ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 2-3/2016, Μάϊος-Δεκέμβριος 2016

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Αίτημα για ανανέωση άδειας παραμονής- Λόγοι δημοσίας τάξης. Η αρμόδια υπηρεσία δεν κωλύεται να λάβει υπόψη της τυχόν υπάρχοντα και αφορώντα τον αλλοδαπό στοιχεία που άπτονται της δημόσιας τάξης και ασφάλειας της χώρας και με βάση αυτά να απορρίψει το αίτημα ανανέωσης της άδειας παραμονής. ΔΠρΑθ 783/2016 Τμ.23ο Τριμ.,

σελ. 239.

Αίτηση ανάκλησης. Αίτηση ανάκλησης κατά αντιρρήσεων - Διαπίστωση ύπαρξης σταθερής διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα. ΔΠρΑθ 215/2017 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 251.

Ανάκληση. Απόφαση ανάκλησης άδειας παραμονής υπηκόου Συρίας, συζύγου Ελληνίδας, λόγω καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης 10 ημερών στη Δανία, και καταχώρησής του στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Συνεκτιμώνται οι οικογενειακοί και επαγγελματικοί δεσμοί του αιτούντος στη χώρα, καθώς και το ανέφικτο της επιστροφής του στη Συρία, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. ΔΠρΗρακλείου 91/2016 (Τμ. Α΄ Τριμ. σε Συμβ.),

σελ. 247.

Απόρριψη αίτησης για ανανέωση. Μη συγκέντρωση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης. Απόδειξη δικαιολογημένης αποχής από την εργασία. ΔΠρΑθ 8704/2016 Τμ. 10ο Β΄ Τριμ.,

σελ. 237.

Απόρριψη αίτησης χορήγησης – Σφραγίδες εισόδου. Απόδειξη της κρίσιμης νόμιμης προϋπόθεσης της εισόδου στη χώρα προ της 31.12.2004, με τις σφραγίδες εισόδου σ’ αυτήν. Η σφραγίδα που βεβαίωνε την είσοδο στη χώρα στις 2.10.2004 δεν ήταν γνήσια, δυνάμει εγγράφου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, το οποίο, όμως, ως εκ της περιεχομένης σ’ αυτό βεβαίωσης ότι ναι μεν οι κωδικοί ασφαλείας που εμφαίνονται στις σφραγίδες εισόδου κατά τις ημερομηνίες 2.10.2004 και 23.9.2004 διαφέρουν από τους αριθμούς που χρησιμοποιήθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων, αλλά κατά την ημερομηνία εισόδου 21.5.2003 ο αριθμός συνέπιπτε με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε. ΔΠρΑθ 1413/2017 Τμ. 21ο Τριμ.,

σελ. 241.

Απόρριψη ανανέωσης επί μακρόν διαμένοντος. Απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη. Εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και απομάκρυνσή από τη χώρα, θα προκαλούσε δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη λόγω κλονισμού των οικογενειακών και οικονομικών σχέσεων και η καταδικαστική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη. Αναστολή εκτέλεσης υπό όρο μη διάπραξης οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος. ΔΠρΗρακλείου 85/2016 (Τμ. Α΄ Τριμ. σε Συμβ.),

σελ. 248.

Απόρριψη - Λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η κρίση της Διοίκησης περί συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος δεν αιτιολογείται νόμιμα, καθώς μόνο το γεγονός της μοναδικής του ποινικής καταδίκης δεν θέτει, άνευ ετέρου, σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, και δεν αναφέρονται στην πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση άλλα στοιχεία, τα οποία να στηρίζουν την κρίση της Διοίκησης σε βάρος του αιτούντος, όπως λόγου χάρη η κατ’ εξακολούθηση άσκηση της ένδικης παράνομης επαγγελματικής δραστηριότητας, ούτε ειδική κρίση περί της επικινδυνότητάς του λόγω της ως άνω καταδίκης. ΔΠρΑθ 8988/2015 Tμ. 10o Τριμ.,

σελ. 233.

Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ – Απόρριψη αιτήματος για ανανέωση. Απόρριψη αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 2910/2001 λόγω εγγραφής στον ΕΚΑΝΑ για λόγους δημόσιας τάξης και διοικητικής απέλασης που εκκρεμεί. Δεκτή αίτηση ακύρωσης κατά σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής που είχε κατατεθεί κατά της απόφασης απέλασής και εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών. Κατάργηση δίκης επί αίτησης ακύρωσης κατά της απόρριψης αιτήματος για διαγραφή από τον ΕΚΑΝΑ λόγω της προηγούμενης απόφασης που είχε εκδοθεί επί της αίτησης ακύρωσης. ΔΠρΑθ 7522/2016 Τμ. 23ο Τριμ.,

σελ. 235.

Ενδεικτική απαρίθμηση των αποδεικτικών στοιχείων του άρθρου 18 παρ. 4 α΄ του Ν 3536/2007. Με την εξαιρετική διάταξη του άρθρου 18 παρ. 4 α΄ του Ν 3536/2007 θεσπίσθηκε ουσιαστική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η διαμονή τους στη Χώρα μέχρι την 31.12.2004 και επί εύλογο χρονικό διάστημα προ της ημερομηνίας αυτής. ΣτΕ 409/2017 Τμ Δ΄,

σελ. 230.

Εξαιρετικοί λόγοι. Η άρνηση χορήγησης άδειας λόγω εξαιρετικών λόγων στην αιτούσα στηρίζεται αποκλειστικά στη διαπίστωση της μη νόμιμης παραμονής της στη Χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών πριν από την υποβολή της αίτησής της, χωρίς τούτο να προβλέπεται ως προϋπόθεση από τις ισχύουσες εν προκειμένω διατάξεις του Ν 4251/2014 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4332/2015) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας ΚΥΑ 68019/16.10.2015. ΔΠρΠειρ 205/2017 Τμ. 10ο Τριμ.,

σελ. 243.

ΑΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αντιρρήσεις. Κράτηση των αιτούντων διεθνούς προστασίας επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και εφόσον κριθεί ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα. Μη επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων από τα οποία να προκύπτει ότι το αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε από τον αντιλέγοντα προκειμένου να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής του. ΔΠρΑθ 125/2016 (Προεδρ.Διαδ),

σελ. 251.

Κράτηση. Κράτηση των αιτούντων διεθνούς προστασίας επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και εφόσον κριθεί ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα. Μη επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων από τα οποία να προκύπτει ότι το αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε από τον αντιλέγοντα προκειμένου να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής του. ΔΠρΑθ 125/2016 (Προεδρ.Διαδ),

σελ. 251.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Άδειες διαμονής - Παρέμβαση ΕΔΑΜ. Παρατηρήσεις επί της αριθμ. 13 εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 58114/22.12.2016 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 19 του Ν 4251/2014, όπως ισχύει. Επικαιρότητα,

σελ. 286

Δικαστική απέλαση. Το ζήτημα των δικαστικών απελάσεων αλλοδαπών υπό το πρίσμα της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 4000/4/32-ν’/17.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1140). Νομοθεσία, Σ. Γκανή,

σελ. 271.

Καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Η διερεύνηση της πιθανολόγησης της ύπαρξης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μπορεί να γίνει είτε σε πρώτο βαθμό από τους αρμόδιους «χειριστές» είτε σε δεύτερο βαθμό από τις αρμόδιες Επιτροπές Προσφυγών. Επιπροσθέτως, η παραπομπή του αιτούντος διεθνή προστασία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος μπορεί να γίνει με τη διοικητική «τελεσιδικία». Η εξέταση των προϋποθέσεων είναι υποχρεωτική από τα αρμόδια όργανα του νόμου 4375/2016. Η άποψη αυτή προκύπτει όχι μόνο από την ιστορική πορεία αλλά και από τη συστημική και τελολογική ερμηνεία του καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ως συμπληρωματικής «εθνικής» προστασίας, εντός της διαδικασίας διεθνούς προστασίας. Μελέτες-Αρθρογραφία, Β. Τερζίδης,

σελ. 160

Νομικό καθεστώς. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016), (επιμ. Αν. Τσινασλανίδου)

σελ. 203.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση ανάκλησης. Αίτηση ανάκλησης κατά αντιρρήσεων - Διαπίστωση ύπαρξης σταθερής διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα. ΔΠρΑθ 215/2017 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 251.

