Ευρετήριο

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2018, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Μελέτη Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,

σελ. 5.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ανηλίκων στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Μελέτη Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου,

σελ. 5.

Μερικές σκέψεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών (άρθρο 3 παρ. 2 περ. α΄ Ν 2472/1997), Μελέτη Ε. Μεταξάκης,

σελ. 20.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις αρχές κράτους μέλους με σκοπό την είσπραξη του φόρου και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως είναι η επεξεργασία η οποία πραγματοποιείται μέσω της κατάρτισης καταλόγου προσώπων χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων, είναι νόμιμη εφόσον, αφενός, η εθνική νομοθεσία έχει αναθέσει στις εν λόγω αρχές έργο δημοσίου συμφέροντος κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η κατάρτιση του επίμαχου καταλόγου και η εγγραφή σε αυτόν του ονόματος των ενδιαφερόμενων προσώπων είναι όντως πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και υφίστανται επαρκείς ενδείξεις για να υποτεθεί ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ορθώς περιελήφθησαν στον κατάλογο αυτό και, αφετέρου, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες θέτει η οδηγία 95/46, ΔΕΕ υπόθ. C-73/2016, απόφ. της 27.9.2017,

σελ. 120.

Νομίμως επιβλήθηκε πρόστιμο στην αιτούσα τράπεζα ως «υπεύθυνο επεξεργασίας» του «αρχείου» που διατηρούσε η ίδια, ως προς τους πελάτες της, κατόχους τραπεζικών λογαριασμών. Και τούτο διότι παρέλειψε, κατά την τήρηση αρχείου των πελατών της να ελέγξει τα στοιχεία που ο καταγγέλων είχε δηλώσει για το συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, προέβη αυθαιρέτως στην τροποποίηση της δηλωθείσης από τον πελάτη της διεύθυνσης για το λογαριασμό αυτό και παρέλειψε να λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει την παράνομη επεξεργασία των δεδομένων, ΣτΕ 150/2017 (Τμ. Δ΄),

σελ. 128.

Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η ανάρτηση στον ιστότοπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του κειμένου της διδακτορικής διατριβής πριν από τη λήξη του δηλωθέντος από τον διδάκτορα χρονικού διαστήματος δέσμευσής της, ΑΠΔΠΧ Απόφαση 99/2017,

σελ. 155.

Ο εναγόμενος παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του Ν 2472/1997, καθόσον, οι οφειλές κοινοχρήστων δαπανών αποτελούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ο εναγόμενος ως διαχειριστής - υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, χωρίς την συγκατάθεση του ενάγοντος ανήρτησε σε χώρο, προσβάσιμο, όχι μόνο στους συνιδιοκτήτες αλλά και σε τρίτους, επισκέπτες, στην πολυκατοικία, ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν η οφειλή κοινοχρήστων του ενάγοντος. Η πράξη αυτή του εναγομένου προσέβαλε την τιμή και την υπόληψη του ενάγοντος, καθώς έγινε σε χώρο της πολυκατοικίας προσβάσιμο σε τρίτους, ΕιρΠατρ 137/2017, σημ. Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 141.

Δικαίωμα προσφεύγοντος να λαμβάνει σαφείς πληροφορίες σχετικά µε τα δεδοµένα που τον αφορούν, καθώς και σχετικά µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδοµένων του, όπως οι σκοποί της επεξεργασίας, οι αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών, η εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη ενηµέρωσή του κ.ά. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν ικανοποίησε το δικαίωµα πρόσβασης του υποκειµένου καθώς απάντησε στον προσφεύγοντα µε τρόπο µη ικανοποιητικό (ιδίως λόγω ελλείψεων και αντιφάσεων) και µε σηµαντική χρονική καθυστέρηση (έξι µήνες) µόνον κατόπιν παρέµβασης της Αρχής, ΑΠΔΠΧ Απόφαση 89/2017,

