ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Η άρνηση της ΑΕΠΙ να αναλάβει τη διαχείριση ορισμένων μόνο από τις δώδεκα κατηγορίες εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος των μουσικών δημιουργών που απαριθμούνται στην απόφαση «GEMA II» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η επιβολή προμήθειας άνω του 15% επί των εισπράξεων για τα μηχανικά και ιδιαίτερα τα φωνογραφικά δικαιώματα στα μέλη της ΑΕΠΙ είναι καταχρηστική κατά την έννοια του άρθρου 2 Ν 703/1977. ΔΕφΑθ 1102/2017 (Τμ. 18ο Τριμελές) (σημ. Β. Σ. Τριανταφυλλίδης),

σελ. 83.

Κρίνονται ως καταχρηστικές οι εξής πρακτικές της ΑΕΠΙ: (α) η επιβολή προμήθειας στα μέλη της στο μέτρο που υπερβαίνει το 18% επί των εισπράξεων για τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, (β) η επιβολή προμήθειας στα μέλη της στο μέτρο που υπερβαίνει το 24% επί των εισπράξεων τόσο για τα δικαιώματα ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης όσο και για τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης με μηχανικά μέσα, (γ) η παράλειψή της να προβαίνει σε πλήρη λογοδοσία απέναντι στα μέλη της, συνιστάμενη σε ανάλυση εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία δικαιώματος που διαχειρίζεται και τις μεθόδους είσπραξης αυτών και (δ) η μη πρόβλεψη συμμετοχής των δημιουργών (ή έστω εκτίμηση της γνώμης τους) κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το αμοιβολόγιο, τον κανονισμό διανομής και την παρακράτηση και διάθεση του 10% επί των εισπράξεων για λογαριασμό αλλοδαπών οργανισμών. Δεν συνιστούν καταχρηστική συμπεριφορά αντιθέτως: (α) η μη απόδοση τόκων στους δημιουργούς από τη διαχείριση των εισπραττόμενων ποσών, (β) η διανομή των αμοιβών για τα μηχανικά δικαιώματα των δημιουργών από τις δισκογραφικές εταιρείες έξι μήνες από τη λήξη του ημερολογιακού εξαμήνου είσπραξης και (γ) η μεθοδολογία διαχείρισης ως προς την είσπραξη των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων των δημιουργών. ΔΕφΑθ 1103/2017 (Τμ. 18ο Τριμελές) (σημ. Β. Σ. Τριανταφυλλίδης),

σελ. 90.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Είναι νόμιμη η χρήση ενώπιον δικαστηρίου προσωπικών δεδομένων πρώην στελέχους επιχείρησης, αν αυτά προέρχονται από αθέμιτη επεξεργασία εταιρικών στοιχείων σε εταιρικό υπολογιστή; Γνωμοδότηση Ν. Κ. Αλιβιζάτος,

σελ. 8.

Δεν είναι παράνομη η κατ’ εξαίρεση χρήση των αποδεικτικών μέσων που αντλούνται από τους υπολογιστές που έχουν δοθεί στους εργαζόμενους στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης, διότι είναι άξιο προστασίας το δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας της αναιρεσείουσας εταιρείας και τα αποδεικτικά αυτά μέσα είναι αναγκαία για την απόδειξη της αγωγικής απαίτησής της για αδικοπρακτική αποζημίωση από τη συμπεριφορά των αναιρεσιβλήτων υπαλληλικών στελεχών της. ΑΠ Ολ 1/2017,

σελ. 150.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Είναι νόμιμη η χρήση ενώπιον δικαστηρίου προσωπικών δεδομένων πρώην στελέχους επιχείρησης, αν αυτά προέρχονται από αθέμιτη επεξεργασία εταιρικών στοιχείων σε εταιρικό υπολογιστή; Γνωμοδότηση Ν. Κ. Αλιβιζάτος,

σελ. 8.

Ο δικαστής ως δημόσιο πρόσωπο μεταξύ δημοσίου ελέγχου και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων - Με αφορμή την απόφαση ΑΠΔΠΧ 41/2017, Μελέτη Χ. Μ. Ακριβοπούλου,

σελ. 54.

