ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Απόρριψη λόγω έλλειψης απαιτούμενου αριθμού ημερών εργασίας. Απόρριψη αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκλησης αδειών διαμονής εξαρτημένης εργασίας δεν συνεκτιμώνται κριτήρια αναγόμενα στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού, αλλά κρίνεται εάν συντρέχουν ή όχι οι ειδικώς τασσόμενες προϋποθέσεις του νόμου, οι δε ως άνω διατάξεις απονέμουν δέσμια αρμοδιότητα στα όργανα που εξετάζουν τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη σκοπών δημοσίου συμφέροντος ούτε παρίστανται απρόσφορες προς τούτο και δεν παραβιάζουν την ΕΣΔΑ, οι εγγυήσεις του άρθρου 8 της οποίας δεν συνεπάγονται και την άνευ ετέρου χορήγηση άδειας διαμονής συγκεκριμένου τύπου. ΣτΕ 1803/2016 Τμ. Δ΄,

σελ. 76.

Για εξαιρετικούς λόγους. Στο άρθρο 19 του Ν 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν 4332/2015, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε υπήκοο τρίτης χώρας άδειας παραμονής, εφόσον προσκομιστεί οριστικός τίτλος διαμονής ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης και έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας. Επικαιρότητα,

σελ. 111.

Για εξαιρετικούς λόγους. Το 2014 παρατηρούνται δυο σημαντικές αλλαγές στο χώρο της νόμιμης μετανάστευσης: α) πραγματοποιείται η μετάβαση από το διττό σύστημα (Δήμοι- Αποκεντρωμένη Διοίκηση) που εφαρμοζόταν μέχρι τότε στη διαδικασία έκδοσης αδειών παραμονής, στις υπηρεσίες μιας στάσης που οδήγησε στην επιτάχυνση της όλης διαδικασίας β) το Μάιο του 2014, τίθεται σε εφαρμογή ο Κώδικας Μετανάστευσης, ένα νομοθέτημα που, επιτέλους, συγκεντρώνει τις διάσπαρτες ρυθμίσεις και απλουστεύει τη διαδικασία χορήγησης ανανέωσης άδειας παραμονής. Τον Ιούλιο 2015 ψηφίζεται ο νόμος 4332/2015 που τροποποιεί κάποιες διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης, ενώ βλέπουμε να υλοποιείται μερικώς μια πάγια θέση μας για αποκέντρωση της διαδικασίας χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους. Ειδικότερα, στο άρθρο 8 παρ. 23 του Ν 4332/2015 προβλέπονται οι περιπτώσεις κατάθεσης αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραμονής από τις κατά τόπον αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με ταυτόχρονη χορήγηση βεβαίωσης Τύπου Α που παρέχει πρόσβαση στη μισθωτή εργασία και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου. Επικαιρότητα,

σελ. 112.

Για εξαρτημένη εργασία. Κατά την εξέταση αιτήματος χορήγησης αρχικής άδειας διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε υπήκοο τρίτης χώρας, που είναι επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος, εφαρμόζονται, τα άρθρα 14 και 15 του Ν 3386/2005, σύμφωνα με τα οποία η αρμόδια Υπηρεσία αλλοδαπών αποφασίζει βάσει των κενών θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα. Απόρριψη αίτησης αλλοδαπής επί μακρόν διαμένουσας σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ για τη χορήγηση άδειας διαμονής με σκοπό την παροχή εξαρτημένης εργασίας λόγω μη πρόβλεψης στις σχετικές ΚΥΑ ειδικότητας πωλητή σε εμπορική επιχείρηση για τον υπό κρίση νομό. ΔΠρΘεσ 2/2016 Τμ. Β΄ Τριμελές,

σελ. 81.

Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής σε αλλοδαπό σύζυγο Έλληνα πολίτη. Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ. Δικαιούμενα πρόσωπα, διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης δύνανται, προς διαπίστωση της υφιστάμενης προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης του αλλοδαπού κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος για τη χορήγηση άδειας παραμονής, ως συζύγου Έλληνα πολίτη, να ζητούν την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και την αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Μετανάστευσης του οικείου Νομού. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο, εφόσον διαπιστώσει ότι τηρήθηκε η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία ενημέρωσης και παρά ταύτα ο πολίτης τρίτης χώρας, σύζυγος ημεδαπού, δεν προσήλθε ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής, υποχρεούται να απορρίψει το σχετικό αίτημα για τη χορήγηση άδειας. ΔΠρΘεσ 4/2016 Τμ. Β΄ Τριμελές,

σελ. 84.

Μη ανανέωση. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, στους οποίους περιλαμβάνεται και η έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, η διοίκηση μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής. Απόρριψη αιτήματος αλλοδαπού για ανανέωση της άδειας διαμονής του για εξαρτημένη εργασία λόγω του ότι κηρύχθηκε ένοχος για το αδίκημα άμεσης συνέργειας σε διακεκριμένη κλοπή. ΣτΕ 1772/2016 Τμ. Δ΄,

σελ. 72.

ΑΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άδεια τέλεσης γάμου σε αλλοδαπή αιτούσα διεθνή προστασία. Άρνηση χορήγησης άδειας γάμου σε αλλοδαπή υπό καθεστώς προσωρινής διαμονής, η οποία είχε υποβάλει αίτημα για χορήγηση ασύλου. Κακώς ο δήμος αρνήθηκε τη χορήγηση άδειας γάμου στην αιτούσα καθώς αυτή προσκομίζει όλα τα απαιτούμενα κατά τον νόμο έγγραφα και μόνη η έλλειψη επικύρωσής τους δεν είναι ικανή να παρεμποδίσει τη χορήγηση σε αυτήν άδειας τέλεσης πολιτικού γάμου κι αυτό γιατί τα προσκομιζόμενα, με συνημμένη την επίσημη μετάφραση αυτών, πρωτότυπα πιστοποιητικά δεν επικυρώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές λόγω της ιδιότητας της αιτούσας ως πολιτικής πρόσφυγα και όχι λόγω αμφιβολιών ως προς την αυθεντικότητά τους. Άρα, συντρέχουν in concreto στο πρόσωπο της αιτούσας όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. ΜΠρΧίου 83/2015 (Εκουσία),

σελ. 106.

Άρση κράτησης. Άρση κράτησης αλλοδαπού, ο οποίος είχε υποβάλει κατά τη διάρκεια της κράτησής του αίτηση διεθνούς προστασίας, λόγω μη περιέλευσης στο Δικαστήριο της απόφασης της αρμόδιας αρχής κράτησης για την παράταση του μέτρου, μετά την εκφορά νέας εξατομικευμένης κρίσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν 4375/2016 και επιβολή σε αυτόν προθεσμίας δέκα ημερών, προκειμένου να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή παραλαβής για την πλήρη καταγραφή της αίτησής του για διεθνή προστασία, σε περίπτωση δε μη εμφάνισής του και μη καταγραφής του αιτήματός του, το μέτρο επιστροφής του μπορεί να εκτελεσθεί. Ειδικό θέμα, ΔΠρΤρικ 17/2016 (Προεδρ. Διαδ.) ,

σελ. 46.

Δικαίωμα παραμονής. Κράτηση. Απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία - Οδηγία 2008/115/ΕΚ - Νόμιμη παραμονή - Οδηγία 2016/32/ΕΚ - Άρθρο 9 - Δικαίωμα παραμονής σε κράτος μέλος - Οδηγία 2013/33/ΕΕ - Άρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, στοιχείο ε΄ - Κράτηση - Προστασία της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξεως - Κύρος - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 6 και 52 - Περιορισμός - Αναλογικότητα. Ειδικό θέμα, ΔΕΕ υπόθ. C-601/2015 PPU, απόφ. της 15.2.2016, J. N. κατά Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

σελ. 58.

Διοικητική κράτηση. Παρουσίαση του ενωσιακού (Οδηγίες 2013/32 και 2013/33 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και εθνικού (άρθρο 46 του Ν 4375/2016) νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διοικητική κράτηση των αιτούντων διεθνούς προστασίας, καθώς και των πρώτων αποφάσεων που εκδόθηκαν επί ασκούμενων αντιρρήσεων. Καινοτόμες προσεγγίσεις από τον διοικητικό δικαστή και ερμηνευτικά ζητήματα. Ειδικό θέμα, Η. Κουβαράς,

σελ. 36.