σελ. 152.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Προβολή απαξιωτικών χαρακτηρισμών και εξυβριστικών εκφράσεων σε βάρος του ενάγοντος δημοσιογράφου στα επίμαχα δημοσιεύματα. Ο δημοσιογράφος ως δημόσιο πρόσωπο. Αδίκημα της εξύβρισης. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την προβολή των επίδικων φράσεων, ΠΠρΑθ 4544/2017 (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 61.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε.Ε.: Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Ο χρήστης του Facebook δύναται να θεωρείται καταναλωτής υπό την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όμως δεν τυγχάνει εφαρμογής και το άρθρο 16 του κανονισμού για την δυνατότητα συλλογικής αγωγής στον τόπο κατοικίας του συγκεκριμένου καταναλωτή και για τις απαιτήσεις που του έχουν εκχωρήσει άλλοι καταναλωτές οι οποίοι έχουν την κατοικία τους στο ίδιο κράτος μέλος, σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτα κράτη, ΔΕΕ υπόθ. C-498/2016, απόφ. της 25.1.2018,

σελ. 99.

Αναλογική εφαρμογή στις προσβολές μέσω διαδικτύου της νομοθεσίας για τις προσβολές προσωπικότητας μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Η αποστολή εξώδικης δήλωσης στον ιδιοκτήτη εντύπου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αγωγής με αίτημα την χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη (άρθρο μόνο παρ. 5 Ν 1178/1981), ΠΠρΑθ 2718/2017,

σελ. 70.

ΕΕΤΤ

Νέα πρόσωπα στην Ολομέλεια, Επικαιρότητα,

σελ. 3.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Προσβολή της προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου: Μεταξύ της προστασίας της προσωπικότητας και της ελευθερίας έκφρασης, Μελέτη Α. Παπακωνσταντίνου,

σελ. 31.

Τηλεοπτική μετάδοση εικόνας, ληφθείσας με τη μέθοδο της «κρυφής κάμερας», βουλευτή (και προέδρου διακομματικής επιτροπής για τη μελέτη του φαινομένου των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών), στην οποία απεικονίζεται να εισέρχεται σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών και να παίζει σε δύο μηχανήματα. Παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ όσον αφορά στο βίντεο που λήφθηκε σε δημόσιο χώρο και μη παραβίαση για το δεύτερο και τρίτο βίντεο που λήφθηκαν σε ιδιωτικό χώρο, ΕΔΔΑ απόφ. της 22.2.2018 υπόθ. Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ κατά Ελλάδος προσφ. Νο 72562/2010 (Πρώτο Τμήμα),

σελ. 43.

Δημοσίευση τροποποιημένης έκδοσης φωτογραφίας του προσφεύγοντος στο Instagram με λεζάντα όπου περιέχεται η λέξη «βιαστής». Δημόσιο πρόσωπο υποκείμενο σε κριτική. Αντιπαράθεση δημοσίου ενδιαφέροντος. Ανάγκη ύπαρξης επαρκούς πραγματικής βάσης για την αναλογικότητα αξιολογικής κρίσης. Η τιμή ως έκφανση της ιδιωτικής ζωής. Παραβίαση άρθρου 8 ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ απόφ. της 7.11.2017 υπόθ. Egill Einarsson κατά Ισλανδίας προσφ. Νο 24703/2015 (Δεύτερο Τμήμα), (σημ. Ι.-Α. Φαρχούντ)

σελ. 52.

Προβολή απαξιωτικών χαρακτηρισμών και εξυβριστικών εκφράσεων σε βάρος του ενάγοντος δημοσιογράφου στα επίμαχα δημοσιεύματα. Ο δημοσιογράφος ως δημόσιο πρόσωπο. Αδίκημα της εξύβρισης. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την προβολή των επίδικων φράσεων, ΠΠρΑθ 4544/2017 (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 61.

