Τεύχος 2/2019, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ISSN:
Έτη: 13
Τεύχη: 50
Άρθρα: 828

I. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία

 Διοικητικό Δίκαιο

Ιδιωτικοποίηση ΟΛΠ και υπαγωγή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων του ΟΛΠ σε βιβλίο ΙΙ Ν 4412/2016 και Οδηγία 2014/25/ΕΕ. Ιδιότητα «αναθέτοντος φορέα» και σύνδεση με την υπαγωγή στο ενωσιακό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων. Έννοια των «ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων» κατ’ άρθρο 224 παρ. 3 και εξάρτησή της από την επάρκεια δημοσιότητας της διαδικασίας εκχώρησης του δικαιώματος. Συσχέτιση της προσήκουσας δημοσιότητας με τη φύση της διαδικασίας. Ενότητα χαρακτήρα και σκοπού της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (ΣΑΜ) και της τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης του ΟΛΠ με το Δημόσιο. Η τροπή του ΟΛΠ σε αμιγώς επιχειρηματικώς λειτουργούσα επιχείρηση ως σκοπός της διαδικασίας. Η αναδιαπραγμάτευση της σύμβασης παραχώρησης ως εξαρχής γνωστό και προβλέψιμο στοιχείο της διαδικασίας. Ο εξειδικευμένος χαρακτήρας της αγοράς στην οποία απευθυνόταν η διαδικασία ιδιωτικοποίησης και η δυνατότητα των ενδιαφερομένων να αντιληφθούν την προϊούσα μεταβολή μεταβολή της φύσης του αποκλειστικού δικαιώματος του ΟΛΠ. Η διαδικασία έλαβε επαρκή δημοσιότητα δεδομένων του γνωστού σκοπού της ιδιωτικοποίησης και της φύσης του κύκλου των ενδιαφερομένων. το αποκλειστικό δικαίωμα του ΟΛΠ υπάγεται στην εξαίρεση του αρ. 224 παρ. 3 Ν 4412/2016. Ο ΟΛΠ δεν συνιστά «αναθέτοντα φορέα» κατ’ άρθρο 224 Ν 4412/2016. Οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων του ΟΛΠ δεν υπάγονται στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ . Ανατροπή της ΣτΕ ΕΑ 383/2018 . Ταυτόσημη και η ΣτΕ Ολ 1081/2019 απορρίπτουσα αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης της ΑΕΠΠ που έκρινε αναρμοδιότητά της. (Παρατηρήσεις: Μ. Διαθεσόπουλος). ΣτΕ Ολ 1076/2019

 Ναυτικό Δίκαιο

 Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία

 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2008