Παράταση κράτησης. Αίτηση διεθνούς προστασίας αλλοδαπού κρατούμενου στο πλαίσιο εκτέλεσης απόφασης διοικητικής του απέλασης. Νόμιμη η παράταση της κράτησης του εν λόγω αλλοδαπού για άλλες 45 ημέρες, προς διαπίστωση της πραγματικής του ταυτότητας και καταγωγής, στοιχείων αναγκαίων για την ταχεία και αποτελεσματική εξέταση του αιτήματός του για χορήγηση διεθνούς προστασίας. Ειδικό θέμα, ΔΠρΚομ 38/2016 (ΠΠΚ) ,

σελ. 46.

Συνέχιση κράτησης. Πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος κρατείται προσωρινά, εφόσον εκδηλώσει τη βούλησή του να υπαχθεί σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, αποκτά την ιδιότητα του αιτούντος άσυλο και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη χώρα, ενώ παύει να υφίσταται και ο νόμιμος λόγος για την παράταση της επιβληθείσας με σκοπό την ολοκλήρωση της επιστροφής του κράτησης. Συνέχιση της κράτησης στην περίπτωση αυτή είναι κατ εξαίρεση επιτρεπτή, εφόσον είναι αναγκαία, κατόπιν ατομικής αξιολόγησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα. Ειδικό θέμα, ΔΠρΤρικ 31/2016 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 48.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Ακυρότητα επίδοσης μη μεταφρασμένου κλητηρίου θεσπίσματος. Επί κλητηρίου θεσπίσματος και παραπεμπτικού βουλεύματος απαιτείται, με ποινή ακυρότητας, μαζί με αυτά να επιδίδεται και επίσημη μετάφραση τους στη γλώσσα που εννοεί ο κατηγορούμενος, δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά περιέχουν την κατηγορία. Εκτός αυτών και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματα υπεράσπισής τους, οι εθνικές δικαστικές αρχές υποχρεούνται σε μετάφραση των ουσιωδών εγγράφων της ποινικής διαδικασίας. Ποια έγγραφα θεωρούνται «ουσιώδη». Το ότι ο κατηγορούμενος που αγνοεί την ελληνική γλώσσα απολογήθηκε στην κύρια ανάκριση με διερμηνέα και έλαβε γνώση της κατηγορίας δεν επηρεάζει την ακυρότητα λόγω μη συνεπίδοσης μετάφρασης των ουσιωδών εγγράφων της ποινικής διαδικασίας. Η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος σε αντίκλητο κατηγορουμένου, προς τον οποίο έχει παύσει η σχέση εντολής με τον κατηγορούμενο, είναι άκυρη. Αναβολή της δίκης σε άλλη δικάσιμο. ΤρΕφΑθ 3242/2016,

σελ. 101.

Απόρριψη αίτησης αναστολής κατά απόφασης έκδοσης αλλοδαπής. Απόρριψη αίτησης αναστολής απόφασης έκδοσης και παράδοσης της αιτούσας, υπηκόου Αλβανίας, στις αλβανικές αρχές, για την έκτιση μη εκτιθέντος μέρους ποινής που της είχε επιβληθεί για το αδίκημα της απόπειρας εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Εν όψει της σοβαρότητας του αδικήματος σε συνδυασμό και με το ότι οι προβαλλόμενοι από αυτήν οικογενειακοί λόγοι (ότι είναι μητέρα τριών τέκνων, εκ των οποίων το τρίτο είναι ανήλικο και χρήζει της φροντίδας της) δεν δικαιολογούν τη χορήγηση αναστολής καθώς ούτε και οι λόγοι υγείας, των οποίων αορίστως και αναποδείκτως γίνεται επίκληση. ΣτΕ ΕΑ 22/2016,

σελ. 95.

Νομικό καθεστώς. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών. (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2015), (επιμ. - επεξ.: Ελένη Σβορώνου),

σελ. 62.