Η διάθεση δημοσιεύματος στον διαδικτυακό τόπο εφημερίδας συνιστά αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Περιορισμένα τα όρια της θεμιτής κριτικής των δικαστών. Μη συνδρομή δημοσίου ενδιαφέροντος διότι δεν προκύπτει από το περιεχόμενο της επίμαχης ερωτικής επιστολής παράνομη συμπεριφορά του δικαστικού λειτουργού. ΑΠΔΠΧ 41/2017,

σελ. 76.

Δεν είναι παράνομη η κατ’ εξαίρεση χρήση των αποδεικτικών μέσων που αντλούνται από τους υπολογιστές που έχουν δοθεί στους εργαζόμενους στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης, διότι είναι άξιο προστασίας το δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας της αναιρεσείουσας εταιρείας και τα αποδεικτικά αυτά μέσα είναι αναγκαία για την απόδειξη της αγωγικής απαίτησής της για αδικοπρακτική αποζημίωση από τη συμπεριφορά των αναιρεσιβλήτων υπαλληλικών στελεχών της. ΑΠ Ολ 1/2017,

σελ. 150.

Εθνική ρύθμιση η οποία, προς τον σκοπό καταπολεμήσεως του εγκλήματος, προβλέπει γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση του συνόλου των δεδομένων κινήσεως και θέσεως που αφορά όλα τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όλων των συνδρομητών και των εγγεγραμμένων χρηστών, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να ευρίσκονται, έστω και εμμέσως ,σε κατάσταση δυνάμενη να προκαλέσει ποινικές διώξεις, όπως και εθνική ρύθμιση η οποία καθορίζει τα σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων κινήσεως και των δεδομένων θέσεως και, ιδίως, την πρόσβαση των αρμόδιων εθνικών αρχών στα διατηρούμενα δεδομένα, χωρίς να περιορίζει την εν λόγω πρόσβαση μόνο στις περιπτώσεις που συνδέονται με την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, χωρίς να προβλέπει ότι η εν λόγω πρόσβαση υπόκειται στον προηγούμενο έλεγχο δικαστηρίου ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής και χωρίς να επιβάλλει τη διατήρηση των εν λόγω δεδομένων εντός των εδαφικών ορίων της Ένωσης, αντιβαίνει προς το άρθρο 15 παρ. 1 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. ΔΕΕ υποθ. C-203/2015, C-698/2015, απόφ. της 21.12.2016 (σημ. Γ. Τσόλιας),

σελ. 161.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, Μελέτη Ε. Βαγενά,

σελ. 28.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Βιβλία «εκτός κυκλοφορίας» που δεν δημοσιεύονται ή έχουν πάψει να δημοσιεύονται. Εθνική ρύθμιση που αναθέτει σε εταιρία συλλογικής διαχειρίσεως την άσκηση, για εμπορικούς σκοπούς, των δικαιωμάτων ψηφιακής εκμεταλλεύσεως των εκτός κυκλοφορίας βιβλίων. Τεκμαιρόμενη εκ του νόμου συναίνεση των δημιουργών. Απουσία μηχανισμού για τη διασφάλιση της πραγματικής και ατομικής ενημερώσεως των δημιουργών. ΔΕΕ υπόθ. C-301/2015, απόφ. της 16.11.2016,

σελ. 107.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)

ΕΣΡ: Εργασίες σε εντατικό ρυθμό, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Η εκδοθείσα επί αιτήσεως θεραπείας και κατόπιν νέας ακροάσεως των αιτούντων απορριπτική απόφαση του ΕΣΡ δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, διότι η επανάληψη της διαδικαστικής αυτής ενέργειας της Αρχής αποτελεί οικειοθελή τήρηση τύπου. ΣτΕ 2859/2016 (Τμ. Δ΄ 7μ),

