζητούμενο του φόβου δίωξης του, προφανώς για αδικήματα που σχετίζονται με τις πολιτικές του πεποιθήσεις και την πολιτική δραστηριότητα που αυτός ανέπτυξε υπέρ της ελευθερίας του στην Τουρκία, δεν επιτρέπουν την απομάκρυνσή του, πριν την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας για την χορήγηση ή μη του πολιτικού ασύλου που ζήτησε με την αίτησή του. ΣυμβΑΠ 701/2013 (Τμ. Ε’ ποινικό),

σελ. 80.

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών. Στο πλαίσιο της ενιαίας διαδικασίας που περιγράφεται στο ΠΔ 113/2013, σχετικά με την αναγνώριση σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου και ενόψει των όσων ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 26 (παρ. 4 εδ. β) του ίδιου, ως άνω, προεδρικού διατάγματος, οι Επιτροπές Προσφυγών δύνανται να καλούν σε προφορική ενώπιον τους ακρόαση τον προσφεύγοντα μόνο αν ο εισηγητής έχει υποβάλει πλήρη εισήγηση επί της υποθέσεως και μόνο εφόσον με την εισήγηση αυτή θα εισηγείται υποχρεωτικά, ειδικά και αιτιολογημένα περί της συνδρομής μιας τουλάχιστον προϋπόθεσης κλήτευσης του προσφεύγοντος. ΓνωμΝΣΚ 339/2013 Τμ. Δ’ (παρατ. Κ. Τσιροβασίλη,

σελ. 90.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)

Προστασία ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής αλλοδαπών. Η απόρριψη από τη Διοίκηση αιτήματος αλλοδαπού για ανανέωση άδειας διαμονής του συνιστά μη επιτρεπτή επέμβαση στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του, όταν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας. Κρίση ότι οι διατάξεις του
Ν 3386/2005, ερμηνευόμενες υπό το φως του άρθρου 28 παρ. 1 Συντ., δεν αποκλείουν την εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ περί προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής. ΔΠρΠειρ 200/2013 Τμ. 1ο Τριμ. (Ακυρωτική διαδικασία),

σελ. 56.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αυτοδίκαιη και υποχρεωτική υπαγωγή αλλοδαπών. Όλοι οι αλλοδαποί, οι οποίοι παρέχουν στο ελληνικό έδαφος εξαρτημένη εργασία κατά το άρθρο 2 ΑΝ 1846/51 υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ανεξαρτήτως αν απασχολούνται προσκαίρως και αν έχουν εφοδιαστεί με άδεια παραμονής και εργασίας, δεδομένου ότι η άδεια αυτή δεν συνιστά κατά νόμο προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του ΙΚΑ. ΣτΕ 2548/2013 Τμ. Α’,

σελ. 63.

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης αλλοδαπού. Μη ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού, επειδή δεν είχε συμπληρώσει το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης των δώδεκα (12) μηνών. Απόρριψη ισχυρισμών ότι η άρνηση αυτή στηρίζεται σε κανονιστική πράξη, την 1356/2009 κοινή υπουργική απόφαση η οποία καθόρισε τις προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και η οποία (κατά τους ισχυρισμούς του), βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης. ΔΠρΠειρ 219/2013 Τμ. 6ο (Ακυρωτική διαδικασία),

σελ. 59.

ΚΡΑΤΗΣΗ

Προς επιστροφή αλλοδαπού. Το χρονικό όριο της κράτησης που επιβάλλεται για την προετοιμασία της επιστροφής είναι κατ’ αρχήν έξι μήνες, δύναται δε να παραταθεί, υπό προϋποθέσεις, για δώδεκα ακόμη μήνες, πάντως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί του δεκαοκτώ μήνες συνολικά, μετά την παρέλευση των οποίων η κράτηση αίρεται. ΔΠρΑθ 2258/2014 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 74.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Νέος Κώδικας Μετανάστευσης. Ν 4251/2014 - «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις». Πίνακες παρουσίασης βασικότερων νέων ρυθμίσεων, (επιμ. - επεξ. Ε. Πουλαράκης),

σελ. 104.

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Απαγόρευση απόκτησης ακινήτων από αλλοδαπούς. Απαγόρευση κτήσεως κυριότητας από αλλοδαπό πρόσωπο επί ακινήτου κειμένου σε παραμεθόριο περιοχή επί ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, υπό το καθεστώς του ΠΔ της 22./24.6.1927. Υπό το καθεστώς του Ν 1892/1990 ημεδαποί και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να αποκτήσουν κυριότητα επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, εκτός αν τούτο επιτραπεί από την αρμόδια ειδική επιτροπή με τη χορήγηση άδειας. ΑΠ 568/2013 Τμ. Γ’ Πολιτικό,

σελ. 82.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Αναγνώριση καθεστώτος και κλήση στην Επιτροπή Προσφυγών. Στο πλαίσιο της ενιαίας διαδικασίας που περιγράφεται στο ΠΔ 113/2013, σχετικά με την αναγνώριση σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου και ενόψει των όσων ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 26 (παρ. 4 εδ. β) του ίδιου, ως άνω, προεδρικού διατάγματος, οι Επιτροπές Προσφυγών δύνανται να καλούν σε προφορική ενώπιον τους ακρόαση τον προσφεύγοντα μόνο αν ο εισηγητής έχει υποβάλει πλήρη εισήγηση επί της υποθέσεως και μόνο εφόσον με την εισήγηση αυτή θα εισηγείται υποχρεωτικά, ειδικά και αιτιολογημένα περί της συνδρομής μιας τουλάχιστον προϋπόθεσης κλήτευσης του προσφεύγοντος. ΓνωμΝΣΚ 339/2013 Τμ. Δ’, (παρατ. Κ. Τσιροβασίλη),

σελ. 90.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Απόρριψη αιτήματος - Μη χορήγηση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Απόρριψη αιτήματος αναστολής εκτελέσεως της επίδικης απορριπτικής απόφασης του ΓΓΠ ενόψει του ότι μέχρι σήμερα ο αιτών δεν έχει λάβει άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, η δε λειτουργία του καταστήματός του, ως αυθαιρέτως δημιουργηθείσα πραγματική κατάσταση δεν δύναται να τύχει προστασίας, η αποδοχή της υπό κρίση αιτήσεως θα ισοδυναμούσε με χορήγηση στον αιτούντα τέτοιας αδείας, κατ’ ανεπίτρεπτη υποκατάσταση της ΕΑ στα έργα της διοίκησης. ΣτΕ ΕΑ 96/2014,

σελ. 67.

Δίκαιο αλλοδαπών. Αρνητικές πράξεις. Αναστολή εκτέλεσης. Οι περισσότερες από τις δυσμενείς για τους αλλοδαπούς πράξεις αποτελούν πράξεις αρνητικού περιεχομένου. Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με πάγια νομολογία της Ε.Α., αίτηση αναστολής κατά ρητών ή σιωπηρών πράξεων αρνητικού περιεχομένου, καταρχήν δε νοείται. Μελέτες Α. Αρχοντάκη, Π. Σιμσίβε,

σελ. 20.