Πρόσφατη νομολογία ΣτΕ. Παρουσίαση μίας ειδικής προϋπόθεσης για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του ΣτΕ, η επίκληση νομολογίας του ΣτΕ ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου ή άλλης ανέκκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου (άρθρο 12 παρ. 2 του Ν 3900/2010) και εν συνεχεία σχολιασμός αυτής, υπό το πρίσμα της σχετικής διαμορφωθείσας νομολογίας του ΣτΕ. Παράθεση μίας σειράς από ενδιαφέρουσες αποφάσεις τόσο του ΣτΕ όσο και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίες κρίνουν επί ενδιαφερόντων ζητημάτων αλλοδαπών πολιτών. Μελέτες-Αρθρογραφία, Θ. Τσιάτσιος,

σελ. 10.

ΑΠΕΛΑΣΗ

Αλλοδαπού πρώην κατόχου ΕΔΤΟ λόγω παραμονής στη χώρα άνευ νομιμοποιητικών εγγράφων. Απέλαση αλλοδαπού πρώην κατόχου ΕΔΤΟ και άδειας διαμονής λόγω έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων και επικινδυνότητάς του για τη δημόσια τάξη. Ειδική προϋπόθεση παραδεκτού εφέσεως κατά το άρθρο 58 παρ. 1 ΠΔ 18/1989. Δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση αλλοδαπού όταν η απέλαση εκδίδεται μεταξύ άλλων ερεισμάτων που παρέχουν διακριτική ευχέρεια στη διοίκηση και λόγω παραμονής άνευ νόμιμης άδειας, δηλαδή βάσει αντικειμενικών δεδομένων, οπότε η διοίκηση ενεργεί με δέσμια αρμοδιότητα. ΣτΕ 1984/2016 Τμ. Δ΄,

σελ. 79.

ΑΣΥΛΟ

Διοικητική κράτηση αιτούντος διεθνή προστασία. Παρουσίαση του ενωσιακού (Οδηγίες 2013/32 και 2013/33 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και εθνικού (άρθρο 46 του Ν 4375/2016) νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη διοικητική κράτηση των αιτούντων διεθνούς προστασίας, καθώς και των πρώτων αποφάσεων που εκδόθηκαν επί ασκούμενων αντιρρήσεων. Καινοτόμες προσεγγίσεις από τον διοικητικό δικαστή και ερμηνευτικά ζητήματα. Ειδικό θέμα, Η. Κουβαράς,

σελ. 36.

Κράτηση αιτούντων άσυλο μετά τον Ν 4375/2016. Με αφορμή τις Αποφάσεις Πρακτικά επί Αντιρρήσεων κατά Κράτησης 17/2016 και 31/2016 ΔΠρΤρικάλων και 38/2016 ΔΠρΚομοτηνής. Οι σχολιαζόμενες Αποφάσεις Πρακτικά επί Αντιρρήσεων κατά Κράτησης αιτούντων άσυλο, αποτελούν ένα πρώτο δείγμα τόσο των πρακτικών της διοίκησης όσο και του ασκούμενου δικαστικού ελέγχου της επιβολής μέτρου κράτησης κατ εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν 4375/2016. Ειδικό θέμα, Αλ. Κωνσταντίνου,

σελ. 51.

Νομολογία ΔΕΕ. Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών. (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2015), (επιμ. - επεξ.: Α. Αρχοντάκη),

σελ. 66.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έφεση στο ΣτΕ. Ειδική προϋπόθεση παραδεκτού του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του ΣτΕ (άρθρο 12 παρ. 2 του Ν 3900/2010), υπό το πρίσμα της σχετικής διαμορφωθείσας νομολογίας του ΣτΕ. Μελέτες-Αρθρογραφία, Θ. Τσιάτσιος,

σελ. 10.

