ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Απρίλιος 2017

Περιοδική έκδοση νομολογίας, νομοθεσίας, αρθρογραφίας & επικαιρότητας της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ)

Εκδίδεται από το 2008 - Τετραμηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους – Άδεια παραμονής για εποχική εργασία. Άρνηση χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Θεώρηση εισόδου. Περιστασιακή εργασία στην Ελλάδα για συγκεκριμένη αλιευτική περίοδο. Πλημμελής αιτιολογία απορριπτικής απόφασης. Ο κάτοχος θεώρησης εισόδου αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 μόνο κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της και όχι μετά τη λήξη της. Ύπαρξη δεσμών στην Ελλάδα. ΔΠρΠειρ 35/2018,

σελ. 78.

Γονέας ανήλικου ημεδαπού - Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ - Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής. Εγγραφή στον ΕΚΑΝΑ. Απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας παραμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού. Πλημμελής αιτιολογία. Δεν προκύπτει αν εξετάστηκε ο λόγος για τον οποίον εχώρησε η εγγραφή του αιτούντος στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και το αν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας η μη χορήγηση στον αιτούντα άδειας διαμονής ως γονέα ημεδαπού και η επιβολή σε βάρος του μέτρου επιστροφής. Παραδεκτώς προσβάλλεται μόνο η απόφαση που εκδόθηκε επί της αιτήσεως θεραπείας, καθόσον εκδόθηκε μετά από νέα έρευνα της υπόθεσης. ΔΠρΘεσ 26/2017 Τμ. Β΄ Τριμ.,

σελ. 67.

Οικογενειακή Επανένωση - Μη επαρκές εισόδημα συντηρούντος. Αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση αποτελεί η απόδειξη, εκ μέρους του συντηρούντος ότι διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του. ΔΠρΑθ 2357/2017 Τμ. 21ο,

σελ. 74.

ΑΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εκδήλωση βούλησης υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας. Απόκτηση της ιδιότητας του αιτούντος άσυλο. Μη δυνατή η απομάκρυνσή του από τη χώρα μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας. Η αίτηση θεωρείται κατατεθειμένη από την ημερομηνία της πλήρους καταγραφής. Δήλωση επιθυμίας υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας σε χρόνο, μεταγενέστερο της, περί επιστροφής στη χώρα καταγωγής απόφασης, δεν πλήττει τη νομιμότητα του μέτρου της επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, και, συνεπώς, δεν κωλύεται η Διοίκηση να διατηρήσει το ληφθέν, βάσει της απόφασης περί κράτησής του, μέτρο στέρησης της προσωπικής ελευθερίας υπό τις εγγυήσεις, πάντως, του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ. ΔΠρΑθ 168/2018 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 85.

Τούρκος αξιωματικός - Δεκτή Αίτηση Διεθνούς Προστασίας. Ο αντιλέγων ήταν εν ενεργεία αξιωματικός του τουρκικού στρατού. Παράνομη είσοδος στη χώρα. Δεκτή αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας. Άσκηση αίτησης ακυρώσεως από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής. Έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία ανεστάλη προσωρινά, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούς αίτησης αναστολής, η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Ασύλου, υπό τον όρο η Διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια σκοπούσα στην εξαναγκασμένη αναχώρηση του αντιλέγοντος. ΔΠρΑθ 343/2018 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 80.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Επέκταση των ορίων προστασίας σοβαρά ασθενών προς απέλαση αλλοδαπών υπό το φως των άρθρων 3 και 8 ΕΣΔΑ. Ο προσφεύγων, πολίτης Γεωργίας και κάτοικος Βελγίου, σοβαρά ασθενής πάσχων, μεταξύ άλλων, από χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία αιτήθηκε άδειας παραμονής για λόγους υγείας και οικογενειακών δεσμών και την μη απέλασή του, βασίζοντας το αίτημά του στα άρθρα 2, 3 και 8 ΕΣΔΑ. Οι αιτήσεις του απορρίφθηκαν ενώπιον των διοικητικών αρχών, ενώ σε απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε την έφεση απαράδεκτη επιβεβαιώνοντας την απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών Αλλοδαπών ότι η εξέταση της ιατρικής κατάστασης αλλοδαπού προς απέλαση θα πρέπει να διεξάγεται κατά το χρόνο επιβολής του μέτρου. Κατόπιν θετικής απόφασης επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, το ΕΔΔΑ (Πέμπτο Τμήμα, 17.4.2014) καταλήγει σε μη παραβίαση, ενώ στην απόφαση του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης σε παραβίαση των άρθρων 3 και 8 και στον καθορισμό του όρου «άλλες πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις», απαιτώντας την ενδελεχή εξέταση του κινδύνου απέλασης και ενισχύοντας την προστασία από την έκθεση σε πραγματικό κίνδυνο μιας σοβαρής, ταχείας και μη αναστρέψιμης εξασθένισης της κατάστασης της υγείας. Η απόφαση του Τ.Ε.Σ. εκδόθηκε έπειτα από τον θάνατο του προσφεύγοντος. ΕΔΔΑ, Paposhvili κατά Βελγίου, αριθμ. 41738/10, απόφ. της 13.12.2016, (παρατ. Χρ. Τσεβάς),