ΕΡΤ

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας στην ΕΡΤ, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

ΚΑΜΕΡΕΣ

Τηλεοπτική μετάδοση εικόνας, ληφθείσας με τη μέθοδο της «κρυφής κάμερας», βουλευτή (και προέδρου διακομματικής επιτροπής για τη μελέτη του φαινομένου των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών), στην οποία απεικονίζεται να εισέρχεται σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών και να παίζει σε δύο μηχανήματα. Παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ όσον αφορά στο βίντεο που λήφθηκε σε δημόσιο χώρο και μη παραβίαση για το δεύτερο και τρίτο βίντεο που λήφθηκαν σε ιδιωτικό χώρο, ΕΔΔΑ απόφ. της 22.2.2018 υπόθ. Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ κατά Ελλάδος προσφ. Νο 72562/2010 (Πρώτο Τμήμα),

σελ. 43.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Κανάλι βίντεο στην υπηρεσία διαδικτύου YouTube, από το οποίο οι χρήστες μπορούν να τηλεφορτώνουν μικρής διάρκειας διαφημιστικά βίντεο για μοντέλα νέων επιβατηγών αυτοκινήτων δεν μπορεί να θεωρηθεί «υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων». Προδικαστικό ερώτημα γερμανικού δικαστηρίου (Bundesgerichtshof), ΔΕΕ υπόθ. C-132/2017, απόφ. της 21.2.2018,

σελ. 105.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τέθηκε σε λειτουργία η «ΕΔΠΠΙ», Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Η είσπραξη εισοδημάτων από πνευματικά δικαιώματα δεν οδηγεί σε περικοπή της σύνταξης, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Ανανέωση θητείας της Προσωρινής Επιτρόπου της ΑΕΠΙ με νομοθετική παρέμβαση, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Iρλανδία: Πρόταση για εισαγωγή εξαίρεσης για εξόρυξη κειμένων και δεδομένων (Text and Data Mining), Επικαιρότητα,

σελ. 3.

Γερμανία: Σε ισχύ νέες εξαιρέσεις για χρήση έργων στην εκπαίδευση και την έρευνα, Επικαιρότητα,

σελ. 3.

Καλλιτεχνική Οικειοποίηση»: δημιουργικός μετασχηματισμός ή απομίμηση; Μελέτη, Μ. Μαρκέλλου,

σελ. 24.

Δικαίωμα δημιουργού. Αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής. Παροχή υπηρεσίας εγγραφής/αναπαραγωγής εξ αποστάσεως (cloud recorder) τηλεοπτικών εκπομπών χωρίς την άδεια του δικαιούχου. Εξαίρεση για ιδιωτική αναπαραγωγή. Υλοποίηση πράξης αναπαραγωγής διά της προμήθειας των σχετικών μέσων ή της υπηρεσίας αναπαραγωγής από τρίτο. Άνευ αδείας παροχή πρόσβασης σε προστατευόμενο περιεχόμενο διά της τελεσθείσας αναπαραγωγής. Παρουσίαση στο κοινό. Μη εφαρμογή της εξαίρεσης για ιδιωτική αναπαραγωγή στις περιπτώσεις που η πράξη αναπαραγωγής πραγματοποιείται από μη αδειοδοτημένη (παράνομη) πηγή, ΔΕΕ υπόθ. C-265/2016, απόφ. της 29.11.2017 (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 72.

Ελευθερία της τέχνης. Περιουσιακό δικαίωμα παραγωγού φωνογραφημάτων. Τεχνική SAMPLING. Χρήση χωρίς προηγούμενη άδεια χαρακτηριστικού αποσπάσματος μουσικού έργου (“sample”) διάρκειας δύο δευτερολέπτων και ενσωμάτωσή του σε νέα μουσική σύνθεση, Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Bundesverfassungsgericht - BVerfG) υπόθ. - 1 BvR 1585/13 απόφ. της 31.5.2016 (σημ. Εύα Μουστάκα),

σελ. 83.