Έφεση στο ΣτΕ. Παραδεκτό λόγου. Δεν συνιστά παραδεκτό κατ άρθρο 58 παρ. 1 ΠΔ 18/1989 λόγο εφέσεως αυτός που βάλλει κατά της αιτιολογίας της κρίσης του Εφετείου περί της μη συνδρομής εξαιρετικών περιστάσεων που δικαιολογούν τη μη απομάκρυνση του εκκαλούντος κατ εκτίμηση των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, καθώς δεν αναφέρεται σε νομικό ζήτημα αναγόμενο στην ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν, αλλά στην ορθή ή μη υπαγωγή πραγματικών περιστατικών στον εφαρμοσθέντα κανόνα δικαίου. ΣτΕ 1984/2016 Τμ. Δ΄,

σελ. 79.

ΕΚΔΟΣΗ

Απόρριψη αίτησης αναστολής κατά απόφασης έκδοσης αλλοδαπής υπηκόου. Απόρριψη αίτησης αναστολής απόφασης έκδοσης και παράδοσης της αιτούσας, υπηκόου Αλβανίας, στις αλβανικές αρχές, για την έκτιση μη εκτιθέντος μέρους ποινής που της είχε επιβληθεί για το αδίκημα της απόπειρας εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Εν όψει της σοβαρότητας του αδικήματος σε συνδυασμό και με το ότι οι προβαλλόμενοι από αυτήν οικογενειακοί λόγοι (ότι είναι μητέρα τριών τέκνων, εκ των οποίων το τρίτο είναι ανήλικο και χρήζει της φροντίδας της) δεν δικαιολογούν τη χορήγηση αναστολής καθώς ούτε και οι λόγοι υγείας, των οποίων αορίστως και αναποδείκτως γίνεται επίκληση. ΣτΕ ΕΑ 22/2016,

σελ. 95.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Πρόσβαση πολιτογραφημένων ελλήνων στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κωλυμάτων κατάταξης καθώς και της διαδικασίας για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις. Όπως έχει κριθεί (ΣτΕ 3317/2014), με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δημιουργείται μια νέα νομική κατάσταση για τον πολιτογραφηθέντα, ο οποίος εξομοιώνεται πλήρως με τον έχοντα την ελληνική ιθαγένεια από καταγωγή και, επομένως, απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται το νομικό καθεστώς του Έλληνα πολίτη. Ενόψει τούτου, η ρύθμιση στο υπό επεξεργασία σχέδιο ΠΔ/τος που απαιτεί για τους υποψηφίους στην εν λόγω Σχολή τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, περιέχει μη νόμιμο κριτήριο και πρέπει να διαγραφεί. ΣτΕ ΠΕ 205/2016 Τμ. Ε΄,

σελ. 100.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Χορήγηση επιδόματος τρίτου τέκνου σε μητέρα υπήκοο κράτους εκτός ΕΕ. Κοινωνικά πλεονεκτήματα και οικογενειακές παροχές πρέπει, κατ εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ και του ΧΘΔΕΕ, να χορηγούνται στην οικογένεια νομίμως διαμένοντος και εργαζομένου στην Ελλάδα πολίτη της ΕΕ, του οποίου τα παιδιά έχουν, ομοίως, ιθαγένεια της Ένωσης, ακόμα και εάν η κατ αρχήν δικαιούχος των επιδομάτων αυτών μητέρα της οικογένειας είναι υπήκοος τρίτου κράτους, εφόσον τυχόν άρνηση χορήγησης των παροχών αυτών στην περίπτωση αυτή θέτει σε δυσμενέστερη θέση τα πιο πάνω μέλη της οικογένειας Έλληνα πολίτη, αποτελούμενη από παιδιά που έχουν την ελληνική υπηκοότητα, κατά την άσκηση του δικαιώματός τους να διακινούνται ελεύθερα εντός της Ένωσης και να διαμένουν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους. ΣτΕ 873/2016 Τμ. Α΄,

σελ. 88.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Διαχείριση Μεταναστευτικών & Προσφυγικών Ροών σε Ελλάδα & Ευρώπη. Διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΔΑΜ. Την 9η, 10η και 11η Δεκεμβρίου 2016 διοργανώνεται από την ΕΔΑΜ, σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Πατρών, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης με θέμα: «Διαχείριση Μεταναστευτικών & Προσφυγικών Ροών σε Ελλάδα & Ευρώπη». Επικαιρότητα,

σελ. 111.