σελ. 42.

Νομολογία ΕΔΔΑ. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ αναφορικά με το νομικό καθεστώς αλλοδαπών (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2016), (επιμ. – επεξ. Α. Τσινασλανίδου),

σελ. 50.

Οικογενειακή Επανένωση - Μη επαρκές εισόδημα συντηρούντος. Αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση αποτελεί η απόδειξη, εκ μέρους του συντηρούντος ότι διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του. ΔΠρΑθ 2357/2017 Τμ. 21ο,

σελ. 74.

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση ανάκλησης. Είναι δυνατή η αίτηση ανάκλησης απόφασης απορριπτικής επί αντιρρήσεων, εφόσον προσκομίζονται νέα στοιχεία (οψιγενή ή οψιφανή). ΔΠρΑθ 168/2018 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 85.

Άρση κράτησης – Εκκρεμές αίτημα ασύλου. Ο αντιλέγων, υπήκοος Παλαιστίνης, εισέλθε παράτυπα στην χώρα μαζί με την οικογένειά του. Κατάθεση αίτησης Ασύλου - Αναστολή απόφασης απέλασης επανεισδοχής στην Τουρκία. Παραμονή στους χώρους ΚΕ.Τ.Υ.Α Χίου. Απόπειρα αναχώρησης με πλαστές Γαλλικές ταυτότητες. Μη νόμιμη η προσωρινή κράτηση προς επανεισδοχή στην Τουρκία, διότι εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος για χορήγηση πολιτικού ασύλου και μη ύπαρξη χαρακτηρισμού του ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη. ΔΠρΑθ 377/2017 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 83.

Κατά προσωρινής κράτησης – Ύποπτος φυγής. Ο αντιλέγων στερείτο νομιμοποιητικών εγγράφων. Έχει αναπτύξει ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς και σταθερές βιοτικές και κοινωνικές σχέσεις και, συνεπώς, δεν θα προσπαθήσει να αποτρέψει με μη νόμιμα μέσα, σε περίπτωση άρσης της κράτησής του, την εκτέλεση της απόφασης για την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του και, επομένως, δεν είναι ύποπτος φυγής, ούτε εξάλλου είναι επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή εθνική ασφάλεια της χώρας. ΔΠρΑθ 470/2017 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 84.

ΑΣΥΛΟ

Αίτηση ανάκλησης - Εκδήλωση βούλησης υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας. Απόκτηση της ιδιότητας του αιτούντος άσυλο. Μη δυνατή η απομάκρυνσή του από τη χώρα μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας. Η αίτηση θεωρείται κατατεθειμένη από την ημερομηνία της πλήρους καταγραφής. Δήλωση επιθυμίας υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας σε χρόνο, μεταγενέστερο της, περί επιστροφής στη χώρα καταγωγής απόφασης, δεν πλήττει τη νομιμότητα του μέτρου της επιστροφής των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, και, συνεπώς, δεν κωλύεται η Διοίκηση να διατηρήσει το ληφθέν, βάσει της απόφασης περί κράτησής του, μέτρο στέρησης της προσωπικής ελευθερίας υπό τις εγγυήσεις, πάντως, του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ. ΔΠρΑθ 168/2018 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 85.

Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών. Η σύνθεση και η συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών είναι σύμφωνη με τα άρθρα 8, 26, 43 παρ. 2, 87, 89, 90 του Συντάγματος. -Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών συνιστούν επιτροπές που ασκούν αρμοδιότητες δικαιοδοτικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 89 παρ. 2 του Συντάγματος και επιτρεπτώς μετέχουν σε αυτές εν ενεργεία δικαστικοί λειτουργοί. ΣτΕ Ολ 2347/2017 (περίλ.),

σελ. 62.

Άρση κράτησης – Εκκρεμές αίτημα ασύλου. Ο αντιλέγων, υπήκοος Παλαιστίνης, εισέλθε παράτυπα στην χώρα μαζί με την οικογένειά του. Κατάθεση αίτησης Ασύλου - Αναστολή απόφασης απέλασης επανεισδοχής στην Τουρκία. Παραμονή στους χώρους ΚΕ.Τ.Υ.Α Χίου. Απόπειρα αναχώρησης με πλαστές Γαλλικές ταυτότητες. Μη νόμιμη η προσωρινή κράτηση προς επανεισδοχή στην Τουρκία, διότι εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος για χορήγηση πολιτικού ασύλου και μη ύπαρξη χαρακτηρισμού του ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη. ΔΠρΑθ 377/2017 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 83.

Ασφαλής τρίτη χώρα - Τουρκία. Με τις υπ’ αριθ. 2347 και 2348/2017 αποφάσεις η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέτασε για πρώτη φορά τα νομικά ζητήματα που έχουν προκύψει από την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας στη διαδικασία του ασύλου. Με οριακή πλειοψηφία, η Ολομέλεια απεφάνθη ότι η εφαρμογή της συμφωνίας σε δύο υπηκόους Συρίας που είχαν αιτηθεί προστασία στην Ελλάδα δεν αντίκειται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για το άσυλο και ειδικά τις προδιαγραφές της ασφαλούς τρίτης χώρας που η Τουρκία πληροί, ωστόσο, δεν φαίνεται να έλαβε επαρκώς υπόψη τις επιταγές του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εκτίμηση του κινδύνου, την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και τις αρχές της δίκαιης δίκης. Μελέτες-Αρθρογραφία, Δ. Αγγελή,

σελ. 10.

Τούρκος αξιωματικός - Δεκτή Αίτηση Διεθνούς Προστασίας - Κράτηση - Λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ο αντιλέγων ήταν εν ενεργεία αξιωματικός του τουρκικού στρατού. Παράνομη είσοδος στη χώρα. Δεκτή αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας. Άσκηση αίτησης ακυρώσεως από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής. Έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία ανεστάλη προσωρινά, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούς αίτησης αναστολής, η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Ασύλου, υπό τον όρο η Διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια σκοπούσα στην εξαναγκασμένη αναχώρηση του αντιλέγοντος. Έκδοση απόφασης κράτησής του για την αντιμετώπιση της προκύπτουσας σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια της χώρας, ως το μόνο ενδεδειγμένο κατά τις περιστάσεις μέτρο, αποκλειόμενης της δυνατότητας εφαρμογής εναλλακτικών μέτρων κράτησης, ενόψει του αδικήματος που διέπραξε (παράνομη είσοδος στη χώρα όντας εν ενεργεία στρατιωτικός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, με τη χρήση στρατιωτικού ελικοπτέρου). Το εν λόγω μέτρο δεν αποσκοπεί στην εξαναγκαστική αναχώρηση του αλλοδαπού και προστατεύει σε κάθε περίπτωση όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον αλλά και το καλώς εννοούμενο συμφέρον του προσώπου του αλλοδαπού. Ερμηνεία των εννοιών «δημόσια τάξη» και «εθνική ασφάλεια». Κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία. ΔΠρΑθ 343/2018 (Προεδρ. Διαδ.),

σελ. 80.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης. Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης ομογενούς, καθώς τα ΕΔΤΟ των γονέων, από τους οποίους έλκει την ελληνική καταγωγή η αιτούσα, εκδόθηκαν βάσει πλαστών δικαιολογητικών και ανακλήθηκαν. Μεταγενέστερη πολιτογράφηση γονέων ως ομογενών. Έλλειψη νόμιμου ερείσματος προσβαλλόμενης πράξης. ΔΕφΑθ 2668/2017 Τμ. Θ΄,

σελ. 66.

