Πνευματική ιδιοκτησία - Οδηγία 91/250/ΕΟΚ. ΔΕΕ (μείζων σύνθεση) Υπόθ. C-406/2010, απόφαση της 2.5.2012 (προδικαστική)(Παρατηρήσεις: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2012, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

SAS Institute Inc. κατά World Programming Ltd Πνευματική ιδιοκτησία - Οδηγία 91/250/ΕΟΚ. Νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Δημιουργία άμεση ή μέσω άλλης διαδικασίας. Αναπαραγωγή των λειτουργιών από ένα δεύτερο πρόγραμμα, χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του πρώτου. Αντίστροφη μεταγλώττιση του αντικειμενικού κώδικα του πρώτου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας. Εγχειρίδιο χρήσεως προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αναπαραγωγή σε άλλο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού. Έκφραση της προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του εγχειριδίου χρήσεως. [...] 1. Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία των άρθρων 1 παρ. 2 και 5 παρ. 3 της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 1991, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 122, σελ. 42), καθώς και του άρθρου 2 στοιχ. α΄ της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167, σελ. 10). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της SAS Institute Inc. (στο εξής: SAS Institute) και της World Programming Ltd (στο εξής: WPL), αφορώσας αγωγή ασκηθείσα από τη SAS...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.