Νομολογία ΔΕΕ. Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών. (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2015), (επιμ. - επεξ.: Α. Αρχοντάκη),

σελ. 66.

Υποδοχή μεταναστών και προσφύγων. Αναλυτική παράθεση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου ως προς την υποδοχή των αλλοδαπών χωρίς νόμιμες διατυπώσεις εισόδου και εν συνεχεία αναφέρεται στην κατάσταση ως προς την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά το χρονικό διάστημα από το 2015 έως και μετά τη συμφωνία, που έγινε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016, καθώς και στη γενικότερη στάση, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί απέναντι στις προσφυγικές ροές. Προτάσεις για την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών με στόχο μία ορθολογική και με κοινωνικό πρόσημο διαχείριση του προβλήματος τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μελέτες-Αρθρογραφία, Σ. Απέργης,

σελ. 20.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακυρότητα επίδοσης μη μεταφρασμένου κλητηρίου θεσπίσματος. Επί κλητηρίου θεσπίσματος και παραπεμπτικού βουλεύματος απαιτείται, με ποινή ακυρότητας, μαζί με αυτά να επιδίδεται και επίσημη μετάφραση τους στη γλώσσα που εννοεί ο κατηγορούμενος, δεδομένου ότι τα έγγραφα αυτά περιέχουν την κατηγορία. Εκτός αυτών και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματα υπεράσπισής τους, οι εθνικές δικαστικές αρχές υποχρεούνται σε μετάφραση των ουσιωδών εγγράφων της ποινικής διαδικασίας. ΤρΕφΑθ 3242/2016,

σελ. 101.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Αναστολή απορριπτικής απόφασης ασύλου πολίτη Συρίας Έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Απόρριψη αίτησης αναστολής Υπηκόου Συρίας, αρμενικής καταγωγής χριστιανού, καθώς ο αιτών δεν επικαλέσθηκε προβλήματα με τις τουρκικές αρχές κατά το χρονικό διάστημα παραμονής του στην Τουρκία, δεν προέβαλε κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο παράνομες ενέργειες ή παραλείψεις των τουρκικών αρχών, οι οποίες να τεκμηριώνουν αντικειμενικά και υποκειμενικά φόβο να εκτεθεί σε πραγματικό κίνδυνο δίωξης ή επιστροφής στη Συρία και οι ανησυχίες που εκφράστηκαν για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του εξαιτίας της εθνότητας και της θρησκείας του, δεν αρκούν για να τεκμηριώσουν ότι η επιστροφή του στην Τουρκία ενέχει τον κίνδυνο που επικαλείται. ΔΕφΠειρ 56/2016 Τμ. Α1 Ακυρωτικό (Συμβ.),

σελ. 96.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αναστολή απορριπτικής απόφασης ασύλου πολίτη Συρίας Έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Απόρριψη αίτησης αναστολής Υπηκόου Συρίας, αρμενικής καταγωγής χριστιανού. ΔΕφΠειρ 56/2016 Τμ. Α1 Ακυρωτικό (Συμβ.),

σελ. 96.

Απόρριψη αίτησης αναστολής κατά απόφασης έκδοσης αλλοδαπής υπηκόου. Απόρριψη αίτησης αναστολής απόφασης έκδοσης και παράδοσης της αιτούσας, υπηκόου Αλβανίας, στις αλβανικές αρχές, για την έκτιση μη εκτιθέντος μέρους ποινής που της είχε επιβληθεί για το αδίκημα της απόπειρας εμπορίας ναρκωτικών ουσιών. Εν όψει της σοβαρότητας του αδικήματος σε συνδυασμό και με το ότι οι προβαλλόμενοι από αυτήν οικογενειακοί λόγοι (ότι είναι μητέρα τριών τέκνων, εκ των οποίων το τρίτο είναι ανήλικο και χρήζει της φροντίδας της) δεν δικαιολογούν τη χορήγηση αναστολής καθώς ούτε και οι λόγοι υγείας, των οποίων αορίστως και αναποδείκτως γίνεται επίκληση. ΣτΕ ΕΑ 22/2016,

σελ. 95.