Ευρετήριο

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2019, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2019

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΜΟΙΒΗ

Προσβολή περιουσιακού δικαιώματος. Υπολογισμός αποζημίωσης. Άρθρο 65 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν 2121/1993. Αποζημίωση λόγω προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας με αφηρημένο προσδιορισμό της ζημίας. Βάση υπολογισμού της καταβλητέας αποζημίωσης. Το διπλάσιο της συνήθους καταβαλλόμενης αμοιβής ως το κατώτερο όριο της επιδικαζόμενης αποζημίωσης. Προσδιορισμός της συνήθους καταβαλλόμενης αμοιβής σε συνάρτηση με το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης. ΑΠ 438/2018 (Τμ. Α2΄) (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 219.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Προσωπικά δεδομένα βουλευτών. Δημοσιογραφικός έλεγχος. Η αίτηση δημοσιογράφων για πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα βουλευτών κρίνεται υπό τον έλεγχο του ρητού και συγκεκριμένου σκοπού χρήσης αυτών και θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτή η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήταν το καταλληλότερο από τα πιθανά μέτρα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι τον έλεγχο των δαπανών των ευρωβουλευτών και την ενημέρωση του κοινού. ΓενΔΕΕ υποθ. T-639/2015 έως T-666/2015 και T-94/2016, απόφ. της 25.9.2018 (σημ. Σπ. Τάσσης),

σελ. 255.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για την προστασία προσωπικών δεδομένων, Επικαιρότητα,

σελ. 146.

ΑΠΔΠΧ: Παράνομη η επεξεργασία από τα σχολεία δεδομένων που αφορούν το θρήσκευμα, Επικαιρότητα,

σελ. 146.

Cookies και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Μελέτη Β. Καρκατζούνης,

σελ. 171.

GDPR και προώθηση προϊόντων μέσω Viber - Σκέψεις με αφορμή την απόφαση 66/2018 της ΑΠΔΠΧ, Forum Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 182.

Προσωπικά δεδομένα βουλευτών. Δημοσιογραφικός έλεγχος. Η αίτηση δημοσιογράφων για πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα βουλευτών κρίνεται υπό τον έλεγχο του ρητού και συγκεκριμένου σκοπού χρήσης αυτών και θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι αυτή η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ήταν το καταλληλότερο από τα πιθανά μέτρα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, ήτοι τον έλεγχο των δαπανών των ευρωβουλευτών και την ενημέρωση του κοινού. ΓενΔΕΕ υποθ. T-639/2015 έως T-666/2015 και T-94/2016, απόφ. της 25.9.2018 (σημ. Σπ. Τάσσης),

σελ. 255.

Δεδομένα υγείας. Επεξεργασία από ασφαλιστική εταιρεία. Η ασφαλιστική εταιρεία που συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα υγείας από νοσοκομείο χωρίς την προηγουμένη άδεια της Αρχής, παραβαίνει το άρ. 7 παρ. 1 Ν 2472/1997. Το νοσοκομείο, δε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ρητώς εξουσιοδοτηθέν από το υποκείμενο των δεδομένων ότι ενεργεί αντ’ αυτής και για λογαριασμό της, κατ’ εφαρμογήν των περί αντιπροσωπεύσεως άρθρων 211 επ. του Αστικού Κώδικα διότι εν όψει της ρητής και σαφούς αναφοράς της ως άνω άδειας στα υποκείμενα των δεδομένων και σε περίπτωση μόνον αδυναμίας αυτών στην οικογένεια/συγγενείς τους, δεν μπορεί εν πάση περιπτώσει να τύχουν εφαρμογής οι γενικές, περί αντιπροσωπεύσεως διατάξεις των άρθρων 211 επ. του Αστικού Κώδικα. ΣτΕ 292/2019 (Τμ. Δ΄),

σελ. 267.

Διαφημιστικά μηνύματα. Συγκατάθεση με βάση το GDPR. Παρά την επίκληση της εξαίρεσης του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν 3471/2006, όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας απέστειλε στις 24.5.2018, σε όλο του το πελατολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του καταγγέλλοντος, μήνυμα με το οποίο ζήτησε τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να τους στέλνει διαφημιστικά μηνύματα (GDPR email) ως νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών του όρισε την ρητή συγκατάθεσή (opt-in) και όχι την επικοινωνία με την πελατειακή του βάση σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν 3471/2006 (opt-out). ΑΠΔΠΧ Απόφαση 11/2019 (Τμήμα),

σελ. 272.

