Τεύχος 1/2013, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ISSN:
Έτη: 13
Τεύχη: 51
Άρθρα: 842

I. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία

Ν 3869/2010 - Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 - Απαιτείται ακριβής περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς στην αίτηση (να αναφέρονται μεταξύ άλλων: μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών, αποτυχία εξωδικαστικού συμβιβασμού, ύψος περιουσίας και εισοδημάτων αιτούντος και συζύγου αυτού από την εργασία τους αλλά και από λοιπές πηγές, πιστωτές με πλήρη στοιχεία και οι απαιτήσεις αυτών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών επαρκώς προσδιορισμένο) - Ακόμη δεν αρκεί η απλή παράθεση στην αίτηση ότι ο αιτών έχει περιέλθει άνευ δόλου σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής αν δεν εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά κατά την περίοδο κατάρτισης των συμβάσεων τα οποία μετεβλήθησαν απρόοπτα και οδήγησαν στην τωρινή αδυναμία πληρωμής - Αν δεν περιέχονται τα ως άνω στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας.. ΕιρΝίκαιας 67/2012

Διοικητικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Eιδική παροχή 176 ευρώ, δικαιούχοι της οποίας είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ - Διεκδίκηση της επίδικης παροχής από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς με βάση την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχειρίσεως -Το άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. καθιερώνει την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι των Ελλήνων και υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοιες καταστάσεις ή κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές εισάγοντας εξαιρέσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλουν γενικότεροι λόγοι κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος - Γενικότεροι λόγοι κοινωνικού συμφέροντος οι οποίοι δικαιολογούν τη διαφορετική νομοθετική ρύθμιση των αποδοχών κατηγοριών εργαζομένων, οι οποίοι (εργαζόμενοι) παρέχουν την αυτή εργασία υπό τις αυτές συνθήκες, συντρέχουν όταν η κάθε κατηγορία παρέχει εργασία υπό διαφορετικό νομικό καθεστώς, δηλ. είτε με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σχέση ιδιωτικού δικαίου, ή προκειμένου περί κατηγοριών απασχολουμένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου όταν η μία απασχολείται στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ και η άλλη σε ΝΠΙΔ ή γενικώς στον ιδιωτικό τομέα. AΠ 1495/2012

Ναυτικό Δίκαιο

Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας - Ναυτική εργασία σε κρουαζιερόπλοιο ως σφαγέας. Ως προς τον υπολογισμό των υπερωριών, από α) τις συνθήκες και τις περιστάσεις απασχόλησης, β) της σταθερής καταβολής κάθε μήνα ποσών για αμοιβή υπερωριακής εργασίας, γ) της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησης, δ) τα διδάγματα της κοινής πείρας, κρίνεται ότι η ημερήσια απασχόληση του ενάγοντος ήταν 10 ώρες ημερησίως και όχι 14,5 - Η μη προσυπογραφή του βιβλίου υπερωριών από τον εργαζόμενο δεν συνιστά έμμεση ομολογία του εργοδότη για υπερωριακή εργασία, διότι το βιβλίο υπερωριών δεν είναι το αποκλειστικό αποδεικτικό στοιχείο που αποδεικνύει την υπερωριακή απασχόληση του εργαζόμενου ναυτικού, αφού πολλές φορές οι εγγραφές που καταχωρούνται είναι ανακριβείς και εικονικές και τις υπογράφουν οι εργαζόμενοι ναυτικοί, υπό τον φόβο της τυχόν απολύσεώς τους, σε περίπτωση διαμαρτυρίας τους. ΕφΠειρ 18/2013 (Ναυτικό Τμήμα)

Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2008