Ευρετήριο

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 3/2020, Ιούλιος - Αυγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ιδιωτικότητα στο Facebook µετά τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων. Μελέτη Φ.Ε. Γεωργαλής,

σελ. 395.

Ηλεκτρονικές εφαρµογές υγείας (“Health Applications”), διαβατήρια υγείας και προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την ψηφιακή «παρακολούθηση» των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών. Μελέτη Σ. Παπακωνσταντίνου,

σελ. 385.

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των ζητούµενων δεδοµένων (ΕΦΚΑ) οφείλει να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόµενους- ασθενείς τα αιτούµενα στοιχεία (ονόµατα ιατρών µελών Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕΠΑ), ανεξαρτήτως άσκησης προσφυγής από αυτούς και επίκλησης εννόµου συµφέροντος, µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 2690/1999 (κατά πλειοψηφία). ΓνωµΝΣΚ 123/2020 (παρατ. Σ. Βλαχόπουλος),

σελ. 431.

Τηλεφωνικές οχλήσεις από εταιρεία µετά την καθυστέρηση καταβολής ορισµένων µηνιαίων δόσεων. Παράνοµη επεξεργασία από την εισπρακτική εταιρεία ως αποδέκτρια των προσωπικών δεδοµένων. Παρέκκλιση από τον κανόνα ατοµικής ενηµέρωσης του υποκειµένου δεδοµένων όταν η ενηµέρωση αφορά µεγάλο αριθµό υποκειµένων. Εξειδίκευση αόριστης νοµικής έννοιας «του µεγάλου αριθµού υποκειµένων». Συγκατάθεση υποκειµένου. Τεκµήριο υπαιτιότητας εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι η Τράπεζα ανυπαιτίως αγνοούσε τα θεµελιωτικά του πταίσµατός της πραγµατικά γεγονότα. Μη επιρροή απόφασης από προγενέστερη ασκηθείσα αγωγή κατά της Τράπεζας και εταιρείας ενηµέρωσης οφειλετών αφού πρόκειται για άλλη εταιρεία, ακόµα και αν η παραβίαση αφορά στην ίδια πιστωτική κάρτα και την ίδια ληξιπρόθεσµη οφειλή εφόσον συνιστά αυτοτελή παράβαση. Προσβολή προσωπικότητας. Εύλογη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΜΠρΑθ 5825/2019 (παρατ. Ε. Μαργαρίτης),

σελ. 422.

Τόσο η Οδηγία 95/46/ΕΚ όσο και ο Κανονισµός 2016/679 έχουν την έννοια ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδοµένων οφείλει να αποδείξει ότι το υποκείµενο των δεδοµένων εκδήλωσε, µε ενεργή συµπεριφορά, τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικού χαρακτήρα δεδοµένων του και ότι ο ίδιος του παρέσχε προηγουµένως ενηµέρωση για τις συνθήκες της επεξεργασίας στο σύνολό τους, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιµη µορφή και µε τη χρήση σαφούς και απλής διατύπωσης, χάρη στην οποία το υποκείµενο των δεδοµένων ήταν σε θέση να προσδιορίσει ευχερώς τις συνέπειες της συγκατάθεσης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι αυτή δόθηκε εν πλήρη γνώσει της κατάστασης. Δεν µπορεί να αποδειχθεί από σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας η οποία περιέχει ρήτρα κατά την οποία το υποκείµενο των δεδοµένων ενηµερώθηκε και συγκατατέθηκε στη συλλογή και αποθήκευση αντιγράφου του εγγράφου ταυτότητάς του, για λόγους ταυτοποίησης, ότι το υποκείµενο των δεδοµένων παρέσχε εγκύρως τη συγκατάθεσή του, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, όταν χρησιµοποιούνται προεπιλεγµένα κουτάκια. ΔΕΕ υπόθ. C-61/19, απόφ. της 11.11.2020 (παρατ. Σ. Τάσσης),

