Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2017, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Οι προβλέψεις για την προθεσμία αναιρέσεως κατά αποφάσεως η οποία δεν επιδόθηκε προ της ισχύος του Ν 4335/2015, εφαρμόζονται ακόμα και εάν η προσβαλλομένη δημοσιεύθηκε προ της ισχύος του νόμου αυτού. ΑΠ 1176/2017 (Β1’ Πολιτικό Τμήμα),

σελ. 253. (Παρατηρήσεις: Μιχαήλ Μερσίνης).

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Διάλογος κατ’ εξακολούθηση με την Ποινική Νομολογία του Αρείου Πάγου, του Χρήστου Σατλάνη,

σελ. 196.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Περιεχόμενο της γονικής μέριμνας. Η διοίκηση της περιουσίας (μετρητά και ακίνητα). Παράβαση καθήκοντος γονέα και καταχρηστική άσκηση αυτής. Μέτρα που λαμβάνονται και αρχές που τα διέπουν. Η ύπαρξη κοινωνικής έρευνας είναι απαραίτητη για τον τρίτο, ο οποίος ζητά να ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, αλλά όχι για το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η αφαίρεση. ΜΠρΠειρ 3381/2017 (Εκουσία-Οικογενειακό),

σελ. 254.

ΔΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Οι Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του Ν 998/1979 στις οποίες προβλέπεται συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως προέδρου δεν συγκροτούνται νομίμως - αναπομπή υπόθεσης στη Διοίκηση για να κριθεί από το αρμόδιο όργανο με νόμιμη συγκρότηση. ΔΕφΠειρ 160/2017,

σελ. 264.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ποινική προστασία του Ν 2472/1997 δεν εκτείνεται μόνο σε «κρυφά» προσωπικά δεδομένα, του Εμμανουήλ Δ. Μεταξάκη,

σελ. 248.

Δυνάμει του Ν 1406/1983, στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται, μεταξύ άλλων, και οι διαφορές, που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας των διοικητικών συμβάσεων, δηλαδή εκείνες οι διαφορές που προέρχονται από διοικητική σύμβαση και ανάγονται στο κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτής ή σε οποιαδήποτε παρεπόμενη της συμβάσεως αυτής αξίωση. ΜΕφΑθ 2454/2017 (Τμήμα 1ο),

σελ. 271.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Το κληρονομητήριο μπορεί να πιστοποιεί κληρονομικά δικαιώματα ενός ή περισσοτέρων κληρονόμων, με βάση περισσότερες κληρονομικές διαδοχές με πολλά κληρονομούμενα πρόσωπα. Την έκδοση και παροχή κληρονομητηρίου μπορεί να ζητήσει και ο κληρονόμος του κληρονόμου, είναι δε αυτονόητο ότι στην περίπτωση αυτή ο κληρονόμος του κληρονόμου μπορεί να σωρεύσει στο ίδιο δικόγραφο δύο αιτήσεις, έκδοσης κληρονομητηρίου ή ενδεχομένως και περισσότερες όταν οι κληρονομούμενοι είναι περισσότεροι από δύο. ΕιρΘήρας 3/2017,

σελ. 261. (Παρατηρήσεις: Θεμιστοκλής Μερσίνης).

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αρκεί για τη στοιχειοθέτησή της η κατοχή χρηματικού ποσού προερχόμενου από εγκληματική δραστηριότητα, όταν η κατοχή αυτή γίνεται προς το σκοπό της συγκάλυψης της παράνομης προέλευσής του. ΑΠ 1275/2017 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 279.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διάλογος κατ’ εξακολούθηση με την Ποινική Νομολογία του Αρείου Πάγου, του Χρήστου Σατλάνη,

σελ. 196.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ[ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ]

Το άρθρο 12 του Ν 3863/2010, το οποίο αποκλείει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα της χήρας ασφαλισμένου στις περιπτώσεις, που ο θάνατος του συνταξιούχου συζύγου της επήλθε πριν την πάροδο 5 ετών από την τέλεση του γάμου, θέτει δυσανάλογο περιορισμό του δικαιώματος στη σύνταξη και είναι ανίσχυρο ως αντισυνταγματικό. ΔΠρΠειρ Α4639/2017,

σελ. 265.