Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Το έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος διαγωνιζόμενου προς αποκλεισμό των λοιπών μετεχόντων. Η ενωσιακή και εθνική νομολογία σε μια δυναμική διαδρομή

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2020, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Μιχαήλ Διαθεσόπουλος | Προέδρος 1ου Κλιμακίου Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Ι. Εισαγωγή Το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο επί των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων παραδοσιακά συνιστούν ένα πεδίο εφαρμογής εξαιρετικών κανόνων και αρχών, που αποκλίνουν από τα ισχύοντα στο υπόλοιπο διοικητικό δίκαιο και δικαιολογούνται βάσει της ειδικής φύσης των εννόμων αγαθών που χαρακτηρίζουν το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με έμφαση αφενός στην αποτελεσματικότητα και ταχύτητα των διαδικασιών (και άρα, επίλυσης και των οικείων διαφορών), αφετέρου στην ίση μεταχείριση και την αποτελεσματική και όχι απλά τυπική, προστασία των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων προς ανάληψη των οικείων συμβάσεων, ως μέσο τόνωσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Ειδικά σε δικονομικό επίπεδο, η εθνική νομολογία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις αρχές της αυτοτέλειας των σταδίων των διαγωνιστικών διαδικασιών, 1 του μετ’ αυτής συνεχόμενου, επικαίρου της προσβολής των βλαπτικών πράξεων 2 και παραλείψεων των αναθετουσών αρχών, της λυσιτέλειας των προβαλλόμενων αιτημάτων και ισχυρισμών και της σύνδεσης της παρεχόμενης προστασίας με τη μη αποξένωση του οικονομικού φορέα από τη διαδικασία. 3 Στο παραπάνω πλαίσιο, τόσο (σε πρακτικό επίπεδο) για λόγους αποφυγής καταχρήσεων εκ μέρους των διαγωνιζομένων και παρατεταμένων αντιδικιών που θα καθυστερούσαν υπέρμετρα την ολοκλήρωση των οικείων διαδικασιών, 4 όσο και (σε δογματικό επίπεδο) λόγω της σύνδεσης της παρεχόμενης...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.