Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 128/2016, Ιούλιος 2016

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Αναβαλλόμενη φορολογία

- συσχετισμός με την έννοια της προσωρικής διαφοράς και τις αποσβέσεις των παγίων, ως προς τη λογιστική και φορολογική βάση (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 626

Αποθέματα

- αποτίμηση, σύμφωνα με τον Ν 4172/2013 και τα ΕΛΠ, όπως και των ημικατεργασμένων προϊόντων (Πολ. 1075/8.6.2016), σελ. 657

Αποσβέσεις παγίων

- συσχετισμός με τις έννοιες της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά τα ΕΛΠ, όπως και με την έννοια της προσωρινής διαφοράς (Εφαρμογές φορολογίας & λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 626

Εισόδημα από μισθωτή εργασία

- μεταβολές στον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου και της παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Πολ. 1064/30.5.2016), σελ. 661

Ελαιοτριβείο

- λογιστικός χειρισμός του εκθλιπτικού δικαιώματος (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 634

Ενδοομιλικές συναλλαγές

- υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών για τις συγχωνευμένες επιχειρήσεις με απορρόφηση (ΕγκΥπΟικ ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ2016/6.6.2016), σελ. 662

Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακείου και Ακίνητης Περιουσίας

- φορολογικές τροποποιήσεις με τον Ν 4389/2016 (Πολ. 1074/7.6.2016), σελ. 658

Ζημιά

- επαναφορά σε έτος πριν το 2013, με τροποποιητική δήλωση για κάλυψη τεκμηρίων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 631

- η φορολογική μεταχείριση της περίπτωσης της διάταξης των παρ. 1-4 του άρθρου 27 του Ν 4172/2013 (Πολ. 1088/24.6.2016), σελ. 650

Καταγγελία σύμβασης εργασίας

- με δεκαπενταετή υπηρεσία ή λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (ΑΠ 70/2016), σελ. 641

- μετά από μήνυση (ΑΠ 991/2015), σελ. 641

Κοινωνική ασφάλιση

- επιλογή κατώτερης της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας στο ΕΤΑΑ (ΓνωμΝΣΚ 122/2016), σελ. 644

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)

- το έλλειμα προσωρινής δικαστικής προστασίας (΄Αρθρο Γ. Κατρινάκης, Χρ. Δημητροπούλου), σελ. 608

Μισθωτοί

- υποχρέωση πίστης, πότε αυτή παραβιάζεται (ΜΕφΠειρ 137/2016), σελ. 643

ΠΕΠΑΕ

- Μη καταχώριση ή μη εμπρόθεσμη καταχώριση νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών - Προηγούμενη ακρόαση (ΣτΕ 423/2016), σελ. 642

Προσωρινή δικαστική προστασία

- το έλλειμα που εντοπίζεται στον ΚΦΔ (΄Αρθρο Γ. Κατρινάκης, Χρ. Δημητροπούλου), σελ. 608

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής

- διαφορές από σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας (ΕφΑθ 811/2016), σελ. 643

Σύμβαση γνήσιας ετοιμότητας

- έννοια, στοιχεία, αποφάσεις νομολογίας (΄Αρθρο Β. Παπαβασιλείου), σελ. 619

Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας

- διαφορές από σύμβαση αποκλειστικής διανομής (ΕφΑθ 811/2016), σελ. 643

Σύνταξη

- αλλοδαποί σύζυγοι ασφαλισμένων του ΙΚΑ (ΣτΕ 539/2016), σελ. 642

Συντελεστές ΦΠΑ

- αλλαγές με τον Ν 4389/2016, τι ισχύει για την μεταβατική περίοδο (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 616

Τεκμήρια

- που δεν δικαιολογήθηκαν και μη μεταφορά ζημιάς (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 631

Τόκοι

- εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, κατάργηση των άρθρων 3 έως 13 του Ν 3312/2005 (Πολ. 1078/17.6.2016), σελ. 654

- λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση διαγραφής τους από Τράπεζα σε Ανώνυμη Εταιρεία (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 633

Φορολογικές δηλώσεις

- προσωπικής εταιρείας με απλογραφικά βιβλία (΄Αρθρο Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Λ. Στεφανής), σελ. 601

Φορολογική διοίκηση

- υποχρέωση ενημέρωσης των διοικουμένων για τη δυνατότητα άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων (ΔΕφΑθ 3466/2015), σελ. 640

Φόρος Κληρονομίας

- παραβίαση από την Ελλάδα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εφαρμόζοντας επίμαχη απαλλαγή μόνο για υπηκόους ΕΕ που κατοικούν στην Ελλάδα (ΔΕΕ υπόθ. C-244/15, απόφ. της 26.5.2016), σελ. 639

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

- απαλλαγή για υπηρεσίες εκπαίδευσης (ΔΠρΠειρ 4568/2015), σελ. 640

- διακανονισμός εκπτώσεων, φορολόγηση βάσει της οδηγίας 2006/112, μετά τη λήξη της περιόδου διακανονισμού (ΔΕΕ υπόθ. C-229/15, απόφ. της 16.6.2016), σελ. 639

- διαχείριση της μεταβατικής περιόδου των αλλαγών στους συντελεστές με τον Ν 4389/2016 (΄Αρθρο Β. Μιχελινάκης), σελ. 616

Φύρα

- αγροτικών προϊόντων και λογιστική αντιμετώπιση (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 632

Α. Αποφάσεις Δικαστηρίων

Φορολογία (ΔΕΕ υπόθ. C-244/15 απόφ. της 26.5.2016, ΔΕΕ υπόθ. C-229/15 απόφ. της 16.6.2016, ΔΠρΠειρ 4568/2015, ΔΕφΑθ 3466/2015) 639

Εργατικά (ΑΠ 70/2016, ΑΠ 991/2015) 641

Ασφαλιστικά (ΣτΕ 539/2016, ΣτΕ 423/2016) 642

Εταιρικά (ΕφΑθ 811/2016, ΜΕφΠειρ 137/2016) 643

Β. Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ

ΓνωμΝΣΚ 122/2016 (Υπαγωγή των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ σε χαμηλότερη της υποχρεωτικής ασφαλιστική κατηγορία) 644

Γ. Εγκύκλιοι ΥπΟικ

Πολ. 1088/24.6.2016 (Ζημία που μεταφέρεται σε επόμενα 5 έτη για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη) 650

Πολ. 1078/17.6.2016 (Κατάργηση των άρθρων 3 έως 13 του Ν 3312/2005) 654

Πολ. 1075/8.6.2016 (Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων) 657

Πολ. 1074/7.6.2016 (Φορολογικές τροποποιήσεις στις διατάξεις για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων) 658

Πολ. 1064/30.5.2016 (Νέος υπολογισμός παρακρατούμενου φόρου και ΕΕΑ στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις) 661

ΕγκΥπΟικ ΔΕΑΦΒ 1086197/6.6.2016 (Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση) 662

 

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

μέλος του ομίλου Nομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ

αναζητά

Λογιστές - Φοροτεχνικούς Α - Οικονομολόγους

Ως σχολιαστές - αρθρογράφους στο περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, καθώς και σε συναφείς εκδόσεις στο χώρο της Λογιστικής και Φορολογίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη Φορολογία εισοδήματος, τον ΦΠΑ, καθώς και θέματα Εργατικού και Φορολογικού δικαίου.

Ευελιξία ως προς τον χρόνο και τον τόπο απασχόλησης, ο οποίος μπορεί να λαμβάνει χώρα και εκτός εγκαταστάσεων του περιοδικού.

Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα, το επίπεδο σπουδών, τυχόν εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, διδακτική εμπειρία, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις στον έντυπο ή/και ηλεκτρονικό Τύπο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση anastasiak@nb.org ή στο φαξ 210 3678 857