ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2016, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2016

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης. ΑΠ 1314/2016, σελ. 368.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Τρόποι πραγματοποίησής της. Έννοια εξαρτώμενης επιχείρησης. Διακοπή σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Επί καταχρηστικής διακοπής, εάν η σχέση είναι αορίστου χρόνου, συνεχίζεται αναγκαστικά για εύλογο χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τους 6 μήνες. ΕφΠειρ 368/2016,

σελ. 336.

ΑΠΙΣΤΙΑ

Απιστία σχετικά με την υπηρεσία, τελεσθείσα κατ εξακολούθηση - Ικανοποίηση του ζημιωθέντα ως λόγος απαλλαγής από την ποινή. AΠ 1551/2016,

σελ. 363.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ως ανύπαρκτες χαρακτηρίζονται αφενός μεν οι ανυπόστατες αποφάσεις και αφετέρου οι ανίσχυρες ή αυτοδικαίως άκυρες, οι οποίες, αν και έχουν τη μορφή δικαστικής αποφάσεως, δεν έχουν κατά νόμο ισχύ, λόγω σοβαρότατου δικονομικού ελαττώματος. ΕφΠειρ 97/2016,

σελ. 298.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η απόφαση του Μόνιμου Διαιτητικού Δικαστηρίου της 12ης.7.2016: Νομικό προηγούμενο για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο Πέλαγος;, του Στέφανου Κοδέλλα,

σελ. 292.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Συμφωνία περί παρέκτασης της διεθνούς δικαιοδοσίας μέσω γενικών όρων συναλλαγών τυπωμένων σε φορτωτική. ΜΕφΠειρ 174/2016,

σελ. 319.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από εκπρόσωπο ανώνυμης εταιρίας και καταδολίευση δανειστών λόγω μεταβίβασης από τον τελευταίο του μοναδικού περιουσιακού του στοιχείο στον υιό του κατά ψιλή κυριότητα. AΠ 1590/2016,

σελ. 359.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ευθύνη από ναυτεργατικό ατύχημα. Προϋποθέσεις άσκησης αγωγής αποζημίωσης του παθόντος κατ’ άρθρο 914 ΑΚ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 551/1915. Αξιώσεις των κληρονόμων του αποβιώσαντος λόγω ατυχήματος ναυτικού. ΜΕφΠειρ 466/2016,

σελ. 313.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Εξαίρεση ναυτιλιακών επιχειρήσεων από το ειδικό τέλος ακινήτων του άρθρου 15 του Ν 3091/2002 για το έτος 2013 για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα στην Ελλάδα γραφεία. ΔΕφΠειρ 481/2016,

σελ. 311.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Αρνητική προϋπόθεση για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, είναι η μη επέλευση της παραγραφής, σύμφωνα με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους. ΣυμβΑΠ 1751/2016,

σελ. 355.

ΘΟΡΥΒΟΣ

Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης. Εκπομπή θορύβων από γειτονικό διαμέρισμα. ΜΠρΠειρ 629/2015,

σελ. 307.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι διατάξεις των Ν 1892/1990, Ν 3454/2006 και Ν 3631/2008 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, καθ΄ ο μέρος δεν προβλέπουν χορήγηση του επιδόματος για τρίτο τέκνο και σε πολίτη τρίτου κράτους που είναι σύζυγος και μητέρα υπηκόων Ε.Ε. που διαμένουν στην Ελλάδα, λόγω εργασίας του συζύγου, αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 12, 17 και 39 ΣυνθΕΚ και των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών 1612/1968 και 1408/1971 και της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ και είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες. ΣτΕ 1485/2016,

σελ. 341.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν με αυτή φέρεται τούτο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», ο επικαλούμενος ότι είναι κύριος αυτού θα επιτύχει τη διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής με την άσκηση σχετικής αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του ακινήτου, που δικάζει κατά την εκούσια δικαιοδοσία. ΜΕφΠειρ 3/2015,

σελ. 301.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Η αποστολή υβριστικών γραπτών μηνυμάτων (sms) και η ανάρτηση προσβλητικών σχολίων στο Facebook συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. ΜΠρΠειρ 6/2015,

σελ. 309.

ΣΗΜΑ

Δεν δύνανται να γίνουν δεκτά προς κατάθεση ως σήματα, μεταξύ άλλων, τα κοινόχρηστα ή όσα συνίστανται αποκλειστικώς από γραμμές, αριθμούς, λέξεις, σημεία ή ενδείξεις, όταν όλα αυτά δύνανται να χρησιμεύσουν προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, του βάρους, του προορισμού, της αξίας, του τόπου της προελεύσεως του εμπορεύματος ή του προϊόντος. ΔΠρΑθ 5619/2015,

σελ. 338.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Έννοια και περιεχόμενο. Διαφορές από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Προϋποθέσεις αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 219/1991 σε συμβάσεις αποκλειστικής διανομής τόσο πριν όσο και μετά την ισχύ του άρθρου 14 παρ. 4 Ν 3557/2007. Μη εφαρμογή τους επί σύμβασης απλής διανομής. ΕφΑθ 2260/2016,

σελ. 327.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Ανακριβής δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Έλλειψη αιτιολογίας. Ελαφρυντικές περιστάσεις. ΑΠ 1806/2016,

σελ. 348.