Τεύχος 4/2014, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ISSN:
Έτη: 13
Τεύχη: 51
Άρθρα: 842

I. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία

Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Παραγραφή των ενοχικών αξιώσεων κατά του Δημοσίου - Διακοπή παραγραφής - Ο γενικός κανόνας του αδικαιολογήτου πλουτισμού έχει εφαρμογή στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ ΟΤΑ - Στην περίπτωση άκυρης σύμβασης η παροχή, που τυχόν έγινε σε εκτέλεση της σύμβασης παρά την ακυρότητά της, είναι παροχή χωρίς νόμιμη αιτία και μπορεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 904 - 913 του ΑΚ για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό να αναζητηθεί αυτούσια η παροχή ή αναλόγως η αντίστοιχη ωφέλεια που επήλθε στο άλλο μέρος – Παραγραφή - Η παραγραφή των ενοχικών αξιώσεων κατά του Δημοσίου (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που πηγάζουν από αδικοπραξία και αδικαιολόγητο πλουτισμό λόγω ακυρότητας της συμβάσεως) σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία - Διακοπή παραγραφής. Κατά το άρθρο 261 ΑΚ, η παραγραφή διακόπτεται με την έγερση της αγωγής για την αξίωση - Η παραγραφή που διακόπηκε με αυτό τον τρόπο αρχίζει εκ νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. ΜΕφΠειρ 666/2014
Μίσθωση ακίνητων από το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς του δημοσίου τομέα - Άρθρα 21 Ν 4002/2011 και 2 Ν 4081/2012 - Πρόβλεψη περί μείωσης της μισθωτικής αξίας των ακινήτων που μισθώνει το Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς επίσης και των καταβαλλόμενων από αυτά μισθωμάτων - Οι διατάξεις αυτές παρενέβησαν στην εξέλιξη των ενεργών συμβάσεων μίσθωσης, όπου ο ένας συμβαλλόμενος - ο μισθωτής - είναι το Δημόσιο, που εν προκειμένω δεν ασκεί δημόσια εξουσία - Αντίκεινται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντ. περί της αρχής της ισότητας, διότι αφενός μεν μεταχειρίζονται αναιτίως προνομιακά το Δημόσιο σε σχέση με τους ιδιώτες μισθωτές, που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα σχετικά με το ύψος του καταβαλλομένου μισθώματος, αφετέρου δε, θέτουν σε δυσμενή θέση τους εκμισθωτές που έχουν συμβληθεί με το Δημόσιο, οι οποίοι αυτόματα χάνουν ένα σημαντικό τμήμα του μισθώματος, χωρίς έδαφος συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και χωρίς την παρεμβολή δικαστικής κρίσης, όπως συμβαίνει στις συνήθεις μισθωτικές διαφορές, τη μείωση δε αυτή, υφίστανται όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα, χωρίς να εκτιμηθούν τα πραγματικά περιστατικά που συντρέχουν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. ΜΠρΠειρ 2509/2014

Διοικητικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

Υπηρεσίες φύλαξης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών - Οι υπηρεσίες φύλαξης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, που είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του, διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: 1) τη στατική φύλαξη και τον έλεγχο πρόσβασης (access control), που περιλαμβάνει τον έλεγχο ασφαλείας συγκεκριμένων χώρων του αεροδρομίου, τον έλεγχο πρόσβασης συγκεκριμένων ατόμων από συγκεκριμένα σημεία του αεροδρομίου, αλλά και τον περιμετρικό έλεγχο της εξωτερικής περίφραξης του αεροδρομίου, 2) τον έλεγχο των επιβατών που πρόκειται να εισέλθουν στο αεροπλάνο (hand baggage screening) και 3) τον έλεγχο των αποσκευών που πρόκειται να φορτωθούν στο αεροπλάνο (hold baggage screening) - Για την εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης της πρώτης κατηγορίας δεν απαιτείται εξειδίκευση, ο δε περιμετρικός έλεγχος της εξωτερικής περίφραξης του αεροδρομίου πραγματοποιείται με εταιρικό αυτοκίνητο, αφού απαγορεύεται απολύτως η κυκλοφορία πεζών στις πίστες αυτού - Για την εκτέλεση των υπηρεσιών φύλαξης των άλλων δύο κατηγοριών απαιτείται εξειδίκευση και δη ειδική εκπαίδευση από την ΥΠΑ, που οδηγεί στη λήψη άδειας ελεγκτή ασφαλείας αερομεταφορών, η οποία ανανεώνεται κάθε έτος - Αντίθετα, στους χώρους του αεροδρομίου δεν παρέχονται υπηρεσίες διέλευσης ελέγχου και άμεσης επέμβασης (υπηρεσίες patrol), που συνίστανται στην αποστολή οχήματος στις διάφορες εγκαταστάσεις ή οικίες πελατών μίας επιχείρησης Παροχών Υπηρεσιών Ασφαλείας προς διενέργεια εξωτερικής έρευνας για διαπίστωση διάρρηξης και ενημέρωση σε περίπτωση τέτοιων ενδείξεων των πελατών και της αστυνομίας - Η εν λόγω υπηρεσία απαιτεί οδηγούς αυτοκινήτων με αυξημένες ικανότητες και οι οικείες ΣΣΕ των εργαζομένων σε τέτοιες επιχειρήσεις ορίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατέχουν επαγγελματικό δίπλωμα Β΄ ή Γ΄ ή ανώτερης κατηγορίας, προκειμένου να τους χορηγείται και το προβλεπόμενο επίδομα της τάξης του 5% επί του μισθολογικού κλιμακίου τους - Η χρήση εταιρικού οχήματος στο αεροδρόμιο προς ευκαιριακή διευκόλυνση της εκτέλεσης της υπηρεσίας access control από τους εργαζομένους δεν καθιστούν αυτούς και δικαιούχους του παραπάνω επιδόματος - Συνεπώς, δεν υπολογίζεται το ποσοστό 5% στις αποδοχές τους και στην αποζημίωσή τους λόγω απόλυσης. ΕφΑθ 4328/2014

Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία

Άσκηση ενδίκου μέσου από αντιπρόσωπο - Ο αντιπρόσωπος, εφόσον δεν είχε παραστεί ως συνήγορος κατά τη συζήτηση, πρέπει να έχει πληρεξούσιο που να του παρέχει ειδική εντολή για την άσκηση του ενδίκου μέσου - Το ένδικο μέσο ασκείται παραδεκτά, ακόμη και αν το ειδικό πληρεξούσιο δεν προσαρτάται στην έκθεση άσκησης του ενδίκου μέσου, πλην όμως προσκομίζεται κατά τη συζήτηση αυτού και προκύπτει από αυτό ότι είχε δοθεί εντολή κατά το χρόνο άσκησης του ενδίκου μέσου - Ενδεχόμενη απόρριψη του ενδίκου μέσου ως απαράδεκτου επειδή δεν προσαρτήθηκε στην έκθεση άσκησής του το ειδικό πληρεξούσιο και μολονότι αυτό προσκομίζεται κατά τη συζήτηση και προκύπτει ότι είχε δοθεί εντολή κατά το χρόνο άσκησής του, θα παραβίαζε το δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστήριο, ο δε περιορισμός αυτός θα ήταν αντίθετος προς τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας - Αντίθετη εισαγγελική πρόταση. ΑΠ 986/2014 (Ζ’ Ποινικό Τμήμα)
Προϋποθέσεις αναίρεσης κατά ανέκκλητων αθωωτικών αποφάσεων - Μη απόδοση ΦΠΑ - Στοιχειοθετείται το ως άνω αδίκημα από πρόεδρο ανώνυμης εταιρίας, όταν έχει λήξει η θητεία του ΔΣ; - Τα καθήκοντα του κατηγορουμένου ως προέδρου του ΔΣ έπαυσαν αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του ΔΣ και δεν παρατάθηκαν ex lege, όπως προτείνεται διά του πρώτου λόγου αναίρεσης και επομένως δεν νοείται τέλεση εγκλήματος από αυτόν ως φυσικού αυτουργού, ενόψει και της πρόσθετης παραδοχής περί μη ενεργούς ανάμειξης στη διαχείριση της εταιρίας. Δεν συνιστά έλλειψη νόμιμης βάσης, ούτε αποτελεί αντίφαση, η παραδοχή από το δικαστήριο της ουσίας ότι αν και η εταιρία έπαυσε να λειτουργεί ουσιαστικά μετά τις 30.7.1998, οφειλόταν στο Δημόσιο ΦΠΑ για όλες τις παραπάνω κρίσιμες διαχειριστικές περιόδους, διότι η τυχόν δημιουργία φορολογικής υποχρέωσης, δεν ασκεί επιρροή στην ανωτέρω κρίση. ΑΠ 533/2014 (Ε’ Ποινικό Τμήμα)

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2008