ΜονΔΕφΠατρών Ν25/2019 (Τμήμα Β΄, 24.7.2019)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τεύχος 3/2019, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Τετραμηνιαία περιοδική έκδοση υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Εκδίδεται από το 1987

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΜονΔΕφΠατρών Ν25/2019 (Τμήμα Β ΄, 24.7.2019) Ειδικό έννομο συμφέρον για την προσβολή όρων διακήρυξης Δεκτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Δήμου Ήλιδας, με την οποία αιτήθηκε την αναστολή εκτέλεσης της υπ΄αρ. 534/2019 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), διότι η προσφεύγουσα ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. εταιρεία και ήδη παρεμβαίνουσα δεν προσδιόρισε κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο τη βλάβη που υφίσταται από τους πληττόμενους όρους της διακήρυξης. Για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά των όρων της διακήρυξης απαιτείται το ειδικό έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, ο οποίος πρέπει να επικαλείται και να αποδεικνύει μέσα από συγκεκριμένα και αρκούντος εξειδικευμένα στοιχεία άμεση βλάβη του από τους εκάστοτε προσβαλλόμενους όρους της διακήρυξης, εξικούμενη μέχρι του σημείου αδυναμίας ή ουσιώδους δυσχέρειας υποβολής προσφοράς, έστω με επιφύλαξη. 1. Επειδή, με τη ν […] διακήρυξη του Δήμου […] προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με αντικείμενο τη «Λειτουργία Κινητής Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού […] 2018-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και εκτιμώμενη αξία της σύμβασης το ποσό των 4.419.800,00 ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. και δικαιώματα προαίρεσης). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 15.4.2019. Η εταιρεία με την επωνυμία […] και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.