Αίτηση διεθνούς προστασίας. Κράτηση των αιτούντων διεθνούς προστασίας επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση και εφόσον κριθεί ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά μέτρα. Μη επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων από τα οποία να προκύπτει ότι το αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε από τον αντιλέγοντα προκειμένου να καθυστερήσει ή να εμποδίσει την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής του. ΔΠρΑθ 125/2016 (Προεδρ.Διαδ),

σελ. 253.

Άρση κράτησης. Ο αντιλέγων εισήλθε παράνομα στη χώρα. Σταθερή διαμονή από το 2006. Έκτιση της επιβληθείσας με την αναφερόμενη στα στοιχεία φακέλου καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ποινή. Άρση κράτησης. ΔΠρΑθ 248/2017 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 252.

Άρση κράτησης. Ο αντιλέγων εισήλθε παράνομα στη χώρα. Ανάπτυξη σταθερών βιοτικών σχέσεων στη χώρα και σταθερή κατοικία. Άρση κράτησης. Υποχρέωση εμφάνισής του στις αστυνομικές αρχές του τόπου διαμονής του. ΔΠρΑθ 146/2017 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 250.

ΑΠΕΛΑΣΗ

Δικαστική αλλοδαπών. Το ζήτημα των δικαστικών απελάσεων αλλοδαπών υπό το πρίσμα της πρόσφατης κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 4000/4/32-ν’/17.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1140). Νομοθεσία, Σ. Γκανή,

σελ. 271.

ΑΣΥΛΟ

Καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Η διερεύνηση της πιθανολόγησης της ύπαρξης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μπορεί να γίνει είτε σε πρώτο βαθμό από τους αρμόδιους «χειριστές» είτε σε δεύτερο βαθμό από τις αρμόδιες Επιτροπές Προσφυγών. Επιπροσθέτως, η παραπομπή του αιτούντος διεθνή προστασία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγηση ανθρωπιστικού καθεστώτος μπορεί να γίνει με τη διοικητική «τελεσιδικία». Η εξέταση των προϋποθέσεων είναι υποχρεωτική από τα αρμόδια όργανα του νόμου 4375/2016. Η άποψη αυτή προκύπτει όχι μόνο από την ιστορική πορεία αλλά και από τη συστημική και τελολογική ερμηνεία του καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ως συμπληρωματικής «εθνικής» προστασίας, εντός της διαδικασίας διεθνούς προστασίας. Μελέτες-Αρθρογραφία, Β. Τερζίδης,

σελ. 160.

Νομολογία ΔΕΕ. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπήκοων τρίτων χωρών (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016), επιμ. Α. Αρχοντάκη, Ελ. Τσιάκα,

σελ. 209.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάκληση πράξης εγγραφής στα μητρώα αρρένων. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εγγραφή των εκκαλούντων στα μητρώα αρρένων (30.4.1991) έως την έκδοση της ανακλητικής νομαρχιακής αποφάσεως (14.4.2009) δεν υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η ανάκληση των παρανόμων ατομικών διοικητικών πράξεων και αυτό διότι η ανάκληση της εγγραφής στα μητρώα αρρένων άπτεται ζητήματος εξόχως σημαντικού για την έννομη τάξη, όπως η ιθαγένεια. ΣτΕ 71/2016 Τμ. Δ΄,

σελ. 226.

