Ευρετήρια (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Ακυρότητα διαδικασίας

στο ακροατήριο 170 παρ. 2 ΚΠΔ - Αίτημα αναβολής προκειμένου να κλητευθεί και εξετασθεί ουσιώδης μάρτυρας που απουσίαζε - Παράλειψη Δικαστηρίου να αποφανθεί σε αίτημα αναβολής - Ένσταση κατηγορουμένου κατά της ανάγνωσης καταθέσεως ουσιώδους μάρτυρα που απουσίαζε - Δεκτός ο προβαλλόμενος λόγος αναίρεσης για έλλειψη ακροάσεως. ΑΠ 1686/2011,

σελ. 177.

Αναστολή διαταγής πληρωμής

από πιστωτική κάρτα λόγω της καταχρηστικότητας των όρων αυτής. ΕιρΠειρ 643/2012 (Παρατηρήσεις: Γεωργία Σκούρα),

σελ. 147.

Αρμοδιότητα

κατά παραπομπή για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας - Ναυάγιο πλοίου στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης. Διατάσσεται για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας η παραπομπή της υπόθεσης από το, κατά τόπο αρμόδιο. ΑΠ 724/2012,

σελ. 176.

Ασφαλιστικά μέτρα

σχετικά με διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ν 3886/2010 - Περιπτώσεις που η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της βλαπτικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. ΔΕφΠειρ 1/2012,

σελ. 152.

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας

ορισμένου χρόνου - Απαγόρευση μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου όταν με αυτές καλύπτονται πάγιες, μόνιμες και διαρκείς ανάγκες - Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει ορισμένη διάρκεια για την παροχή της εργασίας (ΑΚ 648, 669) - Αντίθετα, η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου, όταν συνομολογείται η διάρκεια αυτής μέχρις ορισμένου χρονικού σημείου ή μέχρι της επελεύσεως ορισμένου μέλλοντος και βεβαίου γεγονότος ή της εκτελέσεως ορισμένου έργου, μετά την περάτωση του οποίου ή την επέλευση του βεβαίου γεγονότος ή χρονικού σημείου παύει να ισχύει αυτοδικαίως (ΑΚ 669 παρ. 1). EφΠειρ 99/2011 (Παρατηρήσεις: Άννα Λεβέντη),

σελ. 154.

Διαχείριση πλοίων

Πότε η δήλωση του διαχειριστή δεσμεύει τον αντιπροσωπευομένο πλοιοκτήτη - Σύμβαση έργου και υπολογισμός αμοιβής. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 211, 212, 216 ΑΚ, που εφαρμόζονται και στις εμπορικές σχέσεις, λόγω ελλείψεως ειδικών διατάξεων στον Εμπορικό Νόμο, συνάγεται ότι για την προστασία του συμφέροντος του τρίτου και την ασφάλεια των συναλλαγών πρέπει, προκειμένου η δήλωση βουλήσεως να ενεργήσει υπέρ και κατά του αντιπροσωπευομένου, ο αντιπρόσωπος να αποκαλύπτει κατά τρόπο έκδηλο προς εκείνον, προς τον οποίο γίνεται η δήλωση, ότι η ενέργεια της δικαιοπραξίας θα επέλθει ευθέως στο πρόσωπο του αντιπροσωπευομένου - Απαιτείται, δηλαδή, να προκύπτει σαφώς ότι η επιχειρούμενη δικαιοπραξία είναι δικαιοπραξία του αντιπροσωπευομένου, διότι ο νόμος αποδέχεται για την άμεση αντιπροσώπευση την αρχή του εμφανούς συναλλασσομένου - Η κατά τον τρόπο αυτό φανερή δήλωση στο όνομα άλλου, υπάρχει, όχι μόνο όταν ρητώς δηλώνει ο αντιπρόσωπος ότι ενεργεί για τον αντιπροσωπευόμενο, αλλά και όταν από όλες τις περιστάσεις προκύπτει ότι η δήλωση του αντιπροσώπου έγινε στο όνομα του αντιπροσωπευομένου (σιωπηρή αντιπροσώπευση), με εξαίρεση βεβαίως την περίπτωση κατά την οποία η δικαιοπραξία υπόκειται σε έγγραφο συστατικό τύπο. ΕφΠειρ 5/2012,

σελ. 168.