ΕΚΔΟΣΗ

Παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ - Δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια. Υπήκοος Ουζμπεκιστάν κρατήθηκε στις φυλακές της Τουρκίας, μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου 2009 και 9 Μαΐου 2012, δηλαδή για διάστημα δύο ετών και οκτώ μηνών, εκκρεμούσης της διαδικασίας εκδόσεώς του στο Ουζμπεκιστάν, κατόπιν εκδόσεως διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του από τις αρχές του Ουζμπεκιστάν. Μεγάλες καθυστερήσεις από τα Τουρκικά δικαστήρια σε διάφορα στάδια των διαδικασιών έκδοσης. Η κράτηση του προσφεύγοντος μεταξύ 9 Σεπτεμβρίου 2009 και 9 Μαΐου 2012 ήταν υπερβολικά μεγάλη. Παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ, R.M κατά Τουρκίας, αριθμ. 81681/12, απόφ. της 13.6.2017, (επιμ. - παρατ. Ε. Στειροπούλου),

σελ. 38.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης. Ανάκληση απόφασης πολιτογράφησης ομογενούς, καθώς τα ΕΔΤΟ των γονέων, από τους οποίους έλκει την ελληνική καταγωγή η αιτούσα, εκδόθηκαν βάσει πλαστών δικαιολογητικών και ανακλήθηκαν. Μεταγενέστερη πολιτογράφηση γονέων ως ομογενών. Έλλειψη νόμιμου ερείσματος προσβαλλόμενης πράξης. ΔΕφΑθ 2668/2017 Τμ. Θ΄,

σελ. 66.

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως. Δυνατή η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ανεξάρτητα αν η εσφαλμένη αναγραφή οφείλεται σε αναληθή δήλωση των ενδιαφερομένων ή σε σφάλμα του ληξίαρχου. Η απόφαση που εκδίδεται είναι διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη και δεν περιέχει διαταγή προς τον ληξίαρχο να συντάξει ή να διορθώσει την σχετική ληξιαρχική πράξη. Έννομο συμφέρον του αιτούντος. Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας. ΕιρΑθ 2186/2017,

σελ. 91.

Η σχέση μεταξύ ανιθαγένειας και εμπορίας ανθρώπων. Εξετάζεται η σχέση μεταξύ των φαινομένων της ανιθαγένειας και της εμπορίας ανθρώπων και την τυχόν διάδραση μεταξύ τους, δηλαδή το nexus μεταξύ της ανιθαγένειας και της εμπορίας ανθρώπων και συγκεκριμένα το πώς η έλλειψη ιθαγένειας ισοδυναμεί σε πολλές περιπτώσεις με έλλειψη ευκαιριών, η οποία ενδέχεται να αυξήσει την ευαλωτότητα κάποιων ομάδων του πληθυσμού στην εμπορία ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται παρουσίαση των σημαντικότερων διεθνών συμβάσεων σχετικά με την ανιθαγένεια και του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και αναλύονται το δικαίωμα στην ιθαγένεια και η νομική του κατοχύρωση, οι Συμβάσεις του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών και του 1961 για τη μείωση της Ανιθαγένειας. Μελέτες-Αρθρογραφία, Α.-Μ. Σπυροπούλου,

σελ. 29.

Πολιτογράφηση αλλογενούς αλλοδαπού - Αλλαγή επωνύμου. Το επώνυμο αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, πλην η πρόσκτηση ή η αλλαγή του δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη, ως θέμα συναπτόμενο με την ασφάλεια των συναλλαγών και των εννόμων εν γένει σχέσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ατόμου, χωρεί δε καταρχήν διά της διοικητικής οδού προκειμένου περί: α) Ελλήνων του εξωτερικού, β) ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και γ) παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. ΣτΕ 631/2017 Τμ. Δ΄,

σελ. 62.

Πολιτογράφηση ομογενούς κατοίκου εξωτερικού. Κρίση της Διοίκησης ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ελληνική συνείδηση (και συνεπώς δεν έχει την ιδιότητα του ομογενούς) πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς επαρκώς αιτιολογημένη. ΔΕφΑθ 472/2018 Τμ. Θ΄,

σελ. 64.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Αλλαγές στο χώρο της μετανάστευσης και της ένταξης. Την 2-3 Φεβρουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΑΜ στην Αθήνα με θέμα «Μετανάστευση - Ένταξη - Ιθαγένεια». Επικαιρότητα,

σελ. 96.