ΕΚΔΟΣΗ

Μη έκδοση τούρκου υπηκόου - Απάνθρωπη μεταχείριση. Αρχή της μη επαναπροωθήσεως των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εκδόσεως. Επιδείνωση της θέσεως του εκζητουμένου αποτελεί η μη δίκαιη και αμερόληπτη κρίση της υποθέσεως του και η απάνθρωπη και μειωτική της προσωπικότητάς του μεταχείριση και εμποδίζει την έκδοση. ΑΠ 135/2017 Τμ. Ε΄ Ποινικό (ως Συμβούλιο),

σελ. 255.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Υπόθεση «Μανωλάδα». Στην υπόθεση Chowdury και λοιποί κατά Ελλάδας (προσφυγή αριθ. 21884/15) το ΕΔΔΑ, απεφάνθη ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 2 της ΕΣΔΑ εξαιτίας της παράλειψης του εναγόμενου Κράτους να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του για αποτροπή της εμπορίας ανθρώπων, την προστασία των θυμάτων και την αποτελεσματική διερεύνηση των διαπραχθέντων εγκλημάτων και την τιμωρία των υπευθύνων για την εμπορία. Η υπόθεση αφορούσε 42 υπηκόους Μπαγκλαντές οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η εργασία τους στις καλλιέργειες φράουλας στη Μανωλάδα συνιστούσε καταναγκαστική εργασία και ότι η κατάστασή τους σχετιζόταν με εμπορία ανθρώπων (άρθρο 4 της Σύμβασης). ΕΔΔΑ προσφ. αρ. 21884/15 απόφ. της 30.3.2017 υπόθ. Chowdury κ.λπ. κατά Ελλάδας, (παρατ. Α.- Μ. Σπυροπούλου)

σελ. 172.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔA)

Εμπορία ανθρώπων. Υπόθεση «Μανωλάδα». Στην υπόθεση Chowdury και λοιποί κατά Ελλάδας (προσφυγή αριθ. 21884/15) το ΕΔΔΑ, απεφάνθη ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 2 της ΕΣΔΑ εξαιτίας της παράλειψης του εναγόμενου Κράτους να εκπληρώσει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του για αποτροπή της εμπορίας ανθρώπων, την προστασία των θυμάτων και την αποτελεσματική διερεύνηση των διαπραχθέντων εγκλημάτων και την τιμωρία των υπευθύνων για την εμπορία. Η υπόθεση αφορούσε 42 υπηκόους Μπαγκλαντές οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η εργασία τους στις καλλιέργειες φράουλας στη Μανωλάδα συνιστούσε καταναγκαστική εργασία και ότι η κατάστασή τους σχετιζόταν με εμπορία ανθρώπων (άρθρο 4 της Σύμβασης). ΕΔΔΑ προσφ. αρ. 21884/15 απόφ. της 30.3.2017 υπόθ. Chowdury κ.λπ. κατά Ελλάδας, (παρατ. Α.- Μ. Σπυροπούλου)

σελ. 172

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ανάκληση πράξης εγγραφής στα μητρώα αρρένων του Δήμου από τη γέννηση ως τέκνο ελληνίδας μητέρας. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εγγραφή των εκκαλούντων στα μητρώα αρρένων (30.4.1991) έως την έκδοση της ανακλητικής νομαρχιακής αποφάσεως (14.4.2009) δεν υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η ανάκληση των παρανόμων ατομικών διοικητικών πράξεων και αυτό διότι η ανάκληση της εγγραφής στα μητρώα αρρένων άπτεται ζητήματος εξόχως σημαντικού για την έννομη τάξη, όπως η ιθαγένεια. ΣτΕ 71/2016 Τμ. Δ΄,

σελ. 226.

Ως ύποπτος λόγος διάκρισης. Πέρα από την προνομιακή μεταχείριση των πολιτών της Ε.Ε., η ιθαγένεια μπορεί να θεωρηθεί ως ύποπτος λόγος διαφοροποίησης και για τους πολίτες τρίτων χωρών, σε ότι αφορά ένα ευρύ φάσμα εννόμων σχέσεων, μολονότι αυτή καθ’ αυτή η ιθαγένεια σπανίως αναφέρεται σε διεθνή ή εθνικά κείμενα προστασίας κατά των διακρίσεων. Μέσω μιας επισκόπησης των συναφών διεθνών κανονιστικών κειμένων και της σχετικής νομολογίας, η μελέτη εντοπίζει δύο στρατηγικές επέκτασης της προστασίας κατά των διακρίσεων και στους πολίτες τρίτων χωρών: Η πρώτη στηρίζεται στη γενική αρχή της ισότητας. Η δεύτερη θεωρεί ότι η ιθαγένεια συχνά χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για διακρίσεις βάσει φυλής, εθνικής καταγωγής ή ακόμη και θρησκείας. Μελέτες-Αρθρογραφία, Στ. Κοφίνης,