σελ. 148.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΕΤΤ: Σύσταση για την αναγραφή τελών, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Εθνική ρύθμιση η οποία, προς τον σκοπό καταπολεμήσεως του εγκλήματος, προβλέπει γενική και χωρίς διάκριση διατήρηση του συνόλου των δεδομένων κινήσεως και θέσεως που αφορά όλα τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όλων των συνδρομητών και των εγγεγραμμένων χρηστών, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να ευρίσκονται, έστω και εμμέσως ,σε κατάσταση δυνάμενη να προκαλέσει ποινικές διώξεις, όπως και εθνική ρύθμιση η οποία καθορίζει τα σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων κινήσεως και των δεδομένων θέσεως και, ιδίως, την πρόσβαση των αρμόδιων εθνικών αρχών στα διατηρούμενα δεδομένα, χωρίς να περιορίζει την εν λόγω πρόσβαση μόνο στις περιπτώσεις που συνδέονται με την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, χωρίς να προβλέπει ότι η εν λόγω πρόσβαση υπόκειται στον προηγούμενο έλεγχο δικαστηρίου ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής και χωρίς να επιβάλλει τη διατήρηση των εν λόγω δεδομένων εντός των εδαφικών ορίων της Ένωσης, αντιβαίνει προς το άρθρο 15 παρ. 1 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ. ΔΕΕ υποθ. C-203/2015, C-698/2015, απόφ. της 21.12.2016 (σημ. Γ. Τσόλιας),

σελ. 161.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η επιταγή της διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και χρηστών σύμφωνα με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ, Μελέτη Π. Παπαρσενίου,

σελ. 17.

Οι ΟΣΔ είναι δυνατόν να αποτελούν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 Ν 703/1977, οπότε, εφόσον κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, απαγορεύεται να προβαίνουν σε καταχρηστική εκμετάλλευσή της. Η άρνηση της ΑΕΠΙ να αναλάβει τη διαχείριση ορισμένων μόνο από τις δώδεκα κατηγορίες εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος των μουσικών δημιουργών που απαριθμούνται στην απόφαση «GEMA II» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η επιβολή προμήθειας άνω του 15% επί των εισπράξεων για τα μηχανικά και ιδιαίτερα τα φωνογραφικά δικαιώματα στα μέλη της ΑΕΠΙ είναι καταχρηστική κατά την έννοια του άρθρου 2 Ν 703/1977. ΔΕφΑθ 1102/2017 (Τμ. 18ο Τριμελές) (σημ. Β. Σ. Τριανταφυλλίδης),

σελ. 83.

Κρίνονται ως καταχρηστικές οι εξής πρακτικές της ΑΕΠΙ: (α) η επιβολή προμήθειας στα μέλη της στο μέτρο που υπερβαίνει το 18% επί των εισπράξεων για τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, (β) η επιβολή προμήθειας στα μέλη της στο μέτρο που υπερβαίνει το 24% επί των εισπράξεων τόσο για τα δικαιώματα ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης όσο και για τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης με μηχανικά μέσα, (γ) η παράλειψή της να προβαίνει σε πλήρη λογοδοσία απέναντι στα μέλη της, συνιστάμενη σε ανάλυση εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία δικαιώματος που διαχειρίζεται και τις μεθόδους είσπραξης αυτών και (δ) η μη πρόβλεψη συμμετοχής των δημιουργών (ή έστω εκτίμηση της γνώμης τους) κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το αμοιβολόγιο, τον κανονισμό διανομής και την παρακράτηση και διάθεση του 10% επί των εισπράξεων για λογαριασμό αλλοδαπών οργανισμών. Δεν συνιστούν καταχρηστική συμπεριφορά αντιθέτως: (α) η μη απόδοση τόκων στους δημιουργούς από τη διαχείριση των εισπραττόμενων ποσών, (β) η διανομή των αμοιβών για τα μηχανικά δικαιώματα των δημιουργών από τις δισκογραφικές εταιρείες έξι μήνες από τη λήξη του ημερολογιακού εξαμήνου είσπραξης και (γ) η μεθοδολογία διαχείρισης ως προς την είσπραξη των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων των δημιουργών. ΔΕφΑθ 1103/2017 (Τμ. 18ο Τριμελές) (σημ. Β. Σ. Τριανταφυλλίδης),

σελ. 90.

ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΕΤΤ: Σύσταση για την αναγραφή τελών, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Παραβίαση τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από την καθυστέρηση παράδοσης μισθωμένων γραμμών που εξυπηρετούσαν διασύνδεση. Εμφανής η βλάβη του εναλλακτικού παρόχου από τις καθυστερήσεις αυτές καθώς οι υπερβάσεις στον χρόνο παράδοσης των γραμμών αυτών συνιστά τροχοπέδη στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά και επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στις τηλεπικοινωνίες. ΠΠρΑθ 1072/2016,

σελ. 113.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Βιβλία «εκτός κυκλοφορίας»: Διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή απαλλοτρίωση της πνευματικής ιδιοκτησίας; Με αφορμή την απόφαση Soulier της 16.11.2016 του ΔΕΕ (υπόθ. C-301/2015), Μελέτη Κ. Βόσσος,

σελ. 40.

Προσφυγές της ΑΕΠΙ και μελών της προς ακύρωση της υπ’ αρ. 245/ΙΙΙ/2003 απόφασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι ΟΣΔ είναι δυνατόν να αποτελούν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 Ν 703/1977, οπότε, εφόσον κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, απαγορεύεται να προβαίνουν σε καταχρηστική εκμετάλλευσή της. ΔΕφΑθ 1102/2017 (Τμ. 18ο Τριμελές) (σημ. Β. Σ. Τριανταφυλλίδης),

σελ. 83.

Προσφυγή μελών της ΑΕΠΙ προς μερική ακύρωση άλλως τροποποίηση της υπ’ αρ. 245/ΙΙΙ/2003 απόφασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι ΟΣΔ είναι δυνατόν να αποτελούν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 Ν 703/1977, οπότε, εφόσον κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, απαγορεύεται να προβαίνουν σε καταχρηστική εκμετάλλευσή της. ΔΕφΑθ 1103/2017 (Τμ. 18ο Τριμελές) (σημ. Β. Σ. Τριανταφυλλίδης),

σελ. 90.

Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση και κινητά τηλέφωνα. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές εξαιρούνται της εύλογης αμοιβής επί του συνόλου της αξίας τους, επειδή διαθέτουν κεντρική μονάδα που διακρίνεται από τα εξαρτήματα εγγραφής. Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς είναι τεχνικά και λειτουργικά πανομοιότυπα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικής χρήσεως και επίσης, παρόλο που περιλαμβάνουν λειτουργίες πρόσφορες για την εγγραφή/αποθήκευση/αναπαραγωγή έργων, ωστόσο δεν αποτελούν το σύνολο της λειτουργικότητάς τους, όπως και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Για αυτόν τον λόγο είναι συσκευές ίδιου τύπου με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ως τέτοιες εξαιρούνται της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 Ν 2121/1993. ΜΠρΑθ 5949/2016 (ασφ. μέτρα) (σημ. Μ.-Δ. Παπαδοπούλου),

σελ. 98.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Βιβλία «εκτός κυκλοφορίας» που δεν δημοσιεύονται ή έχουν πάψει να δημοσιεύονται. Εθνική ρύθμιση που αναθέτει σε εταιρία συλλογικής διαχειρίσεως την άσκηση, για εμπορικούς σκοπούς, των δικαιωμάτων ψηφιακής εκμεταλλεύσεως των εκτός κυκλοφορίας βιβλίων. Τεκμαιρόμενη εκ του νόμου συναίνεση των δημιουργών. Απουσία μηχανισμού για τη διασφάλιση της πραγματικής και ατομικής ενημερώσεως των δημιουργών. ΔΕΕ υπόθ. C-301/2015, απόφ. της 16.11.2016,

σελ. 107.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η χορήγηση αδειών και ο ρόλος του ΕΣΡ: Σκέψεις με αφορμή την ΣτΕ Ολ 95/2017, Μελέτη Π. Η. Δημητρόπουλος,

σελ. 66.