Δεν καταβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα. Ερμηνεία άρθρου 27 Ν 2121/1993 και εξαιρέσεων στα εκπαιδευτήρια. Γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής του Υπ. Πολιτισμού, βάσει της οποίας στην εν λόγω διάταξη του άρθρου 27 (που ορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η δημόσια παράσταση ή εκτέλεση έργου), εμπίπτουν και οι «σχολές χορού», ως εκπαιδευτήρια οπότε απολαμβάνουν των περιορισμών του άρθρου αυτού όταν η χρήση μουσικών έργων γίνεται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και όταν πρόκειται για εκτέλεση, που γίνεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος χορού. Έννοια του όρου «πράγματα» κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθμ. 8 του ΚΠολΔ, ΑΠ 1733/2017 (A1΄ Πολιτικό Τμήμα)

σελ. 93.

Σχολές χορού. Παραβίαση του άρθρου 66 παρ. 1 Ν 2121/1993. Το Δικαστήριο έκρινε ότι σε κάθε περίπτωση, ήτοι και εάν ακόμη ήθελε κριθεί πως οι Σχολές Χορού δεν υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 27 Ν 2121/1993, καταλείπονται αμφιβολίες ως προς τον δόλο του κατηγορουμένου, τον οποίο (κατηγορούμενο) ο νομικός σύμβουλος της Σχολής διαβεβαίωνε ότι η εν λόγω Επαγγελματική Σχολή Χορού (Ν 1158/1981) εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 27 Ν 2121/1993, ΤρΠλημΑθ 40279/2017,

σελ. 98

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Προσβολή της προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου: Μεταξύ της προστασίας της προσωπικότητας και της ελευθερίας έκφρασης, Μελέτη Α. Παπακωνσταντίνου,

σελ. 31.

Δημοσίευση τροποποιημένης έκδοσης φωτογραφίας του προσφεύγοντος στο Instagram με λεζάντα όπου περιέχεται η λέξη «βιαστής». Δημόσιο πρόσωπο υποκείμενο σε κριτική. Αντιπαράθεση δημοσίου ενδιαφέροντος. Ανάγκη ύπαρξης επαρκούς πραγματικής βάσης για την αναλογικότητα αξιολογικής κρίσης. Η τιμή ως έκφανση της ιδιωτικής ζωής. Παραβίαση άρθρου 8 ΕΣΔΑ, ΕΔΔΑ απόφ. της 7.11.2017 υπόθ. Egill Einarsson κατά Ισλανδίας προσφ. Νο 24703/2015 (Δεύτερο Τμήμα), (σημ. Ι.-Α. Φαρχούντ),

σελ. 52.

Προσβολή τιμής δημοσιογράφου. Προβολή απαξιωτικών χαρακτηρισμών και εξυβριστικών εκφράσεων σε βάρος του ενάγοντος δημοσιογράφου στα επίμαχα δημοσιεύματα. Ο δημοσιογράφος ως δημόσιο πρόσωπο. Αδίκημα της εξύβρισης. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την προβολή των επίδικων φράσεων, ΠΠρΑθ 4544/2017 (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 61.

Αναλογική εφαρμογή στις προσβολές μέσω διαδικτύου της νομοθεσίας για τις προσβολές προσωπικότητας μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Η αποστολή εξώδικης δήλωσης στον ιδιοκτήτη εντύπου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αγωγής με αίτημα την χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη (άρθρο μόνο παρ. 5 Ν 1178/1981), ΠΠρΑθ 2718/2017,

