Τεύχος 3/2013, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ISSN:
Έτη: 13
Τεύχη: 51
Άρθρα: 842

I. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία

Δεκτή η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από λογαριασμό τελών κινητής τηλεφωνίας με υπέρογκες χρεώσεις λόγω αυτόματης σύνδεσης του κινητού με το Internet παρότι η υπηρεσία ήταν απενεργοποιημένη - Υπέρογκες χρεώσεις σε λογαριασμό τελών κινητής τηλεφωνίας λόγω αυτόματης σύνδεσης του κινητού στο Internet μέσω GPRS ακόμη και όταν η υπηρεσία ήταν απενεργοποιημένη από το χρήστη - Μη ενημέρωση του καταναλωτή κατά την αγορά του κινητού για τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης του κινητού με το Internet - Μη αναφορά της εν λόγω δυνατότητας του κινητού ούτε στο εγχειρίδιο χρήσης - Ενδεικτικό της συχνότητας του φαινομένου των υπέρογκων χρεώσεων λόγω υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι τα πρόστιμα εκατομμυρίων που επέβαλλε η Εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων και στις τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας εξ αυτού του λόγου το 2012. ΕιρΑθ 1488/2013

Διοικητικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Aπεργία σε κοινωφελή επιχείρηση - Σε περίπτωση που το δικαίωμα απεργίας ασκείται κατά τρόπο που προφανώς υπερβαίνει τα όρια που έχουν τεθεί στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων, όπως η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, τότε ασκείται καταχρηστικά και συνεπώς παράνομα - Η καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος απεργίας διαπιστώνεται από το δικαστήριο ύστερα από τη στάθμιση των αντίθετων συμφερόντων των απεργών και του εργοδότη - Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει με καταψηφιστική αγωγή τη διακοπή της απεργίας (άρση της προσβολής) καθώς και την απαγόρευσή της (παράλειψή της στο μέλλον) - Το δικαστήριο με την απόφασή του όταν δέχεται την αγωγή απειλεί κατά της συνδ. οργάνωσης που κήρυξε την παράνομη απεργία χρηματική ποινή και κατά των εκπροσώπων αυτής προσωπική κράτηση, προκειμένου η διοίκηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης να συμμορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση. AΠ 543/2013
(Παρατηρήσεις: Άννα Λεβέντη)

Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία

Νομολογία Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων

Η έννοια της συμφωνίας περί απονομής διεθνούς δικαιοδοσίας πρέπει να ερμηνεύεται ως αυτοτελής, η δε αρχή της αυτονομίας της βουλήσεως, επί της οποίας ερείδεται το άρθρο 23 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 44/2001 πρέπει να τυγχάνει πλήρους εφαρμογής - Επί διαδοχής αλλεπάλληλων συμβάσεων περί μεταβίβασης κυριότητας συναφθεισών μεταξύ μερών εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σχέση διαδοχής μεταξύ του αρχικού αγοραστή και του μεταγοραστή δεν ερμηνεύεται ως μεταβίβαση μιας και μόνο συμβάσεως ούτε και του συνόλου των προβλεπομένων από αυτή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση, ουδείς υφίσταται συμβατικός δεσμός μεταξύ του κατασκευαστή προϊόντος και του τρίτου μεταγοραστή και η ρήτρα παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας που συνομολογήθηκε μεταξύ του κατασκευαστή προϊόντος και του αγοραστή δεν παράγει τα αποτελέσματά της έναντι του τρίτου μεταγοραστή του προϊόντος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 παρ. 1 του Καν (ΕΚ) 44/2001, εκτός αν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω τρίτος έδωσε όντως τη συγκατάθεσή του σε σχέση με τη ρήτρα υπό τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. ΔΕΕ Υπόθ. C-543/2010, απόφαση της 7.2.2013
(Παρατηρήσεις: Νικόλαος Κ. Μαθιόπουλος)

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2008