σελ. 139.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Διαχείριση προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Την 9-10 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΑΜ στην Πάτρα με θέμα «Διαχείριση Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Ροών σε Ελλάδα και Ευρώπη». Τα τελευταία χρόνια οι χώρες της Νότιας Ευρώπης άρχισαν να μετατρέπονται από παραδοσιακά χώρες αποστολής μεταναστών σε χώρες υποδοχής. Η Χώρα μας λόγω της γεωπολιτικής της θέσης έγινε η βασική χώρα προορισμού σημαντικού αριθμού Μεταναστών και Προσφύγων, οι οποίοι, όμως, τις περισσότερες φορές δεν επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτή, αλλά τη χρησιμοποιούν ως δίοδο για τη μετάβασή τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαιρότητα,

σελ. 275.

Επισφαλής εργασία. Εστιάζοντας στα αποτελέσματα εις βάθος συνεντεύξεων, το άρθρο εξετάζει τις περιπτώσεις εργαζομένων μεταναστών από το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες και πώς το πλαίσιο της εργασίας τους και απασχόλησης σε επισφαλείς, χαμηλού κύρους/χαμηλά αμειβόμενων εργασιών επηρεάζει τις αντιλήψεις και τις πρακτικές για την υγεία και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας κατά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Βήμα απόψεων Θ. Φούσκας,

σελ. 291.

Νομολογία ΔΕΕ. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπήκοων τρίτων χωρών (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016), (επιμ. Α. Αρχοντάκη, Ελ. Τσιάκα),

σελ. 209.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 – Έννοια της «διεθνούς συμφωνίας». Η «Δήλωση ΕΕ–Τουρκίας» δεν αποτελεί διεθνή συνθήκη συναφθείσα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρ. 218 ΣΛΕΕ, έτσι ώστε να δεσμεύει την Ένωση. Ακόμα και υπό τη μορφή Δελτίου Τύπου δεν αποκλείεται ο έλεγχος πράξεων που έχουν εκδοθεί από όργανα της ΕΕ από το Γενικό Δικαστήριο αν το περιεχόμενό τους σκοπεί στην παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων. Διάταξη Γεν. Δικ. EE 28.2.2017, υπόθ. T -192/16, NF κατά Ευρ. Συμβουλίου, (παρατ. Κ. Καζανάς, Μ. Μουρτζάκη),

σελ. 192.

Διαχείριση προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Την 9-10 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΑΜ στην Πάτρα με θέμα «Διαχείριση Μεταναστευτικών και Προσφυγικών Ροών σε Ελλάδα και Ευρώπη». Τα τελευταία χρόνια οι χώρες της Νότιας Ευρώπης άρχισαν να μετατρέπονται από παραδοσιακά χώρες αποστολής μεταναστών σε χώρες υποδοχής. Η Χώρα μας λόγω της γεωπολιτικής της θέσης έγινε η βασική χώρα προορισμού σημαντικού αριθμού Μεταναστών και Προσφύγων, οι οποίοι, όμως, τις περισσότερες φορές δεν επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτή, αλλά τη χρησιμοποιούν ως δίοδο για τη μετάβασή τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικαιρότητα,

σελ. 275.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις προσφύγων στην Ελλάδα. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προσφύγων στην Ελλάδα. Παρατίθενται τα ατομικά, κοινωνικά, πολιτικά και αστικά δικαιώματά τους, το καθένα ξεχωριστά και επισημαίνονται προβλήματα που διαπιστώνονται στην εφαρμογή τους αλλά και τυχόν ελλείψεις και κενά που υπάρχουν σε επίπεδο νομοθεσίας.Μελέτες-Αρθρογραφία, Ασπ. Παπαδημητροπούλου,

σελ. 151.