σελ. 416.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έµπορος ο οποίος καθιστά προσβάσιµους στον ιστότοπό του τους γενικούς όρους των συµβάσεων πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν συνάπτει συµβάσεις µε τους καταναλωτές µέσω του ιστοτόπου αυτού, οφείλει να αναγράφει στους εν λόγω γενικούς όρους τις πληροφορίες σχετικά µε τον φορέα ή τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών από τους οποίους καλύπτεται ο έµπορος, όταν ο τελευταίος δεσµεύεται να προσφύγει στον εν λόγω φορέα ή στους εν λόγω φορείς ή υποχρεούται να προσφύγει σε αυτούς προκειµένου να επιλυθούν οι διαφορές µε τους καταναλωτές. Δεν αρκεί συναφώς το ότι ο εν λόγω έµπορος είτε παραθέτει τις πληροφορίες αυτές σε άλλα έγγραφα που είναι προσβάσιµα εντός του ιστοτόπου ή σε άλλα επιµέρους σηµεία του ιστοτόπου αυτού, είτε παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες αυτές κατά τη σύναψη της διεπόµενης από τους γενικούς όρους συµβάσεως µέσω χωριστού σε σχέση µε τους εν λόγω γενικούς όρους εγγράφου. ΔΕΕ υπόθ. C-380/19, απόφ. της 25.6.2020 (παρατ. Κ. Κόμνιος),

σελ. 518.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των ζητούµενων δεδοµένων (ΕΦΚΑ) οφείλει να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόµενους- ασθενείς τα αιτούµενα στοιχεία (ονόµατα ιατρών µελών Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕΠΑ), ανεξαρτήτως άσκησης προσφυγής από αυτούς και επίκλησης εννόµου συµφέροντος, µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν 2690/1999 (κατά πλειοψηφία). ΓνωµΝΣΚ 123/2020 (παρατ. Σ. Βλαχόπουλος),

σελ. 431

ΕΚΔΟΤΗΣ

The New Publisher’s Right in the Digital Single Market Directive. FORUM Α. Ακριτίδου,

σελ. 412.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

DeepFake, µια νοµική προσέγγιση. Μελέτη P. Jougleux,

σελ. 379.

Yποκίνηση σε πράξεις που µπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, µίσος ή βία κατά οµάδας προσώπων, που προσδιορίζονται µε βάση το σεξουαλικό τους προσανατολισµό. Ανέγκλητη η πράξη της κατάχρησης εκκλησιαστικού αξιώµατος, έπειτα από την κατάργηση της διάταξης του παλαιού ΠΚ και τη συγχώνευση της στη νέα διάταξη περί διέγερσης. Κρίση ότι τα πραγµατικά περιστατικά δεν εµπίπτουν στην αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της διέγερσης, όπως διαµορφώθηκε στο νέο ΠΚ. Αναιρεί εν µέρει, ως προς την καταδίκη για την πράξη της κατάχρησης εκκλησιαστικού αξιώµατος και απορρίπτει κατά τα λοιπά την αίτηση αναίρεσης. AΠ 858/2020 (παρατ. Γ. Σωτηρέλης),

σελ. 474.

Επιβολή ποινής φυλάκισης µε αναστολή σε δηµοσιογράφο, κατά παράβαση των προϋποθέσεων της ΕΣΔΑ, ο οποίος σε άρθρο του αποκάλεσε τον διευθυντή ενός Γυµνασίου τοπικής κοινότητας «νεοναζί» και «θιασώτη της Χρυσής Αυγής» σε απάντηση στις δηµόσια αναρτηµένες σε προσωπικά ιστολόγια πολιτικές απόψεις του τελευταίου. Η ποινική καταδίκη του δηµοσιογράφου συνιστά παραβίαση του άρθρου 10 της Συµβάσεως. ΕΔΔΑ υπόθ. Μπαλάσκας κατά Ελλάδας, αριθ. προσφ. 73087/17 απόφ. της 5.11.2020 (παρατ. Ό. Γαρουφαλιά),

σελ. 461.

