Αλφαβητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 114/2015, Απρίλιος 2015

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αγρότες κανονικού καθεστώτος

– το καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (΄Αρθρο Λ. Στεφανής), σελ. 332

Δηλώσεις

– φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων (Πολ. 1060/19.3.2015), σελ. 378

Δημόσιο

– εφαρμογή των διεθνών προτύπων στην ελεγκτική (΄Αρθρο Στ. Δρίτσας),σελ. 349

Διπλή φορολογία

– εναλλακτικές δυνατότητες για την άρση της (΄Αρθρο Β. Αθανασάκη), σελ. 339

Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ

– καταβολής του φόρου από τον λήπτη (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 320

– καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 320

– μικρών επιχειρήσεων (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 320

Εισόδημα

– αποσβέσεις (ΓνωμΝΣΚ 290/2014), σελ. 372

Ελεγκτική

– ΔημόσιουΤομέα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (΄Αρθρο Στ. Δρίτσας), σελ. 349

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

– κατάρτιση των καταστάσεων των αποτελεσμάτων χρήσης (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 355

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

– από αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (΄Αρθρο Λ. Στεφανής), σελ. 332

Επιχορηγήσεις

– φορολογική μεταχείριση για αγορά παγίων σε επιτηδευματίες που τηρούν β΄ κατηγορίας βιβλία (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 364

Εργατικό ατύχημα

– κοινωνικοασφαλιστική αντιμετώπιση (ΣτΕ 121/2015), σελ. 370

Καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης

– η κατάρτιση σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 355

Κέρδη

– από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης), σελ. 317

Μερίσματα

– εισπραττόμενα από ΝΠΙΔ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 365

– φορολόγηση όταν αυτά παραμένουν στην αλλοδαπή (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 364

Προκαταβολή φόρου

– νομικών προσώπων και οντοτήτων βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Πολ. 1060/19.3.2015), σελ. 378

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής

– έννοια αποκλειστικότητας και διαφοροποίηση από εκείνη της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας (ΕφΑθ 2748/2014), σελ. 371

Σύμβαση μεταφοράς

– χαρακτηριστικά και έννοια φορτωτικής (ΜΕφΠειρ 37/2015), σελ. 371

Συνταξιούχοι

– που εργάζονται παράλληλα και πλαίσιο καταβολής σύνταξης (ΕγκΙΚΑ 13/17.3.2015), σελ. 391

Συντελεστές ΦΠΑ

– δεν είναι επιτρεπτή κατά το κοινοτικό δίκαιο η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή ψηφιακών ή ηλεκτρονικών βιβλίων (ΔΕΕ υπόθ. C-479/2013, απόφ. της 5.3.2015), σελ. 369

Φορολογητέο εισόδημα

– από επιχειρηματική δραστηριότητα (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης), σελ. 317

Φορολογικές διαφορές

– εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης (΄Αρθρο Β. Αθανασάκη), σελ. 339

Φορολογικές κυρώσεις

– σωρευτική επιβολή πρόσθετου φόρου ανακρίβειας του Ν 2523/1997 και ειδικού προστίμου ΦΠΑ (ΣτΕ 108/2015),σελ. 369

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

– ειδικό καθεστώς καταβολής του ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξης (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 320

– ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 320

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

– ανάλυση κατά το υπόδειγμα F Score του Piotroski (΄Αρθρο Π. Κούρτης), σελ. 335