Δικαίωμα στη λήθη. Η Αρχή κρίνοντας την αρνητική απάντηση της μηχανής αναζήτησης ως μη νομίμως αιτιολογημένη και σταθμίζοντας τα αντικρουόμενα δικαιώματα αποφασίζει ότι η δημοσίευση που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου και περιλαμβάνει σε περίληψη το προεδρικό διάταγμα απονομής χάριτος καθώς και η διατήρηση της, είναι νόμιμη και εξυπηρετεί το δημόσιο σκοπό της διαφάνειας. Η δυνατότητα όμως πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται στο σύνδεσμο αυτό και οι οποίες εμπεριέχουν και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, συνιστά ισχυρότερη επέμβαση στην ιδιωτική ζωή από ότι η δημοσίευση των πληροφοριών στην αρχική ιστοσελίδα και θίγει υπέρμετρα το ατομικό δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων της προσφεύγουσας. Επιβάλλει στη μηχανή αναζήτησης την άμεση κατάργηση του συνδέσμου. ΑΠΔΠΧ Απόφαση 74/2018 (σημ. Ν. Παπαθωμά),

σελ. 275.

Προώθηση προϊόντων μέσω Viber. Μη νόμιμη επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου. Η αποστολή μηνυμάτων μέσω υπηρεσιών ΟΤΤ (Over The Top), όπως Viber, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και όχι του Ν 3471/2006, διότι αποτελεί «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών» και όχι υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπροσθέτως η εντός της εφαρμογής «viber» αποδοχή της λήψης μηνυμάτων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, μέσω της χρήσης της υπηρεσίας «viber business» δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συγκατάθεση, καθώς, δεν πληροί τα κριτήρια της συγκατάθεσης όπως περιγράφονται στο αρ. 4 παρ. 11 του GDPR. ΑΠΔΠΧ Απόφαση 66/2018 (Τμήμα) (σχετική μελέτη Ε. Μαργαρίτης),

σελ. 283.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Cookies και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Μελέτη Β. Καρκατζούνης,

σελ. 171.

Facebook. Ανάρτηση σχολίων στο Facebook. Η χρήση emoticon ως εκδήλωση χλεύης και συνακόλουθα προσβολής της προσωπικότητας της πολιτικώς ενάγουσας συνιστά παραβίαση του διατακτικού απόφασης που απαγορεύει την προσβολή προσωπικότητας με οιονδήποτε τρόπο. ΜΠλημΒολ 1456/2018 (σημ. Ε. Αναστασιάδου),

σελ. 213.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τηλεοπτική διαφήμιση. Ενθάρρυνση επιζήμιας συμπεριφοράς. Συμβούλιο ελέγχου επικοινωνίας - ΕΣΡ - Συσχέτιση αρμοδιοτήτων. Η μετάδοση τηλεοπτικής διαφήμισης για την οποία υπάρχει θετική απόφαση του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας δεν αναιρεί τη δυνατότητα του ΕΣΡ να ασκεί τις ελεγκτικές και κυρωτικές του αρμοδιότητες. Απορρίπτεται αίτηση ακύρωσης κατά κυρωτικής απόφασης του ΕΣΡ για τη μετάδοση διαφήμισης οινοπνευματώδους ποτού όπου παρουσιάζεται με ελκυστικό τρόπο η αποδοκιμαστέα από τον Ποινικό Κώδικα συμπεριφορά του εμπρησμού. ΣτΕ 65/2019 (Τμ. Δ΄),

σελ. 250.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Τρίτος στη δυσφήμηση. Ψευδής αναφορά ενώπιον Εισαγγελέα, η οποία εμφανίζει πρύτανη να έχει τελέσει παράβαση καθήκοντος. Η έννοια του τρίτου στο αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Δεν εντάσσονται στην έννοια του τρίτου τα δικαστικά πρόσωπα (εισαγγελέας, πταισματοδίκης, δικαστικοί υπάλληλοι-γραμματείς). ΑΠ 487/2019 (Ε΄ Ποινικό Τμήμα) (σημ. Εμμ. Μεταξάκης),

σελ. 198.