Άδεια λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών. Ενόψει της συνταγματικής κατοχύρωσης του ΕΣΡ, καθίσταται υποχρεωτική η σύμπραξη της ανεξάρτητης αρχής στην άσκηση αρμοδιοτήτων, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι λειτουργίας και αδειοδότησης, μεταξύ άλλων, και των τηλεοπτικών σταθμών και σε περίπτωση επιλογής του συστήματος της κατόπιν διαγωνισμού χορήγησης των αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών, καθίσταται υποχρεωτική η διενέργεια αποκλειστικώς από το ΕΣΡ της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι διατάξεις με τις οποίες η αρμοδιότητα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης μεταβιβάζεται στον Υπουργό Επικρατείας αντίκεινται στο άρθρο 15 παρ. 2 του Συντ. Την αντίθεση αυτή δεν μπορεί να θεραπεύσει το γεγονός ότι κατά τη θέσπισή τους δεν είχε επιτευχθεί η απαιτούμενη, κατά το Σύνταγμα, πλειοψηφία των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή των μελών του ΕΣΡ, ασχέτως των λόγων στους οποίους οφειλόταν τούτο (δέχεται) (μειοψ.). ΣτΕ Ολ 95/2017,

σελ. 130.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς είναι τεχνικά και λειτουργικά πανομοιότυπα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές γενικής χρήσεως και επίσης, παρόλο που περιλαμβάνουν λειτουργίες πρόσφορες για την εγγραφή/αποθήκευση/αναπαραγωγή έργων, ωστόσο δεν αποτελούν το σύνολο της λειτουργικότητάς τους, όπως και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Για αυτόν τον λόγο είναι συσκευές ίδιου τύπου με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ως τέτοιες εξαιρούνται της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 Ν 2121/1993. ΜΠρΑθ 5949/2016 (ασφ. μέτρα) (σημ. Μ.-Δ. Παπαδοπούλου),

σελ. 98.

Το εθνικό δικαστήριο δύναται να εκδώσει απόφαση μη συνάδουσα προς τη σύσταση 2009/396/ΕΚ της Επιτροπής, σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των τελών τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ, η οποία προκρίνει το πρότυπο υπολογισμού κόστους «BULRIC strict» ως ενδεδειγμένο μέτρο ρυθμίσεως των τιμών στην εν λόγω αγορά, μόνον εάν εκτιμά ότι το επιβάλλουν λόγοι που σχετίζονται με τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως της κύριας δίκης. Δεν μπορεί όμως, κατά τον δικαστικό έλεγχο αποφάσεως ΕΡΑ, να απαιτεί από την οικεία αρχή να αποδείξει ότι η ως άνω υποχρέωση πράγματι επιτυγχάνει τους σκοπούς του άρθρου 8 της Οδηγίας 2002/21. ΔΕΕ υπόθ. C-28/2015, απόφ. της 15.9.2016 (σημ. Σπ. Τάσσης),

σελ. 124.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

Το εθνικό δικαστήριο δύναται να εκδώσει απόφαση μη συνάδουσα προς τη σύσταση 2009/396/ΕΚ της Επιτροπής, σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των τελών τερματισμού σταθερών και κινητών επικοινωνιών στην ΕΕ, η οποία προκρίνει το πρότυπο υπολογισμού κόστους «BULRIC strict» ως ενδεδειγμένο μέτρο ρυθμίσεως των τιμών στην εν λόγω αγορά, μόνον εάν εκτιμά ότι το επιβάλλουν λόγοι που σχετίζονται με τα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεως της κύριας δίκης. Δεν μπορεί όμως, κατά τον δικαστικό έλεγχο αποφάσεως ΕΡΑ, να απαιτεί από την οικεία αρχή να αποδείξει ότι η ως άνω υποχρέωση πράγματι επιτυγχάνει τους σκοπούς του άρθρου 8 της Οδηγίας 2002/21. ΔΕΕ υπόθ. C-28/2015, απόφ. της 15.9.2016 (σημ. Σπ. Τάσσης),

σελ. 124.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αδειοδότηση επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης: Τέλος ακυρωθείσας και αρχή νέας διαδικασίας, Επικαιρότητα,

σελ. 1.