Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2015, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΕΕ)

Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για τον εθνικό δικαστή, του Ηλία Κλάππα,

σελ. 27.

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Επιτρεπτή σώρευση στο ίδιο δικόγραφο αγωγής αναγνώρισης εικονικότητας δικαιοπραξίας και κήρυξης αυτής ως καταδολιευτικής και αναγκαστική ομοδικία εναγομένων - συμβαλλομένων - Αν δεν γίνεται επίκληση της γνώσης και συμφωνίας των συμβαλλομένων περί εικονικότητας ή ελλείπει το έννομο συμφέρον του δανειστή προς αναγνώριση της εικονικότητας, εξετάζονται οι προϋποθέσεις προς διάρρηξη των δικαιοπραξιών ως καταδολιευτικών. ΠΠρΠειρ 4551/2014 (Τακτική Διαδικασία),

σελ. 34.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Εργατικό ατύχημα αποτελεί και ο θάνατος ή τραυματισμός ναυτικού κατά τη διάρκεια του χρόνου που είναι αναγκαίος για την απομάκρυνσή του από το πλοίο, προκειμένου να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τους οικείους του ή για την πραγματοποίηση της ψυχαγωγίας εκτός του πλοίου και την επιστροφή του σ’ αυτό, εφόσον, ως εκ των συγκεκριμένων συνθηκών εργασίας του, η επικοινωνία με τους οικείους του επιβάλλεται για συγκεκριμένο σπουδαίο λόγο ή τόσον αυτή όσον και η ψυχαγωγία του, ως εκ των συγκεκριμένων συνθηκών εργασίας του, ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση ή διατήρηση της ψυχικής του ισορροπίας. EφΠειρ 237/2014,

σελ. 47.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Δεν συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά μόνη η συγκέντρωση των περισσότερων ή και όλων των μετοχών ανώνυμης εταιρίας ή των μεριδίων εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ένα μόνον πρόσωπο. EφΠειρ 238/2014,

σελ. 43.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ζητήματα δικαστικής προστασίας αληθούς δικαιούχου από ανακριβή πρώτη εγγραφή: Η αγωγή διόρθωσης του άρθρου 6 II Ν 2664/1998, του Αθανάσιου Θ. Καστανίδη,

σελ. 13.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

Παροχή θαλάσσιων ενδομεταφορών, σύμφωνα με το Ν 2932/2001 και τον Καν. (ΕΟΚ) 3577/1992 - Επιβολή στις πλοιοκτήτριες εταιρίες της υποχρέωσης να εφαρμόζουν έκπτωση επί του ισχύοντος ναύλου υπέρ συγκεκριμένων κατηγοριών προσώπων και οχημάτων. ΔΠρΠειρ Α 4485/2014 (Τμήμα 2ο Τριμελές),

σελ. 58.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΑΥΑΓΙΟΥ

Διατάραξη της ασφάλειας των υδάτινων συγκοινωνιών από αμέλεια - Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια - Παράβαση ΔΚΑΣ από αμέλεια - Πραγματικά περιστατικά - Αναίρεση λόγω έλλειψης αιτιολογίας - Έκθεση πραγματογνωμοσύνης - Εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, όμως, σε περίπτωση που αυτό δεν αποδέχεται τα προκύπτοντα από αυτήν συμπεράσματα, οφείλει να αιτιολογεί την αντίθετη δικανική του πεποίθηση, παραθέτοντας τα αποδεδειγμένα εκείνα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποκλείουν αυτά που οι πραγματογνώμονες θέτουν ως βάση της γνώμης τους. ΑΠ 63/2015 (Στ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 72.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η αλλαγή της σημαίας του πλοίου και η επίδρασή της στη σχέση ναυτικής εργασίας, του Αντώνιου Αλαπάντα,

σελ. 4.

ΠΟΙΝΗ

Μετατροπή ποινής - Ο Ν 4093/2012 περιέχει δυσμενέστερες για τον αναιρεσείοντα διατάξεις σε σχέση με το Ν 3904/2010, αφού όριζε ότι το ελάχιστο όριο του ποσού της μετατροπής της ποινής ήταν τα τρία (3) ευρώ και όχι τα πέντε (5) ευρώ - Στην περίπτωση που επιβάλλεται ποσό μετατροπής που υπερβαίνει το ελάχιστο κατά νόμο όριο, το Δικαστήριο πρέπει να διαλάβει, στην σχετική απόφασή του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί του ζητήματος αυτού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 ΠΚ. ΑΠ 122/2015,

σελ. 66.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύναψη διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Δήμο και με εποπτευόμενα από αυτόν ΝΠΙΔ - Αγωγή δύο εργαζομένων υπό τις περιστάσεις αυτές ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου με αίτημα να αναγνωριστεί ότι οι επίμαχες συμβάσεις αποτελούν μία ενιαία σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΜΕφΠειρ 419/2014, (Παρατηρήσεις: Ι. Ζαφειροπούλου, Α. Μέντη).

σελ. 49.

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

Ναυάγιο πλοίου - Θάνατος επιβάτη - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Έννοια «οικογένειας» - Η μνηστή του γιού του θανόντος δεν περιλαμβάνεται στους δικαιούχους ψυχικής οδύνης. EφΠειρ 259/2014,

σελ. 40.