σελ. 70

Παράνομη αφαίρεση από τον εναγόμενο (πρώην σύζυγο) της ενάγουσας και από την κοινή συζυγική τους οικία, προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων της ενάγουσας ως ιατρού. Διαβίβασή τους προς τον Υπουργό Υγείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ενάγουσας και σύνταξη καταγγελίας εις βάρος της, η οποία διαβιβάσθηκε στο χώρο εργασίας της, με συκοφαντικά για το πρόσωπό της στοιχεία. Η προσβολή πλειόνων εκφάνσεων της προσωπικότητας της ενάγουσας συγκροτείται από ένα σύνολο εκδηλώσεων του εναγομένου, που συνιστούν λογικώς ένα ενιαίο βιοτικό συμβάν, με αποτέλεσμα παραδεκτώς να φέρεται εν προκειμένω, υπό δικαστική διάγνωση, μία ενιαία αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω της ηθικής βλάβης, που φέρεται ότι έχει υποστεί η ενάγουσα, αποτιμώμενη σε ένα και μόνο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο και ζητείται με την ένδικη αγωγή, χωρίς, αντιθέτως, να απαιτείται για το ορισμένο της ο προσδιορισμός εκ μέρους της ενάγουσας διακριτών χρηματικών ποσών για την ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, από κάθε επιμέρους προσβολή των διαφόρων εκφάνσεων της προσωπικότητάς της, ΤρΕφΔωδεκανήσου 14/2017 (σημ Ε. Μαργαρίτης,

σελ. 132.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Άμεση εφαρμογή του νόμου για την ψηφιακή μετάβαση στο ραδιόφωνο, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

ΣΑΤΙΡΑ

H συμμετοχή ηθοποιών υποψηφίων βουλευτών σε εκλογές σε σκετς σατυρικής εκπομπής δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτρεπτή εμφάνιση στο πλαίσιο προεκλογικής περιόδου, διότι η σχετική υπουργική απόφαση προσδιορίζει εξαντλητικώς σε τι συνίσταται η επιτρεπτή εμφάνιση υποψηφίου. Ορθώς κρίθηκε από το ΕΣΡ ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελούσε απαγορευμένη έμμεση προβολή υποψηφίων βουλευτών και επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 30.000 €, ΣτΕ 3232/2017 (Τμ. Δ΄),

σελ. 115.

ΣΗΜΑ

Το σήμα ως ουσιώδες συστατικό του brand management στη βιομηχανία της μόδας και της πολυτέλειας, FORUM Α. Βαρλά,

σελ. 38.

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόβλεψη τελών για τους παρόχους περιεχομένου ευρυζωνικής πρόσβασης, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

EΣΡ: διακοπή λειτουργίας στο Μega, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Διακοπή λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας λόγω μη συμμετοχής του στη διαδικασία χορήγησης αδειών για ενημερωτικούς σταθμούς, κατηγορία στην οποία επισήμως είχε καταχωρηθεί, καίτοι κατά το επίμαχο διάστημα λειτουργούσε τοις πράγμασι ως μη ενημερωτικός, ΕΣΡ Απόφαση 18/2018,

σελ. 119.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΣΡ: ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την εψτ, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχε κριθεί ότι κρατική ενίσχυση της Ισπανίας σε επιχειρήσεις της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (ε.ψ.τ.) σε απομακρυσμένη και λιγότερο αστικοποιημένη περιοχή της χώρας ήταν αντίθετη στο άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, δεν ήταν νομίμως αιτιολογημένη. Όφειλε η Επιτροπή να εξηγήσει γιατί οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν την ε.ψ.τ. έπρεπε να θεωρούνται ότι βρίσκονταν σε μια πραγματική και νομική κατάσταση ανάλογη με τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν άλλη τεχνολογία μετάδοσης (πχ. δορυφορική). Το κριτήριο της επιλεκτικότητας ενός μέτρου δεν εφαρμόζεται αυτομάτως όταν ευνοούνται ορισμένες επιχειρήσεις σε σχέση με άλλες του ίδιου τομέα. Δεκτή αίτηση αναιρέσεως εις βάρος αποφάσεως του Γεν. Δικαστηρίου, ακυρώνεται απόφαση της Επιτροπής, ΔΕΕ υπόθ. C-70/2016 P, απόφ. της 20.12.2017 (σημ. Αλ. Οικονόμου),

σελ. 109.

Έννοια της διαφάνειας της εταιρείας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Έκταση ελέγχου από το ΕΣΡ επί των ιδίων κεφαλαίων αιτούσας εταιρείας, ΕΣΡ Απόφαση και πρακτικά προεπιλογής 61/2018,

σελ. 117.