Η ελευθερία του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι δεν περιλαµβάνει και την ελευθερία µετάδοσης πληροφοριών που ανάγονται στις σεξουαλικές προτιµήσεις των προσώπων. Νοµίµως και επαρκώς αιτιολογηµένη η επιβολή του χρηµατικού προστίµου από το ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθµού που υπερέβη προδήλως τα επιτρεπόµενα όρια άσκησης του δικαιώµατος στην πληροφόρηση όταν προέβαλε εκποµπή µε αναφορά σε πρόσωπο που απασχολούσε την επικαιρότητα λόγω της πιθανής διάπραξης εγκληµατικής ενέργειας, µε απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς για την προσωπικότητά του και τις σεξουαλικές προτιµήσεις του. ΣτΕ 1227/2020,

σελ. 496.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού εγκρίνει την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «Μότορ Οιλ» επί των εταιριών φορέων του τηλεοπτικού σταθµού εθνικής εµβέλειας «Αlpha» και δύο ραδιοφωνικών σταθμών, διότι η εν λόγω συγκέντρωση υπολείπεται των κατωφλίων του 35% στις επιµέρους αγορές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και δεν προκαλούνται σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό της συγκέντρωσης µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επί µέρους αγορές. Απόφ. Επ. Ανταγωνισµού 700/2020 (Ολοµέλεια),

σελ. 506.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι προοπτικές της Τεχνητής Νοηµοσύνης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ). Μελέτη Ε. Τρουλινός,

σελ. 374.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Κρατικές ενισχύσεις στις κινηµατογραφικές υποδοµές. Η υπόθεση Ciudad de la Luz: το κριτήριο του φορέα οικονοµίας της αγοράς και η συµβατότητα µιας πολιτιστικής ενίσχυσης µε την εσωτερική Αγορά. Μελέτη Φ. Στεφοπούλου,

σελ. 402.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Κρατικές ενισχύσεις στις κινηµατογραφικές υποδοµές. Η υπόθεση Ciudad de la Luz: το κριτήριο του φορέα οικονοµίας της αγοράς και η συµβατότητα µιας πολιτιστικής ενίσχυσης µε την εσωτερική Αγορά. Μελέτη Φ. Στεφοπούλου,

σελ. 402.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Yποκίνηση σε πράξεις που µπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, µίσος ή βία κατά οµάδας προσώπων, που προσδιορίζονται µε βάση το σεξουαλικό τους προσανατολισµό. Ανέγκλητη η πράξη της κατάχρησης εκκλησιαστικού αξιώµατος, έπειτα από την κατάργηση της διάταξης του παλαιού ΠΚ και τη συγχώνευση της στη νέα διάταξη περί διέγερσης. Κρίση ότι τα πραγµατικά περιστατικά δεν εµπίπτουν στην αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της διέγερσης, όπως διαµορφώθηκε στο νέο ΠΚ. Αναιρεί εν µέρει, ως προς την καταδίκη για την πράξη της κατάχρησης εκκλησιαστικού αξιώµατος και απορρίπτει κατά τα λοιπά την αίτηση αναίρεσης. AΠ 858/2020 (παρατ. Γ. Σωτηρέλης),

σελ. 474.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

DeepFake, µια νοµική προσέγγιση. Μελέτη P. Jougleux,

σελ. 379.

The New Publisher’s Right in the Digital Single Market Directive. FORUM Α. Ακριτίδου,

σελ. 412.

Ηλεκτρονική διαβίβαση σε δικαστήριο προστατευόµενου έργου ως αποδεικτικού στοιχείου στο πλαίσιο ένδικης διαδικασίας. Οριοθέτηση της έννοιας του «κοινού» ως προϋπόθεσης για την ενεργοποίηση του δικαιώµατος παρουσίασης στο κοινό. Προσέγγιση υπό το πρίσµα του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων. Δικαίωµα προσφυγής σε δικαστήριο και δικαίωµα πρόσβασης σε δηµόσια έγγραφα. ΔΕΕ υπόθ. C-637/19, απόφ. της 28.10.2020 (παρατ. Κ. Βόσσος),

σελ. 437.