Επικύρωση «ανώμαλης» δικαιοπραξίας

και κτηματολογικές εγγραφές (Γνωμοδότηση), των Γιαννούλας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου / Γεώργιου Ν. Διαμαντόπουλου,

σελ. 102.

Ερημοδικία εκκαλούντος

Απαιτήσεις ναυτικών - Διάρρηξη πωλήσεως πλοίων ως καταδολιευτικής - Προϋποθέσεις προστασίας δανειστών - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 939, 941, 942 και 943 ΑΚ συνάγεται σαφώς ότι οι δανειστές δικαιούνται να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν επαρκεί για την ικανοποίησή τους. EφΠειρ 11/2012,

σελ. 164.

Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού

& κλαδική ρύθμιση: Προς ένα μοντέλο συμπληρωματικής εφαρμογής , του Μιχαήλ Διαθεσόπουλου,

σελ. 115.

Έφεση

Η άσκηση έφεσης κατά καταδικαστικής απόφασης από τον αποβληθέντα πολιτικώς ενάγοντα και οι συνέπειές της, της Λιάνας Γ. Τσάκωνα,

σελ. 145.

Ιδιαιτερότητες στην παροχή ασφάλειας

με δανειστή ή ασφαλειοδότη Τράπεζα, του Ιωάννη Ε. Πιτσιρίκου,

σελ. 132.

Ναυτική εργασία

Όροι ευνοϊκότεροι εκείνων της συλλογικής σύμβασης εργασίας - Κλειστός μισθός και «επιμίσθιο» - Δυνατότητα συμψηφισμού αυτού με τις οφειλόμενες και μελλοντικές παροχές και επιδόματα που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Παραδεκτές οι ένορκες βεβαιώσεις στο Εφετείο έστω και εάν λήφθηκαν μετά τη συζήτηση. ΕφΠειρ 141/2012,

σελ. 160.

Πνευματική ιδιοκτησία

Οδηγία 91/250/ΕΟΚ - Νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή - Δημιουργία άμεση ή μέσω άλλης διαδικασίας - Αναπαραγωγή των λειτουργιών από ένα δεύτερο πρόγραμμα, χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του πρώτου - Αντίστροφη μεταγλώττιση του αντικειμενικού κώδικα του πρώτου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας - Εγχειρίδιο χρήσεως προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή - Αναπαραγωγή σε άλλο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή - Προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού - Έκφραση της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του εγχειριδίου χρήσεως. ΔΕΕ (μείζων σύνθεση) Υπόθ. C-406/2010, απόφαση της 2.5.2012, (Παρατηρήσεις: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος),

σελ. 179.

Σύμβαση ναυτικής εργασίας

Συμφωνία διαχείρισης πλοίου - Προσδιορισμός εργοδότη - Καθήκοντα θαλαμηπόλου - Καταγγελία σύμβασης ναυτολόγησης - Υπερωριακή απασχόληση - Ευθύνη πλοιοκτήτη για αδικοπραξίες πλοιάρχου και μελών του πληρώματος - Μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. EφΠειρ 288/2011,

σελ. 172.

Τραυματισμός

από αδέσποτα σκυλιά εντός του λιμένα Πειραιά - Ευθύνη ΑΕ για αποζημίωση. ΕφΠειρ 577/2011,

σελ. 150.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ν 3869/2010 - Εξαίρεση από την εκποίηση ακινήτου του οφειλέτη, το οποίο μπορεί στο μέλλον να χρησιμεύσει για την κύρια κατοικία του.ΕιρΝίκαιας 28/2012,

σελ. 148.