ΕΚΔΟΤΗΣ

Το νέο online δικαίωμα των εκδοτών τύπου - Μία πρώτη παρουσίαση, ερμηνεία και αξιολόγηση του άρθρου 15 της Οδηγίας 2019/790, Μελέτη Γ. Παραμυθιώτης,

σελ. 148.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Whistleblowers και ελευθερία της έκφρασης - Οι νομολογιακές τάσεις του ΕΔΔΑ σε αντιπαραβολή με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ και η προβληματική των υπηρετούντων σε υπηρεσίες πληροφοριών, Μελέτη Α. Ασκητής,

σελ. 161.

Ελευθερία έκφρασης. Άσκηση διαμαρτυρίας του προσφεύγοντος ενώπιον του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα διά της δημόσιας έκθεσης άσεμνων αγαλμάτων, στα οποία ήταν επικολλημένες φωτογραφίες ενός πολιτικού προσώπου και ορισμένων υψηλόβαθμων εισαγγελέων. Η εν λόγω συμπεριφορά καλύπτεται από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Η επιβληθείσα ποινική κύρωση από τα εθνικά δικαστήρια ήταν προφανώς δυσανάλογη ως προς τη φύση και την αυστηρότητά της σε σχέση με τον επιδιωκόμενο από τις εθνικές αρχές έννομο σκοπό. Παραβίαση άρθρου 10 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 15.4.2019 υπόθ. Mătăsaru κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας προσφ. Νο 69714/16 και 71685/16 (Δεύτερο Τμήμα),

σελ. 193.

Οξεία κριτική πολιτικού προσώπου. Δυσφήμηση του ενάγοντος με δελτίο τύπου και δηλώσεις στα ΜΜΕ του εναγόμενου πολιτικού σχετικά με συμβάν προπηλακισμού του, για το οποίο φέρεται να ευθύνεται ο ενάγων πολιτικός. Υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων κριτικής. ΕφΑθ 4906/2018 (Τμήμα 16ο),

σελ. 207.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η νομοθετική μεταρρύθμιση στο δίκαιο καταναλωτή με τον Νόμο 4512/2018 λόγω των νέων αναγκών που δημιουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, Μελέτη Έ. Φιλιπποπούλου,

σελ. 153.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Συστάθηκε νέος ΟΣΔ μουσικών έργων με την ονομασία «ΕΔΕΜ», Επικαιρότητα,

σελ. 145.

Διορισμός νέας διευθύντριας στον ΟΠΙ, Επικαιρότητα,

σελ. 145.

Η είσπραξη πνευματικών δικαιωμάτων από συνταξιούχους δε συνιστά ανάληψη δραστηριότητας, Επικαιρότητα,

σελ. 145.

ΕΕ: Σε ισχύ η Οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (DSM Directive), Επικαιρότητα,

σελ. 145.

Γεν. Εισαγγελέας ΔΕΕ: Η πρωτοτυπία προϋπόθεση προστασίας βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων από πνευματική ιδιοκτησία, Επικαιρότητα,

σελ. 146.

Το νέο online δικαίωμα των εκδοτών τύπου - Μία πρώτη παρουσίαση, ερμηνεία και αξιολόγηση του άρθρου 15 της Οδηγίας 2019/790, Μελέτη Γ. Παραμυθιώτης,

σελ. 148.

Προσβολή περιουσιακού δικαιώματος. Υπολογισμός αποζημίωσης. Άρθρο 65 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν 2121/1993. Αποζημίωση λόγω προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας με αφηρημένο προσδιορισμό της ζημίας. Βάση υπολογισμού της καταβλητέας αποζημίωσης. Το διπλάσιο της συνήθους καταβαλλόμενης αμοιβής ως το κατώτερο όριο της επιδικαζόμενης αποζημίωσης. Προσδιορισμός της συνήθους καταβαλλόμενης αμοιβής σε συνάρτηση με το είδος της εκμετάλλευσης που έκανε χωρίς την άδεια ο υπόχρεος. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της καταβλητέας αποζημίωσης. ΑΠ 438/2018 (Τμ. Α2΄) (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 219.