Δυναμικές διαταγές αποκλεισμού πρόσβασης ως μέτρο προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Με μία νέα απόφαση του το Σουηδικό Εφετείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Αγοράς επιβεβαιώνει την ευθύνη των παρόχων διαδικτύου σε υποθέσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Σουηδικό Εφετείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας & Αγοράς, Telia Sverige AB v Svensk Filmindustri AB, PMΤ 13399/19,

σελ. 455.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Έµπορος ο οποίος καθιστά προσβάσιµους στον ιστότοπό του τους γενικούς όρους των συµβάσεων πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν συνάπτει συµβάσεις µε τους καταναλωτές µέσω του ιστοτόπου αυτού, οφείλει να αναγράφει στους εν λόγω γενικούς όρους τις πληροφορίες σχετικά µε τον φορέα ή τους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών από τους οποίους καλύπτεται ο έµπορος, όταν ο τελευταίος δεσµεύεται να προσφύγει στον εν λόγω φορέα ή στους εν λόγω φορείς ή υποχρεούται να προσφύγει σε αυτούς προκειµένου να επιλυθούν οι διαφορές µε τους καταναλωτές. Δεν αρκεί συναφώς το ότι ο εν λόγω έµπορος είτε παραθέτει τις πληροφορίες αυτές σε άλλα έγγραφα που είναι προσβάσιµα εντός του ιστοτόπου ή σε άλλα επιµέρους σηµεία του ιστοτόπου αυτού, είτε παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες αυτές κατά τη σύναψη της διεπόµενης από τους γενικούς όρους συµβάσεως µέσω χωριστού σε σχέση µε τους εν λόγω γενικούς όρους εγγράφου. ΔΕΕ υπόθ. C-380/19, απόφ. της 25.6.2020 (παρατ. Κ. Κόμνιος),

σελ. 518.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

DeepFake, µια νοµική προσέγγιση. Μελέτη P. Jougleux,

σελ. 379.

Η εκτεταµένη προβολή της µεθοδευµένης, στρατηγικής συµπεριφοράς των διαγωνιζοµένων, που στόχευε στην επικράτηση του ενός, και η προβολή σκηνών και διαλόγων έντονης εχθρότητας, αντιπαλότητας και µίσους, που γι’ αυτό το λόγο δηµιουργήθηκε µεταξύ τους, συνέβαλαν στην υποβάθµιση της εκποµπής. Έτσι, στις εκποµπές αυτές υπήρξε εξαιρετικά υποβαθµισµένη ποιότητα προγράµµατος και οπωσδήποτε ποιότητα αναντίστοιχη προς την απαιτούµενη από το Σύνταγµα και τις λοιπές ως άνω διατάξεις. Επιβολή προστίµου στην εγκαλούµενη εταιρεία για την παράβαση αυτή. ΕΣΡ 75/2020,

σελ. 499.

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού εγκρίνει την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «Μότορ Οιλ» επί των εταιριών φορέων του τηλεοπτικού σταθµού εθν. εµβέλειας «Αlpha» και δύο ρ/σ, διότι η εν λόγω συγκέντρωση υπολείπεται των κατωφλίων του 35% στις επιµέρους αγορές της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου και δεν προκαλούνται σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό της συγκέντρωσης µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επί µέρους αγορές. Απόφ. Επ. Ανταγωνισµού 700/2020 (Ολοµέλεια),

σελ. 506.

ΣΗΜΑΤΑ

Παραβίαση συµφωνητικού παραχώρησης άδειας χρήσης διακριτικού τίτλου και σήµατος. Απόφαση ασφαλιστικών µέτρων. Παύση και απαγόρευση χρήσης στις συναλλαγές, ως διακριτικού γνωρίσµατος, είτε επιχείρησης, είτε προϊόντος των κατοχυρωµένων σηµάτων της πρώτης των εναγόµενων. Αποµάκρυνση από το κατάστηµα όλων των πινακίδων, επιγραφών, λαβάρων, διαφηµιστικών ορθοστατών, διαφηµιστικών φυλλαδίων, καθώς και υλικών συσκευασίας και προσωρινή παύση πώλησης και διάθεσης προϊόντων ανταγωνιστικών προς τα προϊόντα της πρώτης των εναγοµένων. Αγωγή αποζηµίωσης λόγω προσβολής επαγγελµατικής πίστης και αξιοπιστίας από παράνοµες και καταχρηστικές πράξεις εκτέλεσης οι οποίες υπερέβαιναν του διατακτικού της απόφασης ασφαλιστικών µέτρων. ΤρΕφΘεσ 807/2020 (παρατ. Ε. Παναγιωτίδου),

σελ. 443.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Οι προοπτικές της Τεχνητής Νοηµοσύνης στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ). Μελέτη Ε. Τρουλινός,