Η ιθαγένεια ως ύποπτος λόγος διάκρισης. Ως ύποπτος λόγος διάκρισης. Πέρα από την προνομιακή μεταχείριση των πολιτών της Ε.Ε., η ιθαγένεια μπορεί να θεωρηθεί ως ύποπτος λόγος διαφοροποίησης και για τους πολίτες τρίτων χωρών, σε ότι αφορά ένα ευρύ φάσμα εννόμων σχέσεων, μολονότι αυτή καθ’ αυτή η ιθαγένεια σπανίως αναφέρεται σε διεθνή ή εθνικά κείμενα προστασίας κατά των διακρίσεων. Μέσω μιας επισκόπησης των συναφών διεθνών κανονιστικών κειμένων και της σχετικής νομολογίας, η μελέτη εντοπίζει δύο στρατηγικές επέκτασης της προστασίας κατά των διακρίσεων και στους πολίτες τρίτων χωρών: Η πρώτη στηρίζεται στη γενική αρχή της ισότητας. Η δεύτερη θεωρεί ότι η ιθαγένεια συχνά χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για διακρίσεις βάσει φυλής, εθνικής καταγωγής ή ακόμη και θρησκείας. Μελέτες-Αρθρογραφία, Στ. Κοφίνης,

σελ. 139.

Καθεστώς επικουρικής προστασίας. Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - Οδηγία 2011/95/ΕΕ - Κανόνες σχετικοί με το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας - Καθεστώς επικουρικής προστασίας - Ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό του κράτους μέλους υποδοχής - Υποχρέωση διαμονής σε συγκεκριμένο τόπο - Διαφορετική μεταχείριση - Συγκρισιμότητα των καταστάσεων. ΔΕΕ απόφ. της 1.3.2016, υπόθ. C-443/14 και C-444/14, Kreis Warendorf κατά Ibrahim Alo και Amira Osso κατά Region Hannover, (παρατ. Ασπ. Αρχοντάκη)

σελ. 181.

Οι ρήτρες αποκλεισμού από το προστατευτικό καθεστώς του πρόσφυγα. H παρουσίαση, μέσα από τη συναφή νομολογία του ΔΕΕ & του ΣτΕ, της εφαρμογής των ρητρών αποκλεισμού από το προστατευτικό καθεστώς του πρόσφυγα, οι οποίες κωδικοποιούνται στο άρθρο 12 της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μελέτες-Αρθρογραφία, Ηλ. Κουβαράς, Κρ.-Σ. Πούλου,

σελ. 123.

Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Ένα και πλέον χρόνο μετά τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, ο απολογισμός είναι σκληρός και απολύτως αρνητικός τόσο για το καθεστώς προστασίας και δικαιωμάτων όσο και για τις ζωές των ανθρώπων οι οποίες επηρεάζονται. Οι επιπτώσεις αυτές αναλύθηκαν εκτενώς σε κοινή συνέντευξη τύπου 9 οργανώσεων. Επικαιρότητα, Ελ. Τάκου,

σελ. 289.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ανέφικτη επιστροφή - Στάθμιση βλάβης και προστασίας. Απόφαση ανάκλησης άδειας παραμονής υπηκόου Συρίας, συζύγου Ελληνίδας, λόγω καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης 10 ημερών στη Δανία, και καταχώρησής του στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Συνεκτιμώνται οι οικογενειακοί και επαγγελματικοί δεσμοί του αιτούντος στη χώρα, καθώς και το ανέφικτο της επιστροφής του στη Συρία, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. ΔΠρΗρακλείου 91/2016 (Τμ. Α΄ Τριμ. σε Συμβ.),

σελ. 247.

Δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη. Απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος, ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη. Εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και απομάκρυνσή από τη χώρα, θα προκαλούσε δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη λόγω κλονισμού των οικογενειακών και οικονομικών σχέσεων και η καταδικαστική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη. Αναστολή εκτέλεσης υπό όρο μη διάπραξης οποιουδήποτε άλλου ποινικού αδικήματος. ΔΠρΗρακλείου 85/2016 (Τμ. Α΄ Τριμ. σε Συμβ.),

σελ. 248.