Έννοια πρωτοτυπίας φωτογραφικού έργου. Συνεκδίκαση συναφών εφέσεων. Πνευματική Ιδιοκτησία. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης. Παρέλευση χρόνου διάρκειας άδειας εκμετάλλευσης. Έννοια «πρωτοτυπίας». Η φωτογραφία ως έργο πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι κατασκευές αποτελούν αντίγραφα προϋφιστάμενων έργων, τεχνικώς άρτιων, χωρίς όμως να φέρουν την απαραίτητη πρωτοτυπία. ΕφΑθ 4711/2018 (Τμ. 16ο) (σημ. Ε. Τσεκούρα),

σελ. 228.

Μεταβίβαση περιουσιακού δικαιώματος. Εύρος του μεταβιβασθέντος δικαιώματος λόγω μη τήρησης του έγγραφου τύπου. Σκοπός της μεταβίβασης. Άγνωστοι τρόποι εκμετάλλευσης. Δεν προέκυψε ότι παραχωρήθηκε και δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του ύμνου στα πλαίσια δραστηριοτήτων που δεν έχουν αμιγώς αθλητικό χαρακτήρα, αλλά συνάμα και εμπορικό, όπως για διαφημίσεις ή εκδηλώσεις για πώληση εισιτηρίων διαρκείας. Οι δημιουργοί δεν παραχώρησαν στο αθλητικό σωματείο χρήσεις εμπορικού χαρακτήρα που ήταν από την εποχή εκείνη γνωστές, πόσο μάλλον δεν είναι δυνατόν να μεταβίβασαν εμπορικές χρήσεις άγνωστες για την εποχή εκείνη. ΕφΑθ 2308/2018 (σημ. Κ. Κολοτούρου),

σελ. 240.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Τηλεοπτικοί σταθμοί. Μη μετάδοση δελτίου τύπου πολιτικού κόμματος με υβριστικό χαρακτήρα. Κατά την εφαρμογή της αρχής της πολυφωνίας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, το ΕΣΡ οφείλει να διαπιστώνει εάν το δελτίο τύπου ή η δραστηριότητα ενός κόμματος είναι άξια μετάδοσης. Ακυρώνεται διοικητική κύρωση του ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθμού, διότι η επίδικη παράλειψη μετάδοσης αφορούσε δελτίο τύπου πολιτικού κόμματος με προσβλητικό και υβριστικό χαρακτήρα, το οποίο δεν είχε το χαρακτήρα πολιτικής είδησης και έκφρασης πολιτικών απόψεων. ΣτΕ 289/2019 (Τμ. Δ΄),

σελ. 248.

ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ

Τηλεοπτικοί σταθμοί. Μη μετάδοση δελτίου τύπου πολιτικού κόμματος με υβριστικό χαρακτήρα. Κατά την εφαρμογή της αρχής της πολυφωνίας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, το ΕΣΡ οφείλει να διαπιστώνει εάν το δελτίο τύπου ή η δραστηριότητα ενός κόμματος είναι άξια μετάδοσης. Ακυρώνεται διοικητική κύρωση του ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθμού, διότι η επίδικη παράλειψη μετάδοσης αφορούσε δελτίο τύπου πολιτικού κόμματος με προσβλητικό και υβριστικό χαρακτήρα, το οποίο δεν είχε το χαρακτήρα πολιτικής είδησης και έκφρασης πολιτικών απόψεων. ΣτΕ 289/2019 (Τμ. Δ΄),

σελ. 248.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Η νομοθετική μεταρρύθμιση στο δίκαιο καταναλωτή με τον Νόμο 4512/2018 λόγω των νέων αναγκών που δημιουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, Μελέτη Έ. Φιλιπποπούλου,