Νομολογία ΕΔΔΑ. Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΕ σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016), (επιμ.-επεξ. Α. Αρχοντάκη, Ά. Λαγούδη), (παρατ. Ε. Τσιάκα),

σελ. 55.

Προτάσεις ΕΔΑΜ για βελτίωση ρυθμίσεων κατατεθέντος Σ/Ν. Η χορήγηση άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους κρίνεται κατά περίπτωση και ad hoc πρέπει να κρίνεται η χορήγηση ή μη άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους για δεύτερη φορά. Συνεπώς, η πρόβλεψη της άπαξ χορήγησης θα οδηγήσει σε ανεπιεική αποτελέσματα, καθώς παραβλέπονται λόγοι ανωτέρας βίας, και δεύτερο αίτημα κατάθεσης ονοματίζεται εκ των προτέρων ως καταχρηστικό και μη αποδεκτό. Επικαιρότητα,

σελ. 111.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναγνώριση δεδικασμένου απόφασης Αλβανικού Δικαστηρίου. Απόφαση Αλβανικού Δικαστηρίου. Αναγνώριση δεδικασμένου στην Ελληνική Επικράτεια. Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. ΜΠρΑθ 984/2018,

σελ. 90.

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως που έχει καταχωρηθεί στα ληξιαρχεία Βέροιας. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Έννομο συμφέρον. ΕιρΑθ 1798/2016,

σελ. 92.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ασφαλής τρίτη χώρα. Κατά τις διατάξεις δε του άρθρου 56 του Ν 4375/2016 μία χώρα θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα για έναν συγκεκριμένο αιτούντα, όταν πληρούνται σωρευτικά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 αυτής έξι κριτήρια, η συνδρομή των οποίων εξετάζεται ανά περίπτωση και για κάθε αιτούντα χωριστά (παρ. 2). Η προσβαλλόμενη πράξη της Επιτροπής Προσφυγών φέρει νόμιμη αιτιολογία - αντίθετη η μειοψηφία. ΣτΕ Ολ 2347/2017 (περίλ.),

σελ. 62.

Ασφαλής τρίτη χώρα - Τουρκία. Με τις υπ’ αριθ. 2347 και 2348/2017 αποφάσεις η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέτασε για πρώτη φορά τα νομικά ζητήματα που έχουν προκύψει από την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας στη διαδικασία του ασύλου. Με οριακή πλειοψηφία, η Ολομέλεια απεφάνθη ότι η εφαρμογή της συμφωνίας σε δύο υπηκόους Συρίας που είχαν αιτηθεί προστασία στην Ελλάδα δεν αντίκειται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για το άσυλο και ειδικά τις προδιαγραφές της ασφαλούς τρίτης χώρας που η Τουρκία πληροί, ωστόσο, δεν φαίνεται να έλαβε επαρκώς υπόψη τις επιταγές του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την εκτίμηση του κινδύνου, την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων και τις αρχές της δίκαιης δίκης. Μελέτες-Αρθρογραφία, Δ. Αγγελή,

σελ. 10.

Οικογενειακή Επανένωση - Πρόσφυγες - Πλημμελής αιτιολογία. Μη προσκόμιση από τον πρόσφυγα, που αιτείται την έλευση των μελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα, ακριβούς αντιγράφου των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, δεν πρέπει να άγει σε απόρριψη της σχετικής αίτησης, χωρίς να προηγηθεί εξατομικευμένη ειδικά αιτιολογημένη κρίση σχετικά με το εάν δικαιολογείται ή όχι, με βάση τις συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε περίπτωσης, η μη προσκόμιση των εγγράφων αυτών. ΔΠρΑθ 59/2018 Τμ. 21ο,

σελ. 70.

Παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Τουρκία. Συγκριτική ανάλυση των πηγών πληροφόρησης για τα δικαιώματα του ανθρώπου που έλαβαν υπ’όψιν τους τα Ανώτατα Ελληνικά Δικαστήρια εντός του 2017, κατά την εξέταση υποθέσεων που αφορούσαν αφενός Τούρκους πολίτες και αφετέρου πρόσφυγες από τη Συρία. Μελέτες-Αρθρογραφία, Ε. Κουτσουράκη,

σελ. 19.