σελ. 374.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Η εκτεταµένη προβολή της µεθοδευµένης, στρατηγικής συµπεριφοράς των διαγωνιζοµένων, που στόχευε στην επικράτηση του ενός, και η προβολή σκηνών και διαλόγων έντονης εχθρότητας, αντιπαλότητας και µίσους, που γι’ αυτό το λόγο δηµιουργήθηκε µεταξύ τους, συνέβαλαν στην υποβάθµιση της εκποµπής. Έτσι, στις εκποµπές αυτές υπήρξε εξαιρετικά υποβαθµισµένη ποιότητα προγράµµατος και οπωσδήποτε ποιότητα αναντίστοιχη προς την απαιτούµενη από το Σύνταγµα και τις λοιπές ως άνω διατάξεις. Επιβολή προστίµου στην εγκαλούµενη εταιρεία για την παράβαση αυτή. ΕΣΡ 75/2020,

σελ. 499.

Η ελευθερία του πληροφορείν και του πληροφορείσθαι δεν περιλαµβάνει και την ελευθερία µετάδοσης πληροφοριών που ανάγονται στις σεξουαλικές προτιµήσεις των προσώπων. Νοµίµως και επαρκώς αιτιολογηµένη η επιβολή του χρηµατικού προστίµου από το ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθµού που υπερέβη προδήλως τα επιτρεπόµενα όρια άσκησης του δικαιώµατος στην πληροφόρηση όταν προέβαλε εκποµπή µε αναφορά σε πρόσωπο που απασχολούσε την επικαιρότητα λόγω της πιθανής διάπραξης εγκληµατικής ενέργειας, µε απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς για την προσωπικότητά του και τις σεξουαλικές προτιµήσεις του. ΣτΕ 1227/2020,

σελ. 496.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Υποχρέωση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας. Συνταγµατική κατοχύρωση του συνόλου του επικοινωνιακού γεγονότος έναντι πάντων. Καταγγελία για παράλληλη λειτουργία αριθµού κινητού τηλεφώνου σε δύο συνδροµητές. Επιβολή προστίµου από την ΑΔΑΕ στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο. Δυνατότητα της ΑΔΑΕ να συγκροτεί επιτροπές έρευνας µε τη συµµετοχή προσώπων που δεν είναι µέλη της. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα το γεγονός ότι η σύνθεση της ΑΔΑΕ κατά την ακρόαση του παρόχου ήταν διαφορετική από αυτή που εξέδωσε την απόφαση. Νοµίµως αιτιολογηµένη η προσβαλλόµενη, µη απαιτουµένης της αναφοράς των δεδοµένων που διέρρευσαν και οι τρίτοι στους οποίους ήρθαν σε γνώση. Κρίση περί στοιχειοθέτησης της ένδικης παράβασης του απορρήτου των επικοινωνιών, έστω και αν η παράλληλη λειτουργία του αριθµού σε δύο συνδροµητές οφείλεται σε τεχνικό πρόβληµα. ΔΕφΑθ 78/2020,

σελ. 526.

Υποχρέωση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων να προµηθευτούν, εγκαταστήσουν και θέσουν σε λειτουργία τον αναγκαίο εξοπλισµό και λογισµικό για την άρση του απορρήτου. Ακύρωση µε απόφαση του ΣτΕ των διατάξεων του ΠΔ περί αποκλειστικής επιβάρυνσης του τηλεπικοινωνιακού παρόχου µε το κόστος εξοπλισµού, ως κείµενων εκτός νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Αγωγή τηλεπικοινωνιακού παρόχου για τις δαπάνες στις οποίες προέβη προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που επέβαλε το ΠΔ. Κρίση ότι µε την εξουσιοδοτική διάταξη θεσπίζεται υποχρέωση της Διοίκησης να εκδώσει κανονιστική πράξη µε την οποία θα ρυθµίζεται ο επιµερισµός τόσο του κόστους εξοπλισµού όσο και του κόστους της διαδικασίας άρσης του απορρήτου. Η παράλειψη έκδοσής της συνιστά παράνοµη παράλειψη νοµοθέτησης. ΔΠρΑθ 2947/2019,

σελ. 530.