σελ. 153.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ελευθερία έκφρασης. Άσκηση διαμαρτυρίας του προσφεύγοντος ενώπιον του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα διά της δημόσιας έκθεσης άσεμνων αγαλμάτων, στα οποία ήταν επικολλημένες φωτογραφίες ενός πολιτικού προσώπου και ορισμένων υψηλόβαθμων εισαγγελέων. Η εν λόγω συμπεριφορά καλύπτεται από το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Η επιβληθείσα ποινική κύρωση από τα εθνικά δικαστήρια ήταν προφανώς δυσανάλογη ως προς τη φύση και την αυστηρότητά της σε σχέση με τον επιδιωκόμενο από τις εθνικές αρχές έννομο σκοπό. Παραβίαση άρθρου 10 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 15.4.2019 υπόθ. Mătăsaru κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας προσφ. Νο 69714/16 και 71685/16 (Δεύτερο Τμήμα),

σελ. 193.

Οξεία κριτική πολιτικού προσώπου. Δυσφήμηση του ενάγοντος με δελτίο τύπου και δηλώσεις στα ΜΜΕ του εναγόμενου πολιτικού σχετικά με συμβάν προπηλακισμού του, για το οποίο φέρεται να ευθύνεται ο ενάγων πολιτικός. Υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων κριτικής. ΕφΑθ 4906/2018 (Τμήμα 16ο),

σελ. 207.

Facebook. Ανάρτηση σχολίων στο Facebook. Η χρήση emoticon ως εκδήλωση χλεύης και συνακόλουθα προσβολής της προσωπικότητας της πολιτικώς ενάγουσας συνιστά παραβίαση του διατακτικού απόφασης που απαγορεύει την προσβολή προσωπικότητας με οιονδήποτε τρόπο. ΜΠλημΒολ 1456/2018 (σημ. Ε. Αναστασιάδου),

σελ. 213.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το νέο online δικαίωμα των εκδοτών τύπου - Μία πρώτη παρουσίαση, ερμηνεία και αξιολόγηση του άρθρου 15 της Οδηγίας 2019/790, Μελέτη Γ. Παραμυθιώτης,

σελ. 148.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Απαγόρευση παραπλάνησης κοινού από ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Παραπλάνηση του κοινού ως προς τη συμμετοχή τηλεθεατών σε κληρώσεις με υψηλής αξίας έπαθλα σε απατηλούς διαγωνισμούς. Ευθύνη του παρόχου περιεχομένου και όχι της εταιρείας παραγωγής. Επιβλήθηκε από το ΕΣΡ χρηματικό πρόστιμο και αναστολή μετάδοσης τηλεοπτικής εκπομπής σταθμών περιφερειακής εμβέλειας. ΕΣΡ 95/2019,

σελ. 252.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Τηλεοπτικοί σταθμοί. Μη μετάδοση δελτίου τύπου πολιτικού κόμματος με υβριστικό χαρακτήρα. Κατά την εφαρμογή της αρχής της πολυφωνίας στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, το ΕΣΡ οφείλει να διαπιστώνει εάν το δελτίο τύπου ή η δραστηριότητα ενός κόμματος είναι άξια μετάδοσης. Ακυρώνεται διοικητική κύρωση του ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθμού, διότι η επίδικη παράλειψη μετάδοσης αφορούσε δελτίο τύπου πολιτικού κόμματος με προσβλητικό και υβριστικό χαρακτήρα, το οποίο δεν είχε το χαρακτήρα πολιτικής είδησης και έκφρασης πολιτικών απόψεων. ΣτΕ 289/2019 (Τμ. Δ΄),

σελ. 248.

ΥΑ 106/7.6.2019 Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2300/12.6.2019) [Άρθρα 2, 3, 4 Πίνακας Ι, 5, 6, 7], Νομοθεσία,

σελ. 287.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Έννοια πρωτοτυπίας φωτογραφικού έργου. Συνεκδίκαση συναφών εφέσεων. Πνευματική Ιδιοκτησία. Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης. Παρέλευση χρόνου διάρκειας άδειας εκμετάλλευσης. Έννοια «πρωτοτυπίας». Η φωτογραφία ως έργο πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι κατασκευές αποτελούν αντίγραφα προϋφιστάμενων έργων, τεχνικώς άρτιων, χωρίς όμως να φέρουν την απαραίτητη πρωτοτυπία. ΕφΑθ 4711/2018 (Τμ. 16ο) (σημ. Ε. Τσεκούρα),

σελ. 228.