Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε δίκη επί ανακοπής κατά πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ, η κατά το άρθρο 330 αυτού προβλεπόμενη επέκταση του δεδικασμένου δεν έχει εφαρμογή για τις ενστάσεις κατά την παρ. 4 (ήδη παρ. 5) του άρθρου 933. ΜΠρΑθ 19/2018, (Παρατηρήσεις: Στυλιανός Ι. Μανουσάκης),

σελ. 58.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Αυτοτελείς ισχυρισμοί είναι και εκείνοι που προβάλλονται από τον κατηγορούμενο για τη συνδρομή στο πρόσωπό του ορισμένης ελαφρυντικής περίστασης από τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ. 2 του ΠΚ. ΑΠ 637/2017 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 95.

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ομοδικία σε περίπτωση άσκησης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου από περισσότερα πρόσωπα. Διαταγή απόδοσης μισθίου από ανύπαρκτο πρόσωπο. ΕιρΑθ 218/2018,

σελ. 63.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ

Επίκαιροι προβληματισμοί για τα θεμελιώδη δικαιώματα με αφορμή τη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ και τον «διάλογο των δικαστηρίων», του Παναγιώτη Εμμ. Δέγλερη,

σελ. 35.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Προϋποθέσεις και διαδικασία σύστασης κεφαλαίου περιορισμού. Διαδικασία διανομής κεφαλαίου. Απώλεια δικαιώματος περιορισμού ευθύνης. ΜEφΠειρ 228/2016,

σελ. 64.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θαλάσσια μεταφορά. Θαλάσσια ασφάλιση. Φορτωτική. Αλλοίωση φορτίου. Ρήτρα διεθνούς δικαιοδοσίας. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών. Διεθνής Δικαιοδοσία. Σύμβαση Βρυξελλών 1968. Κανονισμός ΕΚ 44/2001. ΜEφΠειρ 174/2016,

σελ. 70.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων του ΠΔ 55/1998 περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος προκύπτει ότι με αυτές καθιερώνεται αφενός σύστημα υποκειμενικής ευθύνης για το υπαίτιο της ρύπανσης πρόσωπο, δηλαδή για το πρόσωπο που ήταν αρμόδιο να προλάβει και να αποτρέψει τη θαλάσσια ρύπανση, το οποίο θα πρέπει να αποδειχθεί ότι παρέλειψε ή άσκησε πλημμελώς τα οριζόμενα από τη νομοθεσία καθήκοντά του, αφετέρου σύστημα αντικειμενικής ευθύνης, για τα συνυπεύθυνα με τον υπαίτιο της ρύπανσης πρόσωπα, ως προς την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων για την παράβασή τους. ΔΠρΠειρ Α8721/2017 (Τμήμα 2ο Μονομελές),

σελ. 77.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Εγκατάσταση κληρονόμου υπό αναβλητική εξουσιαστική αίρεση για την επαγωγή του καταπιστεύματος, η οποία λογίζεται ως διαλυτική αίρεση. Το μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός, από το οποίο εξαρτάται η πλήρωση της αίρεσης σε αυτήν, μπορεί να είναι η συμπεριφορά τρίτου ή τιμωμένου με τη διαθήκη προσώπου, υπό τη μορφή της ενέργειας ή παράλειψης. ΤρΕφΠειρ 384/2016, (Παρατηρήσεις: Θεμιστοκλής Μερσίνης),

σελ. 54.

ΟΜΟΔΙΚΙΑ

Ομοδικία σε περίπτωση άσκησης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου από περισσότερα πρόσωπα. Διαταγή απόδοσης μισθίου από ανύπαρκτο πρόσωπο. ΕιρΑθ 218/2018,

σελ. 63.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Προσβολή προσωπικότητος από ποινικά κολάσιμη. Άρση του αδίκου λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος. Δεν αίρεται το άδικο σε περίπτωση συκοφαντικής δυσφημήσεως. Προσβολή διά της επανειλημμένης προβολής υλικού από παλαιοτέρα ενημερωτική εκπομπή όπου εικονίζεται ο ενάγων, στο πλαίσιο ενημερωτικών εκπομπών με θέμα την χορήγηση αδικαιολόγητων αναπηρικών επιδομάτων, χωρίς να διευκρινίζεται ότι επρόκειτο για πλάνα αρχείου. ΜΕφΠειρ 385/2016,

σελ. 51.

ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

Προπαρασκευαστικές, υποστηρικτικές και βοηθητικές πράξεις ως μορφές συναυτουργίας, του Χρήστου Σατλάνη,

σελ. 4.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Έννοια της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Προϋποθέσεις συνδρομής της. Η ποινική ευθύνη του ιατρού για σωματική βλάβη από αμέλεια υπάρχει όταν το αποτέλεσμα οφείλεται σε παράβαση των κοινώς αναγνωρισμένων κανόνων της ιατρικής επιστήμης και εφόσον η ενέργεια ή παράλειψη δεν είναι σύμφωνη με το αντικειμενικώς επιβαλλόμενο καθήκον επιμελείας, όπως απορρέει από την άσκηση του επαγγέλματος και ανάγεται σε νομική υποχρέωση από επιτακτικούς νομικούς κανόνες. ΑΠ 986/2017 (Ζ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 88.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αίτηση έκπτωσης οφειλέτη. Αρμόδιο είναι το Ειρηνοδικείο ακόμη και αν η ρύθμιση των οφειλών έγινε με απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου κατόπιν έφεσης κατά απόφασης Ειρηνοδικείου. ΜΠρΠειρ 3380/2017,

σελ. 57.