Αλφαβητικό & Αριθμητικό Ευρετήριο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τεύχος 134, Φεβρουάριος 2017

Λογιστική - Φορολογία - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Εταιρική δράση

Εκδίδεται από το 2005 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €105.00
ΝΠ €150.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ)

– δανεισμός και ενδοομιλικές συναλλαγές (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 153

Απογραφή

– βιολογικών αποθεμάτων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 154

Απομείωση

– των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά τα ΕΛΠ (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 148

Ασφαλιστικός Νόμος 4387/2016

– ΕΦΚΑ, πεδίο εφαρμογής, προβληματισμοί (Σημείωμα της σύνταξης Ν. Σγουρινάκης), σελ. 101

Γραμμικός προγραμματισμός

– ανάλυσή του ως μεθόδου αριστοποίησης των οικονομικών μεγεθών (Μαθηματικά - Οικονομετρία - Στατιστική Ν. Σγουρινάκης), σελ. 191

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

– η έννοια της απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (Εφαρμογές Φορολογίας & Λογιστικής Ν. Σγουρινάκης), σελ. 148

Ενδοομιλικές συναλλαγές

– τι ισχύει σε δανεισμό μεταξύ ΑΕ (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 153

Εταίρος ΙΚΕ

– αντιμετώπιση δανείου προς την επιχείρηση (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 155

Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (ΙΜΕ)

– έκπτωση εξόδων φορτηγών αυτοκινήτων (Ερωτήματα αναγνωστών), σελ. 156

Κοινωνική ασφάλιση

– επίδομα τρίτου τέκνου (ΣτΕ 1485/2016), σελ. 169

Μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα

– φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) (Άρθρο Κ. Σαριδάκη), σελ. 105

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

– φορολογία μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων (Άρθρο Κ. Σαριδάκη), σελ. 105

Σύμβαση δικαιόχρησης (Franchising) - Τράπεζες

- κατάχρηση δικαιώματος (ΕφΑθ 2722/2016), σελ. 171

– καταχρηστική συμπεριφορά Τράπεζας (ΕφΑθ 2722/2016), σελ. 171

- συμπεριφορά αντίθετη στα χρηστά ήθη (ΕφΑθ 2722/2016), σελ. 171

Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

- αξίωση μη δεδουλευμένων μισθωμάτων (ΕφΑθ 2852/2016), σελ. 171

– έννοια, καταγγελία (ΕφΑθ 2852/2016), σελ. 171

- λειτουργία (ΕφΑθ 2852/2016), σελ. 171

- καταγγελία (ΕφΑθ 2852/2016), σελ. 171

- στοιχεία σύμβασης (ΕφΑθ 2852/2016), σελ. 171

Τέλη χαρτοσήμου

– επί συμβάσεων αλληλόχρεου λογαριασμού (ΔΠρΡόδου 8/2017), σελ. 167

Υπεραξία

– φορολόγησή της από μεταβίβαση τίτλων (μετοχών, μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες) (Άρθρο Ι. Τσώκου), σελ. 137

Φοροαποφυγή

– ερμηνεία και πλαίσιο εφαρμογής του Ν 4174/2013 (Άρθρο Β. Βύζας), σελ. 126

– η γενική ρήτρα κατά της φοροαποφυγής του άρθρου 38 του Ν 4174/2013 (Άρθρο Β. Βύζας), σελ. 126

Φορολογία εισοδήματος

– φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης (Άρθρο Ι. Τσώκου), σελ. 137

Φορολογικά κίνητρα

– υποχρέωση απογραφής περιουσιακών στοιχείων συγχωνευθεισών εταιρειών και σύνταξης ισολογισμού έναρξης από την προερχόμενη από τον μετασχηματισμό εταιρεία βάσει του Ν 2166/1993 (ΣτΕ 1113/2016), σελ. 167

Φορολογικές δηλώσεις

– μη ανάκλησή τους κατ' επίκληση νομικής ή πραγματικής πλάνης σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (ΣτΕ 2502/2016), σελ. 167

Αποφάσεις Δικαστηρίων

Φορολογία
(ΣτΕ 2522/2016, ΣτΕ 1113/2016, ΔΠρΡόδου 8/2017) 167

Εργατικά
(ΑΠ 529/2016, με σχόλιο Κ. Δ. Παπαδημητρίου) 168

Ασφαλιστικά
(ΣτΕ 1845/2016, με σχόλιο Ελ. Μυλωνά) 169

Εταιρικά
(ΕφΑθ 2722/2016, ΕφΑθ 2852/2016) 171